CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII referat





CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII

Incheiat astazi ………….…..

la ……………………………..

I.PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ………...………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L.,

cu sediul social in ……………………….., str. ….……………….………….……...




(localitatea)

nr. ………..………., bloc ……….., scara ..……..., etaj ……., apartament …......, sector/judet ………………..………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………. ………………..……, sub nr. ………..………. din …….....………….,

cod fiscal nr. …………………...……….. din …….....…………., avand contul nr.

…………………………………..., deschis la …………….………...………………., reprezentata de ………………………., cu functia de …………………………., in calitate de prestator, pe de o parte, si

sau

1.1. Intreprinderea/Asociatia ……………………………………………………………..,

cu sediul in ……………………………….., str. ….……………….………….……...

(localitatea)

nr. ………..………., bloc ……….., scara ….……., etaj ……., apartament …....., sector/judet ……………………….…., posesoarea autorizatiei nr. …………….... din ….…………………., eliberata de Primaria ……………………………………., codul fiscal nr. …………..….………., din …….....……………., avand contul nr. …………….………….., deschis la ………..….…………………., reprezentata de ……………………..………., cu functia de …………………………………..……., in calitate de prestator, pe de o parte, si

1.2. S.C.………...……………………………………..………S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L.,

cu sediul social in ……………………….., str. ….……………….………….……...

(localitatea)

nr. ………..………., bloc ……….., scara ..……..., etaj ……., apartament …......, sector/judet ………………..………, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………. ………………..……, sub nr. ………..………. din …….....………….,

cod fiscal nr. …………………...……….. din …….....…………., avand contul nr.

…………………………………..., deschis la ……………….………...……………., reprezentata de ………………………., cu functia de …………………………., in calitate de beneficiar, pe de alta parte,

sau

1.2. Asociatia/Fundatia …………………………………………………………………...,

cu sediul in ……………………………….., str. ….……………….………….……...

(localitatea)

nr. ………..………., bloc ……….., scara ….……., etaj ……., apartament …....., sector/judet ………………………….………, inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ………………………………………………...… din ……………………….……., a Tribunalului ……………..….…….., codul fiscal nr. …………….………., din …….....…………., avand contul nr. …………….……...,

deschis la …………….…….……………., reprezentata de………………………., cu functia de …………………...………..……., in calitate de beneficiar, pe de alta parte,

sau



1.2. Intreprinderea/Asociatia ……………………………………………………………..,

cu sediul in ……………………………….., str. ….……………….………….……...

(localitatea)

nr. ………..………., bloc ……….., scara ….……., etaj ……., apartament …....., sector/judet ……………………….…., posesoarea autorizatiei nr. …………….... din ….…………………., eliberata de Primaria ……………………………………., codul fiscal nr. …………..….………., din …….....……………., avand contul nr. …………….………….., deschis la ………..….…………………., reprezentata de ……………………..………., cu functia de …………………………………..……., in calitate de beneficiar, pe de alta parte,

sau

1.2. D …………………………………………….., domiciliat in ………………………..,

str. ….……………….…………………... nr. ………..………., bloc ……….., scara ..…..…., etaj …….., apartament ……......, sector/judet ……………………..……, nascut la data de ………….……………………….., in …………………………….

(ziua, luna, anul) (localitatea)

sector/judet ………………..….…………, fiul lui …….……………………………... si al …….…...…………………………..., posesorul buletinului/cartii de identitate seria ………….., nr. …………….….., eliberat de ……………….……………, cod numeric personal ……………..………….………., in calitate de beneficiar, pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract de prestari de servicii, cu respectarea urmatoarelor clauze:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

  1. Obiectul contractului il reprezinta:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… .

  1. Prestatorul se mai obliga sa efectueze si ……………………………………………. .

 

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Contractul se incheie pe o durata de ………………………. incepand de la data de ……………………………… si pana la data de …………………………… .

 

IV. PRETUL CONTRACTULUI

  1. Pretul prestatiei este de ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….. .

  1. Pretul se va plati in numerar/cu ordin de plata in contul prestatorului, la data efectuarii prestatiei/termenul stabilit de prezentul contract/esalonat, astfel: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… . 15837gcj39pbp1d



  2. In cazul in care, anterior efectuarii prestatiei, vor interveni majorari de preturi care afecteaza costul prestatiei:

 1. prestatorul de servicii are dreptul sa majoreze pretul contractului, in raport cu majorarea preturilor, cu obligatia ca prestatorul sa notifice in termen de ……………………. beneficiarului hotararea sa;

 2. beneficiarul, in termen de ………………………… de la data primirii notificarii scrise a prestatorului are obligatia sa comunice acestuia daca pretul majorat este acceptabil si sa solicite continuarea lucrarii. Daca beneficiarul nu raspunde la notificarea scrisa in termenul de mai sus, aceasta este considerata o acceptare tacita a pretului.

  1. In cazul in care majorarea de preturi intervine in cursul executarii contractului, iar beneficiarul nu accepta majorarea, va notifica in scris refuzul prestatorului, acesta avand dreptul la cota-parte din pret echivalenta cu prestatia executata si la pretul convenit. cb837g5139pbbp

 

V. GARANTII

5.1. Prestatorul de servicii garanteaza pentru ………………………………………...… in urmatoarele conditii: ……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………. .

IV. OBLIGATIILE PARTILOR

  1. Prestatorul de servicii se obliga:

 1. …..…………………………………………………………………………...…;

 2. …..…………………………………………………………………………...…;

 3. …..…………………………………………………………………………...…;

etc.

  1. Beneficiarul serviciilor se obliga:

 1. …..…………………………………………………………………………...…;

 2. …..…………………………………………………………………………...…;

 3. …..…………………………………………………………………………...…;

etc.

 

VII. CLAUZA PENALA

7.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati daune – interese in valoare de …………………………………..., astfel: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………...……... .

 

VIII. INCETAREA CONTRACTULUI

8.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:

- nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. ………, din prezentul contract;

- este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;

- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;

- isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.

sau

- in termen de ……… zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.



8.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ……… zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

8.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.

8.4. Prevederile prezentului ……………………………………………………………….

(capitol, articol, alineat)

nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

 

VIII. FORTA MAJORA

  1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

  2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ……………… (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

8.3. Daca in termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre acestea sa pretinda daune-interese.

 

IX. FORTA MAJORA

  1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

  2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ……………… (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

9.3. Daca in termen de ……………… (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre acestea sa pretinda daune-interese.

 

X. NOTIFICARI

  1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

  2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

  3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

  4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

 

XI. LITIGII

11.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.

11.2.In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

sau

11.2. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

XII. CLAUZE FINALE

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

12.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

12.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

12.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ………...….. exemplare, din care ………...….. astazi ………………………., data semnarii lui.

 

PRESTATOR BENEFICIAR











Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu Rebreanu











Scriitori romani