DREPT FUNCIAR GRILE referatDREPT FUNCIAR –GRILE

1.Sunt izvoare ale dreptului funciar in sens formal:

 

 1. codul civil

 2. legile

 3. constitutia

 4. ordonantele guvernului 26978ffs26osu3t

 

 2.Sunt izvoare ale dreptului funciar in sens material:

 1. ordinele si instructiunile ministrului

 2. actele organelor administratiei publice locale fs978f6226ossu

 3. obiceiul sau cutuma

 4. jurisprudenta si doctrina

 

3.Sunt terenuri cu destinatie agricola urmatoarele :

 1. terenurile agricole productive

 2. terenurile cu vegetatie forestiera ,amenajari piscicole si imbunatatiri funciare

 3. fanetele

 4. stancarii,bolovanisuri,rape

4.Dupa destinatie ,terenurile sunt clasificate in:

 1. cu destinatie agricola

 2. terenurile productive

 3. terenurile impadurite

 4. terenurile din intravilan

5.Sunt terenuri cu destinatie forestiera urmatoarele:

 1. terenurile productive

 2. terenurile impadurite

 3. terenurile destinate impaduririlor

 4. fanetele

 

6.Bunurile care fac parte exclusiv din domeniul public al statului sunt:

 1. marea teritoriala

 2. spatiul aerian

 3. bunurile de interes local

 4. bunurile de interes local si judetean

 5. alte bunuri de interes sau de uz national

 

7.Domeniul public poate fi:

 1. de interes local

 2. de interes judetean

 3. de interes national

 4. de interes judetean si national

 

8.Domeniul public :

 1. de interes national apartine statului

 2. de interes judetean apartine doar judetelor

 3. de interes local apartine judetelor ,oraselor,comunelor

 4. de interes local sau judetean apartine judetelor,oaselor,comunelor

9.Sunt de uz public:

 1. pietele

 2. parcurile

 3. caile de comunicatii

 4. un teren destinat prin natura lui de a fi folosit de toti cei administrati si la care au acces toate persoanele

10.Sunt de interes public:

 1. caile de comunicatii

 2. parcurile publice

 3. bibliotecile

 4. teatrele si muzeele

11.Reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul legii 18/1991 se poate dispune pentru:

 1. fostii membri cooperatori care nu au adus teren in fostele cooperative de productie

 2. fostii proprietari particulari

 3. persoanele detinatoare ale titlului “mihai viteazu”

 4. cetatenilor romani apartinand minoritatii germane

 

 

12.Constituirea dreptului de proprietate se dispune:

 

 1. fostilor membri cooperatori care au adus teren in fostele cooperative agricole de productie

 2. doar daca au ramas terenuri la dispozitia comisiilor locale

 3. fostilor membri cooperatori care au adus teren in suprafata mai mica de 5000 mp

 4. doar in localitatea unde exista excedent de teren

13.Reconstituirea dreptului de proprietate in favoarea comunitatilor de cult se face in urmatoarele limite:

 1. maxim 10 ha in echivalent arabil pentru fiecare parohie

 2. pana la 50 ha in cazul manastirilor si schiturilor

 3. pana la 200 ha pentru centrele eparhiale

 4. pana la 100 ha pentru centrele patriarhale

14.Personalul de specialitate din serviciile publice comunale poate primi in folosinta:

 1. pana la 5000 mp

 2. pana la 6000 mp

 3. cu conditia de a lucra terenul

 4. cu conditia de a nu avea teren in localitate

15.Persoanele care nu au avut calitatea de membru cooperator dar au lucrat ca angajati pot primi terenuri daca:

 1. persoanele respective nu detin terenuri in alte localitati

 2. au ramas terenuri la dispozitia comisiei locale dupa indestularea fostilor proprietari

 3. persoanele solicitante se obliga sa se stabileasca in localitate

 4. se oblige in scris sa lucreze terenul

16.Comisiile locale au urmatoarele atributii:

 1. preluarea si inregistrarea cererilor pentru atribuirea terenurilor in proprietate sau folosinta

 2. verificarea legalitatii acesteo cereri

 3. solutionarea contestatiilor

 4. punerea in posesie

 

 

17.Comisiile judetene au urmatoarele atributii:

 1. organizarea,coordonarea,instruirea comisiilor locale

 2. emitera titlurilor de proprietate

 3. stabilirea suprafetelor de teren ce urmeaza a fi atribuite in proprietate sau folosinta

 4. punerea in posesie

18.Persoanele nemultumite pot face contestatie in:

 1. 3 zile de la afisarea propunerilor

 2. 5 zile de la afisarea propunerilor

 3. in termen de 30 zile de la depunere

 4. in termen de 20 de zile de la afisare dar nu mai tarziu de 60 de zile

19.Comisia judeteana:

 1. trebuie sa valideze sau sa invalideze propunerile in termen de 3 zile de la adoptare

 2. sa afiseze propunerile validate au invalidate

 3. hotararea acesteia poate fi atacata in 30 zile

 4. hotararea acesteia poate fi atacata in 15 zile

20.In localitatile cu deficit de teren in care nu se opteaza pentru calitatea de actionar ,comisiile judetene atribuie

 1. 6000 mp

 2. 5000mp

 3. nu se pot atribui plantatii de vii sau pomi

 4. pot fi atribuite plantatii de vii sau pomi in cazul in care nu exista alte terenuri

 

21.Cadastrul general cuprinde urmatoarele documente tehnice speciale:

 1. registrul cadastral al parcelelor

 2. registrul cadastral al proprietarilor

 3. registrul cadastral al corpurilor de proprietate

 4. indexul alfabetic al propeietarilor

 

 

22.Contestatia impotriva lucrarilor oficiului judetean de cadastru poate fi depusa in termen de:

 1. 30 de zile

 2. 60 de zile

 3. 20 de zile dar nu mai tarziu de 60 de zile

 4. 15 zile

23.Codul de identificare a unui bun imobil in baza de date a cadastrului general este compus din:

 1. codul SIRUES

 2. codul SIRUTA

 3. codul din intravilan(extravilan)

 4. numarul cadastral al imobilului

 

24.Partea 1 a cartii funciare cuprinde:

 1. numarul de ordine si cel cadastral al fiecarui imobil

 2. suprafata terenului,categoria de folosinta,constructiile

 3. amplasamentul si vecinatatile

 4. valoarea impozabila

 

25.Partea a 2a a cartii funciare cuprinde:

 1. numele proprietarului

 2. dreptul de superficie

 3. stramutarile proprietatii

 4. servitutile constituite in folosul imobilului

 5. faptele juridice,drepturile personale privitoare la proprietate

 

26.Partea a treia a cartii funciare cuprinde:

 

 1. dreptul de preemtiune

 2. sechestrul

 3. servitutile in sarcina fondului aservit

 4. stramutarile proprietatii

27.Inscrierea provizorie se face:

 1. in cazul dobandirii unor drepturi reale afectete de o conditie suspensiva

 2. in cazul in care hotararea judecatoreasca pe care se intemeiaza inscrierea provizorie nu e definitive si irevocabila

 3. in cazul sechestrului asigurator si judiciar

 

28.Se pot nota:

 1. actiunile si caile de atac in justitie

 2. schimbare rangului unei ipoteci

 3. actiunea pauliana

 4. actiunea in prestatie tabulara

 

29.Cererea de radiere a inscrierii provizorii este admisa:

 

 1. termenul de radiere este implinit

 2. daca se afla notata in cf actiunea in justificarea inscrierii provizorii

 3. daca termenul de radiere nu e implinit

 4. daca nu se afla notata in cf actiunea in justificarea inscrierii

30.Inscrierea provizorie poate fi radiata cand:

 1. cel care a obtinut inscrierea nu renunta la acest drept

 2. daca termenul de radiere este implinit

 3. cererea de valorificare a inscrierii a fost respinsa in fond

 4. s-a facut dovada ca s-a pornit actiunea in justificare in termen

 5. s-a constatat nevalabilitatea titlului pe care s-a facut inscrierea

31.Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca inscrisurile pe baza carora s-a facut notarea sunt:

 1. conditiile art 948 CC

 2. sa arate persoanele intabulate

 3. sa individualizeze imobilul

 4. sa individualizeze drepturile tabulare

 

32.Sunt inscrise din oficiu urmatoarele privilegii:

 

 1. privilegiul vanzatorului

 2. in cazul iesirii din indiviziune

 3. privilegiul arhitectilor,antreprnorilor,maistrilor

 4. privilegiul presadintelui asociatiei de locatari

 

33.Actiunea in prestatie tabulara poate fi promovata daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

 1. sa existe un singur exemplar doveditor al actului translativ sau constitutive de drepturi reale

 2. inscrisul translativ sau constitutive al dreptului real sa se gaseasca in posesiunea instrainatorului

 3. cel care cere prestatia tabulara sa fi dobandit prin act juridic cu titlu particular un drept real imobiliar

 

34.Actiunea in rectificare poate fi introdusa in cazul:

 1. in care inscrierea sau titlul in temeiul careia s-a savarsit inscrierea nu au fost valabile

 2. unei inscrieri provizorii

 3. deptul transmis sau dobandit a fost gresit calificat

 4. nu mai subzista conditiile de existenta a dreptului inscris

 5. au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a efectuat inscrierea

 6. inscrierea nu mai corespunde cu situatia reala a imobilului

 

35.Judecatorul de carte funciara are urmatoarele atributii:

 1. atributii administrative

 2. atributii jurisdictionale

 3. stabileste componenta nominala a compartimentelr de lucru

 4. stabileste atributiile ce revin fiecarui salariat din cadrul biroului

36.Conducatorul de carte funciara are ca atributii:

 1. gestionarea bunurilor biroului de cf

 2. intocmirea si contrasemnarea corespondentei cu caracter administrativ

 3. efectuarea inregistrarii cererilor

 4. intocmirea incheierilor de carte funciara

37.Conducatorul de carte funciara de serviciu are ca atributii:

 1. primirea lucrarilor,cererilor persoanelor interesate

 2. predarea spre rezolvare judecatorului de carte funciara personal cererile primate

 3. comunica partii termenul de rezolvare

 4. elibereaza extrase sau copii de pe cartile si lucrarile de carte funciara

 

38.Atributiile grefierului sunt:

 1. se ingrijeste de pastrarea in buna stare a dosarelor si registrelor

 2. pastreaza pe ani dosarele si documentele biroului de carte funciara

 3. efectueaza inregistrarile corespunzatoare in registrul special de intrare al cartii financiare,opisul alfabetic,registrul de intrare-iesire a corespondentei si asigura circulatia dosarelor pana la rezolvarea acestora

 4. asigura consultarea dosarelor de catre solicitanti,avocati,notari publici

39.Incheierea judecatorului delegate se comunica:

 1. in termen de 20 de zile

 2. in termen de 60 de zile

 3. in termen de 30 de zile

 4. in termen de 20 de zile fara a depasi 60 de zile

40.La inscrierea ipotecii in cartea funciara se mentioneaza

 1. identificarea persoanei in favoarea careia se inscrie ipoteca

 2. titlul juridic ce justifica garantia ipotecii

 3. cuatumul creantei

 4. specificul creantei