REGULAMENT LOCAL DE URBANISM referat

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

 

 

AFERENT

 

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

 

COMUNA TUNARI,

TARLA 41,PARCELA 163/9

JUDETUL ILFOV
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBRIE 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT-P.U.D.

COMUNA TUNARI,

TARLA 41,PARCELA 163/9

JUDETUL ILFOV

 

 

TITLUL 1: PRESCRIPTII GENERALE LA NIVELUL TERITORIULUI CONSIDERAT

1.DOMENIUL DE APLICARE AL REGULAMENTULUI

 

Prezentul regulament se aplica teritoriului delimitat de urmatoarele elemente reper:

 

  • la nord – drum local Comuna Tunari 12382ytj96tmo5d

  • la vest – limita de est a parcelei proprietar Frunza Frasin pe o distanta de

320 m ,

  • la sud – Drumul Judetean DJ 100, respectiv Linia de Centura auto si CFR a Bucurestiului

  • la est – limita de proprietate Pene Nicolae

Pe terenul situat in comuna Tunari, Jud. Ilfov - Tarlaua 41, Parcela 163/9 , se propune amplasarea unei Hale de Productie si a unei Cladiri de Birouri Administrative pentru PURATOS Romania. Beneficiarii investitiei sunt S.C. SHIRA INVESTITII srl, cu sediul in Bucuresti, str. Ion Campineanu nr. 11, sector 1, Bucuresti, CUI 16309798, si J40/5557/06.04.2004, si S.C. VENUS INVESTITII srl, cu sediul in Bucuresti, str Ion Campineanu nr. 11, sector 1, Bucuresti, CUI 16309801, si J40/5579/06.04.2004.

Terenul cu o suprafata de 9.638,89 mp, situat in comuna Tunari, Jud. Ilfov - Tarlaua 41, Parcela 163/9 , intabulat in Cartea Funciara nr. 433 Tunari, cu nr. Cadastral 660/2, in baza incheierii nr.336/23.01.2003, pronuntata de Judecatoria Buftea - Biroul de Carte Funciara, se afla in coproprietate , in indiviziune, in cote egale de 50% , a S.C. SHIRA INVESTITII srl si a S.C. VENUS INVESTITII srl , in conformitate cu contractul de vanzare –cumparare cu incheierea de autentificare nr .1743/31.05.2004. Terenul cu o suprafata de 9.638,89 mp, a rezultat prin dezmembrarea terenului de 15.000mp ( cf. actelor de proprietate) - si 14.638,9mp ( cf masuratorilor cadastrale) in doua loturi de 5000mp cu nr. Cadastral 660/1 si respectiv 9638,89mp cu nr. Cadastral 660/2.

Terenul, situat in Judetul Ilfov , comuna Tunari, pe soseaua de Centura - Bucuresti si identificat prin planul cadastral ,are destinatia in prezent de curti constructii, si se afla in intravilanul Comunei Tunari.

 

Planul Urbanistic de Detaliu prezentat , urmareste ampladarea unei dotari situate in categoria depozite si servicii, activitati productive mici-nepoluante

(Hala de Productie de margarina si a unei Cladiri de Birouri Administrative pentru PURATOS Romania).

 

 

 

2. CORELAREA CU ALTE REGULAMENT

 

 

- Pentru comuna Tunari a fost elaborat Planul Urbanistic General in septembrie 2000 si aprobat cu Hotararea Consiliului Local al Comunei Tunari nr. 16/15.06.1998, si care in prezent este in curs de reactualizare. tm382y2196tmmo

Prevederile prezentului P.U.D. sunt corelate cu prevederile P.U.G. Tunari.

- Sunt preluate prevederile Regulamentului General de Urbanism, inclusiv obligativitatea obtinerii avizului MLPTL pentru constructiile ce se vor reliza pe o distanta de 100 m de la Calea Ferata de Centura.

- Prezentul regulament este corelat cu Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.Z. “Scoala Americana” si “Ansamblu Rezidential – Sos. Pipera-Tunari” aprobat de C.L. Voluntari cu Hotararea nr. 8/31.05.2000.

- Prezentul regulament nu modifica prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. Tunari.

 

3. DIVIZIUNEA TERITORIULUI IN ZONE, SUBZONE SI UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

 

 

ARTICOLUL 1

 

In cadrul P.U.Z. “ C.F. CENTURA, ANTENE M.Ap.N., PADUREA BOLDU CRETULEASCA, SC. AMERICANA”, comuna Voluntari, au fost delimitate urmatoarele zone:

1-Zona de locuinte si functiuni complementare

2-Zona de institutii si servicii ale centrelor de cartier continand echipamente publice, servicii de interes general, activitati productive mici, nepoluante si locuinte

3- Zona spatiilor plantate

4- Zona de depozite si servicii, activitati productive mici-nepoluante

ARTICOLUL 2

In cadrul zonei studiate se propune realizarea unei zone de depozite si servicii, activitati productive mici-nepoluante tinandu-se seama de tipologia cladirilor, de procentul de ocupare a terenului si de regimul de inaltime prevazute in PUG Tunari.

 

4. SITUATII IN CARE SE POT ADMITE DEROGARI DE LA REGULAMENT

ARTICOLUL 3

 

Derogari de la prevederile regulamentului se admit in cazuri bine justificate datorate naturii terenuluri, caracterului constuctiei propuse sau unor descoperiri arheologice

ARTICOLUL 4

 

Derogarea este valabila in conditiile existente referatului favorabil a Directiei de Urbarism si Amenajarea Teritoriului a Judetului Ilfov si a avizului Consiliului Judetean Ilfov

 ARTICOLUL 5

 

Prin derogare se intelege modificarea uneia din conditiile de construire: aliniere, POT, CUT, regim de inaltime

 

ARTICOLUL 6

Modificarea mai multor conditii de construire constituie modificare a regulamentului si poate avea loc numai pe baza unei noi documentatii de urbanism aprobate conform legii.

 

Nu sunt admise :

- depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;

- activitati productive care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice;

- autobaze si statii de intretinere auto;

- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile

de pe parcelele adiacente;

- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau

care impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

 

 

SECTIUNEA II: CONDITI DE AMPLASARE, ECHIPARE SI

CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

 

ARTICOLUL 7 - Amplasarea constructiilor fata de aliniament

 

 

Fata de aliniament (definit ca linia de demarcatie intre spatiul public si terenurile apartinand domeniului privat), constructiile pot fi amplasate in urmatoarele situatii:

 

- cladirile se vor retrage fata de domeniul public cu o distanta de minim 3,0 metri respectandu-se distantele precizate in plansele de reglementari pentru a permite plantarea corecta a unor arbori in gradina de fatada fara riscul de deteriorare a gardurilor si trotuarelor de protectie; Fata de Soseaua de Centura Zona edificabilului se va retrage cu cel putin 22 m de la axul actual al drumului de Centura .

 

 

ARTICOLUL 8 - Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si postenoare ale parcelelor

 

Zona edificabila va pastra o distanta minima de 3.00 m de la limitele laterale ale parcelei.

 

ARTICOLUL 9 – Lucrari hidroedilitare

9.1. Dotarea pentru care se intocmeste prezentul Plan Urbanistic de Detaliu este amplasat in nordul localitatii Pipera , pe partea stanga a Soselei Tunari – Pipera.

- se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in reteaua de canalizare;

- toate noile bransamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

 

ARTICOLUL 19 (Lj) - Spatii libere si spatii plantate

- spatiile libere vizibile din circulatiile publice vor fi tratate ca gradini de fatada;

- spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si

plantate cu un arbore la fiecare 100 mp.;

- se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiei sa

se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

 

ARTICOLUL 20 (Lj) - Imprejmuiri

- imprejmuirile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2.20 metri Si minim 1.80 metri din care un soclu opac de 0.30 si o parte transparenta dublata sau nu cu gard viu;

- gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu inaltimi de maxim 2.20 m.

 

 

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

 

 

ARTICOLUL 21 (Lj) - Procent maxim de ocupare a terenulul (POT)

- POT maxim = 35%.

 

 

ARTICOLUL 22 (Lj) - Procent maxim de utilizare a terenului (CUT)

 

- CUT maxim = 1,2 (mp. ADC./mp. teren)

SUBZONA LOCUINTELOR COLECTIVE SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENTIALE (Lc)

 

 

GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI

Zona se compune din:

 

  • subzona locuintelor colective medii sau medii si inalte cu P+2; P+4

niveluri formand ansambluri preponderent rezidentiale

 

 

 

 

 

 

 

 

- se admit spatii pentru administrarea grupurilor de peste 50-70 apartamente proprietate privata, eventual cu locuinta administratorului/portarului angajat permanent.

  

ARTICOLUL 25 (Lc) - Utilizari interzise

- se interzic urmatoarele lucrari tipuri de activitati si functiuni:

 

- activitati productive

- constructii provizorii de orice natura

- depozitare en gros sau mic-gros

- depozitari de materiale refolosibile

- platforme de precolectare a deseurilor urbane

- depozitarea pentat varizare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice

- autobaze

- statii de intretinere auto

- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile invecinate

- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea necontrolata a apelor meteorice sau care impiedica evacuarea si colectarea acestora

 

 

SECTIUNLA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI

CONFORMARE A CLADIRILOR

 

 

ARTICOLUL 26 (Lc) - Caracteristici ale parcelelor (suprafeteg forme. dimensiuni)

- Nu este cazul -

ARTICOLUL 27 (Lc) – Amplasarea cladirilor fata de aliniament

-cladirile se vor retrage de la aliniament cu minim 6.0 metri pe strazi de categoria III (carosabil 7,0 m) si cu minim 8,0 m pe strazi de categoria II (carosabil 14,0 m)

 

ARTICOLUL 28 (Lc) - Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si postenoare ale

parcelelor

 

- cladirile izolate vor avea fatade laterale si se vor retrage de la limitele parcelei la o

distanta cel putin egala cu jumatate din inaltimea la cornisa a cladirii masurata in punctul

cel mai inalt fata de teren;

- cladirile se pot cupla pe una dintre laturile laterale ale parcelei pe o adancime de maxim

15.0 metri de la alinierea la strada fiind retrase fata de cealalta limita laterala in cazul in care au

pe aceasta fatada ferestre de la dormitoare sau camere de zi, cu o distanta cel putin egala

 

 

se face pentru fiecare parcela in parte in conformitate cu prevederile Normativului P132-93, Articolul 33 si punctul 5.11 (Anexa 5) din R.G.U. respectiv:

 

- cate un loc de parcare pentru fiecare apartament pentru locuintele semicolective cu acces

propriu si lot folosit in comun

- cate un loc de parcare la 2 apartamente in locuinte colective cu acces si lot comun.

 

ARTICOLUL 32 (Lc) - Inaltimea maxima admisibila a cladirilor

- Inaltimea maxima admisibila este egala cu distanta dintre aliniamente; in cazul in care inalitimea depaseste distanta dintre aliniamente, cladirea se va retrage de la aliniament la o distanta egala cu diferenta dintre acestea dar nu mal putin de 6.0 m.

- Inaltimea cladirilor colective se va limita la P+4 niveluri. Amplasarea unor accente verticale cu inaltime mai mare este posibila cu conditia elaborarii si aprobarii unui plan urbanistic de detaliu si obtinerii avizului de la Autoritatea Aeronautica Civila Romana.

 

ARTICOLUL 33 (Lc) - Conditii de echipare edilitara

- toate constructiile vor fi racordate la retelele edilitare publice;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulatijie publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV

 

ARTICOLUL 34 (Lc) - Spatil libere si spatii amenajate

- terenul liber ramas in afara circulatiilor, parcajelor si circulatiilor va fi plantat cu un arbore la fiecare

100 mp.;

 

- terenul amenajat ca spatii de joaca, de odihna si gradini de fatada decorative va reprezenta cel putin 50% din suprafata totala a terenului liber;

 

- in orice operatiune efectuata pe un teren mai mare de 5000 mp. se va prevedea ca din aceste spatii minim 10% sa fie destinate folosintei in comun

 

 

ARTICOLUL 35 (Lc) - Imprejmuiri

 

- In cazul cladirilor izolate sau cuplate retrase de la strada, gardurile spre strada vor fi transparente, vor avea inaltimea de maxim 2.20 m. din care soclu opac de circa 0.30 m. partea superioara fiind realizata din fier sau plasa metalica si dublate de un gard viu; imprejmuirile de pe limitele laterale si posterioare ale parcelelor vor fi opace,din zidarie vor avea inaltimea de 2.20 m. si scurgerea apelor meteorice se va rezolva pe fiecare parcela conform Codului Civil.

SECTIUNEA III:POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI

UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 36 (Lc) - Procent maxim de ocupare a terenului (POT)

 

 

Procentul de ocupare a terenului astfel calculat se refera la suprafata unei insule delimitata prin strazi si trotuare apartinand domeniului public si nu la fiecare parcela in parte.

 

- POT maxim P+4 niveluri=20%

- POT maxim P+2,3 niveluri =30%

ARTICOLUL 37 (Lc) - Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

 

 

- CUT maxim P+4, niveluri = 1,0

- CUT maxim P+2,3 niveluri = 1,2

ARTICOLUL 38 (Lc) - Depasire CUT

 

 

Depasirea CUT este permisa numai in urmatoarele conditii indeplinite cumulativ: 

- studiul geotehnic prealabil care sa demonstreze ca nu este periclitata stabilitatea cladirilor

invecinate

- pentru motive de arhitectura si urbanism mai ales pentru constructijie cu functiune cu

acces public

- in baza unui PUD aprobat conform Legii 50/1991 si care sa se inscrie in celelalte

prevederi ale prezentului regulament

 

 

CC - ZONA CENTRELOR DE CARTIER CONTINAND ECHIPAMENTE

PUBLICE, SERVICII DE INTERES GENERAL (MANAGERIALE,

TEHNICE, PROFESIONALE, SOCIALE, COLECTIVE SI PERSONALE,

COMERT, RESTAURANTE, LOISIR SI LOCUINTE

GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI "CC"

- Zona centrelor este alcatuita din terenuri situate in pozitii dominante, la contactul zonei rezidentiale cu arterele principale de trafic, de legatura cu orasul. Cartierul fiind in intregime nou si situat relativ departe de oras se impun cu prioritate in prima etapa realizarea in subcentrele mentionate a dotarilor de folosinta zilnica care pot fi asociate unor cladiri locuinte colective.

 

 

 

SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 39 (CC) - Utilizari admise

 

Sunt admise urmatoarele utilizari:

- institutii, servicii si echipamente publice la nivel de cartier;

- lacasuri de cult;

- sedii ale unor companii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare, cercetare, expertize, agentii imobiliare, consultanta in diferite domenii si alte servicii profesionale;

- edituri, media;

- servicii sociale, colective si personale;

- activitati asociative diverse;

- comert cu amanuntul si piata agro-alimentara

- depozitare mic-gros pentru aprovizionarea la domiciliu si pentru aprovizionarea comertului cu amanuntul;

- hoteluri, pensiuni, restaurante, agentii de turism;

- dotari pentru ingrijirea sanatatii si asistenta sociala;

- loisir si sport in spatii acoperite;

- parcaje la sol si multietajate;

- grupuri sanitare publice si anexe necesare pentru gestionarea si intretinerea spatiilor publice;

- locuinte colective cu parterul si eventual etajele inferioare destinate functiunilor comerciale si serviciilor diverse.

 

ARTICOLUL 40 (CC) - Utilizari admise cu conditionari

- Se admit la parterul cladirilor activitati in care accesul publicului nu este liber numai in conditia ca sa nu fie alaturate mai mult de doua astfel de cladiri si sa nu prezinte la strada sau pe traseele pietonale un front mal mare de 40.0 metri.

- Se admit activitati productive mici cu conditia sa nu fie poluante, sa fie compatibile ca vecinatate cu locuirea si sa fie avizate de Inspectoratul pentru protectia mediului Ilfov

 

ARTICOLUL 41 (CC) - Utilizari intenise

Se interzic urmatoarele utilizari:

- activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

- constructii provizorii de orice natura;

- depozitare en gros;

- depozitari de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deseurilor urbane;

- depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante iriflamabile sau toxice;

- activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice sau din institutiile publice;

- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructule de pe parcelele adiacente;

- orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice;

 

 

 

- CUT astfel precizat se refera la suprafata unei insule delimitata prin strazi si trotuare apartinand domeniului public si nu la fiecare parcela in parte

 

CUT maxim =2,0

CUT maxim - pentru echipamente publice = conform normelor specifice

sau temei beneficiarului

 

 

ARTICOLUL 55 (CC) - Depasire CUT

Depasirea CUT este permisa numai in urmatoarele conditii indeplinite cumulativ:

  • studiu geotetinic prealabil care sa demonstreze ca nu este periclitata stabilitatea cladirilor

invecinate;

 

  • pentru motive de arhitectura si urbanism, mai ales pentru constructiile cu functiune cu

acces public;

 

  • in baza unui PUD aprobat conform Legii 50/1991 si care sa se inscrie in celelalte prevederi

ale prezentului regulament.

 

 

V - ZONA SPATIILOR PLANTATE

GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI

Zona spatiilor plantate se compune din urmatoarele categorii:

V 1 - spatii verzi publice cu acces nelimitat

V 1a - Parcuri, gradini publice de cartier, scuaruri in ansambluri rezidentiale

si fasii plantate publice

V 2 - culoare de protectia fata de infrastructura tehnica

SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 56 (V) - Utilizari admise

 

V 1a - sunt admise numai functiunile de spatiu plantat public constand in:

 

 

 Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani