CONSTITUTIUNE - Constitutiunea din 1866 referat

CONSTITUTIUNEA DIN 1866CAROL I Din gratia lui Dumnedeu si prin vointa notionala Domn al Romanilor;
La toti de facia si viitori sanetate:
Adunarea generala a Rominii a adoptat in unanimitate si Noi sanctionam ce urmeaza:CONSTITUTIUNE

TITLUL I Despre teritoriul roman


ARTICOLUL 1 Principatele-Unite-Romane constitue un singur Stat indivisibil, sub denumire de Romania.

ARTICOLUL 2 Teritoriul Romaniei este nealienabil. Limitele Statutului nu pot fi schimbate sau rectificate, de cat in virtutea unei legi.

ARTICOLUL 3
Teritoriul Romaniei nu se pote colonisa cu populatiuni de ginta streina.

ARTICOLUL 4 Teritoriul este impartit in judete, judetele in plasi, plasile in comune. Aceste divisiuni si sub divisiuni, nu pot fi schibmate, sau rectificate de cat prin o lege.


TITLUL II Despre drepturile Romanilor


ARTICOLUL 5 Romanii se bucura de libertatea consciintei, de libertatea invetamentului, de libertatea presei, de libertatea intrunirilor.

ARTICOLUL 6 Constitutiunea de facia si cele-alte legi relative la drepturile politice, determin, cari sunt, osebit, de calitatea de Roman, conditiunile necesarii pentru esercitarea acestor drepturi.

ARTICOLUL 7 Insusirea de Roman se dobandesce, se conserva si se perde potrivit regulilor statornicite prin legile civile. Numai streinii de rituri crestine pot dobindi impamentenirea.

ARTICOLUL 8 Impamentenirea se da de puterealeegislativa. Numai impamentenirea asemena pe strein cu Romanul pentru esercitarea drepturilor politice.

ARTICOLUL 9
Romanul din ori-ce Stat, fara privire catre locul nascerei sele, dovedind lepadarea sa de protectiunea streina, pote dobindi de indata esercitarea drepturilor politice prin un vot al Corpurilor Legiuitore.

ARTICOLUL 10
Nu exista in Stat nici o deosebire dee clasa. Toti Romanii sunt egali inaintea legei si datori a contribui fara osebire la darile si sarcinile publice. Ei singuri sunt admisibili in functiunile publice, civile si militare. Legi speciale vor determina conditiunile de admisibilitate si de inaintare in functiunile Statului. Streinii, nu pot fi admisi in functiuni publice, de cat in casuri esceptionale si anume statornicite de legi.

ARTICOLUL 11 Toti streinii aflatori pe pamentul Romaniei, se bucura de protectiunea data de legi personelor si averilor in genere.

ARTICOLUL 12 Tote privilegile, scutirile si monopolurile de clasa, sunt oprite pentru tot-d'auna, in Statul Roman. Titlurile de nobleta streina, precum principi grafi, baroni, si alte asemenea, ca contrarii vechiului asedemint al terei, sunt si reman neadmise in Statul Roman. Decoratiunile streine, se vor purta de Romani numai cu autorisarea Domnului.

ARTICOLUL 13 Libertatea individuala este garantata. Nimeni nu poate fi urmarit de cat in casurile prevedute de legi si dupa formele prevedute de ea. Nimeni nu poate fi oprit sau arestat afara de casul de vina veghiata, de cat in puterea unui mandat judecatoresc motivat si care trebue sa i fia comunicat la momentul arestarii sau cel mult in 24 ore dupa arestatiune.

ARTICOLUL 14 Nimeni nu pote fi sustras in contra vointei sele de la judecatorii ce i da legea.

ARTICOLUL 15 Domiciliul este neviolabil. Nici o visitare a domiciliului nu se pote face de cat in casurile anume prevedute de legi si potrivit formelor de ea prescrise.

ARTICOLUL 16 Nici o pedepsa nu pote fi infiintata, nici aplicata de cat in puterea unei legi.

ARTICOLUL 17 Nici o lege nu pote infiinta pedepsa confiscarii averilor.

ARTICOLUL 18 Pedepsa mortii nu se va putea reinfiinta, afara de casurile prevezute in Codul penal militar in timp de resbel.

ARTICOLUL 19 Proprietatea de ori-ce natura, precum si tote creantele asupra Statului, sunt sacre si neviolabile. Nimeni nu pote fi espropriat de cat pentru causa de utilitate publica legalmentate, constatata, si dupa o dreapta si prealabila despagubire. Prin causa de utilitate publica urmeaza a se intelege numai comunicatiunea si salubritatea publica, precum si lucrarile de aperarea terei. Legile esistente privitore la aliniarea si largirea stradelor de prin comune, precum si la malurile apelor ce curg prin sau pe lenga ele remen in vigore. Legi speciale vor regula procedura si modul expropriatiunei. Libera si neimpedicata intrebuintare a riurilor navigabile si flotabile, a soselelor si altor cai de comunicare este de domeniul public.

ARTICOLUL 20 Proprietatea data teranilor prin legea rurala si despagubirea garantata proprietarilor prin acea lege nu vor putea fi nici odata atinse.

ARTICOLUL 21 Libertatea consciintei este absoluta. Libertatea tutulor cultelor este garantata intru cat insa celebratiunea lor nu aduce o atingere ordinei publice sau bunelor moravuri. Religiunea ortodoxa a resaritului este religiunea dominanta a Statului roman. Biserica ortodoxa romana este si remane neaternata de ori-ce chiriarhie streina, pastrandusi insa unitatea cu biserica ecumenica a resaritului in privinta dogmelor. Afacerile spirituale, canonice si disciplinare ale bisericei ortodoxe Romane, se vor regula de o singura autoritate sinodala centrala, conform unei legi speciale. Mitropolitii si episcopii eparhioti ai bisericei ortodoxe romane sunt alesi dupa modul ce se determina prin o lege speciala.

ARTICOLUL 22 Actele Statului civil sunt de atributiunea autoritatei civile. Intocmirea acestor acte va trebui sa proceda in tot-d'auna benedictiunea religiosa care pentru casatorii va fi obligatore, afara de casurile ce se vor prevedea prin anume lege.

ARTICOLUL 23 Invetamentul este liber. Libertatea invetamentului este garantata intru cat esercitiul ei nu ar atinge bunele moravuri sau ordinea publica. Represiunea delictelor este regulata numai prin lege. Se vor infiinta treptat, scoli primare in tote comunele Romaniei. Invetatura in scolele Statului se da fara plata. Invetatura primara va fi obligatorie pentru tinerii Romani, pretutindeni unde se vor afla instituite scoli primare. Ua lege speciala va regula tot ce priveste invetamantul public.

ARTICOLUL 24 Constitutiunea garanteza tutulor libertatea de a comunica si publica ideile si opiunile lor prin graiu, prin scris si prin presa, fie-care fiind respundetor de abusul acestor libertati in casurile determinate prin Codicele penal, care in acesta privinta se va revisui si complecta, fara insa a se putea restringe dreptul de sine, sau a se infiinta o lege esceptionala. Delictele de presa sunt judecate de juriu. Nici censura, nici o alta masura preventiva pentru aparitiunea, vinderea sau distributiunea ori-carei publicatiuni nu se va putea reinfiinta. Pentru publicatiuni de jurnale nu este nevoe de autorisatiunea prealabila a autoritatei. Nici o cautiune nu se va cere de la diaristi, scriitori, editori, tipografi si litografi. Presa nu va fi supusa nici o data sub regimul avertismentului. Nici un jurnal sau publicatiune nu va putea fi suspendate sau suprimate. Autorul este respundetor pentru scrierile sele, era in lipsa autorului sunt respundetori sau girantul sau editorul. Veri ce jurnal trebue sa aiba un girant responsabil care sa se bucure de drepturile civile si politice.

ARTICOLUL 25 Secretul scrisorilor si al depeselor telegrafice este neviolabil. Ua lege va determina responsabilitatea agentilor guvernului pentru violarea secretului scrisorilor si depeselor incredintate postei si telegrafului.

ARTICOLUL 26 Romanii au dreptul d'a de aduna pacinici si fara arme, conformandu-se legilor cari reguleaza esercitarea acestui drept, pentru a tracta tot felul de cesiuni intru acesta nu este trebuinta de autorisatiune prealabila. Acesta dispositiune nu se va aplica si intrunirilor in loc deschis, cari sunt cu totul spuse legilor politienesci.

ARTICOLUL 27 Romanii au dreptul a se asocia, conformandu-se legilor cari reguleaza esercitiul acestui drept.

ARTICOLUL 28 Fie-care are dreptul d'a se adresa la autoritatile publice prin petitiuni subsrise de catre una sau mai multe persone, neputend insa petitiona de cat in numele subscrisilor. Numai autoritatile constituite au dreptul de a adresa petitiuni in nume colectiv.

ARTICOLUL 29 Nici o autorisatiune prealabila nu este necesara pentru a se esercita urmariri contra functionarilor publici pentru factele administratiunei lor de partile vetamate, remaind inca neatinse regulile speciale statornicite in privinta ministrilor. Casurile si modul urmaririi se vor regula prin anume lege. Dispositiuni speciale in condicele penal vor determina penalitatile prepuitorilor.

ARTICOLUL 30 Nici un Roman fara autorisatiunea guvernului nu pote intra in serviciul unui Stat fara ca insusi prin acesta sa-si perda nationalitatea. Estradarea refugiatilor politici este oprita.


TITLUL III Despre puterile Statului


ARTICOLUL 31 Tote puterile Statului emana de la natiune care nu le pote esercita decat numai prin delegatiune si dupa principiile si regulile asedete in Constitutiunea de facila.

ARTICOLUL 32 Puterea legislativa se esercita colectiv de catre Domn si representatiunea nationala. Representatiunea nationala se imparte in duoe Adunari: Senatul si Adunarea deputatilor. Ori-ce lege cere invoirea a caror trele ramuri ale puterii legiuitoare. Nici o lege nu pote fi supusa sanctiunei Domnului de cat dupa ce va fi discutat si votat liber de majoritatea ambelor Adunari.

ARTICOLUL 33
Initiativa legilor este data fie-careia din cele trei ramure ale puterei legislative. Totusi ori-ce lege relativa la veniturile si cheltuelile Statului s'au la contingentul armatei, trebue sa fiee votata mai anteiu de Adunarea deputatilor.

ARTICOLUL 34 Interpretatiunea legilor cu drept de autoritate, se face numai de puterea legiuitoare.

ARTICOLUL 35 Puterea esecutiva este incredintata Domnului, care o esercita in modul regulat prin Constitutiune.

ARTICOLUL 36 Puterea judecatoreasca se esercita de Curti si Tribunale. Hotararile si sentintele lor se pronuncia in virtutea legei si se esecuta in numele Domnului.

ARTICOLUL 37
Interesele esclusive judetene sau comunale se reguleaza de catre consiliurile judetene sau comunale dupa principiile asedete prin Constitutiune si prin legi speciale.CAPITOLUL I
Despre representarea nationala

ARTICOLUL 38 Membrii amandurora Adunarilor represinta natiunea, era nu numai judetul sau localitatea care i-a numit.

ARTICOLUL 39 Sedintele Adunarilor sunt publice. Cu tote aceste fie-care Adunare se formeaza in comitet secret, dupa cererea presedintelui sau a dece membri. Ea decide in urma cu majoritate absoluta deca sedinta trebue redeschisa in public asupra aceluias obiect.

ARTICOLUL 40 Fie-care din Adunari verifica titlurile membrilor sei si judeca contestatiunile ce se ridica in acesta privinta.

ARTICOLUL 41 Nimeni nu pote fi tot-ua-data membru al uneia si al celei-alte Adunari.

ARTICOLUL 42 Membrii uneia sau celei-alte Adunari numiti de Guvern intr'o functiune salariata, pe care o primesc, inceteaza de a fi deputati si nu 'si reiau esercitiul mandatului lor de cat in virtutea unei noua alegeri. Aceste dispositiuni nu se aplica ministrilor. Legea electorala determina incompatibilitatile.

ARTICOLUL 43 La fie-care sesiune, Adunarea deputatilor isi numesce presedintele, vice-presedintii si compune biuroul seu.

ARTICOLUL 44 Senatul alege din sinul seu pe Presedintele si pe ce duoi Vice-Presedinti ai sei, cum si pe cei-alti Membrii ai Biroului seu.

ARTICOLUL 45 Ori-ce resolutiune este luata cu majoritatea absoluta a sufragelor, afara de cea ce se va statornici prin regulamentele Adunarei in privinta alegerilor si presentatiunilor. In cas de impartela a voturilor propositiunea in deliberatiune este respinsa. Nici una din Adunari nu pote lua ua resolutiune deca majoritatea Mambrilor sei nu se gesesce intrunita.

ARTICOLUL 46 Voturile se dau prin sculare si sedere, prin viu graiu sau prin scrutin secret. Un project de lege nu pote fi adoptat de cat dupa ce s'a votat articol cu articol.

ARTICOLUL 47 Fie care din Adunari are dreptul de ancheta.

ARTICOLUL 48 Adunarile au dreptul de a amenda si de a desparti in mai multe parti articolele si amendamentele propuse.

ARTICOLUL 49 Fie care membru al Adunarilor are dreptul a adresa Ministrilor interpelari.

ARTICOLUL 50
Ori-cine are dreptul a adresa petitiuni Adunarilor prin midlocirea biuroului sau a unuia din membrii sei. Fie care din Adunari are dreptul de a tramite Ministrilor petitiunile ce'i sunt adresate. Ministrii sunt datori a da esplicatiuni asupra coprinderii lor ori de cate ori Adunarile ar cere-o.

ARTICOLUL 51 Nici unul din membrii uneia sau celei-alte Adunari nu pote fi urmarit sau prigonit pentru opiniunile si voturile emise de densul in cursul esecritiului mandatului seu.

ARTICOLUL 52 Nici un membru al uneia sau celei-alte Adunari, nu pote in timpul sesiunei, sa fie nici urmarit, nici arestat in materie de represiune, de cat cu autorisatiunea Adunarii din care face parte, afara de casul de vina vedita. Detentiunea sau urmarirea unui membru al uneia sau celei-alte Adunari este suspendata in tot timpul sesiunei, deca Adunarea o cere.

ARTICOLUL 53 Fie-care Adunare determina prin regulamentul seu, modul dupa care ea isi esercita atributiunile.

ARTICOLUL 54 Fie-care din Adunari delibereza si iau resolutiunile lor separate, afara de casurile anume specificate in Constitutiunea de facia.

ARTICOLUL 55 Fie-care din ambele Adunari are dreptul esclusiv, de a esercita propria sea politie prin Presedintele ei, care singur, dupa incuviintarea Adunarii, pote da ordin guardei de serviciu.

ARTICOLUL 56 Nici o putere armata nu se pote pune la usile sau in jurul uneia sau alteia din Adunari, fara invoirea ei.

SECTIUNEA I
Despre adunarea deputatilor

ARTICOLUL 57 Adunarea deputatilor se compune de deputati alesi in modul indicat mai jos:

ARTICOLUL 58 Corpul electoral este impartit in fiecare judet, in patru colegiuri.

ARTICOLUL 59 Fac parte din anteiul colegiu acei cari au venitu fonciar de 300 galbeni in sus.

ARTICOLUL 60 Fac parte din al duoilea colegiu, acei cari au un venit fonciar de 300 galbeni in jos pene la 100 inclusiv.

ARTICOLUL 61 Fac parte din al treilea colegiu al oraselor, comercientii si industrialii cari platesc catre Stat o dare de 80 lei. Sunt scutiti de cens in acest colegiu, tote profesiunile liberale, oficerii in retragere, profesorii si pensionarii Statului.

ARTICOLUL 62 Aceste trei colegiuri aleg direct: Cele duoe d'anteiu cate un deputat fie-care, era cel de al treilea, precum urmeaza: Bucuresci sese; Iasi patru; Craiova, Galati, Ploesci, Focsani, Barlad, Botosani cate trei; Pitesci, Bacau, Braila, Roman, Turnu-Severin cate duoi; era cele alte cate unul; peste tot cinci-deci si opt. Tote orasele unui district formeaza un singur colegiu cu orasul de resedinta.

ARTICOLUL 63 Fac parte din colegiul al patrulea toti aceia cari platesc o dare catre stat ori cat de mica si care nu intra in nici una din categoriile de mai sus. Acest colegiu alege la al duoilea grad un deputat de district.


ARTICOLUL 64

Censul nu se pote dovedi de cat prin rolul de contributiune, chitantele sau avertismentele din partea implinitorilor de dari pe anul incetat si pe anul corent.

ARTICOLUL 65 Legea electorala hotarasce tote cele-alte conditiuni cerute de la alegatori precum si mersul operatiunilor electorale.

ARTICOLUL 66 Spre a fi eligibil trebue:
a) A fi Roman de nascere, sau a fi primit marea impamentenire.
b) A se bucura de drepturile civile si politice.
c) A avea versta de duoe-deci si cinci ani impliniti.
d) A fi domiciliat in Romania. Legea electorala va determina incapacitatile.

ARTICOLUL 67 Membrii Adunarei deputatilor sunt alesi pentru patru ani.

SECTIUNEA II
Despre senat

ARTICOLUL 68 Membrii senatului se aleg cate duoi de fie-care judet: unul de colegiul anteiu compus'de proprietarii de fonduri rurale din judet cari au un venit fonciar de trei sute galbeni cel pucin; cel-alt de al duoilea colegiu al oraselor resedinte compus din proprietarii de nemiscatore avend un venit fonciar de 300 galbeni in jos, comform ARTICOLUL 70. Venitul se dovedeece prin rolurile de contributiune.

ARTICOLUL 69 Aceste duoe colegiuri voteza separat si aleg fie-care cate un representant la Senat.

ARTICOLUL 70 In orasele unde nu s'ar gasi un numer de 100 alegatori pentru a forma cel d'al duoilea colegiu, acest numar se va complecta cu proprietarii judetului, posedannd un venit fonciar intre 300 si 100 galbeni, preferindu-se pururea cei mai greu impusi si orasanii asupra proprietarilor de mosii.

ARTICOLUL 71 Deca intre cei mai greu impusi ar fi mai multi cu acelasi venit, si deca prin numerul lor ei ar coversi pe cel cerut pentru complectarea colegiului, eliminarea prisosului se va face prin tragere la sorti.

ARTICOLUL 72 Legea electorala determina eele alte conditiuni cerute de la alegatori, precum si mersul operatiunilor electorale.

ARTICOLUL 73 Universitatile din Iasi si Bucuresci tramite fie-care cate un membru la Senat, ales de profesorii universitatei respective.

ARTICOLUL 74 Spre a putea fi ales la Senat este nevoe:
1) A fi Roman de nascere sau naturalisat.
2) A se bucura de drepturile civile si politice.
3) A fi domiciliat in Romania.
4) A avea varsta de 40 ani.
5) A avea un venit de ori-ce natura de 800 galbeni, dovedit in modul prevedut de ARTICOLUL 64.

ARTICOLUL 75 Sunt dispensati de acest cens:
a) Presedintii sau Vice-presedintii ai vre unei Adunari legislative.
b) Deputatii cari au facut parte din trei sesiuni.
c) Generalii.
d) Colonelii ce au o vechime de trei ani.
e) Cei ce au fost Ministri sau agenti diplomatici ai terei.
f) Cei ce vor fi ocupat in timp de un an functiunile de President de Curte, de Procuror General, de Consilier la Curtea de Casatiune.
g) Cei cu diploma de doctorat sau de licentiat de ori-ce specialitate cari in timp de sese ani vor fi esercitat profesiunea lor.

ARTICOLUL 76 Vor fi de drept membri ai Senatului:
1) Mostenitorul Tronului la versta de 18 ani, insa el nu va avea vot deliberativ de cat la versta de 25 ani.
2) Mitropolitii si episcopii eparhioti.

ARTICOLUL 77 Membrii Senatului nu primesc nici o donatiune nici indemnitate.

ARTICOLUL 78 Membrii Senatului se aleg pe 8 ani si se inoesc pe jumatate la fie-care patru ani prin tragere la sorti a unui membru de fie-care judet.

ARTICOLUL 79 Membrii esiti sunt reeligibili.

ARTICOLUL 80 La cas de disolutiune Senatul se reinoesce in intregul sau.

ARTICOLUL 81 Ori-ce intrunire a Senatului afara de timpul sesiunei Adunarei deputatilor este nula de fel.CAPITOLUL II
Despre Domn si Ministri


SECTIUNEA I
Despre Domn

ARTICOLUL 82 Puterile constitutionale ale Domnului sunt ereditare, in linie coboritore directa si legitima a Mariei Sele Principelui Carol I. de Hohenzollern Sigmaringen, din barbat in barbat prin ordinul de primogenitura si cu esclusiunea perpetua a femeilor si coboritorilor lor. Coboritorii Mariei Sele vor fi crescuti in religiunea ortodoxa a resaritului.

ARTICOLUL 83 In lipsa de coboritori in linie barbatesca ai Mariei Sele Carol I de Hohenzollern Sigmaringen, succesiunea Tronului se va cuveni celui mai in varsta dintre fratii sei sau coboritorilor acestora, dupa regulile statornicite in articolul precedent. Deca nici unul d'intre fratii sau coboritorii lor nu s'ar mai gasi in viata, sau ar declara mai dinainte, ca nu primesc Tronul, atunci Domnitorul va putea numi succesorul seu dintr'o dinastie suverana din Europa cu primirea representatiunei nationale, data in forma prescrisa de ARTICOLUL 84. Deca nici una nici alta nu va avea loc, Tronul este vacant.

ARTICOLUL 84 La cas de vacanta a Tronului ambele Adunari se intrunesc de indata intr'o singura Adunare, chiar fara convocatiune, si cel mai tardiu pene in opt dile de la intrunirea lor, aleg un Domn dintr'o dinastie suverana din Europa occidentala. Presenta a trei patrimi din membri cari compun fia-care din ambele Adunari, si majoritatea de duoe treimi a membrilor presenti sunt necesare pentru a se putea procede la acesta alegere. La cas cand Adunarea nu se va fi facut in termenul mai sus prescris, atunci in a noua di la amedi, Adunarile intrunite vor pasi la alegere ori-care ar fi numerul membrilor presenti si cu majoritate absoluta a voturilor. Deca Adunarile s'ar afla disolvate in momentul vacantei Tronului, se va urma dupa modul prescris la ARTICOLUL urmator. In timpul vacantei Tronului, Adunarile intrunite vor numi o Locotenenta Domnesca compusa din trei persone care va esersita puterile Domnesci pene la suirea Domnului pe Tron. In tote casurile mai sus aretate votul va fi secret.

ARTICOLUL 85 La moartea Domnului, Adunarile se intrunesc chiar fara convocatiune, cel tardiu 10 dile dupa declararea mortei. Deca din intemplare ele au fost disolvate mai 'nainte, si convocatiunea lor a fost otarita in actul de disolvare pentru o epoca in urma celor 10 dile, atunci Adunarile cele vechi se aduna pene la intrunirea acelora cari au a le inlocui.

ARTICOLUL 86 De la data mortei Domnului si pene la depunerea juramentului a succesorului seu la Tron, puterile constitutionale ale Domnului sunt esercitate in numele poporului Roman de ministri intruniti in consiliu si sub a lor responsabilitate.

ARTICOLUL 87 Domnul este major la versta la 18 ani implinti. La suirea Sa pe Tron, el va depune mai anteiu in sinul Adunarilor intrunite urmatorul jurament: 'Jur de a pazi Constitutiunea si legile poporului Roman, d'a mantine drepturile lui nationale si integritatea teritoriului.'

ARTICOLUL 88 Domnul in viata fiind, pote numi ua Regenta compusa de trei persone, care dupa mortea Domnului sa esercite puterile Domnesci in timpul minoritatei succesorului Tronului. Acesta numire se va face cu primirea representatiunei nationale, data in forma prescrisa la ARTICOLUL 84 din Constitutiunea de facia. Regenta va esecuta tot de ua data si tutela succesorului Tronului, in timpul minoritatii acestuia. Deca la mortea Domnului, Regenta nu s'ar gasi numita si succesorul Tronului ar fi minor, ambele Adunari intrunite vor numi ua Regenta, procedand dupa formele prescrise la ARTICOLUL 48 din Constitutiunea de facia. Membrii regentei nu intra in functiune de cat dupa ce vor fi depus solemn, inaintea ambelor Adunari intrunite juramentul prescris prin ARTICOLUL 87 din Constitutiunea de facia.

ARTICOLUL 89 Deca Domnulse afla in imposibilitate de a domni, Ministrii, dupa ce au constat legalmente acesta imposibilitate, convoc indata Adunarile. Acestea aleg Regenta care va forma si tutela.

ARTICOLUL 90 Nici ua modificatiune nu se pote face Constitutiunei in timpul Regentei.

ARTICOLUL 91 Domnul nu va putea fi tot-de-uadata si seful unui alt Stat fara consimtimentul Adunarilor. Nici una din Adunari nu pote delibera asupra acestui obiect, deca nu vor fi presenti cel pucin duoe treimi din membrii cari le compun si otararea nu se pote lua decat cu duoe treimi din voturile Membrilor de facia.

ARTICOLUL 92 Persona Domnului este neviolabila. Ministrii lui sunt respundetori. Nici un act al Domnului nu pote avea tarie deca nu va fi contra-semnat de un Ministru care prin acesta chiar devine respundetor de acel act.

ARTICOLUL 93 Domnul numescesi revoca pe Ministrii sei. El sanctioneza si promulga legile. El pote refusa sanctiunea sa. El are dreptul de amnistie in materie politica. Are dreptul de a erta sau micsora pedepsele in materii criminale; afara de cea ce se statornicesce in privirea Ministrilor. El nu pote suspenda cursul urmarirei sau al judecatei, nici a interveni prin nici un mod in administratia justitiei. El numesce sau confirma in tote functiunile publice. El nu pote crea o noua functiune fara ua lege speciala. El face regulamente necesarii pentru esecutarea legilor fara sa pota vre-uadata modifica sau suspende legile si nu pote scuti pe nimeni de esecutarea lor. El este capul puterei armate. El confera gradurile militare in conformitate cu legea. El va confera decoratiunea romana conform unei anume legi. El are dreptul de a bate moneda, conform unei legi speciale. El inchea cu Statele streine Conventiunile necesarii pentru comerciu, navigatiune si alte asemenea; insa ca pentru ca aceste acte sa aiba autoritate indatoritore, trebue mai inteiu a fi supuse puterei legislative si aprobate de ea.

ARTICOLUL 94 Legea fixeza lista civila pentru durata fie-caria Domnii.

ARTICOLUL 95 La 15 Noembre al fie-carui an, Adunarea deputatilor si Senatul se intrunesc fara convocatiune, deca Domnul nu le-au convocat mai inainte. Durata fie-carii sesiuni este de trei luni. La deschiderea sesiunei, Domnul espune prin un Mesagiu starea terei, la care Adunarile fac respunsuriloe lor. Domnul pronuncia inchiderea sesiunei. El are dreptul de a convoca in sesiune estraordinara Adunarile. El are dreptul de a disolva ambele Adunari de odata sau numai una din ele. Actul de disolvare trebue sa contie convocatiunea alegatorilor pene in duoe luni de dile si a Adunarilor pene in trei luni. Domnul pote amana Adunarile; ori cum, amanarea nu pote esceda termenul de o luna, nici a fi reinoita in aceia-si sesiune fara consimtimentul Adunarilor.

ARTICOLUL 96 Domnul nu are alte puteri de cat acele date lui prin Constitutiune.


SECTIUNEA II
Despre Ministri

ARTICOLUL 97 Nu pote fi Ministru de cat cel care este Roman din nascere, sau cel care a dobendit impamentenire.

ARTICOLUL 98 Nici un membru al familiei Domnitore nu pote fi ministru.

ARTICOLUL 99 Deca ministri nu ar fi membri ai Adunarilor ei pot lua parte la desbaterea legilor, fara a ave- insa si dreptul de a vota. La desbaterile Adunarilor presenta cel pucin a unui Ministru e necesara. Adunarile pot esige presenta Ministrilor la deliberatiunile lor.

ARTICOLUL 100 In nici un cas ordinul verbal sau in scris al Domnului nu pote apara pe un Ministru de respundere.

ARTICOLUL 101 Fie-care din ambele Adunari precum si Domnul au dreptul de a acusa pe Ministri si ai tramite dinaintea Inaltei Curti de Casatiune si justitie, care singura in sectiuni unite este in drept a'i judeca, afara de cele ce se vor statua prin legi in ceea ce privesce esercitiul actiunei civile si delictele comise de Ministrii, afara de esercitiul functiunei lor. Punerea sub acusatiune a Ministrilor, nu se pote rosti de cat prin majoritate de duoe treimi a membrilor de facia. Ua lege presentata la cea d'anteiu sesiune, va determina casurile de responsabilitate, pedepsele aplicabile Ministrilor si modul de urmarire in contra lor, atat in privirea acusatiunei admisa de representatiunea nationala, cat si in privirea urmarirei din partea partilor lesate. Acusatiunea pornita de representatiunea nationala contra Ministrilor, se va sustinea de ea insasi. Urmarirea pornita de Domn, se va face prin ministerul public.

ARTICOLUL 102 Pene se va face legea preveduta in ARTICOLUL precedent, Inalta Curte de Casatiune si justitie, are puterea de a caracterisa delictul si de a determina pedepsa. Pedepsa insa nu va putea fi mai mare de cat detentiunea, fara prejudiciul casurilor anume prevedute de legile penale.

ARTICOLUL 103 Domnul nu pote sa erte, sau sa micsoreze pedepsa hotarata Ministrilor de catre Inalta Curte de Casatiune si de Justitie de cat numai dupa cererea Adunarei care l-ar fi pus in acusatiune.

CAPITOLUL III
Despre puterea judecatoresca


ARTICOLUL 104
Nici ua juridictiune nu se pote infiinta de cat in puterea unei anume legi. Comisiuni si tribunale estra-ordinare nu se pot crea sub nici un fel de numire, si sub nici un fel de cuvent. Pentru intregul Stat roman este ua singura Curte de casatiune.

ARTICOLUL 105 Juriul este statornicit in tote meteriile criminale si pentru delictele politice si de presa.


CACPITOLUL IV
Despre institutiunile judetene si comunale

ARTICOLUL 106 Institutiunile judetene si comunale sunt regulate de legi.

ARTICOLUL 107 Aceste legi vor avea de basa decentralisarea administrtiunei mai complecta si independinta comunala.
TITLUL IV Despre financeARTICOLUL 108
Ori-ce imposit este asedet numai in folosul Statului, judetului sau comunei.

ARTICOLUL 109 Nici un imposit al Statului, nu se pote stabili si percepe decat numai in puterea unei legi.

ARTICOLUL 110 Nici o sarcina, nici un imposit judeten nu se pote aseda de cat cu invoirea consiliului judeten. Nici o sarcina, nici un imposit comunal nu se pote pune de cat cu consimtimentul consiliului comunal. Impositele votate de consiliile judetene si comunale trebue sa primesca confirmatiunea puterei legiuitore si intarirea Domnului.

ARTICOLUL 111 Nu se pot statornici privilegiuri in meterii de imposit. Nici o esceptiune sau micsorare de imposit nu se pote statornici de cat printr'o lege.

ARTICOLUL 112 Nici un fond pentru pensiuni sau gratificatiuni in sarcina tesaurului public nu se pot acorda de cat in virtutea unei legi.

ARTICOLUL 113 In fie-care an Adunarea deputatilor inchea socotelile in voteza bugetul. Tote veniturile sau cheltuelile Statului trebuesc trecute in buget si in socoteli. Bugetul se va presenta, tot-d'auna cu un an inainte de punerea lui in aplicare, Adunarei deputatilor si nu va fi definitiv de cat dupa ce se va vota de densa si sanctiona de Domn. Deca bugetul nu se voteza in timp util, puterea esecutiva va indestula serviciile publice dupa bugetul anului precedent, fara a putea merge cu acel buget mai mult de un an peste anul pentru care a fost votat.

ARTICOLUL 114 Regularea definitiva a socotelilor trebue sa fie presentata Adunarei cel mai tardiu in termen de duoi ani de la incheerea fiecarui esercitiu.

ARTICOLUL 115 Legile de finance se publica in Monitorul Oficial ca si cele-alte legi si regulamente de administratiune publica.

ARTICOLUL 116 Pentru tota Romania este ua singura Curte de compturi.

ARTICOLUL 117 Diferitele fonduri provenite pene acum din case speciale si de care guvernul dispune sub diferite titluri, trebue sa fie coprinse in budgetul general al veniturilor Statului.


TITLUL V Despre puterea armata


ARTICOLUL 118 Tot Romaanul face parte sau din armata regulata, sau din militii, sau din garda cetatenesca, comform legilor speciale.

ARTICOLUL 119 Militarilor nu se pot lua gradurile, onorele si pensiunile, de cat numai in virtutea unei sentinte judecatoresci si in casurile determinate de lege.

ARTICOLUL 120 Contingentul armatei se voteaza pe fie-care an. Legea care fixeza acest contingent, nu pote avea tarie pe mai mult de cat pe un an.

ARTICOLUL 121 Garda cetateana este mantinuta in Statul Romaniei. Organisatiunea ei eeste regulata de ua lege speciala.

ARTICOLUL 122 Numai in virtutea unei legi, se va putea mobilisa garda cetatenesca.

ARTICOLUL 123 Nici ua trupa streina nu va putea fi admisa in serviciul Statului, nici ocupa teritoriul Romaniei, nici trece pe el de cat in puterea unei anume legi.


TITLUL VI Dispositiuni generale


ARTICOLUL 124 Colorile Principatelor-Unite urmeza a fi Albastru, Galben si Rosu.

ARTICOLUL 125 Orasul Bucuresci este capitala Statului Roman si resedinta guvernului.

ARTICOLUL 126 Nici un jurament nu se pote impune cuiva de cat in puterea unei legi care hotarasce si formula lui.

ARTICOLUL 127 Nici ua lege, nici un regulament de administratiune generala, judetena sau comunala nu pot fi indatoratore de cat dupa ce se publica in chipul otarat de lege.

ARTICOLUL 128 Constitutiunea de facia nu pote fi suspendata nici in total, nici in parte.


TITLUL VII Despre revisuirea Constitutiunei


ARTICOLUL 129 Puterea legiuitoare are dreptul de a declara ca este trebuinta a se supune revisiunei dispositiunile din Constitutiune anume aretate. Dupa acesta declaratiune, citita de trei ori din 15 in 15 dile in sedinta publica si primita de ambele Adunari, acestea sunt disolvate de drept si se convoca altele in termenul prescris de ARTICOLUL 95. Adunarile cele noui proced in acord cu Domnul la modificarea punturilor supuse revisiunei. In acest cas Adunarile nu pot delibera deca cel pucin duoe treimi a membrilor din cari se compun nu sunt presenti, si nici ua schimbare nu se pote adopta deca nu va intruni cel pucin duoe treimi ale voturilor.

TITLUL VIII Dispositiuni transitorii si suplimentare


ARTICOLUL 130 Din diua punerei in vigore a Constitutiunei de facia sunt abrogate tote dispositiunile de legi, decrete si reglemente si alte acte contrarii cu cele asedete de ea.

ARTICOLUL 131 Consiliul de Stat va inceta dea esista indata ce se va vota legea menita a prevedea autoritatea chiamata de a'l inlocui in atributiunile sele. Curtea de casatiune va pronuncia ca si in trecut asupra conflictelor de atributiuni.

ARTICOLUL 132 Se vor face in cel mai scurt timp legi speciale privitore la objectele urmatore:
1) Asupra decentralisarei administrative.
2) Asupra responsabilitatei ministrilor si celor alti Agenti ai puterei esecutive.
3) Asupra mesurelor celor mai nemerite pentru a stavili abusul cumulului.
4) Asupra modificarii legei pensiunilor.
5) Asupra conditiunilor de admisibilitate si de inaintare in functiunile administratiunei publice.
6) Asupra desvoltarei cailor de comunicatiune.
7) Asupra esploatarii minelor si padurilor.
8) Asupra fluviilor si riurilor navigabile sau flotabile.
9) Asupra organisatiunei armatei, drepturilor de inaintare, de retragere si asupra diferitelor positiuni ale oficerilor.
10) Asupra justitiei militare.
Se vor revisui tote codicele si legile esistente spre a se pune in armonie cu Constitutiunea de facia.

ARTICOLUL 133 Nealienabilitatea pamenturilor fostilor clacasi in timpul de 20 ani prevedut prin legea rurala, este mantinuta.
Promulgam acesta lege, ordonam ca ea sa fie investita cu sigiliul Statului si publicata in Monitor.
Dat in Bucuresci, in 30 Iuniu, anul 1866.

CAROL

NOTA:

ANUL ADOPTARII: 1866 - PUBLICATA IN 'MONITORUL -JURNAL OFICIAL AL ROMANIEI ' NR. 142 DIN 1/13 IUNIE 1866


PRINCIPALELE MODIFICARI:
1. Legea Revisuitore a ARTICOLUL 7 din Constitutiune, sanctionata prin Decretul-Regal nr. 2186 din 12 octombrie 1879 (publicata in Monitorul Oficial nr. 323 din 13/25 octombrie 1879).
2. Legea sanctionata prin Decretul-Regal nr. 1786 din 8 iunie 1884 (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 51 din 8/20 iunie 1884) prin care s-au modificat ori abrogat urmatoarele prevederi din Constitutie:
I. Modificari:
a) ARTICOLUL 1, 24, 40, 44, 45, 58, 59, 61-63, 69, 72, 75, 77, 78, 105, 118, 121, 131, 133;
b) ARTICOLUL 68 a fost transformat in ARTICOLUL 68, 69 si 70
c) s-a introdus un articol fara numar, dupa ARTICOLUL 71;
d) s-au inlocuit denumirile de 'Principatele-Unite' si cea de 'Domn' cu 'Romania' si 'Rege';
II. Abrogari:
ARTICOLUL 60, 70, 71 si 122.
3. Legea pentru modificarea articolelor 19, 57 si 67 din Constitutie, sanctionata prin Decretul-Regal nr. 721 din 19 iulie 1917 (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 93 din 20 iulie/2 august 1917).

Constitutiunea din 1866 si-a incetat aplicabilitatea la data intrarii in vigoare a Constitutiei din 1923.

Copyright © Contact | Trimite referat