Act_aditionalACT ADITIONAL

nr. ...... din data de ............

La contractul individual de munca

inregistrat la I.T.M. al mun./jud. .......................................

sub nr. ......... data ..................

 

Incheiat astazi, ...............…………................ intre

 

  • S.C. ..................................... S.R.L. (S.A.), cu sediul in localitatea ........................................ str. ……………….…….. nr. …., judet/sector ................................., reprezentata legal prin Dl./Dna. .................................... functie .............................................., in calitate de Angajatorsi

  • Dl./D-na ........................................................ fiul/fiica lui ..................... si al(a) ....................... nascut(-a) la data de .................. in localitatea .......................... judet/sector ............................. cod numeric personal ................................ domiciliat(-a) in localitatea ..................................... str. .......................... nr. ... bl. ... sc. ... et. ... ap. ... judet/sector .........................., posesor/posesoare al(a) actului de identitate BI/CI/CP serie ........ nr. ........................., eliberat de ........... la data de ..................., in calitate de Salariat.

Prin prezenta partile convin de comun acord modificarea ............................... contractului individual de munca inregistrat la I.T.M. al mun./jud. ............................. sub nr. ....... data ..................

Astfel,

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

Clauzele modificate prin prezentul act aditional isi produc efectele incepand cu data de ....................

Restul clauzelor contractului individual de munca raman neschimbate.

Prezentul act aditional se incheie in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatara si 1 ex. pentru I.T.M. al mun./jud. .......................................

Angajator Salariat

.............................................. ..............................................

(nume si prenume) (nume si prenume) 23349tlh63hub6y

.............................................. ..............................................

(functie) (functie)

.............................................. ..............................................

(semnatura) (semnatura)