CONTABILITATE - CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND AMORTIZARILE - obiect al amortizarii referatCONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND AMORTIZARILE. De//mltari Amortizarea reprezintà alocarea Crepartitia) valorii amortizabile a unei imobilizàri pe durata sa de utilizare previzionatà. Fatà de aceastà interpretare generalà. exista numeroase conceptil prlvlnd amortizarea. Pentru contabilitate prezintà interes urmàtoarele trei: a) amortizarea ca proces de corectle a valoril imobilizarilor. Amortizarea este constatarea contabilà a pierderii de valoare suferlto de cotre activele imobilizate ca urmare a deprecierli Tn timp Cuzurii fizice ~I morale). Pornind de la aceasto interpretare se procedeazo la corectia valorii active!or imobilizate pentru a le readuce la o valoare aproplato de realitate; b) amortizarea ca proces de transfer sau de repartizare a costurilor imobillzarllor asupra cheltuie111or exercitiului. Transferul se face pe perioado economicà de utilizare a activului amortizabil; c) amortizarea ca sursa de flnantare a reTnnolrl1 imobillzarllor. Ea are co scop de a conserva Tn Tntreprindere resursele generate de activitatea acesteio necesare reconstltuiriï imobilizorilor. Cateva elemente privind analiza amortizorii prin prisma normelor contabile europene ~i internationale, sunt semnlflcative : a) amortlzarea este repartitla valorli amortlzablle a unei Imobllizàri pe durata sa de utllizare previzlonato. Prelevarea amortlsmentelor exercltiulul este deduso din rezultat, fie direct fie Indirect; b) durata de utilizare este fie perioada Tn care Tntreprinderea estimeazo sa utilizeze o imobllizare amortlzabilo, fie numorul de unitotl de productle estimat a se obt\ne prln functionarea Imoblllzorii supuse amortizorii c) aprecierea duratei de utilizare a unei imobilizari amortizabile sau grup de imobilizari similare se bazeaza, In general, pe experienta furnizata de practica privind categorii de imobilizari comparabile; d) limita de amortizare a unei imobilizari amortizabile este costul istoric al acesteia sau O alta suma care a substituit costul istoric In situatiile financiare ale unitatii, mai putin valoarea reziduala; e) valoarea reziduala a unei imobilizari este adeseori nesemnificativa $i poate fi neglijata In calculul valorii amortizabile. Fara a exista un consens In definirea acestei valori, aceasta reprezinta echivalentul valorii imobilizarilor corporale trecuta In cheltuieli la scoaterea lor din functiune. ln mod practic, valoarea reziduala este egala cu valoarea neamortizata corectata cu valorile rezultate din lichidare, diminuata cu cheltuielile de scoatere din functiune aferente; f) sumele aferente amortizarii imobilizarilor se repartizeaza asupra fiecarui exercitiu financiar pe perioada de utilizare a imobilizarii, dupa metode diferite. Indiferent de metoda de amortizare adoptata, este necesar ca aceasta sa fie utilizata cu consecventa indiferent de nivelul rentabilitatii Intreprinderii sau de consideratiile fiscale, astfel Incat sa se asigure comparabilitatea rezultatelor Intreprinderii de la un exercitiu la altul. g) daca utilitatea imobilizarii amortizabile este definitiv modificata ca urmare a unei deterior.ari sau a uzurii morale, valoarea sa actuala poate deveni valoare neta contabila, diferenta fiind Inregistrata imediat In rezultate; h) ca~tigurile sau pierderile provenind din scoaterea din functiune sau din cesiunea unei imobilizari trebuie sa figureze la contul de rezultate; i) amortizarea alocata e~alonat asupra rezultatului exercitiului trebuie sa reprezinte o marime rationala Inscrisa In principiile ~i regulile imaginii fidele. Determinativul .rationar vizeaza raportul dintre fractiunea transferata din valoarea contabila a activului amortizabil ~i rezultatul ce se va obtine din utilizarea activului; I) adoptarea unei formule de calcul In masura sa se erijeze drept criteriu pentru dimensionarea raportului de rational prlvlnd amortizarea. Pentru fundamentarea acestei formule se pot folosl mai multe criterii cum sunt: durata normal6 de utilizare .In cazul imobilizarilor corporale, durata limitativa stabilita prin lege , In cazul imobilizarilor necorporale, volumul activltatii obtinute ~i rata dobanzii ; regimurile de amortizare (liniar, degresiv $i accelerat); gradul de deductibilitate fiscala. Potrivit surselor de drept contabil din Romania constltuie obiect al amortizarll toate imobilizarile corporale ~i necorporale, cu exceptiile: lacurile, baltile, iazurile care nu sunt rezultatul unor investitii, precum ~i terenurile inclusiv cele Impadurite, CI,J exceptio terenurilor cu destinatie economica obtinute prin acte de vanzare - cumparare, inclusiv prin despagubiri In cazul exproprierilor. Plantatiile tinere ~i plantatiile de protectie sunt scutite de calculul 9mortizarii pana la trecerea pe rod a plantatiilor tinere ~i cinci ani a plantatiilor de protectie. De asemenea, fondul comercial, de regula, nu este supus amortizarii, cu exceptia prevazuta In Regu/amentu/ de ap/icare a Legii contabil/t6,fii: .Dac6 se constat6 o depreciere ireversibil6 acesta se poate amorfizd' . Pentr.u evaluarea amortizarll se pot folosi mai multe criterii cum sunt: durata normala de functionare (utilizare) in cazul mijloacelor fixe.