Conventie civilaConventie civila de prestari servicii

Societatea Comerciala . . . . . . . . . . . . . . .

Sediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codul fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONVENTIE CIVILA DE PRESTARI SERVICII*)

I. Parile contractante: 22991ndz23zsn2e

1. . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul in . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . , telefon . . . . . . . . , cont de virament nr. . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentata prin . . . . . . . . . . . . . . . ., in calitate de . . . . . . . . . . . ., numita in prezentul contract angajator (beneficiar), si2. . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat in . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . ., judeul . . . . . . . ., nascut in localitatea . . . . . . . . . . . . . . . ., la data de . . . . . . . . . . , posesor al actului de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . ., codul numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . , in calitate de prestator de servicii (executant), am incheiat prezenta convenie civila in urmatoarele condiii stabilite de comun acord:

II. Obiectul conveniei civile

• activitatea/lucrarea care urmeaza sa fie prestata . . . . . . . . . . . . . . . ds991n2223zssn

• remuneraia bruta stabilita pentru prestaie . . . . . . . . . . . . . . . . lei

• data efectuarii plaii remuneraiei . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Drepturile si obligaiile parilor

1. Angajatorul se obliga:

• sa-l remunereze pe prestator pentru rezultatul muncii sale;

• sa creeze prestatorului condiii corespunzatoare de munca, cu respectarea normelor de protecia muncii;

• sa reina si sa vireze impozitul prevazut de lege pentru venitul realizat de prestator.

2. Prestatorul se obliga:

• sa presteze activitatea sau sa predea lucrarea la termenul convenit, in condiiile si de calitatea cerute de beneficiar;

• sa respecte secretul lucrarilor si regulile disciplinare stabilite de beneficiar pentru salariaii sai;

• sa respecte normele de protecie a muncii specifice activitaii.

IV. Durata conveniei civile

• Durata nedeterminata/determinata . . . . . . . . . . . . . , timpul de lucru . . . . . . . ore pe zi (pentru activitate cu caracter de regularitate, conform art. 3 lit. a) din Legea nr. 130/1999) • Durata executarii lucrarii . . . . . . . . . . . (pentru activitai prestate la asociaiile de locatari sau de proprietari, conform art. 3 lit. b) din Legea nr. 130/1999) .

V. Modificarea conveniei civile

Modificarea oricarei clauze a conveniei civile se poate face numai prin inelegere intre pari, convenita in scris, prin act adiional.

VI. Incetarea conveniei civile

Prezenta convenie civila inceteaza:

1. prin acordul scris al parilor;

2. din iniiativa temeinic motivata a uneia dintre pari, cu un preaviz de 15 zile lucratoare.

VII. Raspunderea parilor

Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligaiilor asumate prin prezenta convenie civila atrage raspunderea parii in culpa, in afara de cazurile de exonerare prevazute de lege.

Litigiile ivite in derularea prezentei convenii civile se soluioneaza pe cale amiabila sau de catre judecatorie, in cazul in care nu s-au soluionat pe cale amiabila.

Prezenta convenie civila a fost incheiata in trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar al treilea exemplar pentru inspectoratul teritorial de munca . . . . . . . . . . .

Angajator (Beneficiar)

Prestator (Executant)

Avizat

Funcionarul inspectoratului teritorial de munca

Numele si prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_____________

* Model introdus prin Ordinul ministrului muncii si proteciei sociale pentru aprobarea Normelor privind incasarea, evidena si modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul incasat de inspectoratele teritoriale de munca si de direciile generale de munca si protecie sociala, potrivit art. 12 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, a Procedurii de inregistrare a contractelor individuale de munca si a modului de inere a evidenei muncii prestate de salariaii angajatorilor prevazui la art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de inregistrare si evidena a conveniilor civile de prestari de servicii. In conformitate cu pct. 9 din Procedura sus-menionata, angajatorii trebuie sa inregistreze conveniile civile de prestari de servicii intr-un registru care are urmatoarea contextura: numarul curent, numele si prenumele, domiciliul, buletin/carte de identitate seria si nr., precum si codul numeric personal, data angajarii, durata conveniei civile de prestari de servicii, programul de lucru, numarul si data inregistrarii conveniei civile de prestari de servicii la inspectoratul teritorial de munca, funcia/meseria si observaii. Registrul se inregistreaza la inspectoratul teritorial de munca dupa ce a fost numerotat si snuruit.

Articolul apare in urmatoarele categorii:

INFO afaceri > Legislativ > Contracte > Alte contracte

https://www.clubafaceri.ro/info_article/article/1239/