Finantele publice localeFinantele locale includ finantele publice locale, finantele regiilor autonome si ale societatilor comerciale constituite cu aportul autoritatilor administratiei publice locale si alte resurse financiare locale.

Finantele publice locale reprezinta o parte componenta a finantelor publice alaturi de finantele publice ale administratiei centrale de stat, care exprima relatiile economice prin care  se mobilizeaza si utilizeaza resurse banesti la nivelul unitatilor administrativ teritoriale pentru satisfacerea unor cerinte colective reprezentate de invatamant, cultura, asistenta sociala, servicii publice, dezvoltare.

Trasaturi finante publice locale: Relatiile economice prin care se mobilizeaza, repartizeaza si utilizeaza resursele financiare la nivel local se exprima in forma baneasca,   Finantele publice locale exprima un transfer de valoare ce se realizeaza intre participantii la relatiile economice princare se constituie si utilizeaza fonduri banesti la nivel local, ) Transferul de valoare prin finantele locale  se realizeaza, fara o contraprestatie directa si imediata, ) Transferul de valoare prin intermediul finantelor locale urmareste satisfacerea unor cerinte colective cum sunt cele privind invatamantul, cultura, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, servicii publice si dezvoltare.

Finantele publice locale se deosebesc de finantele publice ale administratiei centrale de stat prin anumite trasaturi:

§         fondurile banesti se constituie si utilizeaza la nivelul unitatilor administrativ teritoriale;

§         fondurile banesti depind de impartirea administrativ teritoriala a unui stat; (in functie de structura administrativ teritoriala a unui stat se pot constitui, repartiza si utiliza fonduri banesti la doua sau trei nivele ale organizarii administrativ teritoriale;

formele de participare prin impozite si taxe la constituirea fondurilor banesti locale se deosebesc prin materia impozabila si obiectele asupra carora se aplica impozite si taxe.

Finantele publice locale reflecta raporturile economice prin care se constituie si utilizeaza resurse banesti la nivelul unitatilor administrativ teritoriale, fara o contraprestatie directa si imediata in vederea satisfacerii unor cerinte social culturale, economice si a furnizarii unor servicii publice de catre institutiile autoritatile administratiei publice locale.

Functii finante publice locale: de repartitie a fin pub locale, de control a fin pub locale, control concomitent, control fin ulterior, control fin intern sau extern.

Finantele regiilor autonome locale si ale societatilor comerciale constituite cu aportul autoritatilor administratiei publice locale reprezinta  aceea o parte componenta a finantelor locale care reflecta procesele de mobilizare si utilizare a unor resurse banesti in vederea furnizarii serviciilor publice corespunzatoare fiecarei entitati economice locale.

Bugetele locale reprezinta partea principala a finantelor publice locale  care  reflecta raporturile economice de mobilizare a unor resurse financiare necesare realizarii actiunilor social culturale, economice si de alta natura din competenta autoritatilor administratiei publice locale.

Elementele autonomiei fin locale : Autoritatea in materie de cheltuieli, Autoritatea in materie de venituri, Relatiile financiare interjurisdictionale, Imprumuturile locale, Mecanismele de egalizare.

Autoritatea in materie de cheltuieli: Se refera la dreptul unei autoritati locale de a efectua anumite tipuri de cheltuieli publice in conformitate cu prerogativele legal stabilite, adica a impartirii atributiilor in materie de furnizare a bunurilor publice intre autoritatile centrale si jurisdictiile locale.

Autoritatea in materie de venituri : Vizeaza dreptul unei autoritati locale de a dispune de resurse financiare in conformitate cu prerogativele legal stabilite sau ,altfel spus , prin analogie cu cazul cheltuielilor publice se invoca problematica partajarii materiei impozabile si implicit a surselor fiscale de venit intre autoritatea centrala si jurisdictiile locale.

Relatiile financiare interjurisdictionale : Relatiile finanaciare interjurisdictionale reprezinta o componenta de baza a autonomiei financiare, prin intermediul careia autoritatile locale isi pot suplimenta necesarul de resurse financiare, avand forma transferurilor financiare efectuate in scopul atingerii unor obiective diverse.

Transferurile financiare cunoscute in practia finanaciara sunt: transferurile fiscale, transferurile conditionate, transferurile neconditionate, transferurile compensatorii, transferurile necompensatorii, transferurile limitative, transferurile nelimitative, transferurile deschise ( rambursarile deschise), transferurile ad-hoc.

Transferurile fiscale : reprezinta o fractiune dintr-un anumit tip de impozit atribuita unei autoritati locale, rezultata in urma unei operatiuni de impartire a aceleiasi baze de impozitare, sau a aceluias impozit cu autoritatea centrala. Cuprinde 3 variante concrete de manifestare : forma cotelor defalcate repr cote procentuale din anumite impozite de sorginte centrala stabilite prin legile bugetare anuale, Sumele defalcate   ilustreaza cuantumul in valoare absoluta prevazuta in legile bugetare anuale, care se acorda autoritatilor locale din incasarile efective dintr-un anumit impozit ce reprezinta venit al bugetului central, cotele aditionale la anumite impozite directe sunt procente care, in vitutea legilor bugetare anuale se adauga celor pe baza carora se calculeaza respectivele impozite centrale si se constituie venituri ale bugetelor locale, fiind considerate veritabile impozite locale legale ale impozitelor de stat.

Imprumuturile locale : ilustreaza resursele financiare atrase de pe piata de capital, interna sau externa, in conditii contractuale prin plata de dobanzi acordare de avantaje subscriitorilor, precum si rambursare a sumelor astfel contractate.

 Mecanismele de egalizare : au drept fundament faptul ca autoritatile de stat trebuie sa asigure o furnizare uniforma a bunurilor publice pe intreg teritoriul statal indiferent daca colectivitatea teritoriala este bogata sau saraca.

Veniturile bugetelor locale sunt formate din veniturile proprii, veniturile din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete, donatii si sponsorizari.

Veniturile din proprietate se refera la varsamintele din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiilor locale, restituri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti, venituri din concesiuni si inchirieri si alte venituri.

Veniturile din taxe administrative, eliberari din permise sunt constituite din taxe extrajudiciare de timbru si alte venituri din taxe administrative.

Veniturile din valorificarea unor bunuri sunt formate din veniturile valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice, venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului, venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat.

Impozitele si taxele locale : constituie venituri ale bugetelor locale, ale unitatilor administrativ teritoriale in care contribuabilii isi au domiciliul sediul uncte de lucru sau in localitatile care se afla bunurile impozabile ori taxabile.

Contribuabilii de impozite si taxe locale

n lang=RO> pot fi pers fizice precum si pers fizice care desfasoara activ ec pe baza liberei initiative ori exercita in mod individual sau prin asociere orice profesie libera.

Principii la stabilirea impozitelor si taxelor: autonomiei locale, aplicarii unitare a reglementarilor privind impozitele si raxele locale, asezarea calcularea si incasarea impozitelor si taxelor locale, informatiile referitoare la impozitele si taxele locale.

Impozitul pe cladiri reprezinta o contributie baneasca anuala ce se datoreaza bugetului local, al comunei, al orasului sau municipiului de catre persoanele ce detin in proprietate cladiri, in raza caruia este situata cladirea in Romania. Cuprinde : obiectul impozitului, baza impozabila, cote de impozitare, asezarea si plata impozitului.

Impozitul si taxa pe teren : orice pers care detine un teren situat in romania in intrvailanul sau extravilanul localitatilor datoreaza impozit.

Impozitul asupra mijloacele de transport : Se percepe de la pers fizice si jurudice care detin in proprietate vehicule cu tractiune mecanica si mijloace de trasport pe apa.

Impozitul nu se aplica pt : autoturismele, moto cu atas si moto care apartin pers cu handicap locomotor, navele fluviale de pasageri, mijloacele de trasport ale institutiilor publice, mijloacele de transport ale pers juridice care sunt utilizate.

Taxe pt eliberarea certificatelor avizelor si autorizatiilor : sunt supuse unor taxe diferentiate in fct de val contrsuctiilor si instalatiilor, de suprafata terenurilor si de natura serviciilor prestate.

Taxe pt folosirea mijloacelor de reclama si publicitatate : orice pers care benef pe baza unui contract cu alta pers datoreaza o taxa. Cota de evaluare a taxei este cuprinsa intre 1 si 3% la val serviciilor prestate. Taxa se plateste anual anticipat sau trimestrial.

Taxa hoteliera : consiliile pot institui o taxa pt sederea intro uniotate de cazare intro localitate asupra careia isi exercita autoritatea. Se vireaza la bugetul local al unitatii administrativ terirorial unde este amplasat hotelul lunar pana pe data de 10 ale lunii urmat.acesta taxa nu se percepe pt pers de pana in 18 ani, pers cu handicap, pensionari.

Impozitul pe spectacole : repr un impozit indirect ce se incaseaza in bugetul local al unitatii administrativ teritoriale unde are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva.

Taxele judiciare de timbru cuprind : actiunile si cererile in bani introduse la instantele judecatoresti, actiunile si cereile neevaluabile in bani, cereile pt acordarea personalitatii juridice pt autorizarea functionarii, cereile formulate in domeniul drepturilor de autor, cereile in materie comerciala, taxe judiciare de timbru pt unele actiuni si cereri la raporturile de familie.

Taxele notariale se percep taxe pt actele notariale indeplinite de secretarii primariilor din comunele si orasele unde nu functioneaza birouri ale notarilor publici. Se clasifica in fct de natura actului sau a serviciului prestat.

Taxe extrajudiciare cuprind : eliberarea permiselor de vanatoare pescuit si de condus.

Veniturile nefiscale cuprind : varsamintele din pf net al regiilor autonome de importanta locala, varsaminte de la institutiile publice locae si diverse venituri.

Venituri din valorificarea unor bunuri : resursele banesti provenite din valorificarea unor bunuri ale administratiei publice locale sau institutiilor publice locale.

Chelt  din bugetele locale : exprima  eforturile financiare realizate de autoritatile administratiei publice locale pentru acoperirea cerintelor sociale, culturale, economice, a serviciilor de dezvoltare publica si a altor cerinte ale locuitorilor din unitatile administrativ-teritoriale. Reflecta chelt din bugetele locale, din bugetele institutiilor si serv publice de interes local.

Partile de cheltuieli din bugetele locale, se impart pe capitole si subcapitole.

Dupa clasificatia economica, se impart  in cheltuieli curente si cheltuieli de capital. In sfera cheltuielilor curente se incadreaza cheltuielile de personal, cheltuielile materiale si de servicii si alte cheltuieli. Cheltuielile de capital sunt formate din investitiile autoritatilor administratiei publice locale.

Cheltuielile grupate pe capitole se detaliaza pe subcapitole iar in cadrul acestora se grupeaza pe titluri, articole aliniate.

Factori care influenteaza asupra cheltuielilor din bugetele locale : gradul de dezvoltare economica al unitatilor administrativ teritoriale, Modul de exercitare a puterii si structura organelor administratiei publice locale, Competentele autoritatilor administratiei publice locale, Urbanizarea, Numarul si structura populatiei, Reteaua de institutii social culturale, Reteaua de organizatii, regii din cadrul localitatilor.

Chelt curente din bugetele locale : autoritati publice si actiuni externe, fonduri pt acoperirea chelt cu dobanzile, finduri pt transferuri cu caracter general intre diferitele niveluri ale administratiei, chelt de aparare ce se acopera din bugetele proprii ale judetelor, chelt privind ordinea publica si siguranta nationala, chelt pt invatamant, chelt pt sanatate, chelt pt cultura si religie, chelt pt asig si asiatenta sociala.

Inspectia fiscala : include ansamblul activitatilor care au ca scop verificarea realitatii si legalitatii declaratiilor de impunere, a corectitudinii exactitatii indeplinirii obligatiilro fiscale de catre contribuabili fata de bugetele locale.

Controlul fiscal asupra creantelor bugetelor locale se exercita de catre compartimente de specialitate din cadrul autoritatilor administrative publice locale.

Organele de control sunt obligate sa actioneze cu profesionalism sa dovedeasca corectitudine si obiectivitate in relatiile cu contribuabilii controlati si cu alte persoane.

Contribuabilii supusi controlului fiscal sunt obligati sa puna la dispozitia organului de control fiscal toate doc situatiile si datele solicitate privind obiectul controlului, actele originale, copii certificate sa permita accesul in locurile unde se afla bunurile si valorile supuse impozitarii sa furnizeze in scris informatii in leg cu obiectul controlului.

Controlul se desfasoara la sediul, domiciliul sau resedinta contribuabilului sau la sediul compartimentului de specialitate. Se efectueaza o singura data pt fiecare impozit/taxa locala si pt fiecare perioada supusa impozitarii.

Rezultatele controlului fiscal se consemneaza in procese verbale de control, note de constatare, procese verbale de constatatre a contravectiilor.


ECoduri.com - Coduri postale - adresa, caen, cor

Politica de confidentialitateCopyright © Contact | Trimite document


Ultimele documente adaugate
Mihai EminescuMihai Eminescu
   - Opere romantice - autori si opere reprezentative Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Richard Wagner
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai EminescuMihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea EliadeMircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile AlecsandriVasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil GirlenuEmil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca CaragialeIon Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea EliadeMircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai EminescuMihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George CalinescuGeorge Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanuluiScriitori romani