Impozitul pe venitImpozitul pe venit  

Impozitul pe venit, se aplica urmatoarelor venituri:

1.      in cazul persoanelor fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, veniturilor obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei;

2.      in cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfasoara activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania, venitului net atribuibil sediului permanent; sediul permanent este un loc prin care se desfasoara integral sau partial activitatea unui nerezident, fie direct, fie printr-un agent dependent.

3.      in cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfasoara activitate dependenta in Romania, venitului salarial net din aceasta activitate dependenta;

4.      persoanele fizice care indeplinesc urmatoarele conditii:

-         centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat in Romania, sau

-         este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat,

timp de 3 ani consecutiv vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu al patrulea an fiscal.

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt urmatoarele:

1)      venituri din activitati independente;

2)      venituri din salarii;

3)      venituri din cedarea folosintei bunurilor;

4)      venituri din investitii;

5)      venituri din pensii;

6)      venituri din activitati agricole;

7)      venituri din premii si din jocuri de noroc;

8)      venituri din transferul proprietatilor imobiliare;

9)      venituri din alte surse.

Veniturile din activitati independente, inclusiv veniturile realizate de persoanele fizice in cadrul unor asocieri fara personalitate juridica, din cedarea folosintei bunurilor, precum si veniturile din activitati agricole sunt venituri pentru care determinarea impozitului se face pe venitul net anual impozabil, corespunzator fiecarei surse de venit, impozitul fiind final.

Veniturile din celelalte categorii de venituri se supun impozitarii, pe fiecare loc de realizare, in cadrul acestor catego rii de venituri, impozitul fiind final.

Urmatoarele venituri nu sunt impozabile:

1. ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, precum si cele de aceeasi natura primite de la alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca. Nu sunt venituri impozabile indemnizatiile pentru: risc maternal, maternitate, cresterea copilului si ingrijirea copilului bolnav;

2. sumele incasate din asigurari de orice fel reprezentand despagubiri, sume asigurate, precum si orice alte drepturi;

3. sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauza de utilitate publica, conform legii;

4. despagubirile primite pentru pagube suportate ca urmare a calamitatilor naturale;

5. pensiile pentru invalizii de razboi, orfanii, vaduvele/vaduvii de razboi, sumele fixe pentru ingrijirea pensionarilor care au fost incadrati in gradul I de invaliditate, precum si pensiile, altele decat pensiile platite din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat;

6. sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat;

7. veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile din patrimoniul personal, altele decat castigurile din transferul titlurilor de valoare;

8. drepturile in bani si in natura primite de militarii in termen, militarii cu termen redus, studentii si elevii unitatilor de invatamant din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala si persoanele civile, precum si cele ale gradatilor si soldatilor concentrati sau mobilizati;

9. bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare in cadru institutionalizat;

10. sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire ori donatie, cu exceptia proprietatilor imobiliare;

11. veniturile din agricultura si silvicultura, cu exceptia celor prevazute de lege;

12. premiile obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale, europene si la jocurile olimpice;

13. veniturile obtinute prin aplicarea efectiva in tara de catre titular sau, dupa caz, de catre licentiatii acestuia a unei inventii brevetate in Romania, incluzand fabricarea produsului sau, dupa caz, aplicarea procedeului, in primii 5 ani de la prima aplicare, calculati de la data inceperii aplicarii si cuprinsi in perioada de valabilitate a brevetului.

Venituri din activitati independente cuprind:

Ø      veniturile comerciale, care sunt veniturile din fapte de comert ale contribuabililor, din prestari de servicii, altele decat din drepturi de proprietate intelectuala, precum si din practicarea unei meserii.

Principalele activitati care constituie fapte de comert sunt:

- activitati de productie;

- activitati de cumparare efectuate in scopul revanzarii;

- organizarea de spectacole culturale, sportive, distractive si altele asemenea;

- activitati al caror scop este facilitarea incheierii de tranzactii comerciale printr-un intermediar, cum ar fi: contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agent de asigurare si alte asemenea contracte incheiate in conformitate cu prevederile Codului comercial, indiferent de perioada pentru care a fost incheiat contractul;

- vanzarea in regim de consignatie a bunurilor cumparate in scopul revanzarii sau produse pentru a fi comercializate;

- activitati de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosita, si altele asemenea;

- transport de bunuri si de persoane;

- alte fapte de comert definite in Codul comercial.

Ø      veniturile din profesii libere, respectiv: veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.

Ø      veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente, care provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.

Activitatea dependenta reprezinta orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare.

Activitatea independenta reprezinta orice activitate desfasurata cu regularitate de catre o persoana fizica, alta decat o activitate dependenta.

Exercitarea unei activitati independente presupune desfasurarea acesteia in mod obisnuit, pe cont propriu si urmarind un scop lucrativ.

Printre criteriile ce definesc existenta unei activitati independente putem enumera:

-         libera alegere a desfasurarii activitatii, a programului de lucru si a locului de desfasurare a activitatii;

-         riscul pe care si-l asuma prestatorul activitatii respective;

-         activitatea intreprinsa poate fi efectuata pentru mai multi clienti;

-         activitatea se poate desfasura nu numai direct, ci si cu personalul angajat de intreprinzator.

Orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii:

-         beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit  si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;

-         in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste exclusiv baza materiala a platitorului de venit;

-         platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;

-         platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit.

Activitatile desfasurate in mod independent, care genereaza venituri din profesii libere, precum si drepturile de autor si drepturile conexe, nu pot fi reconsiderate ca activitati dependente.

In functie de tipul de activitate (dependenta sau independenta) desfasurata de o persoana fizica, sunt stabilite si obligatiile fiecarei parti (beneficiar si prestator), precum si nivelul contributiilor si impozitelor datorate pentru venitul realizat.

Astfel, in cazul activitatilor dependente, veniturile realizate de persoanele fizice sunt asimilate veniturilor salariale realizate in afara activitatii de baza.

Ca urmare a acestei clasificari, pentru veniturile respective, in afara impozitului pe venit, determinat similar impozitului pe salarii, atat beneficiarul, cat si prestatorul de servicii contribuie solidar la sistemele de asigurari sociale.

In cazul activitatilor independente, se plateste obligatoriu impozitul pe venit, iar in unele situatii, in functie de conditiile impuse de lege, si contributiile individuale.

In functie de activitatea desfasurata, obligatia determinarii si platii acestora revine fie platitorului de venit, prin retinere la sursa, fie beneficiarului de venit.

Impozitul pe venit se retine la sursa pentru urmatoarele categorii de venituri:

-         venituri din drepturi de proprietate intelectuala;

-         venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie;

-         venituri din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;

-         venituri din activitati desfasurate in baza contractelor de conventii civile;

-         venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara.

Pentru aceste categorii de venituri, cota de impozit pe venit in vigoare este de 10%, acest impozit considerandu-se impozit anticipat.

Pentru categoriile de venituri care sunt realizate prin desfasurarea de activitati independente si care nu sunt cuprinse in cele de mai sus, obligatia declararii venitului si platii impozitului pe venit este in sarcina beneficiarului de venituri. In aceasta categorie sunt cuprinse veniturile realizate de persoanele fizice autorizate (care realizeaza venituri in urma exercitarii unor meserii sau a profesiilor libere).

Veniturile realizate ca urmare a executarii unor conventii civile, pot fi aferente unei activitati dependente sau independente.

Daca activitatea desfasurata de persoana fizica este incadrata in continuare ca fiind independenta, atunci obligatiile angajatorului sunt urmatoarele:

-         sa calculeze in numele beneficiarului de venit, contributiile individuale pentru asigurarile sociale si pentru asigurarile de somaj. Determinarea acestor contributii se realizeaza prin aplicarea cotelor in vigoare asupra venitului brut realizat.

-         sa declare si sa plateasca aceste contributii pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul,

-         sa calculeze in numele beneficiarului de venit impozitul pe venit. Impozitul pe venit se determina prin aplicarea cotei in vigoare, in acest caz de 10%, asupra venitului brut diminuat cu contributiile individuale,

-         sa declare si sa plateasca impozitul pe venit la bugetul de stat, pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul.

Baza lunara de calcul la care se datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj nu poate depasi, in cursul unei luni calendaristice, echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut pe tara.

Baza de calcul a impozitului final reprezinta diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile (contributiile individuale).

In cazul veniturilor realizate in urma executarii unor contracte de drepturi de autor regulile sunt urmatoarele:

·        Persoanele care realizeaza in mod ocazional, pe langa veniturile de natura salariala, si venituri din drepturi de autor si drepturi conexe, nu datoreaza contributiile individuale pentru aceste venituri.

·        Persoanele care, in mod ocazional, realizeaza exclusiv venituri din drepturi de aut

or si drepturi conexe, datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale si pentru somaj. In aceasta situatie baza de calcul anuala nu poate depasi de 5 ori salariul mediu brut pe tara.

·        Persoanele care realizeaza, cu caracter de regularitate, pe langa veniturile de natura salariala, si venituri din drepturi de autor si drepturi conexe, datoreaza contributiile individuale pentru aceste venituri.

·        Persoanele care realizeaza, cu caracter de regularitate, exclusiv venituri din drepturi de autor si drepturi conexe, datoreaza contributiile prevazute individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj.

Obligatiile platitorului de venit sunt urmatoarele:

-         sa calculeze in numele beneficiarului de venit, contributiile individuale pentru asigurarile sociale si pentru asigurarile de somaj,

-         sa declare si sa plateasca aceste contributii pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul,

-         sa calculeze in numele beneficiarului de venit impozitul pe venit, utililand o cota de 10%, considrat in acest moment impozit pe venit anticipat,

-         sa declare si sa plateasca impozitul pe venit la bugetul de stat, pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul

Baza de calcul a impozitului pe venit se determina diferit in functie de activitatea prestata, astfel:

- pentru venitul din drepturile de proprietate intelectuala, prin scaderea din venitul brut a urmatoarelor cheltuieli:

·        o cheltuiala deductibila egala cu 20% din venitul brut;

·        contributiile sociale obligatorii platite.

- pentru veniturile provenind din crearea unor lucrari de arta monumentala, venitul impozabil se determina prin deducerea din venitul brut a urmatoarelor cheltuieli:

  • o cheltuiala deductibila egala cu 25% din venitul brut;

·        contributiile sociale obligatorii platite.

Baza de calcul pentru contributiile individuale reprezinta diferenta intre venitul brut realizat si cota de cheltuiala deductibila, cu exceptia situatiei in care aceasta baza este plafonata la 5 salarii medii brute pe tara.

Impozitul pe venit poate fi stabilit in sistem real sau prin norme de venit, dar trecerea de la o modalitate de impunere la alta se poate realiza dupa 2 ani consecutiv.

Venitul net dintr-o activitate independenta si care este desfasurata de catre contribuabil, individual, fara salariati, se determina pe baza normelor de venit. In acest sens, Ministerul Finantelor Publice elaboreaza normele care contin nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se stabileste pe baza de norme de venit si precizeaza regulile care se utilizeaza pentru stabilirea acestor norme de venit. Directiile generale ale finantelor publice teritoriale au obligatia de a stabili si publica anual normele de venit inainte de data de 1 ianuarie a anului in care urmeaza a se aplica normele respective.

Daca se opteaza pentru impunerea pe baza normelor de venit se va preciza aceasta optiune (pana pe 31 ianuarie) in declaratia 220 - Declaratie privind veniturile estimate din activitati independente, iar impozitul de va plati trimestrial pe baza normelor de venit. Aceasta declaratie se depune in termen de 15 zile de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal.

Un contribuabil care desfasoara o activitate independenta are obligatia sa efectueze plati anticipate in contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, cu exceptia veniturilor pentru care plata anticipata se efectueaza prin retinere la sursa.

Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri.

 Impozitul se determina la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele:

   - deducerea personala acordata pentru luna respectiva;

   - cotizatia sindicala platita in luna respectiva;

   - contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 400 euro.

Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente. In aceasta categorie de venit se cuprind veniturile din inchirieri si subinchirieri de bunuri mobile si imobile, precum si veniturile din arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal.

Venitul brut reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura si se stabileste pe baza chiriei sau a arendei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii chiriei sau arendei. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta.

Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

Contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.

Un contribuabil care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pe parcursul unui an, cu exceptia veniturilor din arendare, datoreaza plati anticipate in contul impozitului pe venit catre bugetul de stat.

Veniturile din investitii cuprind:

1.      dividende;

2.      venituri impozabile din dobanzi;

3.      castiguri din transferul titlurilor de valoare.

4.      venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare.

5.      venituri din lichidarea unei persoane juridice.

Sunt neimpozabile urmatoarele venituri din dobanzi:

1)      venituri repartizate membrilor caselor de ajutor reciproc in functie de fondul social detinut;

2)      nu sunt venituri impozabile veniturile realizate din detinerea si tranzactionarea titlurilor de stat si/sau a obligatiunilor emise de catre unitatile administrativ-teritoriale.

Cota de impozit este 16%.

Pierderile rezultate din tranzactiile cu parti sociale si valori mobiliare, in cazul societatilor inchise, nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal, nu se compenseaza si nu se reporteaza.

Pierderile rezultate din tranzactionarea titlurilor de valoare, altele decat cele prevazute anterior, inregistrate in cursul anului fiscal, se compenseaza la sfarsitul anului fiscal cu castigurile de aceeasi natura realizate din tranzactionarea titlurilor de valoare, altele decat cele prevazute din tranzactiile cu parti sociale si valori mobiliare, in cursul anului respectiv. Pierderea neta anuala din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, stabilita prin declaratia privind venitul realizat, se recupereaza din castigurile nete anuale obtinute in urmatorii 7 ani fiscali consecutivi.

Pierderile rezultate din operatiuni de vanzare/cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, inregistrate in cursul anului fiscal, se compenseaza la sfarsitul anului fiscal cu castigurile de aceeasi natura realizate in cursul anului respectiv. Daca in urma acestei compensari rezulta o pierdere anuala, aceasta nu se reporteaza.

Orice platitor de venituri din pensii are obligatia de a calcula lunar impozitul aferent acestui venit, de a-l retine si de a-l vira la bugetul de stat, potrivit prevederilor prezentului articol. Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii. Impozitul calculat se retine la data efectuarii platii pensiei si se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face plata pensiei.

   Impozitul retinut este impozit final al contribuabilului pentru veniturile din pensii. Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducerea din venitul din pensie a unei sume neimpozabile lunare de 1.000 lei si a contributiilor obligatorii calculate, retinute si suportate de persoana fizica

Veniturile sub forma de premii se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din fiecare premiu.

Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 25% aplicata asupra venitului net, care se calculeaza la nivelul castigurilor realizate intr-o zi de la acelasi organizator sau platitor.

Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine platitorilor de venituri.

Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii si din jocuri de noroc, in bani si/sau in natura, sub valoarea sumei neimpozabile stabilita in suma de 600 lei, realizate de contribuabil:

§         pentru fiecare premiu;

§         pentru castigurile din jocuri de noroc, de la acelasi organizator sau platitor intr-o singura zi.

Impozitul calculat si retinut in momentul platii este impozit final.

La transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii datoreaza un impozit care se calculeaza astfel:

   a) pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fara constructii, dobandite intr-un termen de pana la 3 ani inclusiv:

   - 3% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

   - peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculat la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv;

   b) pentru imobilele dobandite la o data mai mare de 3 ani:

   - 2% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

   - peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv.

Contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere:

-         venituri din activitati independente,

-         venituri din cedarea folosintei bunurilor,

-         venituri din activitati agricole determinate in sistem real,

-         castiguri din tranzactii cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise,

-         castiguri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen,

au obligatia de a depune o declaratie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. Declaratia privind venitul realizat se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit. Pentru veniturile realizate intr-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita din asociere.

Contribuabilii care in anul anterior au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior depun, odata cu declaratia privind venitul realizat, si declaratia estimativa de venit.

Nu se depun declaratii privind venitul realizat, pentru urmatoarele categorii de venituri:

Ø      veniturile pentru care impozitul se retine la sursa si pentru care impunerea a fost finala;

Ø      veniturile din cedaea folosintei bunurilor, pentru care impunerea a fost finala;

Ø      venituri nete determinate pe baza de norme de venit, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii de venit estimativ in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;

Ø      venituri sub forma de salarii si venituri asimilate salariilor, pentru care informatiile sunt cuprinse in fisele fiscale;

Ø      venituri din investitii, cu exceptia celor din: tranzactii cu titluri de valoare si operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen si a celor obtinute din transferuri de titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise;

Ø      venituri din premii si din jocuri de noroc, a caror impunere este finala;

Ø      venituri din pensii;

Ø      venituri din activitati agricole a caror impunere este finala;

Ø      venituri din transferul proprietatilor imobiliare.Ultimele documente adaugate
Mihai EminescuMihai Eminescu
   - Opere romantice - autori si opere reprezentative Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Richard Wagner
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai EminescuMihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea EliadeMircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile AlecsandriVasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil GirlenuEmil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca CaragialeIon Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea EliadeMircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai EminescuMihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George CalinescuGeorge Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanuluiScriitori romani