Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionaleAsigurarea pentru acci dente de munca si boli profesionale


Prin Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru acci dente de munca si boli profesionale[1] o serie de prestatii au fost desprinse din Legea nr. 19/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale si au fost preluate de noua reglementare[2].1.     Notiune

Potrivit art. 1 din Legea nr. 346/2002, asigurarea pentru acci dente de munca si boli profesionale reprezinta o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

2.     Riscurile asigurate

In conditiile Legii nr. 346/2002, riscurile asigurate sunt accidentele de munca si bolile profesionale, definite conform Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca[3]

Astfel :

A). Prin accident de munca se intelege vatamarea violenta a organismului precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces (art. 5 lit. g din Legea nr. 319/2006

Constituie, de asemenea, accident de munca – in acord cu dispozitiile art. 30 alin. 1 din Legea nr. 319/2006

a) accidentul suferit de persoane aflate in vizita in intreprindere si/sau unitate, cu permisiunea angajatorului;

   b) accidentul suferit de persoanele care indeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv in cadrul unor activitati culturale, sportive, in tara sau in afara granitelor tarii, in timpul si din cauza indeplinirii acestor sarcini;

   c) accidentul survenit in cadrul activitatilor cultural/sportive organizate, in timpul si din cauza indeplinirii acestor activitati;

   d) accidentul suferit de orice persoana, ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa pentru salvarea de vieti omenesti;

   e) accidentul suferit de orice persoana, ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiativa pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol care ameninta avutul public si privat;

   f) accidentul cauzat de activitati care nu au legatura cu procesul muncii, daca se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, in calitate de angajator ori in alt loc de munca organizat de acestia, in timpul programului de munca si nu se datoreaza culpei exclusive a accidentatului;

   g) accidentul de traseu, daca deplasarea s-a facut in timpul si pe traseul normal de la domiciliul lucratorului la locul de munca organizat de angajator si invers;

   h) accidentul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la locul de munca sau de la un loc de munca la altul, pentru indeplinirea unei sarcini de munca;

   i) accidentul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la care este incadrata victima, ori de la orice alt loc de munca organizat de acestea, la o alta persoana juridica sau fizica, pentru indeplinirea sarcinilor de munca, pe durata normala de deplasare;

   j) accidentul suferit inainte sau dupa incetarea lucrului, daca victima prelua sau preda uneltele de lucru, locul de munca, utilajul ori materialele, daca schimba imbracamintea personala, echipamentul individual de protectie sau orice alt echipament pus la dispozitie de angajator, daca se afla in baie ori in spalator sau daca se deplasa de la locul de munca la iesirea din intreprindere sau unitate si invers;

   k) accidentul suferit in timpul pauzelor regulamentare, daca acesta a avut loc in locuri organizate de angajator precum si in timpul si pe traseul normal spre si de la aceste locuri;

   l) accidentul suferit de lucratori ai angajatorilor romani sau de persoane fizice romane, delegati pentru indeplinirea indatoririlor de serviciu in afara granitelor tarii, pe durata si traseul prevazute in documentul de deplasare;

   m) accidentul suferit de personalul roman care efectueaza lucrari si servicii pe teritoriul altor tari, in baza unor contracte, conventii sau in alte conditii prevazute de lege, incheiate de persoane juridice romane cu parteneri straini, in timpul si din cauza indeplinirii indatoririlor de serviciu;

   n) accidentul suferit de cei care urmeaza cursuri de calificare, recalificare sau perfectionare a pregatirii profesionale, in timpul si din cauza efectuarii activitatilor aferente stagiului de practica;

   o) accidentul determinat de fenomene sau calamitati naturale, cum ar fi furtuna, viscol, cutremur, inundatie, alunecari de teren, trasnet (electrocutare), daca victima se afla in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu;

   p) disparitia unei persoane, in conditiile unui accident de munca si in imprejurari care indreptatesc presupunerea decesului acesteia;

   q) accidentul suferit de o persoana aflata in indeplinirea atributiilor de serviciu, ca urmare a unei agresiuni.


B).  Art. 5 lit. h din Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca prevede ca bolile profesionale sunt afectiunile care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii, cauzate de agenti nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul de munca.

Art. 33 din Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca precizeaza ca sunt boli profesionale si afectiunile suferite de elevi si studenti in timpul efectuarii instruirii practice. Declararea bolilor profesionale este obligatorie si se face de catre medicii din cadrul autoritatilor de sanatate publica teritoriale.


3. Persoanele asigurate (asiguratii)

Exista doua categorii de persoane asigurate, si anume:

A). in mod obligatoriu;

B). in mod facultativ.


A). Art. 5 alin. 1 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale prevede ca sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

a) salariatii si functionarii publici;

b) persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate cu ale persoanelor prevazute la lit. a;

c) somerii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii;

d) ucenicii, elevii si studentii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale.

De asemenea, potrivit art. 7 din Legea nr. 346/2002, sunt asigurati obligatoriu si :

angajatii romani care presteaza munca in strainatate din dispozitia angajatorilor romani, in conditiile legii;

cetatenii straini sau apatrizii care presteaza munca pentru angajatori romani, pe perioada in care au, potrivit legii, domiciliul sau resedinta in Romania.


B). Asiguratii in mod facultativ pot fi, conform art. 6 alin. 1 din Legea nr. 346/2002, persoanele care incheie contract individual de asigurare si care se afla intr-una din urmatoarele situatii:

a) asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;

b) comanditati, administratori[4];

c) membri ai asociatiei familiale;

d) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;

e) persoane angajate in institutii internationale;

f) proprietari de bunuri si/sau arendasi de suprafete agricole si forestiere;

g) persoane care desfasoara activitati agricole in cadrul gospodariilor individuale sau activitati private in domeniul forestier;

h) membri ai societatilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultura;

i) alte persoane interesate, care isi desfasoara activitatea pe baza altor raporturi juridice decat cele mentionate anterior.


Asiguratorul

Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita in continuare C.N.P.A.S, are calitatea de asigurator, potrivit art. 8 alin. 1 din Legea nr. 346/2002.

Atributiile specifice de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se exercita de casele teritoriale de pensii si de asociatii profesionale de asigurare, in calitate de prestatori de servicii, constituite in acest scop pe sectoare de activitate ale economiei nationale.
[1] Publicata in „Monitorul Oficial al Romaniei”, partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002; modificata si completata prin: Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 107/2003 publicata in „ Monitorul Oficial al Romaniei ”, partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003; Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 129/2004, publicata in „ Monitorul Oficial al Romaniei ”, partea I, nr. 1228 din 21 decembrie 2004; Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 171/2005, publicata in „Monitorul Oficial al Romaniei”, partea I, nr. 1126 din 13 decembrie 2005 aprobata prin Legea nr. 186/2006, publicata in „Monitorul Oficial al Romaniei”, partea I, nr. 440 din 22 mai 2006.

[2] Conform art. 143 alin.2 din Legea nr. 346/2002, dispozitiile art. 98 alin. 1 lit. a si b si alin. 3, art. 102, 104, art. 108 alin. 2, art. 109 alin. 1 lit. a, b, d, e si f si alin. 2, art. 111, 112, 114 si 115 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, isi vor mentine aplicabilitatea pentru toate situatiile prevazute in legea sus - mentionata, cu exceptia celor generate de accidente de munca si boli profesionale, asigurate in conformitate cu prevederile prezentei legi.[3] Publicata in “Monitorul Oficial al Romaniei”, partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006.

[4] Art. 6 alin. 1 lit. b din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru acci dente de munca si boli profesionale se referea si la manageri. Insa, Legea nr. 66/1993 privind contractul de management (publicata in “Monitorul Oficial al Romaniei”, partea I, nr. 244 din 13 octombrie 1993) a fost abrogata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 49/1999 privind administrarea companiilor/societatilor nationale, a societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar precum si a regiilor autonome publicata in “Monitorul Oficial al Romaniei”, partea I, nr. 170 din 22 aprilie 1999). Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 49/1999 a fost insa respinsa prin Legea nr. 136/2000 (publicata in “Monitorul Oficial al Romaniei”, partea I, nr. 345 din 25 iulie 2000).

Asadar, dispozitiile referitoare la conducerea regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si a societatilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ - teritoriala este actionar majoritar sunt cuprinse in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico - financiare si alte dispozitii cu caracter financiar (publicata in “Monitorul Oficial al Romaniei”, partea I, nr. 297 din 7 iunie 2001).

Conform art. 4 alin. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 79/2001, conducerea operatorilor economici prevazuti la art. 1 (regiile autonome, societatile si companiile nationale si societatile comerciale la care statul sau o unitate administrativ - teritoriala este actionar majoritar) se asigura de catre persoane fizice in baza unui contract de performanta, anexa la contractul individual de munca, incheiat in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

Contractul de performanta este acordul de vointa incheiat intre operatorul economic, printr-un reprezentant al acestuia, desemnat de adunarea generala a actionarilor, in cazul societatilor comerciale, sau, dupa caz, de consiliul de administratie, in cazul regiilor autonome, si conducatorul operatorului economic, care are ca obiect indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta, aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, in schimbul drepturilor salariale stabilite prin contractul individual de munca (art. 4 alin. 3 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 79/2001). La nivelul operatorului economic, in contractul de performanta, in afara indicatorilor de performanta, se prevad in mod obligatoriu obiective si criterii cuantificate privind reducerea creantelor si platilor restante, a pierderilor inregistrate precum si cresterea productivitatii muncii, calculata potrivit prevederilor art. 3 alin. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 79/2001. Contractul de performanta se revizuieste anual.

Conform art. 16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 79/2001, contractele de administrare incheiate in baza dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 49/1999 precum si contractele de management incheiate in baza Legii nr. 66/1993, cu modificarile si completarile ulterioare, la regiile autonome inceteaza la data incheierii contractelor de performanta.