Societatea cu raspundere limitata - SRL referatSocietatea cu raspundere limitata - SRL


E societatea in care partile nu sunt reprezentate prin titluri negociabile si care nu pot fi cedate altor persoane decat daca acestea din urma sunt agreate de majoritatea celorlalti asociati. Din acest punct de vedere SRL e o asociatie de persoane. SRL e si o asociatie de capital deoarece asociatii raspund numai in limita aportului lor la existenta societatii, astfel fiecare asociat v-a fi obligat pentru datoriile societatii numai in limita capitalului subscris.Constituirea societati cu raspundere limitata - SRL

SRL se constituie prin contract si statut in cazul in care e constituita din 2 sau mai multi asociati sau numai prin statut in cazul asociatului unic.

Contractul si statutul se incheie in forma autentica, numarul asociatilor maxim fiind de 50.

Societatea ia hotarari cu votul majoritatii absolute a asociatilor si a partilor sociale cu exceptia hotararii de modificare a contractului si statutului care se pot efectua numai cu acordul tuturor asociatilor.


Aportul in natura la constituirea capitalului social.

Capitalul social al societatii nu poate fi mai mic de 300.000 lei si el se constituie din aportul asociatilor; aceste aporturi pot fi in natura sau in numerar.

Valoarea aportului in natura nu poate depasi 60% din valoarea capitalului social.

In cazul societatii cu mai multi asociati expertizarea valorii bunului e facultativa, in cazul asociatului unic e obligatorie.

Reducerea capitalului social nu se va putea opera sub nivelul minim legal; majorarea capitalului social se va realiza prin varsarea imediata a aportului.


Drepturile asociatilor asupra partilor sociale

Capitalul social al societatii se divide in parti sociale egale care nu pot fi mai mici de 5ooo lei. Repartizarea partilor sociale intre asociati se face prin contractul de societate.


Caracteristic SRL este:

intregul capital e divizat in parti egale;

toate partile sociale sunt distribuite asociatilor;

toate partile sociale sunt acoperite de varsaminte, in bunuri sau numerar.


Cesiunea partilor sociale

intre asociati pot fi transmise liber si neconditionat

transmiterea catre persoane din afara grupului asociatilor e permisa numai daca e hotarata de asociati reprezentand  3/4 din capitalul social.


Administrarea societatii

Societatea e administrata de unul sau mai multi administratori numiti prin contractul de societate sau prin hotararea adunarii generale.

Spre deosebire de SNC administratorii societatii pot fi si neasociati.

Modul de conlucrare al asociatilor va fi stabilit prin contractul de societate sau prin hotararea adunarii generale.

Daca este instituita regula unanimitatii, divergentele ivite intre administratori vor fi solutionate de asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social.


Atributiile administratorilor

tinerea registrului asociatilor, care cuprinde identitatea acestora precum si participarea acestora la capitalul social.

intocmirea, supunerea sub aprobare adunarii generale si depunerea bilantului spre inregistrare la registrul comertului.

constituirea si conservarea fondurilor de rezerva. Din beneficiul anual se va prelua 5% in fiecare an pina cind cuantumul fondului de rezerva va atinge cel putin a 5-a parte din capitalul social.

inscrierea la registrul comertului a reducerii capitalului social.

convocarea adunarii generale ordinare cel putin odata pe an si ori de cite ori e necesar, a adunarii extraordinare prin instiintarea asociatilor cu cel putin 10 zile inainte de tinerea acesteia prin aratarea ordinii de zi.

loialitatea fata de societate - administratorii nu pot avea o astfel de calitate in societati concurente sau avand acelasi obiect nici sa faca acelasi comert ori altul concurent in nume propriu sau pe seama altei persoane, sub sanctiunea revocarii si a raspunderii pentru daune.


Raspunderea administratorilor fata de societate


Raspund pentru :

realitatea varsamintelor efectuate de asociati;

existenta reala a dividendelor platite;

existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

exacta indeplinire a hotararii adunarii generale;

stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, statutul si contractul le impun;

Actiunea pentru stabilirea raspunderii administratorilor apartine societatii si se exercita de catre persoane care o reprezinta in baza imputernicirii adunarii generale; poate apartine si creditorilor societatii, dar numai in caz de faliment al societatii.


Conducerea activitatii societatii.

Adunarea generala.

Convocata in modul aratat mai sus, in cadrul ei se iau toate hotararile asociatilor care devin actele societatii.

Asociatii care nu au primit convocarea cu cel putin 10 zile inaintea adunarii pot cere reprogramarea acesteia.

Adunarile generale extraordinare se convoaca din initiativa administratorilor sau la cererea motivata a asociatilor ce reprezinta  1/4 din capitalul social.


Atributiile adunarii generale

aproba bilantul;

repartizeaza beneficiul net;

desemneaza si revoca administratorii si cenzorii;

hotaraste urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru pagubele pricinuite societatii si desemneaza persoana care sa execute hotararea;

hotaraste modificarea contractului si a statutului cu unanimitate.

Hotararea adunarii generale se ia prin votul reprezentantilor prezenti, fiecare parte sociala dand dreptul la un vot.

Statutul poate stabili ca votul sa se faca si prin corespondenta.

La prima convocare a adunarii generale hotararile se iau cu votul a 51% din capitalul social si din numarul asociatilor. In situatia in care aceasta majoritate nu se poate intruni se procedeaza la o noua convocare a adunarii generale prilej cu care hotararea se va lua cu votul majoritatii partilor sociale prezente la adunare.

E dator sa se obtina de la vot asociatul care are un interes ca la SNC situatia in care se va considera legal constituita adunarea fara asociati care se obtin si fara partile sociale pe care le reprezinta.

Hotararile adunarii generale pot fi atacate, contestate de catre asociati care nu au luat parte la adunarea generala, de catre cei care au votat impotriva hotararii, fiind nominalizati in acest sens in procesul verbal al adunarii precum si administratorii neasociati. Pot fi atacate hotararile care sunt contrare legii, statutului si contractului.

Termenul de atacare a acestor hotarari e de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Competenta apartine judecatoriei pe raza careia se afla sediul societatii.


Cenzorii SRL-ului

Statutul poate prevedea alegerea unuia sau mai multor cenzori, dar si in lipsa acestei prevederi hotararile adunarii generale poate desemna unul sau mai multi cenzori.

Numirea cenzorilor este obligatorie cand nr. asociatilor este mai mare de 15.

Numarul cenzorilor trebuie sa fie impar si nu mai mic decat 3; pe langa cenzorii in functiune exista un numar egal de cenzori supleanti.

Cenzorii trebuie sa fie asociati cu exceptia cenzorilor contabili care pot fi angajati cu contract de munca, si trebuie sa aiba autorizatie de contabil sau expert contabil autorizat.

Majoritatea cenzorilor trebuie sa fie cetateni romani.

Conditii legale de a fi desemnat si mentinut in calitatea de cenzor :

calitatea de asociat sau contabil (trebuie sa existe cel putin un contabil autorizat);

varsta majoratului;

cetatenie romana pentru majoritatea lor;

sa nu fie ruda sau afin pina la al 4-lea grad inclusiv ori sot al unuia dintre administratori;

sa nu primeasca de la societate un salariu pentru alta functie decat aceea de cenzor;

sa nu fi fost pus sub interdictie;

sa nu fi suferit condamnari pentru :

gestiune frauduloasa;

abuz de incredere;

fals, inselaciuni, marturie mincinoasa;

dare sau luare de mita, etc.

Mandatul cenzorilor are o durata de 3 ani, dupa care pot fi realesi.


Obligatii

de a exercita personal mandatul;

de a supraveghea gestiunea;

de a aduce la cunostinta administratorilor neregulile constatate in administratie sau gestiune;

obligatia de a participa fara drept de vot la adunarile administratorilor;

de a convoca adunarea generala  (ordinara si extraordinara) cind nu a fost convocata de administratori;

obligatia de a participa la adunarea generala, ordinara si extraordinara;

de a prezenta adunarii generale raport asupra constatarilor facute in executarea obligatiilor de supraveghere a gestiunii;

obligatia de a consemna in registrul special constatarile facute in exercitiul mandatului lor;

obligatia de a pastra secretul;

obligatia de a nu indeplini functia de cenzor in mai mult de 3 societati concomitent.


Drepturile cenzorilor

dreptul de a primi o indemnizatie fixa, determinata prin statut sau in baza hotararii adunarii generale;

dreptul de a primi in fiecare luna de la administratori o situatie despre mersul operatiunilor.


Mod de lucru

Cenzorii lucreaza fiecare separat; pentru redactarea raportului prezentat adunarii generale, cenzorii lucreaza impreuna consemnand deliberarile intr-un registru special.

Daca se ivesc divergente vor intocmi raporturi separate.


Impartirea beneficiilor si a pierderilor se face proportional cu aportul fiecarui asociat la capitalul social.


Dizolvarea si lichidarea societatii

SRL de dizolva in urmatoarele cazuri:

expirarea duratei societatii;

imposibilitatea realizarii obiectului de activitate sau realizarea obiectivului propus;

hotararea adunarii generale;

falimentul societatii;

micsorarea capitalului social sub limita legala, daca asociatii nu hotarasc completarea lui;

incapacitatea, excluderea, retragerea sau moartea unuia dintre asociati cind datorita acestor cauze numarul asociatilor s-a redus la unul si nu exista clauza de continuare cu mostenitorii nici de continuare cu un singur asociat.

Dizolvarea societatii inainte de expirarea termenului fixat pentru durata societatii nu are efect fata de terti numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a hotararii.

Tertii pot face opozitie la dizolvarea in termen de 30 de zile aratat mai sus care se adreseaza instantei de la sediul societatii.