Act_aditional referatACT ADITIONAL

nr. ...... din data de ............

La contractul individual de munca

inregistrat la I.T.M. al mun./jud. .......................................

sub nr. ......... data ..................

 

Incheiat astazi, ...............…………................ intre

 

  • S.C. ..................................... S.R.L. (S.A.), cu sediul in localitatea ........................................ str. ……………….…….. nr. …., judet/sector ................................., reprezentata legal prin Dl./Dna. .................................... functie .............................................., in calitate de Angajatorsi

  • Dl./D-na ........................................................ fiul/fiica lui ..................... si al(a) ....................... nascut(-a) la data de .................. in localitatea .......................... judet/sector ............................. cod numeric personal ................................ domiciliat(-a) in localitatea ..................................... str. .......................... nr. ... bl. ... sc. ... et. ... ap. ... judet/sector .........................., posesor/posesoare al(a) actului de identitate BI/CI/CP serie ........ nr. ........................., eliberat de ........... la data de ..................., in calitate de Salariat.

Prin prezenta partile convin de comun acord modificarea ............................... contractului individual de munca inregistrat la I.T.M. al mun./jud. ............................. sub nr. ....... data ..................

Astfel,

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

Clauzele modificate prin prezentul act aditional isi produc efectele incepand cu data de ....................

Restul clauzelor contractului individual de munca raman neschimbate.

Prezentul act aditional se incheie in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatara si 1 ex. pentru I.T.M. al mun./jud. .......................................

Angajator Salariat

.............................................. ..............................................

(nume si prenume) (nume si prenume) 23349tlh63hub6y

.............................................. ..............................................

(functie) (functie)

.............................................. ..............................................

(semnatura) (semnatura)

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani