Directia Controlului Fiscal - Proces Verbal
Proces VrebalCap. I           Date referitoare la verificare
Le dispunea Directiei Controlului Fiscal Maramures, avnd la baza legea 30/1991 si O.G.  70/1997 amplasata si multiplicata prin legea 64/1999 si O.G. nr. 62/2002.

Subsemnatii Gurigiu Viorel si Pop Alexandru avand functia de inspectori in baza legitimatiilor de serviciu nr. 25/40/2001 respectiv 125/667/2001 si a ordinului de deplasare nr. 209 si 210 din 2003 ne-am deplasat la S.C. ,,ELEMENTE" SRL

Obiectivele controlului fiscal sunt : ,, Determinarea contului de calcul, stabilirea si achitarea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat, a fondurilor speciale, a prevederilor privind disciplina financiara si imprimatelor cu regim special."

Perioada supusa controlului fiscal : 1 II 2001-28 II 2003

Durata desfasurarii controlului fiscal : 20-21 si 25 III 2003

Timpul de verificare efectuat controlului fiscal : Control fiscal de fond


Cap. II         Date generale despre contribuabil

A)  Date de identificare :

-Denumirea : S.C. ,,ELEMENTE" SRL

-Nr. de inregistrare la Registrul contului J 24/115/2001

-Codul fiscal: R 13719360

-Adresa si sediul social: str. GEORGE COSBUC nr. 37/5 BAIA MARE

-Adresa punctelor de lucru : Sighetul Marmatiei str. Dragos Voda nr.176         

-Forma de proprietate: PRIVATA      

-Tipul de activitatii desfasurate (Conf. cod. CAEN 5220) Comert cu -amanuntul

-Cifra de afaceri (ultimul bilant aprobat 31.12.2002) 369.011 mii lei

-Capital social subscris si varsat: 2.000 mii lei

-Persoana care asigura conducerea societatii: Nodis Maria

-Persoana care asigura conducerea evidentei contabile: Nodis Maria

-Persona desemnata de contabil sa-l reprezinte pe perioada efectuarii controlului fiscal: Nodis Maria

Conturile bancare si banca la care acestea sunt deschise: 251101104250015503003/Banc Post Baia Mare

-Principalii cilenti sunt: MCH INTERNATIONAL Baia Mare; SILVCOSMPROD SRL Baia Mare; DURLY SRL. Reghin

-Principalii furnizori sunt: PETROLI LEGNAMI SRL. Italia; STYLEK Italia, TEATRO DEL MAGGIO MUSICANTE FIORENTINO Italia

Mentionam faptul ca societatea comerciala nu a mai avut control fiscal de fond de la infintare si pana la data prezentului control.


Cap. III        Constatari in timpul controlului


1. Intocmirea si depunerea declaratiilor de impozite si taxe.

Baza legala: O.G. 68/1997.

Din verificarile efectuate rezulta ca societatea comerciala a depus declaratiile de impozite si de taxe la Administratia Finantelor Publice Sighetul Marmatiei pana la data de 12.06.2001, iar de la aceasta data si pana la prezentul control la Administratia Finantelor Publice Baia Mare. Acestea au fost corect intocmite pe formulare tipizate si depuse la termenul prevazut de lege


2. Impozitul pe profit

Baza legala: O.G. 217/1999, Legea 414/2002, H.G. 853/2002

Documente verificate: acte de casa, acte de banca, facturi, note contabile, balante de verificare, bilant contabil.

Conform declarartiilor intocmite si depuse de societate, rezulta ca aceasta inregistreaza venituri incepand cu februarie 2001. La 31 august 2001, inregistreaza o  pierdere in suma de 89,436.278 lei, nedatand ipozit pe profit. Dupa aceasta perioada intra in randul microinteprinderilor datorand impozit pe venit.


3. Impozitul pe venit


Incepand cu 1.09.2001, societatea verificata intruneste conditiile prevazute de O.G. 24/2001 devenind microinteprintere.

In perioada septembrie 2001- decembrie 2002, societatea inregistreaza un ipozit pe venit in suma de 8.786.693 lei, din care achita 3.069.825 lei ramanad o diferenta de plata de 5.716.868 lei. In trimestrul I 2003, societatea nu a inregistrat venituri.


Masuri luate:

Pentru ne achitarea la termen in toate cazurile a obligatiilor de plata, s-au calculat dobanzi in suma de 1.622.653 lei si penalitaii de 342.756 lei (Anexa 1) care impreuna cu debitul restant de %.716.868 lei, au fost activat in perioada contului prin compensare cu T.V. A. de rambursat proces-verbal nr.2/25.03.2003.

4. T. V. A.

Baza legala: H.G. 401/2001, Legea 345/2002, H.G. 598/2002

Documente verificate: facturi fiscale, jurnale de vanzarii si cumparari, dispozitii de plata, deconturi T.V.A, balante lunare de verificare

Constatari:

Societatea comerciala devine platitoare de TVA incepand cu data de 1 martie.

Conform deconturilor lunare de TVA si balantelor de verificare societatea are in perioada octombrie 2001-mai 2002 si septembrie-octombrie 2002 TVA de plata, pe care nu-l achita in toate cazurile la termenele legale. Pentru perioada iunie-august 2002 respectiv noiembrie 2002, aceasta are TVA de rambursat. La data de 28.02.2003 TVA-ul de rambursat este in suma de 24.722.691 lei

Societatea comerciala depune ,, Cerere de compensare" inregistrata la A.F.P. Baia Mare sub nr. 250/20.03.2003 prin care solicita compensarea TVA de rambursat cu debitele datorate bugetului de stat.

Cu ocazia prezentului control fiscal, s-a solutionat si cererea de compensare, prin incheierea procesului verbal nr. 2/25.03.2003. Sumele compensate pentru fiecare debit se regasesc la capitolele respective din prezentul proces-verbal.
5. Impozit pe salarii

-Baza legala: Legea 32/1991 modificata

-Documente verificate: foi colective de prezenta, state de plata, registru de casa, note contabile, dispozitii de plata, balante de verificare, fise fiscale FF2 si FF2.

Constatarii:

In urma controlului efectuat s-a constata ca societatea comerciala a datorat impozit pe salarii numai in perioada martie 2001-iunie2002, in suma totala de 2.009.250 lei din care pana la data prezentului control a achitat suma de 983.630 lei ramanand o diferenta de palata de 1.025.890 lei.

Masuri luate:  

a) Pentru achitarea cu intarziere a impozitului pe salarii s-au calculat dobanzii in suma de 663.208 lei, penalitatii de 0,5 % in suma de 150.582 lei si penalitatii stopaj la sursa de 10% in suma de 3.459.385 lei. Conform anexei nr. 3, impreuna cu debitul restant de 1.025.890 lei au fost achitate in perioada controlului prin compensare cu TVA de rambursat.

Proces verbal nr. 2/25.12.2003.

b) Nevanzarea, potrivit legii, la termenele legale, de catre contribuabilii, carora le revin asemenea obligatii, care se realizarea prin stopaj la sursa 4 constituie contraventie conform Legii 87/1994 Art.17. lit.7. si se sanctionarea cu amenda de la 300.000 lei la 3.000.000 lei.

S-a aplicat societatii o amenda de 1.000.000 lei achitata prin compensare cu TVA de rambursat, proces-verbal nr.2/25.12.2003

In ceea ce priveste fisele fiscale FF1 si FF2 acestea au fost corect intocmite si depuse la termenii legalii la Administratiile Publice Sighetul Marmatiei pentru perioada martie-iunie 2001, iar dupa acesta data la Administratia Finatelor Publice Baia Mare.

6. Fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap

-Baza legala: O.G. 102/1999.

-Documente verificate: state de plata a salaratiilor, note contabile, dispozitii de plata, balante de verificare

Potrivind evidentelor contabile societatea comerciala a calculata corect si evidentiat pentru acest fond special suma de 1.785.000 lei din care achitata 727.376 lei ramanad o diferenta de plate de 1.057.624 lei. Pentru ne achitarea la termenele legale a debitelor constituie, fondului mai sus amintit, au fost calculate dobanzi si penalitati conform anexei nr.4.

Masuri luate:

Debitul restant de 1.057.624 lei precum si dobanzile de 714.058 lei si penalitatile de 102.381 lei au fost achitate in perioada controlului prin compensare cu TVA de rambursat. Proces verbal nr.2/25.03.2003.


7. Fondul special de sustinerea invatamantului de stat

Avand la baza O.G. 75/1999, s-au verificat documentele prezentate la punctul anterior, din care rezulta ca pentru perioada martie 2001-decembrie 2001, societatea isi constituie corect si evidentiaza pentru acest fond special suma de 979.900 lei pe care nu o achita pana la data prezentului control.

Masuri luate:

Pentru neachitarea sumei constituite pentru acest fond special, s-au calculat dobanzi in suma de 523.338 lei si penalitati de intarziere in suma de 92.545 lei conform anexei nr. 5, impreuna cu debitul restant de 979.900 lei au fost achitate.


8. Respectarea disciplinei financiare

In perioada controlata s-a verificat modul de respectare a prevederilor O.G. 26/1997, O.G. 15/1996 si O.G. 479/1998.

Nu s-au constatat deficiente in acest sens.


9. Masuri luate:

Dobanzile, penalitatiile de intarziere si amenzile stabilite cu ocazia prezentului control, vor fi evidentiate in documentele controlate ale societatii, pana la data de 25.03.2003.

Raspunde Nodis Maria-contabila si mandatara.Cap. IV Recapitulatia oblicatiilor de plata

Natura

Obligatiei

Debite

Din care incasate

Dobanzi

Penalitati

Suplim

Restante

Suplin

Restante

Aplicate

Incasate

Aplic

Incasate

Impozit venit

TVA

Impozit salarii

Fd. sp. handicap

Fd. sp. Invatamant

Amenda L 87/94

TotalMoentionam ca nu am primit procesul verbal de calcul al dobanzilor si penalitatilor de intarziere de la Administrarea Finantelor Publice Baia Mare.

Impotriva masurilor stabilite in prezentul proces verbal se pot face obictiuni in scris la D.C.F. Maramures in termen de 15 zile de la data prezentului control.

Obictiunile vor fi insotite de documente relevate in sustinerea obictiunilor facute.

Prezentul proces verbal din care face parte integrata si situatiile anexate au fost intocmite in 3 (trei) exemplare inregistrate la unitatea controlata sub nr. 1.24.03.2003 inul fiind lasat acesteia, iar doua fiind luate de organul de control.

Prin semnarea prezentului proces verbal se recunoaste ca au fost restituite toate actele si documentele controlate puse la dispozitia organelor de control.

Organe de control: S.C. ELEMENET S.R.L

Giurgiu Viorel mandatara: Nodis Maria

Pop Alexandru