Antrepriza in constructie capitala - Elementele contractului, Premisele executarii contractului referat

Tema: Contractul de antrepriza in constructie capitala.

ri156o6549tiis

 

Plan.

 1. Notiunea contractului de antrepriza in constructie capitala. 56156orh49tis7d

 2. Elementele contractului.

 3. Premizele executarii contractului. 4. Raspunderea partilor pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a contractului.

ri156o6549tiis

 

ri156o6549tiis

 

ri156o6549tiis

 

ri156o6549tiis

 

ri156o6549tiis

 

ri156o6549tiis

 

ri156o6549tiis

 

ri156o6549tiis

 

ri156o6549tiis

 

ri156o6549tiis

 

ri156o6549tiis

 

ri156o6549tiis

 

ri156o6549tiis

 

ri156o6549tiis

 

ri156o6549tiis

 

ri156o6549tiis

 

ri156o6549tiis

 

ri156o6549tiis

 

ri156o6549tiis

 

ri156o6549tiis

 

ri156o6549tiis

 

ri156o6549tiis

 

ri156o6549tiis

 

ri156o6549tiis

 

ri156o6549tiis

 

ri156o6549tiis

 

Notiunea contractului de antrepriza in constructie capitala. 56156orh49tis7d

ri156o6549tiis

 

Cel mai cunoscut gen de antrepriza este antrepriza de constructii; construire (reconstruire, consolidare, modificare, extindere etc.) de cladiri (edificii) si alte imobile (constructii de orice fel, cum ar fi cai de comunicare, dotari subterane, imprejmuiri etc.), precum si lucrari de instalatii de proiectare a lucrarilor de constructii. In limbaj curent, prin antreprenor se intelege persoana care se obliga sa execute lucrari de constructii, cu materiale proprii sau cu ale clientului.

Constructia capitala din punct de vedere economic apare ca o activitate de creare si de mentinere a fondurilor fixe.

Se cunosc trei metode de realizare a constructiilor capitale:

 • Metoda gospodareasca – in acest caz toate lucrarile de constructie si montaj se exercita cu fortele si mijloacele investitorului.

 • Metoda antreprizei – in acest caz toate lucrarile se executa de agenti economici specializati in constructii care actioneaza permanent ca antreprenori.

 • Metoda maxta – imbina formele susnumite.

Definitia contractului de antrepriza in constructie capitala:

In baza contractului de antrepriza in constructie capitala, organizatia antreprenorul se obliga sa construiasca cu fortele si mijloacele sale proprii si sa predee organizatiei – client (benificiar) obiectul prevazut de contract in conformitate cu documentatia de proiect si deviza de cheltueli, aprobat in termeni stabiliti iar clientul se obliga sa puna la dispozitia antreprinorului un santier de constructii, sa predea documentatia de proiect si deviza, sa asigure finantarea la timp a lucrarilor de constructie, sa receptioneze obiectul si sa achite costul lui (art.377 Cod Civil R.M.).

Din difinitia data rese ca contractul de antrepriza in construcie capitala este un contract:

 • Bilateral;

 • Consensual;

 • Oneros;

In prezent reesind din punctul libertatii contractuale a decazut caracterul planificat a acestui contract.

 1. contractul este bilateral sau sinalagmatic cand partile se obliga reciproc una catre alta. Rezulta ca specificul contractului sinalagmatic consta in caracterul reciproc si interdependent al obligatiilor partilor.

 2. contractul cu titlu oneros este acela in care fiecare parte voieste a-si procura un avantaj. Mai concret „se numeste contract cu titlu oneros acela in care fiecare dinte parti urmareste un folos, o contraprestatie, in schimbul aceleia pe care o face ori se obliga s-o faca, in favoarea celeilalte parti.”

 3. contractele consensuale sunt acele contracte care se incheie prin simplu acord de vointa al partilor (solo consensu).

Codul civila al Republicii Moldova a renuntat la caracterul imperativ al normelor ce reglementeaza contractul de antrepriza in constructie capitala, orientand partile spre o reglementare contractuala a raporturilor.

Totodata legea impune partilor la incheiere contractul sa inscrie in contract clauzele referitoare la calitatea constructiei (art. 8 Legea privind calitatea in constructii). Conform acestui articol in contract nu se pot inscrie niveluri si cerinte referitoare la calitatea inferioara.

Partile vor fi obligate sa respecte un sir de norme tehnico – normative cu privire la desfasurarea lucrarilor de constructii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elementele contractului.

Partile contractului sunt:

 • Antreprenorul.

 • Clientul (investitorul).

- In calitate de antreprenor pot activa orice persoane fizice sau juridice, care dispun de licenta eliberata de ministerul dezvoltarii teritoriului constructiei si gospodariei comunale.

- in calitate de client activeaza in principiu orice persoana fizica sau juridica.

Deseori functiile clientului, in special functia de exercitare a controlului asupra executarii lucrarilor, se transmit unor organizatii specializate care activeaza in calitate de reprezentant al clientului. In aceste cazuri calitatea de client si investitor e persoana care investeste mijloacele banesti proprii sau imprumutate in constructie. Investitorul incheie cu clientul un contract special ce de cele mai dese ori e un contract special de mandat.

Obiectul.

Obiectul este rezultatul activitatii antreprenorului si consta in constructia unui obiect nou, efectuarea unor lucrari de modernizare, transformare, reutilare etc.

Pretul.

Pretul se determina prin intermediul devizului. Devizul stabileste volumul si costul lucrarilor executate si a materialelor folosite.

Daca la momentul incheierii contractului e posibil de a stabili cu certitudine volumul de lucrari care urmeaza a fi facute si volumul de materiale atunci se intocmeste un deviz fix, ce ulterior nu poate fi modificat, dar daca nu este posibil de a stabili volumul lucrarilor si materialelor ce vor fi utilizate, un deviz fix atunci se intocmeste un deviz aproximativ ce se concretizeaza in procesul executarii contractului.

Forma contractului.

Forma contractului – normele Codului civil al Republicii Moldova reglementeaza contractul de antrepriza in constructii capitale si nu contine nici o referire referitor la forma contractului de aceea vor fi aplicate prevederile generale.

Termenul.

Termenul – in cazul contractul de antrepriza in constructie capitala pot exista trei categorii de termeni:

 • Termenul de incepere a lucrarii.

 • Termeni intermediari – in care are loc executarea unor lucrari.

 • Termen final – termen in care are loc predarea obiectului clientului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premizele executarii contractului de antrepriza in constructie capitala .

 

Pentru realizarea contractului de antrepriza in constructie capitala, clientul trebuie sa obtina un sir de autorizatii de la organele de stat competente si sa pregateasca anumite documente.

 • Proiectul constructiei.

 • Certificat de urbanism.

 • Autorizare de construire.

 • Cartea tehnica a constructiei.

- Conform art.13 al Legii privind calitatea in constructii, lucrarile in constructii precum si cele de modernizare se exercita numai pe baza de proiect elaborat de catre persoane autorizate in domeniu si verificat de specialisti verificatori. Proiectele se elaboreaza in baza unui contract de antrepriza de executare a proiectelor incheiate intre client si proiectant.

Proiectul trebuie sa dispuna de licenta si de certificat de atestare eliberat de comisiile de atestare specializate a inspectiei de stat in constructii.

Conform art.13 punctul 2 din aceiasi Lege, proiectele elaborate de proiectanti urmeaza a fi verificate si expertizate tehnic de catre specialistii verificatori de proiecte.

Verificarea proiectului are drept scop asigurarea nivelurilor minime de calitate ce vor intruni obligatoriu urmatoarele cerinte esentiale:

 • Rezistenta si stabilitate.

 • Siguranta in exploatare.

 • Siguranta la foc.

 • Igiena si protectia mediului ambiant.

 • Protectia impotriva zgomotului.

- Conform punctului 1 al regulamentului privind certificatul de urbanism si autorizare a lucrarilor, executarea lucrarilor de constructie se face cu respectarea procedurii lor de autorizare prin certificatul de urbanism si a autoritatii in constructii.Aceasta este actul emis de organele de administratie publica locala prin care se face cunoscut solicitantului elemente ce caracterizeaza regimul juridic economic, tehnic, urbanistic, arhitectoral, a unui imobil. Certificatul de urbanizm se elibereaza in baza cererii solicitate in termen de 30 zile de la data inregistrarii cererii. Valabilitatea acestuia este de 3 la 24 de luni.

Acesta va cuprinde elementele privind:

 • Regimul juridic al imobilului – cu referire la situarea terenului la dreptul de proiect asupra imobilului si a dreptului ce limiteaza dreptul de proprietate.

 • Regimul economic – destinatia.

 • Regimul tehnic – cu referire la echipare cu utilitati (apa, canalizare, energie, gaz, etc.); in modul de executare a constructiei.

 • Regimul urbanistic arhitectural – cu referire la – capacitatea constructiei, dimensiunea terenului, inaltimea constructiei, distantele fata de proprietatile vecine.

- Autorizarea de constructie este actul emis de organele administratiei publice locale prin care se autorizeaza pe terenul administrat executarea constructiei cu respectarea certificatului de urbanism si a documentatiei de proiect. Pentru obtinerea autorizarii de constructie solicitantul depune cererea, certificatul de urbanism, dovada titularului asupra terenului si proiectul constructiei respective. Autorizatia de constructie trebuie avizata de arhitectorul sef, termenul de valabilitate a autorizatiei se stabileste de emitent dar se poate depasi de 12 luni. Inceperea lucrarilor nu in termenul de valabilitate duce la nulitatea autorizatiei.

- Cartea tehnica a constructiei a actul ce cuprinde toata documentatia tehnica privind realizarea constructiei incepand cu etapa de proiect si pana la punerea in functionare a obiectului.

Are ca scop reflectarea documentatiei si a mersului executarii constructiei.

Ea cuprinde patru capitole.

 • Capitolul privind executia constructiei.

 • Capitolul privind receptia constructiei.

 • Capitolul privind exploatarea si repararea constructiei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspunderea partilor pentru neexecutarea clauzelor contractuale sau executarea necorespunzatoare a acestora.

 

 

Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, partile poarta raspundere in ordinea si cazurile prevazute de lege si contract.

Conform art. 381 Codul civil al Republicii Moldova partea ce nu a respectat sau nu a executat obligatiile contractuale sau le-a executat inexact plateste celeilalte parti clauza penala.

Reisind din prevederile articolului concludem ca clauza penala si in cazul in care ea urmeaza a fi platita ea se stabileste de parti in contract.

Clientul va purta raspundere:

 • Pentru neprezentarea la timp antreprenorului a documentatiei tehnice si a santierului de constructie conform prevederilor contractului de antrepriza in constructie capitala.

 • Pentru neprezentarea materialelor de constructie conform contractului si nu la timpul indicat in contract pentru inceperea lucrarilor de constructie.

 • Pentru calitatea necorespunzatoare a materialelor prezentate pentru constructia obiectului contractului. La fel pentru predarea antreprinorului a materialelor pentru constructie care nu sunt corespunzatoare din punct de vedere tehnic pentru petrecerea normala a constructiei, si la fel asa punand in situatie de alarma mersul lucrarii de constructie si punerea in pericol a vietii omenesti.

 • Pentru neachitarea la timp a costului lucrarii executate conform prevederilor contractuale. Neachitarea la timp a costului lucrarii sau retinerea platii la fel va duce spre acel fapt de a pune sub raspundere clientul pentru nerespectarea clauzelor si prevederilor (obligatiilor)contractuale in timpul stabilit de contract.

 • La fel va purta raspundere pentru nereceptionarea la timp a obiectului contractual. Nu va fi prezent in timpul stabilit la preluarea lucrarii terminate.

Antreprenorul va purta raspundere pentru:

 • Pentru executarea lucrarii cu abateri de la proiect. Adica infaptuirii lucrarii prevazute contractual nu conform standardelor intarite si aprobate la fel nu corespunzand proiectului intarit contractual de catre parti.

 • Pentru calitatea materialilor utilizate in procesul executarii lucrarii. Antreprenorul va trebui sa raspunda pentru calitatea necorespunzatoare a materialilor pentru constructie pe cale le foloseste in constructie.

 • Pentru calitatea lucrarilor executate.

 • Pentru viciile ascunse ale constructiei aparute in termen de 5 ani de la receptia lucrarii (art.30 al Legii privind calitatea in constructii).

 • Pentru predarea nu la termen a constructiei conform contractului si conform datelor stabilite pentru predare a constructiei in contract.

 

 

 

 

Copyright © Contact | Trimite referat