Principalele politici de dezvoltare regionala la Consiliul National Romania
Situata in partea central - estica a Europei, Romania este o tara carpato - dunareana, cu iesire la Marea Neagra, avand un relief variat si armonios repartizat. Pe teritoriul Romaniei, a carei parte sudica este delimitata de Dunare, se afla cea mai mare parte a Deltei Dunarii, declarata din 1990 rezervatie naturala a biosferei. Romania dispune de importante resurse naturale pentru a dezvolta o economie echilibrata si durabila.Din punct de vedere al populatiei Romania este o tara omogena; ea cuprinde 23 de minoritati nationale distincte, ceea ce reprezinta 10,6% din populatia tarii.

Pana in 1989, Romania se bazeaza pe o dezvoltare a economiei prin industrializare si prin cooperativizarea agriculturii; dupa1989, odata cu trecerea de la socialism la capitalism, economia regionala a Romaniei a evoluat de la un sistem extrem de centralizat, cu dominatia puterii de stat, la o economie bazata pe proprietatea privata.

Astfel, si-a facut simtita prezenta necesitatea promovarii unei politici de dezvoltare regionala, in concordanta cu procesul de restructurare si privatizare, precum si de existenta unor zone defavorizate, cu grave probleme economice si sociale, care se manifesta prin reducerea veniturilor si prin cresterea, intr-un ritm accelerat, a nivelului somajului.


Obiectivele politicii de dezvolare regionala


In conformitate cu prevederile legale (41) privind dezvoltarea regionala in Romania, obiectivele de baza ale dezvoltarii regionale sunt urmatoarele:

Diminuarea dezechilibrelor regionale existente, prin stimularea dezvoltarii echilibrate, prin reducerea accelerate a intarzierilor in dezvoltarea zonelor defavorizate ca urmarea unor conditii istorice, geografice, economice, sociale, politice, si preintampinarea producerii de noi dezechilibre;

Pregatirea cadrului institutional pentru a raspunde criteriilor de integrare in structurile Uniunii Europene si de acces la Fondurile Structurale si la Fondul de Coeziune ale Uniunii Europene;

Corelarea politicilor si activitatilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor, prin stimularea initiativelor si prin valorificarea resurselor locale si regionale, in scopul dezvoltarii reale a acestora;

Stimularea cooperarii interregionale, interne si internationale, celei transfrontaliere, inclisiv in cadrul Euro-regiunilor, precum si participarea regiunilor la dezvoltarea economica si institutionala a acestora, in scopul realizarii unor proiecte de interes comun, in conformitate cu acordurile internationale la care Romania este parte.


Principalele politici de dezvoltare regionala:

Descentralizarea procesului de luare a deciziilor, de la nivel central/guvernamental spre cel al comunitatii regionale;

Parteneriatul intre toti actorii implicati in domeniul dezvoltarii regionale;

Planificarea procesului de alocare a resurselor in vederea atingerii unor obiective stabilite;

Cofinantarea, respectiv contributia financiara a diversilor actori implicati in realizarea programelor si proiectelor de dezvoltare regionala.


Structura de implementare a politicilor de dezvoltare regionala


La nivel national:

Consiliul national pentru Dezvolare regionala(CNDR), ca for deliberativ in Romania , si in care reprezentantii Guvernului si cei ai regiunilor sunt la paritate.

Consiliul National pentru Dezvoltare regionala are urmatoarele atributii:

Aprobarea Strategiei nationale pentru Dezvoltarea regional si a programuluinational pentru Dezvoltare Regionala;

Prezentarea catre Guvern a propunerilor privind constituirea Fondului national pentru dezvoltare Regionala;

Aprobarea criteriilor, prioritatilor si a modului de alocare a resurselor Fondului national pentru Dezvoltarea Regionala;

Urmarirea utilizarii fonsurilor allocate Agentiilor pentru Dezvoltarea regionala din Fondul National pentru Dezvoltare Regionala;

Aprobarea utilizarii fondurilor de tip structural, allocate Romaniei de catre Comisia Europeana;

Urmarirea realizarii obiectivelor dezvoltarii regionale, inclusive in cadrul activitatilor de cooperare externa a regiunilor de dezvoltare, de tip transfrontalier, interregional si la nivelul Euri-regiunilor.

Agentia nationala pentru Dezvoltare Regionala (ANDR), ca organism guvernamental executiv, in promovarea si coordonarea politicii de dezvoltare regionala. Agentia Nationala de Dezvoltare Regionala a luat fiinta in urma fuziunii dintre Agentia Romana de Dezvoltare si Agentia Romana de Dezvoltare si Agentia nationala pentru Intreprinderi Mici si mijlocii. Aceasta agentie nou creata este responsabila pentru 5 politici nationale, si anume:


Politica de dezvoltare regionala;

Politica pentru zonele defavorizate;

Politica de promovare a investitiilor;

Politica de privatizare si post-privatizare;

Politica pentru intreprinderile Mici si Mijlocii.

Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie - MIMMC- care s-a infiintat in principal prin prelucrarea atributiilor Agentiei Nationale pentru dezvoltare Regionala - are in vedere, ca principal obiectiv, imbunatatirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la finantarea, avizarea documentatiilor pentru obtinerea de credite si alte fonduri externe cu garantie guvernamentala.

Ministerul dezvoltarii si prognozei - MDP - care s-a infiintat prin preluarea atributiilor Agentiei de Dezvoltare Regionala, a Consiliului de Coordonare Economico - Financiara si a Directiei Generale de Prognoza, din cadrul Ministerului Finantelor - vizeaza ca principale obiective, politicile de dezvolatre socio - economica de ansamblu, dezvoltarea regiunilor si a zonelor tarii.

La nivel territorial:

Consiliile pentru Dezvoltare Regionala (CDR), ca organisme

decizionale la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare, alcatuite din reprezentantii autoritatilor locale.

Consiliile de Dezvoltare Regionala au urmatoarele atributii:

Analizarea si luarea unei hotarari in privinta Strategiei si a Programelor de Dezvoltare Regionala;

Aprobarea proiectelor de dezvoltare regionala;

Prezentarea, catre Consiliul National de Dezvoltare Regionala, a propunerilor privind constituirea Fondului pentru Dezvoltarea Regionala;

Urmarirea utilizarii fondurilor alocate Agentiilor pentru Dezvoltarea Regionala din Fondul National pentru Dezvoltare Regionala;

Urmareste respectarea obiectivelor regionale.

Agentiile pentru Dezvoltare Regionala, ca organisme

neguvernamentale, nonprofit, reprezinta corpul ethnic si de executie ele aflandu-se in subordinea Consiliilor pentru Dezvoltare Regionala.

Agentiile pentru Dezvoltare Regionala au urmatoarele atributii:

Elaborarea si propunerea, catre Consiliul pentru Dezvoltare Regionala, a programelor de dezvoltare regionala si a planurilor de gestionare a fondurilor;

Punerea in aplicare a programelor de dezvoltare regionala si aplanurilor de gestionare a fondurilor, in conformitate cu hotararile adoptate de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala cu respectare legislatiei;

Identificarea zonelor defavorizate din cadrul regiunilor de dezvoltare;

Asigurarea asistentei tehnice de specialitate persoanelor fizice sau juridice, cu capital de stat sau privat, care investesc in zonele defavorizate;

Inaintarea catre Agentia Nationala pentru Dezvolatare Regionala a propunerilor de finantare, din Fondul National pnetru Dezvoltarea Regionala, a proiectelor de dezvoltare aprobate;

Actioneaza pentru atragerea de surse la formarea Fondului pentru dezvoltare Regionala;

Gestionarea Fondului pentru Dezvoltare regionala in scopul obiectivelor prevazute in programele de dezvoltare regionala;

Raspunderea de corecta gestiune a fondurilor alocate.Instrumente de planificare


Strategiile nationale si regionale

Strategia reprezinta un demers prin care, pe baza analizei situatiei economice si sociale existente, se formuleaza principiile si obiectivele pe termen mediu si lung, cu stabilirea prioritatilor si a resurselor necesare care pot fi utilizate.

Planurile nationale si regionale, anuale si multianuale

Planurile reprezinta documente elaborate pe baza strategiei si se refera la ansabmlul actiunilor care trebuie intreprinse pentru atingerea obiectivelor. Planul, pentru fiecare actiune, cuprinde urmatoarele elemente:

Denumirea si descrierea actiunii preconizate;

Domeniul vizat si aria;

Beneficiarii finali;

Organismul responsabil de implementare;

Scopurile cuantificate;

Indicatorii de monitorizarea a procesului;

Asistenta financiara necesara si forma in care se acorda;

Durata;

O estimare orealabila a efectului global al strategiei asupra regiunii de dezvoltare.

Pe baza analizelor realizate in Planul national de Dezvoltare si a strategiilor stabilite in planurile de Dezvoltare Regionale, intocmite de cele 8 Regiunide Dezvoltare, s-au stabilit 6 prioritati privind dezvoltarea regionala si masurile corespunzatoare realizarii lor. Aceste prioritati sunt:Dezvoltarea sectorului privat si promovarea investitiilor

Sprijinirea Intreprinderilor Mici si Mijlocii din sectorul productive

Imbunatatirea si Dezvoltarea Infrastrcturii regionale

Dezvoltarea resrselor umane

Dezvoltarea tursmului

Sprijinirea cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si a inovarii

Programele regionale, care reprezinta suma proiectelor regionale,

respcetiv a actiunilor concrete.

Inca din 1998, finateza programul PHARE, in care sunt implicate institutiile regionale, si care va co - finanta masuri care contribuie la realizarea a 3 tipuri de obiective: dezvoltarea activitatilor in sectorul productive, dezvoltarea resurselor umane si imbunatatirea infrastructurii legate de afaceri.
Instrumente de afaceri


Fondul pentru Dezvoltare Regionala finanteza Programul de

Dezvoltare si este administrat de Agentia pentru Dezvoltare Regionala. Acest fond se constituie annual din:

Alocatiile de la Fondul national pentru dezvoltare Regionala;

Contributii de la bugetele locale si judetene;

Surse financiare atrase din sectorul privat, de la banci, investitori straini, Uniunea Europeana si de la alte organizatii internationale;

Fondul national pentru Dezvoltare Regionala finanteaza Programul

National de Dezvoltare Regionala si Programele de Dezvoltare Regionala. El este administrat de Agentia Nationala de Dezvoltare Regionala si se constituie annual din:

Sume allocate prin bugetul central, ca pozitie distincta pentru dezvoltarea regionala;

Asistenta financiara permanenta din parte Uniunii Europene, in cadrul programului Phare;

Sume provenite din fonduri de tip structural de la Uniunea Europeana;

Asistenta financiara nerambursabila din partea unor guverne, organizatii internationale, banci;

Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispozitia Guvernului.

Finantarea prin intermediul acestor fonduri destinate dezvoltarii regionale are la baza programe de dezvoltare, realizate la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare. Prin urmare a fost si este necesara o analiza amanuntita a gradului de dezvoltare economica a fiecarei regiuni/zone pe baza careia sa se poata realize proiecte de investitii, care sa conduca la ridicarea nivelului economic al zonei, la ridicarea nivelului de trai, la ocuparea fortei de munca disponibile sua indisponibilizate.


Indicatori soi metode de evaluare ina naliza disparitatilor regionale in Romania


Pentru o analiza mai concludenta a regiunilor de dezvoltare

este foarte importanta definirea criteriilor de algere a indicatorilor care trebuie folositi. In acest sens , in functie de utilitatea informatiilor, s-au definit patru categorii de inicatori:

indicatori de context, care ilistreaza aspectele - cheie ale situatiei socio-economice ale fiecarei regiuni de dezvoltare si furnizeaza punctual de plecare pentru definirea programelor.

datele de intrare, care sunt necesare pentru investigarea si estimarea anterioara a operatiilor si pentru implementarea lor;

indicatori de productie, care sunt folositi in monitorizarea datelor;

indicatori de impact, care reflecta gradul  in care obiectivele unui program de dezvoltare s-a realizat.

Pentru ca un indicator sa devina essential in analiza

disparitatilor regionale trebuie sa fie supus unor cercetari statistice,

pentru a determina in ce masura poate servi ca: mijloc de informare privind starea unui anumit domeniu de interes, intr-o anumita perioada de timp; mijloc de cercetare a elementelor sociale dintr-un anumit domeniu; mijloc de determinare a consecintelor, in momentul modificarii anumitor parametric.

Principalele metode de evaluare a rezultatelor indicatorilor sunt: metoda rangurilor, metoda distantelor relative si metoda dispersiilor de grupa.Bibliografie:Problematice dezvoltarii regionale in Romania, Narcisa Roxana Mosteanu, Ed. Sylvi, Bucuresti 2001