CONTRACT DE COMODAT referat

CONTRACT DE COMODAT

NR. 21/28.01.2005

1.PARTILE CONTRACTANTE :

Incheiat intre :

Art.1. BRUZADELLI FRANCISC, cu domiciliul in Italia, loc. GALBIATE, Via Leonardo da Vinci nr.6, identificat cu pasaport turistic seria T nr. 716878, emis de Questura din Lecco la data de 03.08.1999 in calitate de comodant, si 38381fjd47rfn7g

Art.2. S.C. BRIANZA CAFFE SERVICE S.R.L., cu sediul in localitatea Tureni, str.Principala, nr.74, jud.Cluj, inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/1166/2000, CUI: R 13445302, reprezentata prin director executiv Bodea Eugen, in calitate de comodatar,
2.OBIECTUL CONTRACTULUI:

Art.3. Obiectul contractului il constituie remiterea spre folosinta temporara, gratuita, in favoarea comodatarului, incepind cu data de 15.01.2005, a autoturismului marca Alfa Romeo cu nr. MI 6Z 1477, ce constituie poprietatea exclusiva a comodantului, situat in localitatea Tureni, str. Principala, nr. 74, jud. Cluj.

3.TERMENUL CONTRACTULUI: jf381f8347rffn

Art.4. Imprumutul se acorda pe termen nelimitat.

4.DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARINTILOR:

Art.5. Comodantul are dreptul :

  • de a primi la incetarea contractului bunul, in stare corespunzatoare

  • de a exercita, in cazul refuzului de restituire a bunului de catre comodatar, actiunea reala in revendicare sau actiunea personala ce deriva din prezentul contract.

Art.6. Comodatarul are dreptul :

  • de a folosi bunul pentru realizarea intereselor proprii societatii

  • au dreptul de a efectua pe cheltuiala sa investitii si amenajari necesare derularii activitatii, care vor ramane in patrimoniul societatii.

Art.7. Comodantul se obliga:

  • sa remita bunul la incheierea prezentului contract

Art.8. Comodatarul se obliga:

  • sa ingrijeasca si sa conserve bunul, ca un bun proprietar

  • sa foloseasca bunul potrivit destinatiei sale, sub sanctiunea platii de daune interese  • sa suporte toate cheltuielile de intretinere si cele de reparatie pe durata acestui contract

  • sa restituie bunul la incetarea contractului.

5.RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.9. Comodatarul isi asuma riscul tuturor cazurilor fortuite, indiferent de culpa.

6.FORTA MAJORA

Art.10. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca.

Art.11. Partea care invoca forta majora o poate face opozabila celeilalte parti cu conditia informarii despre aparitia cauzei de forta majora in cel mult 5 zile de la aparitia acesteia, adaugand o confirmare a unei autoritati competente care sa certifice realitatea si exactitatea cauzei.

7.INCETAREA CONTACTULUI

Art.12 Prezentul contract inceteaza prin restituirea lucrului de catre comodatar, in stare corespunzatoare, dupa satisfacerea trebuintelor de catre acesta.

Art.13 Prezentul contract inceteaza la cererea comodantului, cu acordarea unui termen de preaviz de15 zile.

8.LITIGII

Art.14 Litigiile dintre partile contractate, in cazul in care nu vor fi solutionate pe cale amiabila, vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente.

Prezentul contract a fost incheiat astazi, 28.01.2005, in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

COMODANT COMODATAR

BRUZADELLI FRANCISC Director Executiv, Bodea Eugen

 Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani