CONTABILITATE - CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND IESIRILE referat

CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND IESIRILE - Operatiile privind ie~irea imobilizarilor necorporale ~i corporale se individualizeaza sub forma scoaterii din functiune. prin vanzare la licitatie sou cesionare ~i datorita unor operatli exceptionale (lipsuri la Inventar, degradarl. etc.) 8.1. le~iri prin scoafere din func/iune. Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe amortizate integral se face cu aprobarea adunarii generale a actlonarilor sou asociatilor. rn cazul societatilor comerciale, respectiva consiliului de admlnistratie pentru regille autonome. la agentli economici cu capital integral sou majoritar de stat, precum ~i la reglile' autonome, casarea mijloacelor fixe scoase din functiune se face numai dupa ce s-ou epuizat poslbilitatile de valorlflcare a acestora prtn v6nzare pe baza de licltatie. conform prevederilor legale. In cazul rn care activele imobilizate sunt amortizate integral, documentul rntocmit este. procesul -verbal de scoatere din funcfiune a m!Ïloace/or fixe ~, iar rnregistrarea la valoarea cantabilo de intrare este: 28 = 20 sau 21 Amortizori privind imobillzarile =Imobilizari necorporale si corporale.
Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani