Speta contract de navlosire referat

SPETA-CONTRACT DE NAVLOSIREPrezentarea contractului si a clauzei compromisorii


CONTRACT DE NAVLOSIRE

- Time Charter -

Nr.___/I. PARTILE CONTRACTANTE


1. 'Trans Sandhurst&Son Ltd.', cu sediul in Liverpool, Marea Britanie, 213 Wellington Street, inregistrata la R.C. sub nr.L312654, reprezentata prin director executiv David Norton, pe de o parte, in calitate de proprietar al navei ce constituie obiectul contractului (navlosant), si


2. S.C. 'Midas S.R.L.', cu sediul in Constanta, Romania, Str. Mircea cel Batran. nr. 5, inregistrata la R.C. sub nr. J/6/1991, cod fiscal R302495, prin reprezentant legal ing. Andrei Dunareanu, pe de alta parte, in calitate de armator (navlositor).


II. OBIECTUL CONTRACTULUI


Art. 1. Obiectul prezentului contract il constituie asigurarea folosintei navei 'GALIA', aflata sub pavilion britanic, inmatriculata in portul Liverpool, Marea Britanie, sub nr. ST 20354, cu un deplasament de 72 tdw, avand destinatia de transport de marfuri, destinatie care va fi respectata de armator.


Art. 2. Predarea - primirea navei va fi consemnata in procesul verbal de predare - primire, care se va incheia pana la data de 15.03.1998 si care va constitui anexa 1. la prezentul contract si parte integranta din acesta (in procesul verbal de predare - primire se va mentiona gradul de uzura al navei si stadiul in care se preda).


III. DURATA CONTRACTULUI


Art. 3. Durata contractului este de 1 an, cu incepere de la data de 15.03.1998 pana la data de 15.03.1999.


IV. NAVLUL SI MODALITATILE DE PLATA


Art. 4. Navlul - chiria - pentru folosirea obiectului contractului este de 5.000USD lunar.


Art. 5. Plata navlului se va face lunar pana la data de 15 ale lunii pentru luna respectiva (data viramentului), prin virament bancar, din contul armatorului deschis la Banca Internationala a Religiilor, filiala Constanta, nr. 236159487, in contul proprietarului deschis la Banca Bering, filiala Liverpool, nr.902360575001.


Art. 6. Neplata chiriei la termen autorizeaza pe proprietar sa perceapa penalitati de intarziere de 5% pe zi, intarziere calculata la valoarea chiriei si sa solicite rezilierea contractului.


V. OBLIGATIILE PROPRIETARULUI (NAVLOSANTULUI)


Art. 7. Navlosantul se obliga:


a.) sa predea nava descrisa la art. 2 din contract, in stare de functionare si cu echipajul necesar minimei manevrabilitati imbarcat, la data de 15.03.1998, cand se va -incheia procesul verbal de predare - primire in 2 exemplare.


b.) sa puna comandantul navei la ordinele navlositorului in privinta folosirii navei, agenturarii si semnarii conosamentelor, pe durata executarii contractului.


c.) sa asigure folosinta navei pe toata durata contractului, garantand navlositorul contra tulburarii folosintei navei inchiriate si contra imposibilitatii de exploatare sau scufundarii datorate unor vicii ascunse ale vasului.


VI. OBLIGATIILE CHIRIASULUI (NAVLOSITORULUI)


Art. 8. Navlositorul se obliga:


a.) sa foloseasca nava inchiriata conform destinatiei care rezulta din prezentul contract, respectiv transport de cherestea.


b.) sa execute la timp si in bune conditiuni, pe cheltuiala sa, toate lucrarile de intretinere si reparatii necesare si utile.


c.) sa pastreze integritatea navei, cu toate dotarile aferente, sa o intretina in mod corespunzator, sa nu o deterioreze, degradeze sau sa nu o aduca in stare de neintrebuintare.


d.) sa plateasca chiria la termenele stipulate.


e.) sa plateasca salariile si sa asigure hrana echipajului in cuantumul si conditiile stabilite prin contractele de inrolare incheiate de proprietar cu echipajul, acestea fiindu-i opozabile navlositorului. Obligatiile specificate la acest punct se executa independent de plata chiriei stabilite la art. 4.


f.) sa nu subinchirieze nava.


g.) la expirarea duratei prezentului contract sa restituie nava inchiriata in starea consemnata in procesul verbal de predare - primire din 15.03.1998, stare care va fi consemnata intr-un nou proces verbal.
h.) sa suporte plata combustibilului, materialelor de intretinere si a taxelor portuare.


i.) sa execute transporturi cu nava inchiriata doar pe ruta Constanta - Istanbul - Marsilia - Liverpool, acestea fiind si porturile in care va putea acosta.


VII. ALTE CLAUZE


Art. 9. In cazul in care nu va fi posibila solutionarea litigiului pe cale amiabila, acesta va fi supus spre rezolvare unui tribunal arbitral.


Art.10. Daunele generale si arbitrajul se aplica la Londra conform dreptului englez.VIII. CLAUZA COMPROMISORIE


Art. 11. Toate litigiile ce se vor naste din prezentul contract si in special in ce priveste validitatea, interpretarea si executarea acestuia, se vor solutiona pe cale de arbitraj de catre un tribunal arbitral compus din 3 arbitri. In acest scop, fiecare parte va desemna cate un arbitru, iar cealalta parte, desi i s-a notificat aceasta nu procedeaza la desemnarea arbitrului in termen de 30 de zile de la primirea notificarii, arbitrul partii respective va fi desemnat de catre Curtea de Arbitraj (de pe langa Camera de Comert International). Arbitrii astfel desemnati aleg, de comun acord, pe cel de al treilea arbitru. In lipsa unui acord in aceasta privinta, cel de al treilea arbitru va fi desemnat de Curtea de Arbitraj (de pe langa Camera de Comert International).

Tribunalul arbitral va statua cu majoritate; iar daca nu se va putea forma o majoritate, va decide presedintele tribunalului arbitral (cel de al treilea arbitru). Arbitrajul va avea loc la Londra. Dreptul aplicabil va fi cel al tarii unde s-a incheiat contractul (dreptul englez) iar procedura va fi fixata de arbitri, completata, de va fi cazul, cu normele procedurale din tara unde are loc arbitrajul (dreptul englez). Limba in care va avea loc arbitrajul este limba engleza.

Sentinta arbitrala va fi pronuntata in cel mult 30 de zile de la numirea celui de al treilea arbitru si dupa ce au fost ascultate partile. Ea este definitiva si obligatorie. Partile contractante renunta la caile de atac (la care pot renunta) si isi iau obligatia de a executa, de indata, sentinta.IX. DISPOZITII FINALE


Prezentul contract a fost incheiat azi, 15.03.1998, in 3 (trei) exemplare, dintre care unul in limba romana.Londra, Marea Britanie
NAVLOSANT, NAVLOSITOR,
Prezentarea spetei si a sentinteiIntre societatile comerciale "Trans Sandhurst&Soon", cu sediul in Liverpool, Marea Britanie si "Midas S.R.L." din Constanta, Romania, a intervenit, la data de 15.03.1999, un contract de navlosire, prima avand calitatea de navlosant si cea de a doua in calitate de navlositor. In cadrul respectivului contract, partile au inserat, de comun acord, la art. 57, o clauza compromisorie, avand urmatorul cuprins:

"Toate litigiile ce se vor naste din prezentul contract si in special in ce priveste validitatea, interpretarea si executarea acestuia, se vor solutiona pe cale de arbitraj de catre un tribunal arbitral compus din 3 arbitri. In acest scop, fiecare parte va desemna cate un arbitru, iar cealalta parte, desi i s-a notificat aceasta nu procedeaza la desemnarea arbitrului in termen de 30 de zile de la primirea notificarii, arbitrul partii respective va fi desemnat de catre Curtea de Arbitraj (de pe langa Camera de Comert International). Arbitrii astfel desemnati aleg, de comun acord, pe cel de al treilea arbitru. In lipsa unui acord in aceasta privinta, cel de al treilea arbitru va fi desemnat de Curtea de Arbitraj (de pe langa Camera de Comert International).

Tribunalul arbitral va statua cu majoritate; iar daca nu se va putea forma o majoritate, va decide presedintele tribunalului arbitral (cel de al treilea arbitru). Arbitrajul va avea loc la Londra. Dreptul aplicabil va fi cel al tarii unde s-a incheiat contractul (dreptul englez) iar procedura va fi fixata de arbitri, completata, de va fi cazul, cu normele procedurale din tara unde are loc arbitrajul (dreptul englez). Limba in care va avea loc arbitrajul este limba engleza.Sentinta arbitrala va fi pronuntata in cel mult 30 de zile de la numirea celui de al treilea arbitru si dupa ce au fost ascultate partile. Ea este definitiva si obligatorie. Partile contractante renunta la caile de atac (la care pot renunta) si isi iau obligatia de a executa, de indata, sentinta."

Datorita faptului ca societatea "Midas S.R.L." nu si-a executat obligatia contractuala vizand achitarea in totalitate a chiriei stabilite in mod conventional, "Trans Sandhurst&Soon" a supus litigiul astfel creat Tribunalului Arbitral de la Londra, obtinand, pe aceasta cale, castig de cauza, respectiv, obligarea la plata a paratei mai sus mentionate.

Societatea comerciala "Trans Sandhurst&Soon" a formulat, in contradictoriu cu S.C. "Midas S.R.L.", cererea de recunoastere a hotararii arbitrale pronuntate la Londra de Tribunalul Arbitral constitiut in baza clauzei compromisorii din contractul de navlosire incheiat intre parti, prin care parata a fost obligata sa plateasca reclamantei suma pretinsa, in dolari S.U.A., cu dobanzi si cheltuieli de judecata.
Analiza spetei si a sentinteiTribunalul a admis cererea, retinand ca sunt intrunite dispozitiile legale referitoare la recunoasterea hotararilor arbitrale straine, cuprinse in art. 165 si urm. din Legea nr. 105/1992 privind reglementarea raporturilor de drept international privat si in Conventia de la New York din 1958, la care Romania a aderat prin Decretul nr.186/1961, in sensul ca:

hotararea a carei recunoastere si executare s-a cerut este definitiva, potrivit legii statului unde a fost pronuntata;

instanta care a pronuntat-o a avut, potrivit legii nationale, competenta sa judece procesul;

exista reciprocitate, in ceea ce priveste efectele hotararilor straine, intre Romania si statul instantei care a pronuntat hotararea.

Parata a declarat recurs, sustinand in motivarea acestuia ca, in mod gresit a fost obligata la plata sumelor indicate in dispozitivul hotararii arbitrale a carei recunoastere se solicita, constand in chirii restante, penalitati de intarziere calculate la acestea si cheltuieli de judecata, acestea fiind in mod evident mai mari decat cele practicate de instantele arbitrale.

Analizand recursul, instanta constata ca acesta este nefondat.

Sustinerea recurentei nu poate fi primita, deoarece aceasta este intemeiata pe fondul litigiului a carui solutionare, potrivit art. 9, 10, 11 din contractul incheiat de parti, este in competenta instantei de arbitraj desemnata in mod conventional de cocontractanti.

Tribunalul care a fost investit cu actiunea privind recunoasterea hotararii arbitrale era indrituit sa verifice numai conditiile de forma prevazute in art. 165 si urm. din Legea nr. 105/1992, expuse mai sus, acestea fiind necesare si suficiente pentru admiterea actiunii de recunoastere.

Aceasta cu atat mai mult cu cat recurentul ar fi trebuit sa aiba o atitudine mai diligenta la inserarea in clauza compromisorie din contractul de navlosire a obligatiei de a renunta la orice cale de atac vizand hotararea arbitrala, singura cale de atac prin care ar fi putut fi schimbata respectiva hotarare.

Drept urmare, recursul se respinge.
Copyright © Contact | Trimite referat