Exemplu CONTRACT DE COMODAT referat

  jm129o4132cmmu 14129oju32cmu7y

  jm129o4132cmmu 14129oju32cmu7y

  jm129o4132cmmu 14129oju32cmu7y

  jm129o4132cmmu 14129oju32cmu7y

  jm129o4132cmmu 14129oju32cmu7y

  jm129o4132cmmu 14129oju32cmu7y
CONTRACT DE COMODAT

  jm129o4132cmmu 14129oju32cmu7y

Incheiat astazi 26.04.2002

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Dl. TRANDAFIR CLAUDIU PETRE, domiciliat in Constanta, str. Dr. N. Sadoveanu, nr. 11, judetul Constanta, nascut la data de 12.08.1961 in Constanta, judetul Constanta, fiul lui Mircea si al Valeria, posesorul cartii de identitate seria KT nr. 170770 eliberat de Pol. Constanta, la data de 12.02.2001, cod numeric personal 1610812400648, in calitate de comodant, pe de o parte, si

1.2. S.C. EXTAZ S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, str. Franklin, nr. 16, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, sub nr. J/40/5699/1998, cod fiscal nr. R 10768635, reprezentata de Dochinoiu Diana, posesoare a C.I. seria R.X. nr.026278, in calitate de comodatar, pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract de comodat (imprumut de folosinta), cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Comodantul da spre folosinta comodatarului in Corpul B din imobilul din Bucuresti, sector 2, str. Otesani, nr.16 doua incaperi in suprafata de 70 mp, precum si dependintele acestora ( grup sanitar, cai de acces), necesare desfasurarii activitatii de dansuri moderne. Imobilul nu este sechestrat sau urmarit. Imobilul ce formeaza obiectul prezentului contract se afla in circuitul civil si este in proprietatea comodantului in baza unui contract autentic de vanzare-cumparare nr.251 din 12.01.1996.

III. OBLIGATIILE PARTILOR

3.1. Obligatiile comodantului sunt urmatoarele:

  1. sa predea spre folosinta comodatarului spatiul prevazut in obiectul contractului;

b) sa raspunda de repararea daunelor cauzate de viciile ascunse ale imobilului;

3.2. Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele:

a) sa ingrijeasca si sa conserve partea din imobil care face obiectul comodatului ca un bun proprietar;b) sa predea partea din imobil care face obiectul comodatului libera si in buna stare, la data expirarii termenului contractului;

c) sa raspunda daca partea din imobilul ce face obiectul prezentului contractului de comodat se deterioreaza din vina sa.

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Partile au convenit sa incheie prezentul contract de imprumut de folosinta (comodat)pe perioada 26.04.2002 – 31.04.2003, cu posibilitatea de prelungire pe perioade subsecvente.

V. INCETAREA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract inceteaza prin acordul ambelor parti sau la expirarea duratei acestuia, in cazul neprelungirii contractului.

VI. LITIGII

6.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.

6.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

VII. CLAUZE FINALE

7.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

7.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau.

7.3. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 5 exemplare astazi 26.04.2002, data semnarii lui.

Comodant, Comodatar,

TRANDAFIR CLAUDIU PETRE S.C. EXTAZ S.R.L.

prin reprezentant legal

DOCHINOIU DianaCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani