CONTABILITATE - CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND INTRARilE DE ACTIVE IMOBllIZATECONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND INTRARilE DE ACTIVE IMOBllIZATE - La nlvelul unei intreprlnderi societare intrarea imobilizàrllor necorporale s corporale se poate reallza prln aporturile in natur6 a/e proprietanïor, achizi/ionate cu titlu oneros, construc/1a si produc/1a propn'e, ob/inute cu titlu gratuit prin dona/ie sau plusunla inventaI; precum si pn'n asocierea, fuziunea sau achizi/ia de rntreprinderi Respectand criteriul de mai sus. Tn continuare sunt prezentate Tnregistràrile proprli intr6rilor de Imobilizàri necorporale si corporale. Nu sunt prezentate operatiile' privlnd aporturlle Tn natur6, deoarece ele au fost redate la contabilitatea operatiilor speclfice capitalului. 1. In cazul intrarii prin achizitie cu titlu oneros, documentul justificativ este .factura. care consemneaza toote elementele de detaliu privind costul de origine al imobillzarilor. Totodata. se Intocmeste procesu/ -verba/ corespunzator naturli si destinatiei activului imobilizat. cum sunt: a) procesul -verbal de receptie. pentru mijloocele fixe independente care nu necesita montaj sj nici probe tehnologjce (utilaje pentru interventie. unelte. accesorii de productje. mijloace de transport auto. animale etc.); b) procesul -verbal de receptie provizorie, In cazul utilajelor core necesjta montaj. precum si cladirile si constructijle speciale care nu deservesc procese tehnologjce; c) procesul -verbal de punere In functiune, pentru utilajele si instalatiile care neceslta montaj, precum si cladirile si constructille speciale care deservesc procese tehnojogice; d) procesul -verbal de constatare finala. pentru sondele de injectle . precum si sondele provenite dln lucrarile geologice care au dot rezultate. Pe boza facturii sI documentelor complementare prezentate mai sus se face inregistrarea: 20 si 21 Imobilizori necorporale si corporale (pentru cosful de achizl!ie) !!DEDESUPT SCRIU 4426 TVA -deductiblla = 404. Furnizori de imobilizari (pentru costu/ de achizitie p/us TVA de dedus)

INCOMPLET ! ! pg 175