CALCULUL TAXEI DE AUTORIZARE A CONCENTRARILOR ECONOMICE referat
CALCULUL TAXEI DE AUTORIZARE A CONCENTRARILOR ECONOMICE

Taxa de autorizare a concentrarilor economice este pre­vazuta la art. 32 din Legea concurentei si se plateste de catre agentul sau agentii economici care au efectuat proce­dura notificarii concentrarilor economice si au obtinut au­torizarea operatiunii de concentrari economice.

Art. 32 din Legea concurentei, modificat prin O.U.G. nr. 121/2003, cuprinde urmatoarele:

instituie o taxa de autorizare a concentrarii economice, care se plateste in cazul emiterii unei decizii de autorizare, conform art. 46 alin (1) lit. b) si alin. (2) lit. b) si c), adica:

decizie de neobiectiune (art. 46 alin. (1) lit. b);

decizie de autorizare (art. 46 alin. (2) lit. b);

decizie prin care se stabileste pentru autorizarea ope­ratiunii de concentrari economice;

stabileste modul de calcul al taxei de autorizare ca fiind dat de relatia

TA = 0,1% CAc, incare:

TA = taxa de autorizare,

CAC = cifra de afaceri cumulata a agentilor economici implicati in concentrarea economica autorizata.

Calculul acestui indicator se face:

pentru exercitiul financiar precedent deciziei de au­torizare a concentrarilor economice;

conform Instructiunilor elaborate de Consiliul Concu­rentei si publicate in Monitorul Oficial nr. 288 din 1 aprilie 2004, care fac obiectul prezentarii de mai jos.

Titularul/titularii obligatiei de notificare a operatiunii de concentrari economice sunt obligati sa transmita Consi­liului Concurentei o nota care va cuprinde cifra de afaceri cumulata. Aceasta obligatie trebuie indeplinita in termen de 10 zile de la data la care notificarea concentrarii econo­mice a devenit efectiva.

Nota privind cifra de afaceri cumulata mai cuprinde:

cifrele de afaceri pe baza carora a fost calculata;

agentii economici luati in calcul.

Instructiunile cuprind si referiri privind conditiile de forma ale acestui document:

prezentarea in original;

prezenta semnaturilor si a stampilelor autorizate.

Destinatia sumelor provenite din plata taxei de autori­zare este bugetul de stat in termenul si conform procedu­rilor stabilite de reglementarile fiscale.

Agentii economici platitori vireaza taxa de autorizare la bugetul de stat, cu ordin de plata tip trezorerie, in contul nr. 20.17.01.03, deschis la Trezoreria Statului.

Prin decizia de autorizare se stabileste si termenul de plata al taxei de autorizare.

Neindeplinirea obligatiei de plata a taxei de autorizare, in termen, conduce la aplicarea prevederilor art. 51 alin (1) lit. d) din Legea concurentei, si anume, o amenda de pana la 10% din cifra de afaceri totala realizata in anul financiar anterior sanctiunii, pentru neindeplinirea unei obligatii sau a unei conditii impuse printr-o decizie luata in conformitate cu prevederile Legii concurentei.

Etapele parcurse pentru stabilirea bazei de calcul a ta­xei de autorizare sunt:

calculul cifrei de afaceri pentru fiecare agent econo­mic implic at;

calculul cifrei de afaceri cumulate - baza de calcul a taxei de autorizare;

declararea cifrei de afaceri.

Pentru fiecare agent economic implicat in operatiunea de concentrare economica se calculeaza pe baza urmatoa­rei relatii de calcul:

in care:

CA = cifra de afaceri;

Vpr = suma veniturilor pe piata relevanta pe care are loc operatiunea de concentrare economica;

Accp = accizele inregistrate ca obligatii de plata;

Epr = valoarea exporturilor efectuate in ce priveste pro­dusele de pe piata relevanta.

In cazul in care agentul economic implicat in operatiu­nea de concentrare economica face parte dintr-un grup in care mai exista agenti economici care actioneaza pe piata relevanta stabilita printr-o operatiune de concentrare eco­nomica supusa notificarii, se impun urmatoarele precizari:

cifra de afaceri a acestora se va lua in calcul daca este indeplinita conditia: acesti agenti economici vor ramane sau vor deveni membri ai grupului din care face parte agen­tul sau agentii economici care inainteaza notificarea;

la calculul cifrei de afaceri a membrilor grupului nu se vor lua in calcul valorile rezultate din vanzarile de pro­duse si/sau prestarile de servicii, efectuate intre acestia, pe piata relevanta pentru consumul intern al grupului.

Calculul cifrei de afaceri cumulate, baza de calcul a ta­xei de autorizare, detaliat pe modalitati de realizare a opera­tiunii de concentrare economica se prezinta in tabelul 4.7.

In cazul in care nu exista o cifra de afaceri cumulata a agentilor economici implicati in operatiunea de concentra­re economica notificata, deoarece agentul sau agentii eco­nomici achizitori nu-si desfasoara activitatea in Romania, se va lua in calcul cifra de afaceri a agentului economic achizitionat si ale agentilor economici controlati, direct sau indirect, de catre agentul economic achizitionat.

Tabelul 4.7

Calculul cifrei de afaceri


Realizarea operatiunii de concentrare economica

Calculul cifrei de afaceri

cumulate (CAC)

• Fuziune

CAC = Σ CAi, in care:

CAi = cifra de afaceri a agentului economic care fuzioneaza, inclusiv, eventual, cifrele de afaceri ale membrilor grupurilor din care titu­larii operatiunii de concentrare economica fac parte

• Dobandirea controlului unic

CAC = CAA + CAa, in care

CAA = cifra de afaceri care rezulta din cumu­larea cifrelor de afaceri ale agentului economic achizitor si ale membrilor grupului din care acesta, eventual, face parte;

CAa = cifra de afaceri care rezulta din cumula­rea cifrei de afaceri a agentului achizitionat si a agentilor economici controlati, direct sau in­direct, de catre acesta

• Dobandirea controlului in comun asupra unui agent economic existent

CAC = CADC + CAdc, in care:

CADC = cifra de afaceri care rezulta din cumu­larea cifrelor de afaceri ale agentilor economici care dobandesc controlul in comun, si ale gru­purilor din care acestia, eventual, fac parte;

CAC = cifra de afaceri a agentului economic asupra caruia s-a dobandit controlul in comun si ale agentilor economici controlati, direct sau indirect, de acesta.

• Dobandirea controlului in comun asupra unui agent economic nou creat, in baza unui acord

CAC = Σ CAi, in care

CAi = cifrele de afaceri ale partilor la acord si ale membrilor grupurilor din care acestea, eventual, fac parte.

Nota: daca societatea in comun concentrativa actioneaza pe o piata relevanta pe care societa­tile - mama nu sunt prezente, cifra de afaceri este zero.


Anexa 4.15

Exceptarile legale in materia concentrarilor economice

(pct. 40-81 din Regulamentul de autorizare a concentrarilor economice)


Nr. crt.

Statutul achizitorului

Scopul/conditiile achizitiei

Observatii


Lichidator, desem­nat prin hotarare judecatoreasca

Alta persoana man­datata de autorita­tea publica (pct. 81 lit. a)

indeplinirea unor proceduri de:

incetare de plati;

Redresare;

Concordat;

Lichidare judiciara;

Urmarire silita;

Alta procedura similara.Banci si alte insti­tutii de credit

Institutii financia­re si societati finan­ciare

Societati de servi­cii de investitii fi­nanciare

Societati de asigu­rare si reasigurare

Activitatea normala a achizitorului include tran­zactii si negocieri de titluri pe cont propriu sau pe contul tertilor, daca sunt indeplinite conditiile:

- achizitionarea titlurilor de participatie este facuta in vederea revanzarii

agentul economic achizitor sa nu exercite drep­turile de vot astfel incat sa determine comportamen­tul concurential al agentului economic respectiv, ori le exercita numai in vederea pregatirii si vanzarii to­tale sau partiale a respectivelor titluri de participare

La cererea achizitoru­lui, Consiliul Concu­rentei poate prelungi acest termen, daca so­licitantul dovedeste ca revanzarea partici­parii dobandite nu a fost rezoiiabil posibi­la in decurs de un an de la data achizitiei.Agentul economic poate dispune de mijloacele sale de control pe durata unui an de la data achizitionarii, peri­oada in care trebuie sa-si:

vanda titlurile obtinute

reduca participarea cel putin la un nivel care sa nu-i confere controlul asupra agentului economic respectiv

Drepturile de vot aferente participarii detinute sa nu fie exercitate mai ales la numirea de membri in organele de administrare, conducere executiva, supraveghere si control ale agentului economic la care detine participa­rea. Exercitarea acestor drepturi sa aiba loc decat in sco­pul salvgardarii valorii integrale a plasamentului respec­tiv, fara a determina direct sau indirect comportamentul concurential al agentului economic controlat.Anexa 4.16

PARTILE OBLIGATE SA INAINTEZE NOTIFICARI


Operatiunea

Partile

Termene

Observatii

Fuziune


Dobandirea controlului unic


Dobandirea controlului in comun


Infiintarea unei societati in comun concentrative

Participantii


Dobanditorul controluluiDobanditorul controluluiParticipantii

30 de zile:

Poate fi prelungit cu maxim 15 zile de catre Consiliul Concurentei la solicitarea scrisa a par­tilor; conditie: solicita­rea sa fie intemeiata

in interiorul acestui termen, in termen de 7 zile, partile vor informa, in scris, Consiliul Con­curentei cu privire la o-peratiunea ce urmeaza sa fie notificata

Termenul se va pre­lungi pana la sfarsitul urmatoarei zile lucratoa­re cand ultima zi a ter­menului nu este o zi lu­cratoare

Pentru identificarea
partilor se vor avea in
vedere si precizarile din
Capitolul III al Partii I
din Regulamentul pri-
vind autorizarea concen-
trarilor economice (Ane-
xa 4.8)

Termenele incep sa
curga de la data:

semnarii acordului de fuziune

semnarii actului juri­dic in baza caruia se rea­lizeaza dobandirea con­trolului

la care partile implica­te au luat cunostinta de realizarea operatiunii


Anexa 4.17

PARTILE IMPLICATE IN OPERATIUNEA DE CONCENTRARE ECONOMICAOperatiunea

Parti

Observatii


Fuziune
Fuziune prin contopire

agentii economici care fuzioneaza

grupurile din care fac parteFuziune prin absorbtie

agentul economic absorbant si grupul a-cestuia

agentul economic absorbit si agentii eco­nomici care il controleazaFuziune de facto

agentii economici care fuzioneaza

grupurile din care fac parte

Premise:

exista conducere unica, perma­nenta

compensare interna a profituri­lor si pierderilor

raspundere comuna fata de terti

detinere incrucisata de actiuni


Dobandirea controlului unic
Agentul economic este achi­zitionat in intregime

Achizitorul si grupul din care acesta face parte

Agentul economic achizitionat si agentii economici pe care ii controleazaDobandirea controlului unic asupra unor parti (active) dintr-un agent economic• Achizitorul si grupul din care acesta face parte

• Agentul economic achizitionat si agentii economici pe care ii controleazaDobandirea controlului unic asupra unui agent economic care a fost redus sau marit anterior

Achizitorul si grupul din care acesta face parte

Agentul economic achizitionat si agentii economici pe care ii controleaza

Se tine cont de configuratia la da­ta evenimentului care declanseaza obligatia notificarii


Dobandirea controlului unic se face prin intermediul unui membru al grupului

Achizitorul si grupul din care acesta face parte

Agentul economic achizitionat si agentii economici pe care ii controleaza

Notificarea poate fi facuta de:

Agentul achizitor din cadrul grupului

Agentul economic sau persoana fizica care controleaza entitatea achizitoare


Dobandirea controlului in comun
Dobandirea controlului in co­mun asupra unui agent eco­nomic nou creat

• Partile care dobandesc controlul si gru­purile din care acestea fac parteDobandirea controlului in co­mun asupra unui agent eco­nomic existent anterior

Agentii economici si/sau persoanele fizi­ce care dobandesc controlul in comun si grupurile din care acestea fac parte

Agentul economic achizitionat si agentii economici pe care ii controleazaAchizitionarea impreuna a unui alt agent economic, cu

scopul unic de a imparti pa­trimoniul dobandit, imediat dupa incheierea tranzactiei, pe baza unui plan preexistent

• Fiecare achizitor, inclusiv grupurile din care acestia fac parte

• Partea pe care fiecare o va dobandi dupa impartire

• Ansamblul tranzactiei nu repre­zinta o concentrare

• Tranzactia se constituie din mai multe operatiuni de dobandire a controlului unic de catre fiecare achizitor


Controlul exercitat de un sin­gur actionar (asociat) pe ba­za drepturilor de veto

• Actionarul (asociatul) care exercita con­trolulAlte situatii
Schimbari in structura con­trolului

Actionarii (asociatii) achizitori - cei exis­tenti cat si cei noi, inclusiv grupurile din care acestia fac parte;

Societatea in comun in cauza; inclusiv agentii economici pe care ii controleaza;

Daca schimbarea in structura ac-tionariatului conduce la modifi­cari calitative ale controlului pen­tru ca operatiunea sa fie de con­centrare economica


Dobandirea controlului de ca­tre o societate in comun

Agentul economic achizitionat, inclusiv agentii economici pe care ii controleaza;

Societatea in comun achizitoare, inclusiv grupurile din care fac parte societatile-ma­ma sau persoanele fizice care controleaza societatea achizitoare

• cu conditia indeplinirii conditii­lor prevazute la pct. 20 din regu­lament


a) Iesirea din fuziune

• Agentii economici participanti initiali la fuziune si grupurile din care acestia fac parte, impreuna cu patrimoniul achizitio­nat de fiecare

• Separarea este compusa din do­ua operatiuni de achizitie


b) Dezmembrarea (divizarea) unei societati in comun

• Partenerii initiali in societatea in comun in calitate de achizitor si grupurile din care

fac parte impreuna cu acea parte din socie­tatea in comun achizitionata de fiecare dintre partenerii initiali

Pentru fiecare operatiune


Schimbul de active

Agentul economic achizitor si grupul din care acesta face parte

Activele dobandite

Pentru fiecare transfer de active


Dobandirea controlului de ca­tre un agent economic cu ca­pital de stat

• Cei doi agenti economici intre care are loc o fuziune sau o achizitionare a contro­lului .

Operatiunea este, dupa caz:

Restructurare interna, daca cei doi agenti economici au fost ante­rior parti ale aceluiasi agent eco­nomic cu capital de stat

Concentrare economica, daca cei doi agenti economici au fost ante­rior parti ale unor agenti cu capi­tal de stat diferiti, cu putere inde­pendenta de decizie


Dobandirea controlului de ca­tre persoane fizice

Agentul economic care urmeaza a fi a-chizitionat si agentii economici pe care ii controleaza

Achizitorul - persoana fizica si agentii economici controlati, direct sau indirect, de catre aceasta

Operatiunea este concentrare eco­nomica daca sunt indeplinite con­ditiile prevazute la art. 11 alin. (2) lit. b) din lege


Dobandirea controlului de ca­tre o societate bancara sau de un grup de societati bancare

Achizitorii si grupurile din care acestia fac parte

Agentul economic achizitionat, inclusiv agentii economici pe care ii achizitioneaza

Controlul se dobandeste prin preluarea datoriilor •

Scopul: redresarea economica si revanzarea ulterioara a agentului economic preluat


Anexa 4.18

APLICAREA PROCEDURII SIMPLIFICATE

(Regulamentul privind autorizarea concentrarilor economice)

Categoria de concentrare economica

Conditia principala

Conditii secundare

Observatii

• Dobandirea controlului in comun asupra unui alt agent economic (societate in comun) (pct. 159 lit. a)

Societatea in comun:

Sa nu desfasoare activi­tati pe teritoriul Romaniei;

Sa nu prevada desfasu­rarea de activitati pe teri­toriul Romaniei

Sa desfasoare o activita­te neglijabila pe teritoriul Romaniei


Cumulativ:

Cifra de afaceri1) a so­cietatii in comun si/sau2) a activitatilor transferate nu depaseste echivalentul in lei a 4 milioane euro pe te­ritoriul Romaniei;

Valoarea totala a active­lor3) transferate societatii in comun nu depasesc e-chivalentul in lei a 4 mili­oane euro pe teritoriul Ro-

maniei


Calculata pe baza ulti­melor bilanturi contabile ale societatilor-mama sau ale societatii in comun, po­trivit carora exista sau nu inregistrari separate pentru resursele regrupate in ca­drul societatii in comun;

Alternativa utilizata pen­tru a tine cont de diversi­tatea situatiilor vizate;

Calculata pe baza ulti­mului bilant comercial, e-laborat si aprobat de catre fiecare societate-mama;

in cazul in care activele transferate genereaza o ci­fra de afaceri, nici valoa­rea acestor active, nici ci­fra de afaceri nu trebuie sa depaseasca echivalentul in lei a 4 milioane euro.


Fuziunea a doi sau mai multi agenti economici

Dobandirea controlului unic sau a controlului in co­mun asupra unui alt agent economic (pct. 159 lit. b)

Nici una dintre partile implicate sa nu desfasoare acti­vitati comerciale pe aceeasi piata a produsului si pe a-ceeasi piata geografica sau pe o piata a produsului care se situeaza in amonte sau in aval fata de o piata a pro­dusului pe care opereaza orice alta parte implicata in operatiunea de concentrare economica


Fuzionarea a doi sau mai multi agenti economici

Dobandirea controlului unic sau a controlului in co­mun asupra unui alt agent economic (pct. 159 lit. c)

Alternativ:

Doua sau mai multe din­tre partile implicate desfa­soara activitati comerciale pe aceeasi piata a produsu­lui si pe aceeasi piata geo­grafica (relatii orizontale);

Una sau mai multe parti implicate desfasoara acti­vitati comerciale pe o pia­ta a produsului care se si­tueaza in amonte sau in a-val fata de o piata a produ­sului pe care orice alta parte implicata isi exercita activitatea (relatii verticale)

Segmentele de piata cumu­late ale acestora sa se situ­eze sub 15%

Segmentele de piata cumu­late ale acestora sa se si­tueze sub 25%.

Intra in aceasta categorie numai concentrarile eco­nomice in cadrul carora nu este afectata nici o piata;

Pragurile referitoare la re­latiile orizontale si vertica­le se aplica cotelor de pia­ta pe piata/pietele relevan­te definite.


l


Anexa 4.18

DECIZIILE CONSILIULUI CONCURENTEI

IN MATERIA CONCENTRARILOR ECONOMICE


Decizia

Situatia

Termen*

Temei legal

Observatii

Decizia de nein­terventie

Operatiunea notificata nu cade sub incidenta legii**

30 de zile de la primirea notificarii

Art. 46, alin. (1), lit. a)

Poate fi revocata de catre Consiliul Concu­rentei daca a fost luata pe baza unor informa­tii incorecte sau false

Decizie de neo-biectiune

Operatiunea notificata cade sub in­cidenta legii dar nu exista indoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal

30 de zile de la primirea notificarii

Art. 46, alin. (1), lit. b)

Poate fi revocata de catre Consiliul Concu­rentei daca a fost luata pe baza unor informa­tii incorecte sau false

Decizie de des­chidere a unei in­vestigatii

Operatiunea notificata cade sub in­cidenta legii si prezinta indoieli seri­oase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal

30 de zile de la primirea notificarii

Art. 46, alin. (1), lit. c)


Decizie de refuz

Se creeaza sau se consolideaza o po­zitie dominanta, in sensul art. 13 din lege

Maximum 5 luni de la primirea notifi­carii

Art. 46, alin. (2), lit. a)

In urma efectuarii in­vestigatiei decise de Consiliul Concurentei

Decizie de auto­rizare

Prin operatiunea de concentrare e-conomica nu se creeaza si nici nu se consolideaza o pozitie dominanta, in sensul art. 13 din lege

Maximum 5 luni de la primirea no­tificarii

Art. 46, alin. (2), lit. b)

In urma efectuarii in­vestigatiei decise de Consiliul Concurentei

Decizie prin care se stabilesc obli­gatiile si/sau con­ditiile ce trebuie indeplinite pentru autorizarea ope­ratiunii

Operatiunea de concentrare econo­mica, cu modificarile respective, ar putea fi compatibila cu un mediu

concurential normal


Maximum 5 luni de la primirea no­tificarii

Art. 46, alin. (2), lit. c)

In urma efectuarii in­vestigatiei decise de Consiliul Concurentei

* Daca notificarea necesita completari, aceste termene incep sa curga de la data la care partile au furnizat Con­siliului Concurentei informatiile solicitate

** termenul „lege' si referirile la articole din lege privesc Legea concurentei nr. 21/1996

Nota: anexele 4.10-4.19 au fost elaborate pe baza prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si Regulamentului privind autorizarea concentrarilor economice din 29.03.2004.
Conform art. 32 alin. (2) din Legea concurentei.

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani