Contract de inchiriere referat

S.C.EXTAZ S.R.L.

Bucuresti, Str Franklin nr. 16, sector 1

Tel. 01.3147708, fax. 01.2101087

CONTRACT

Nr…………….din………………..

Incheiat intre-Partea A -S.C. EXTAZ SRL cu sediul in Bucuresti , str. Franklin nr. 16. Ap. 6, sector 1, Nr. inreg. La Reg. Comertului J40/5699/1998 reprezentata prin Dna. Diana Dochinoiu in calitate de Director General si
Partea B ……………………………………………………….domiciliat/a in………………………….. 33468vgs34myd5g

Str………………………………………………………….Nr……………..Bloc………………ap…..sector………….

B.I. seria……….Nr…………………….eliberat de……………………………………...la data……………………..

  gy468v3334myyd

CAP.1 OBLIGATIILE PARTII A

  gy468v3334myyd

  gy468v3334myyd

Art. 1.Sa propuna Partii B contracte de munca in tara si strainatate pentru specialitatea in care s-a pregatit.

Art. 2.Sa realizeze cursuri de initiere , formare si perfectionare in domeniul artistic specialitatea dans

pentru ca partea B sa atinga un inalt nivel profesional.

Art. 3. Sa asigure asistenta regizorala, coregrafica, si scenografica pentru realizarea unui program artistic in tara si strainatate , in conformitate cu specificul prestatiilor efectuate de Partea B.

Art.4. Sa propuna si sa supuna examinarii Comisiei Generale de Atestare a Artistilor Liberi Profesionisti atestarea profesionala a Partii B

Art.5.Sa asigure la timp documentele si vizele de calatorie si sedere in tara in care Partea B isi va desfasura activitatea conform contractului de munca final.

Art.6.Sa urmareasca in permanenta comportamentul profesional si moral al Partii B pe perioada derularii contractului , iar in cazul unei abateri, sa ia masurile pe care le considera oportune, mergand pana la anularea contractului dintre Partea B si partea straina.

Art.7.Sa reprezinte fata de terti interesele Partii B in legatura cu activitatea artistica desfasurata pe perioada prezentului contract.

Art.8.Sa reprezinte fata de terti interesele financiare ale Partii B, urmarind ca salariile sa fie platite la timp si in conformitate cu prevederile contractului propriuzis de munca.

Art.9.Sa asigure Partii B protectia-integritatea morala si fizica- pe perioada cat aceasta isi desfasoara activitatea in strainatate atat timp cat partea B respecta indicatiile agentiei privitor la modul de comportament specific fiecarei tari in parte, Partea B fiind obligata sa respecte legile specifice fiecarei tari.Nu I se mai poate asigura integritatea morala si fizica Partii B in cazul in care aceasta intretine relatii intime sau de alta natura asemanatoare cu persoane de sex opus din tarile in care acesea isi desfasoara activitatea, relatii de natura sa ii puna in pericol ele insele aceasta integritate.

  gy468v3334myyd

CAP.2 OBLIGATIILE PARTII B

  gy468v3334myyd

  gy468v3334myyd

Art.10. Sa participe la cursurile de pregatire organizate de Partea A si sa indeplineasca toate conditiile profesionale si morale cerute de Partea A pe intreaga perioada de derulare a prezentului contract.

Art.11. Sa raspunda solicitarilor Partii A in vederea participarii la manifestarile artistice din tara si strainatate pentru care a fost pregatita.

Art.12. Sa nu participe la alte manifestari artistice sau contracte in strainatate sau in tara decat numai cu acordul Partii A, careia ii revine exclusivitatea pe o perioada de un (1) an de la data semnarii prezentului contract cu privire la exercitarea unor activitati de natura celor pentru care s-a realizat pregatirea Partii B

Art.13. Sa despagubeasca Partea A , in cazul denuntarii unilaterale a prezentului contract , cu valoarea daunelor cauzate si solicitate de partenerul extern ca urmare a refuzului de a pleca in strainatate dupa acceptarea si semnarea ofertei de munca propusa, precum si cu suma de ……………………. la cursul de schimb al BNR, conform obligatiilor asumate de catre Partea A fata de partenerul extern, in cazul in care, dupa inceperea activitatii in strainatate paraseste locul de munca fara acordul Partii A.Suma devine exigibila si se aplica girantului dupa 7 zile de la data comunicarii scrise prin scrisoare recomandata.Art.14. Sa plateasca drept despagubire Partii A , suma de 500 de dolari in cazul in care Partea B isi va retrage actele depuse la semnarea prezentului contract si le va depune la alta agentie, inainte ca Partea A sa fi prezentat oferta de munca Partii B, platind de asemenea 950 de mii de lei tariful pentru cursul de dans de 2 luni si cheltuieli pentru fotografii si reclama in valoare de 500 de mii de lei; total 1 500 000 lei.

Art.15..Partea B nu se va casatori in strainatate in timpul contractului de munca.Pentru contractarea unei casatorii fiind necesar a fi obtinut acordul scris al Partii A, cu privire la intoarcerea in Romania, unde dupa incheierea de comun acord a prezentului contract , Partea B se poate casatori.

Art.16. Sa respecte legile tarii unde isi va desfasura activitatea, fiind interzisa cu desavarsire practicarea prostitutiei, traficului de droguri, furt, sau orice alte activitati ce contravin legilor din tarile respective, revenindu-I raspunderea exclusiva pentru faptele savarsite.

CAP. 3 DISPOZITII FINALE

  gy468v3334myyd

Art. 17. Partea B declara ca la data semnarii contractului a efectuat un control medical (neuro- si ginecologic) , unde a fost declarata sanatoasa clinic si ia la cunostinta ca va fi supusa la un control ginecologic cu 15 zile inainte de plecarea in strainatate , iar in situatia in care se va constata ca este insarcinata , va suporta toate cheltuielile efectuate pana in acel moment, fiindu-I interzisa plecarea in strainatate pana la rezolvarea definitiva a acestei probleme.

Art .18. Prezentul contract se incheie pe o perioada de doi ani, cu prelungire prin tacita reconductiune, cu o perioada egala cu cea stabilita prin contract, daca nu este denuntat de nici una din parti cu cel putin 30 zile inainte de data expirarii termenului pentru care a fost incheiat prezentul contract.

Art. 19. Denuntarea unilaterala a prezentului contract se poate face doar in caz de forta majora, partea care o invoca urmand sa notifice celeilalte parti situatia intervenita in termen de 24 ore.

Art.20. Eventualele litigii vor fi solutionate pe cale amiabila. In cazul nerezolvarii, partile semnatare recunosc competenta Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Art.21. Oferta acceptata si semnata de ambele parti face parte integranta din prezentul contract, care este redactat in limba romana in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte si a fost semnat astazi………………………………………in Bucuresti.

  gy468v3334myyd

  gy468v3334myyd

  gy468v3334myyd

  gy468v3334myyd

  gy468v3334myyd

  gy468v3334myyd

S.C. EXTAZ SRL ARTIST

…………………………………….Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani