Raporturile de asigurare si riscurile asigurateRaporturile de asigurare si riscurile asigurate

Raporturile de asigurare, rezultate in temeiul legii si din contractele de asigurare se stabilesc, conform art. 9 alin. 1, intre:

A). angajatori si asigurator, in cazul persoanelor asigurate in mod obligatoriu (prevazute in art. 5 si la art. 7 din Legea nr. 346/2002);B). asigurati si asigurator, pentru persoanele asigurate in mod facultativ (precizate la art. 6 din Legea nr. 346/2002).

Calitatea de asigurat se dobandeste, iar raporturile de asigurare se stabilesc la data: incheierii contractului individual de munca, stabilirii raporturilor de serviciu in cazul functionarilor publici, validarii mandatului pentru persoanele care desfasoara activitati in functii elective, numirii in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, depunerii adeziunii in cazul membrilor cooperatori, inceperii practicii profesionale pentru someri, ucenici, elevi si studenti sau incheierii contractului individual de asigurare, dupa caz.

A). In prima situatie (cea a asiguratilor in mod obligatoriu prevazuti in art. 5 si la art. 7 din Legea nr. 346/2002, respectiv atunci cand raporturile de asigurare se stabilesc intre angajatori si asigurator), in vederea incheierii asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale si a stabilirii cotei contributiei datorate, angajatorul are obligatia de a comunica asiguratorului, printr-o declaratie pe propria raspundere, domeniul de activitate conform Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala - C.A.E.N., numarul de angajati, fondul de salarii precum si orice alte informatii solicitate in acest scop.

Declaratia se depune la sediul asiguratorului, in termen de 30 de zile de la data dobandirii personalitatii juridice sau a inceperii raporturilor de munca ori de serviciu intre parti, dupa caz (art. 10 alin. 3). In cazul modificarii uneia sau mai multor informatii din declaratia prevazuta, angajatorul are obligatia sa anunte asiguratorul in termen de 15 zile.

In cazul bolilor profesionale, declarate in conditiile legii, in timpul activitatii profesionale, dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare se mentine si ulterior incetarii raporturilor de munca/serviciu si a contractelor individuale de asigurare (art. 15 alin. 1 din Legea nr. 346/2002).

In cazul bolilor profesionale, declarate in conditiile legii, ulterior incetarii raporturilor de munca si a contractelor de asigurare, dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare se acorda daca fostul asigurat face dovada, cu acte medicale eliberate conform legii, ca boala a fost cauzata de factori profesionali specifici locului de munca.

Pentru asiguratii in mod obligatoriu, angajatorii datoreaza contributia pentru accidente de munca si boli profesionale. Prin exceptie, angajatorii nu datoreaza contributia pentru ucenici, elevi, studenti pe toata durata efectuarii practicii profesionale (art. 96 lit. a din Legea nr. 346/2002).

Baza lunara de calcul la care persoanele asigurate in mod obligatoriu datoreaza contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale este reprezentata de fondul total de salarii brute lunare realizate[1].

Conform art. 24 din Legea nr. 487/2006 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2007[2], cotele de contributie datorate de angajatori, in functie de clasa de risc, se stabilesc de la 0,4% la 3,6%, aplicate asupra fondului total de salarii brute lunare realizate.

Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale nu se aplica asupra sumelor reprezentand:

a) prestatii de asigurari sociale care se suporta din fondurile asigurarilor sociale sau din fondurile angajatorului si care se platesc direct de catre acesta, potrivit legii;

b) drepturile platite potrivit dispozitiilor legale in cazul incetarii contractelor individuale de munca, al incetarii calitatii de functionar public sau de membru cooperator, altele decat cele acordate potrivit legii pentru perioada de preaviz;

c) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer, precum si drepturile de autor;

d) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit;

e) premii si alte drepturi exceptate prin legi speciale.


B). In cea de - a doua situatie prevazuta de art. 9 lit. b (cea a asiguratilor in mod facultativ conform art. 6, respectiv atunci cand raporturile de asigurare se stabilesc asigurati si asigurator), persoana asigurata, o data cu incheierea contractului individual de asigurare are obligatia de a depune o declaratie de venituri si de a comunica, in termen de 15 zile, asiguratorului orice modificare intervenita cu privire la situatia si statutul ei.

Dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se naste de la data stabilirii raporturilor de asigurare si inceteaza o data cu aceste raporturi.

In cazul bolilor profesionale, declarate in conditiile legii, in timpul activitatii profesionale, dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare se mentine si ulterior incetarii raporturilor de munca/serviciu si a contractelor individuale de asigurare (art. 15 alin. 1). In cazul bolilor profesionale, declarate in conditiile legii, ulterior incetarii raporturilor de munca si a contractelor de asigurare, dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare se acorda daca fostul asigurat face dovada, cu acte medicale eliberate conform legii, ca boala a fost cauzata de factori profesionali specifici locului de munca.

Contributia datorata de persoanele fizice asigurate facultativ este unica, in valoare de 1%, aplicata asupra venitului lunar asigurat, indiferent de activitatea prestata.

6. Prestatii si servicii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

Art. 19 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale dispune ca asiguratii sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale au dreptul la urmatoarele prestatii si servicii:

a) reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca;

b) reabilitare si reconversie profesionala;

c) indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca;

d) indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca si indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;

e) compensatii pentru atingerea integritatii;

f) despagubiri in caz de deces;

g) rambursari de cheltuieli.

[1] Potrivit art. 2 lit. j din Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata in „Monitorul Oficial al Romaniei”, partea I, nr. 708 din 17august 2006, fondul total de salarii brute reprezinta totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natura salariala.

[2] Publicata in „Monitorul Oficial al Romaniei”, partea I, nr. 1047 din 29 decembrie 2006.