Proiect Disertatie - ASPECTE PRACTICE PRIVIND AUDITUL SISTEMELOR CALITATII referat

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

FACULTATEA: INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE

MASTER: INGINERIA SI MANAGEMENTUL SISTEMELOR BIOTEHNICE


PROIECT DISERTATIE

ASPECTE PRACTICE PRIVIND 
AUDITUL SISTEMELOR CALITATII

Indrumator proiect: Masterand:

Prof.Dr. ing. Bayer M. Ing. Barsan Razvan
1. INTRODUCERE


In contextul preocuparilor actuale de implementare a unor sisteme ale calitatii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul este considerat un instrument esential pentru realizarea obiectivelor intreprinderii, in acest domeniu.

Scopul principal al auditului calitatii este de a evalua actiunile corective necesare pentru eliminarea deficientelor si posibilitatile de imbunatatire a sistemului calitatii intreprinderii, a proceselor sale, a produselor si serviciilor pe care le ofera.

Pe de alta parte, certificarea sistemelor calitatii, a carei importanta a crescut in ultimii ani, presupune efectuarea unor audituri ale acestor sisteme, in raport cu Standardele Internationale si Europene, aplicabile in domeniu.

In domeniul managementului calitatii, termenul de audit este utilizat in sensul de examinare a calitatii produselor, serviciilor, proceselor unei intreprinderi sau a sistemului calitatii in ansamblu.

Standardul ISO 8402 defineste auditul calitatii ca reprezentand

o examinare sistematica si independenta, efectuata pentru a determina daca activitatile si rezultatele lor, referitoare la calitate, corespund dispozitiilor prestabilite, daca aceste dispozitii sunt efectiv implementate si corespunzatoare pentru relizarea obiectivelor

In prezent, aceasta definitie este cea mai larg acceptata.

Un program de audit poate include unul sau mai multe audituri in functie de marimea, natura si complexitatea organizatiei care urmeaza a fi auditata. Aceste audituri pot avea o diversitate de obiective si pot de asemenea sa includa audituri comune sau combinate

Un program de audit include de asemenea toate activitatile necesare pentru planificarea si organizarea tipurilor si numarului de audituri, precum si pentru furnizarea resurselor pentru desfasurarea eficace si eficienta a acestora in cadrul intervalului de timp specificat.

O organizatie poate stabili mai mult de un program de audit.
2. TERMINOLOGIE


Produs,                        este definit ca “rezultat al unui proces”.

Proces, este definit ca “ansamblu de activitati corelate sau

in interactiune care       transforma elementele de

intrare in elemente de iesire”.

Calitate,                        masura in care un ansamblu de caracteristici

intrinseci indeplineste cerintele.

Satisfactia                  

Clientului, perceptie a clientului despre masura in care

cerintele clientului au fost indeplinite.    

Sistem, ansamblu de elemente corelate sau in interactiune

Sistem de                    

management prin care se stabilesc politica si obiectivele si prin care se realizeaza acele obiective

Sistem de          

management             

al calitatii,                   prin care se orienteaza si se controleaza o

organizatie in ceea ce priveste calitatea.

Politica              

referitoare                 

la calitate,                    intentii si orientari generale ale unei organizatii referitoare la calitate asa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai inalt nivel

Obiectiv al                  

calitatii,                        ceea ce se urmareste sau spre care se tinde,

referitor la calitate.Managementul         

calitatii,                        activitati coordinate pentru a orienta si a controla o

organizatie in ceea ce priveste calitatea   

Controlul                    

calitatii,                        parte a managementului calitatii concentrata pe

indeplinirea cerintelor referitoare la calitate

Asigurarea                 

calitatii,                        concentrata pe furnizarea increderii ca cerintele

referitoare la calitate vor fii indeplinite              .

Organizatie,                grup de personae si facilitati cu un ansamblu de

responsabilitati, autoritati si relatii.

Client,                           organizatie sau persoana care primeste un produs.

Furnizor, organizatie sau persoana care furnizeaza un produs.

Procedura,                  mod specificat de efectuare a unei activitati sau a

unui process.

Caracteristica  

a calitatii, caracteristica intrinseca a unui process sau sistem

referitoare la o cerinta.

Conformitate,            indeplinirea unei cerinte.

Neconformitate,       neandeplinirea unei cerinte.

Corectie,                      actiunea de eliminare a unei neconformitati

detectate.

Document,                  informatie impreuna cu mediul sau support.

Specificatie,                document care stabileste cerinte.

Planul calitatii, document care specifica ce proceduri si resurse

associate trebuie aplicate, de cine si cand pentru un

anumit proiect, produs sau contract.Inspectie,                     evaluare a conformitatii prin observare si judecare

insotite dupa caz, de masurare, incercare sau comparare ca un calibru.

Verificare,                   confirmare, prin furnizare de dovezi, ca au fost

indeplinite cerintele specificate.

Validare,                      confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective ca au

fost indeplinite cerintele pentru o anumita utilizaresau o aplicare intentionate.

Analiza,                        activitate de a determina potrivirea, adecvarea, si

eficacitatea subiectului in cauza in ceea ce priveste

indeplinirea obiectivelor stabilite.

Audit,                  proces sistematic, independent si documentat in

scopul obtinerii de dovezi de audit si evaliuarea lor

cu obiectivitate pentru a determina masura in care

sunt indeplinite criteriile de audit.

Program            

de audit,                       ansamblu de unul sau mai multe audituri planificate

pe un anumit interval de timp si orientate spre un

scop anume.

Criterii de audit,       ansamblu de politici, proceduri sau cerinte utilizate

ca o referinta.

Dovezi de audit, inregistrari declaratii ale faptelor sau alte informatii

care sunt relevante in raport cu criteriile de audit si

verificabile.

Constatari ale

auditului, rezultatele evaluarii dovezilor de audit colectate, in

raport cu criteriile de audit.Concluzii ale              

auditului, rezultatele unui audit furnizate de echipa de audit,

dupa luarea in considerare a obiectivelor auditului si a atuturor constatarilor de audit.

Clientul auditului     organizatie sau persoana care solicita un audit.

Auditat,                        organizatie care este auditata.

Auditor,                       persoana care are competenta de a efectua un audit.

Echipa de audit, unul sau mai multi auditori care efectueaza un

audit.

Expert tehnic,            <audit> persoana care furnizeaza cunostiinte sau

experienta profesionala specifica in legatura cu

subiectul auditat.


3.CADRUL CONCEPTUAL SI METODOLOGIA AUDITULUI

3.1.Elemente de definire a auditului calitatii

In domeniul managementului calitatii, termenul de audit este utilizat in sensul de examinare a calitatii produselor, serviciilor, proceselor unei intreprinderi sau a sistemului calitatii in ansamblu.

Standardul ISO 8402 defineste auditul calitatii ca reprezentand o examinare sistematica si independenta, efectuata pentru a determina daca activitatile si rezultatele lor, referitoare la calitate, corespund dispozitiilor prestabilite, daca aceste dispozitii sunt efectiv implementate si corespunzatoare pentru relizarea obiectivelor. In prezent, aceasta definitie este cea mai larg acceptata.

Auditurile calitatii reprezinta, prin urmare, examinari 'sistematice' ale activitatilor si rezultatele acestora, referitoare la calitate, fiind planificate si programate in functie de natura si importanta activitatilor respective. Ele sunt, pe de alta parte, examinari 'independente ', in sensul ca trebuie conduse persoane care nu au responsabilitati directe in domeniile auditate.
Prin auditurile calitatii se evalueaza:

sistemul calitatii intreprinderii in ansamblu sau elemente ale

acestuia;

procesele intreprinderii;

rezultatele proceselor (produse, servicii).

Aceasta evaluare se realizeaza in raport cu 'dispozitiile prestabilite (standardele aplicabile, manualul calitatii, proceduri, instructiuni, specificatii tehnice etc.), pentru a stabili in ce masura ele sunt respectate.

Auditul calitatii nu se rezuma, insa, numai la stabilirea acestei corespondente, ci urmareste evaluarea eficacitatii dispozitiilor in realizarea obiectivelor propuse in domeniul calitatii.

Pe baza rezultatelor auditului calitatii vor fi definite actiunile corective necesare. Aceste actiuni au in vedere identificarea si eliminarea cauzelor neconformitatilor constatate, in scopul prevenirii repetarii lor.

Actiunile corective pot implica modificari in proceduri si in sistemul calitatii, astfel incat sa se asigure imbunatatirea calitatii in fiecare din etapele traiectoriei produsului.

Nu trebuie confundat auditul cu activitatile de supraveghere a calitatii, sau cu cele de inspectie, care au ca scop tinerea sub control a unui proces, respectiv acceptarea unui anumit produs.

Eficacitatea auditurilor calitatii depinde foarte mult de competenta si experienta auditorilor. Prin auditor (in domeniul calitatii) se intelege o persoana care are calificarea necesara pentru a efectua audituri ale calitatii. El trebuie sa fie autorizat pentru efectuarea unui anumit audit.


3.2. Obiectivele generale ale auditului calitatii

Auditul calitatii poate fi efectuat in urmatoarele scopuri principale:

• evaluarea conformitatii proceselor si rezultatelor acestor procese (produse, servicii) cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;

• evaluarea conformitatii unor elemente ale sistemului calitatii, sau a sistemului in ansamblu, cu cerintele specificate;

• evaluarea eficacitatii sistemului calitatii intreprinderii privind realizarea obiectivelor stabilite;

• identificarea punctelor critice, surse ale deficientelor, in desfasurarea activitatilor din intreprindere;

• initierea masurilor corective si de imbunatatire necesare, privind procesele si rezultatele acestor procese (produse, servicii);

• urmarirea aplicarii masurilor corective si de imbunatatire stabilite.

O intreprindere poate hotara, prin urmare, efectuarea unor audituri periodice pentru a stabili daca produsele in curs de fabricatie, sau cele noi, corespund cerintelor specificate (in standarde sau in alte documente normative) si pentru a evalua in ce masura procesele sunt tinute sub control.

Pe de alta parte, auditurile pot fi efectuate pentru evaluarea sistemului calitatii intreprinderii, in raport cu un anumit standard sau pentru a verifica daca acest sistem este implementat si satisface in mod constant cerintele prestabilite.        Prin auditul calitatii intreprinderea urmareste, de asemenea, identificarea punctelor critice, in vederea reducerii costurilor referitoare la calitate, ca si supravegherea aplicarii masurilor corective stabilite.

Pe baza rezultatelor auditurilor pot fi mai bine fundamentate actiunile de imbunatatire a calitatii proceselor, produselor si a sistemului calitatii mtreprinderii. In masura in care aceste audituri sunt corect planificate si programate, tinand seama de natura si importanta activitatilor , si sunt efectuate de auditori calificati, se poate ajunge la micsorarea continua a abaterilor si implicit la cresterea gradului de satisfacere a cerintelor.

3.3. Tipuri de audituri ale calitatii

Prin auditurile calitatii pot fi evaluate produse, servicii, procese sau sistemul calitatii unei intreprinderi. In functie de obiectul lor, auditurile calitatii sunt de trei tipuri fig. 3.3.1.):

auditul calitatii produsului/serviciului;

auditul calitatii procesului;

auditul sistemului calitatii.

Fig. 3.3.1. Tipuri de audituri ale calitatii, in functie de obiectul lor

Pe de alta parte, auditurile calitatii pot fi efectuate in scopuri interne sau externe. In mod corespunzator, deosebim audituri interne si externe ale calitatii (fig. 3.3.2.).

Fig. 3.3.2. Tipuri de audituri ale calitatii, in functie de scopul lor

Auditurile interne ale calitatii au ca scop evaluarea actiunilor corective sau de imbunatire necesare, in cadrul propriei organizatii. Ele sunt efectuate de intreprinderea insasi, fiind denumite audituri 'prima parte' (first part audits).

De regula, aceste audituri reprezinta o combinatie intre auditul calitatii produsului/serviciului, procesului si sistemului calitatii intreprinderii.

Auditurile externe ale calitatii au ca scop principal obtinerea unei dovezi privind capacitatea furnizorului de a asigura obtinerea calitatii cerute. Ele sunt efectuate si in vederea inregistrarii (certificarii) sistemului calitatii unei intreprinderi.

Auditurile externe, efectuate de beneficiari ai intreprinderii prin auditori proprii, in scopul evaluarii sistemului calitatii acestuia, sunt denumite audituri 'secunda parte' (second-part audits).

Auditurile externe , efectuate de un organism neutru, la cererea intreprinderii care doreste auditarea sistemului calitatii sau la cererea unei alte parti (beneficiar al intreprinderii sau un organism independent) sunt denumite audituri 'terta parte' (third-part audits).

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii

Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si furnizeaza linii directoare pentru planificarea, efectuarea si documentarea auditului sistemelor calitatii.

De asemenea, prevede criteriile minime cerute pentru calificarea auditorilor si liniile directoare pentru managementui programelor de audit.

Acest standard a fost adoptat si de tara noastra ca standard national. Potrivit prevederilor sale, efectuarea unui audit al sistemului calitatii presupune parcurgerea urmatoarelor etape: declansarea, pregatirea si realizarea auditului, elaborarea documentelor acestuia, incheierea auditului si urmarirea implementarii actiunilor corective.

a) Declansarea auditului presupune stabilirea obiectului auditului, frecventei acestuia si examinarea preliminara (prin auditul de preevaluare).

Obiectul auditului este stabilit de client. Clientui stabileste, standardele sau documentele de referinta pentru efectuarea auditului sistemului calitatii.

Frecventa auditurilor este stabilita tot de catre client. In functie de eventualele modificari importante intervenite in managementul intreprinderii, , de modificarile aduse in mod direct sistemului etc

Examinarea preliminara (auditul de preevaluare) consta in analiza documentatiei referitoare la metodele utilizate de catre cel auditat pentru satisfacerea cerintelor sistemului calitatii. Principalul document analizat este manualul calitatii, sau un document echivalent cu acesta.

b)Pregatirea auditului presupune elaborarea unui plan de audit, organizarea echipei de audit si stabilirea documentelor de lucru, care vor fi utilizate pe parcursul desfasur arii auditului.

Planul de audit trebuie aprobat de client si comunicat auditorilor si celui auditat.

Organizarea echipei de audit Responsabilitatea generala a auditului revine responsabilului de audit ('lead auditor').Responsabilul de audit stabileste atributiile fiecarui auditor din cadrul echipei de audit, pe elemente ale sistemului calitatii, sau pe compartimentele intreprinderii. Echipa de audit poate cuprinde si experti, specialisti in domeniul respectiv, auditori in curs de formare sau observatori.

Stabilirea documentelor de lucru Pentru facilitarea desfasurarii auditului si pentru consemnarea si raportarea concluziilor pot fi utilizate urmatoarele tipuri de documente: liste de verificare, pentru evaluarea fiecarui element al sistemului calitatii (elaborate, de regula, de auditorul desemnat pentru auditarea acestor elemente); formulare pentru raportarea observatiilor auditorului; formulare pentru documentarea dovezilor care vor servi la fundamentarea concluziilor finale ale auditorilor etc.

c) Efectuarea auditului presupune parcurgerea a trei etape: reuniunea de deschidere, examinarea propriu-zisa a elementelor sistemului calitatii si reuni­unea de incheiere a auditului,

Reuniunea de deschidere are loc in urmatoarele scopuri: prezentarea membrilor echipei de audit conducerii intreprinderii auditate, discutarea obiectivelor si domeniului de aplicare al auditului, prezentarea succinta a metodelor si procedurilor care vor fi utilizate pentru efectuarea auditului, determinarea sistemului oficial de comunicare intre echipa de audit si cel auditat, confirmarea asigurarii mijioacelor si facilitatilor necesare efectuarii auditului, confirmarea datei la care va avea loc reuniunea de incheiere, precum si reuniunile intermediare ale echipei de audit cu conducerea intreprinderii, clarificarea detaliilor planului de audit.

Examinarea sistemului calitatii sau a unor elemente ale acestuia, presupune culegerea dovezilor si formularea observatiilor auditorilor.

Culegerea dovezilor se realizeaza prin analiza documentelor, chestionarea personalului implicat in domeniul auditat si prin observarea directa a desfasurarii activitatilor in domeniul respectiv.

Observatiile auditorilor, formulate dupa auditarea tuturor activitatilor , sunt analizate de echipa de audit, pentru a se stabili care din ele vor fi raportate ca neconformitati. Aceste neconformitati trebuie sa fie documentate clar si concis si demonstrate pe baza unor dovezi corespunzatoare. Identificarea neconformitatilor se realizeaza in raport cu cerintele specificate in standard sau in alte documente de referinta ale auditului.


Stabilirea documentelor de lucru ale auditului sistemelor calitatii

Pentru desfasurarea corespunzatoare a auditului sistemelor calitatii se recomanda utilizarea unor documente de lucru.

Totusi, nu trebuie cazut in capcana utilizarii unui numar prea mare de asemenea documente, care incetinesc auditul.

Auditorul sef poate avea documente de lucru intr-un format standard, pentru a controla cadrul general al desfasurarii auditului. Forma acestor docu­mente de lucru nu este importanta . Conteaza mai mult ca ele sa fie eficiente si subordonate procesului de audit.

Pentru facilitarea desfasurarii auditului si pentru consemnarea si raportarea concluziilor pot fi utilizate urmatoarele tipuri de documente:

• liste de verificare / chestionare de audit, utilizate pentru evaluarea sistemului calitatii / zonei auditate;

• formulare pentru raportarea observatiilor auditului;

• formulare pentru documentarea dovezilor de sustinere a concluziilor la care au ajuns auditorii.

Documentele de lucru trebuie astfel concepute incat sa nu limiteze activitatile sau investigatiile suplimentare, care pot deveni necesare pe parcursul desfasurarii auditului.


3.6. Liste de verificare

Dintre documentele de lucru o atentie deosebita trebuie acordata elaborarii listelor de verificare / chestionarelor de audit.

Prin lista de verificare se intelege un chestionar detaliat pe care il foloseste auditorul in zona auditata. Acest document cuprinde toate intrebarile posibile, referitoare la zona respectiva.

Chestionarul rezolva o parte din obiectivele auditului, dar ii poate reduce eficienta. O lista de verificare prea detaliata poate deveni o piedica in desfasur-area corespunzatoare a auditului.

Listele de verificare / chestionarele de audit se pot intocmi luand in considerare:

• standardul de referinta;

• rezultatele auditurilor anterioare;

• deficientele constatate in ceea ce priveste calitatea;

• prioritati stabilite de conducere;

• documentele sistemului calitatii;

• alte documente ale organizatiei;

• consideratii ale auditorilor, bazate pe propriile cunostinte, experienta, evaluari preliminare etc.

Un ghid bun pentru pregatirea listelor de verificare / chestionarelor de audit consta in a gandi in termeni ca: 'ce sa vad?' 'ce sa caut?'. Intrebarile fundamentale sunt: ce?, cum?, unde?, cand?, cine?, de ce?

Nu trebuie sa se piarda din vedere ca, prin utilizarea listelor de verificare, trebuie sa se obtina dovezi obiective.

Un alt aspect, care trebuie avut in vedere la elaborarea listelor de verificare / chestionarelor de audit, consta in aceea ca prin intrebarile formulate, auditorul trebuie sa afle cum vor proceda compartimentele atunci cand in sistemul calitatii apar disfunctionalitati pentru a mentine cursul normal al activitatilor .

Listele de verificare bine intocmite au urmatoarele avantaje:

• permit auditorilor sa fie bine informati cu privire la obiectivele si cerintele zonei auditate;

• permit auditorului sef sa evalueze activitatea de pregatire a auditului, desfasurata de ceilalti membri ai echipei;

• ajuta auditorii sa mentina sub control 'ritmul' auditului;

• sunt utile in cazul redistribuirii sarcinilor intre membrii echipei de audit;

• asigura o inregistrare corespunzatoare a domeniilor si activitatilor specifice, investigate in timpul auditului.


3.7. “Aide – memoires”

Sa presupunem ca se auditeaza sistemul calitatii unei organizatii, urmarindu-se implementarea si eficienta acestui sistem.

De regula, sistemul calitatii este definit prin manualul calitatii. Acest docu­ment este folosit de auditor pentru evaluarea sistemului calitatii. Cel mai eficient 'aide-memoires' pe care il poate utiliza auditorul este, prin urmare, chiar cuprinsul manualului calitatii.

Se recomanda ca, in faza pregatirii auditului, auditorul sa se asigure ca sistemul definit in manual este complet si apt sa permita realizarea obiectivelor organizatiei in domeniul calitatii.

Atunci cand se evalueaza conformitatea sistemului calitatii cu standardul de referinta, acest standard va constitui 'lista de verificare' utilizata de auditor.

Auditorul poate, insa, sa-si elaboreze propriul 'aide-memoire', dar care nu trebuie sa fie foarte detaliat, ci sa cuprinda numai aspectele importante.

Un auditor, cand isi planifica auditarea unei zone si isi intocmeste lista de verificare sau aide-memoire-ul, trebuie sa aiba in vedere faptul ca fiecare interviu ar trebui sa cuprinda mtrebari cu privire la urmatoarele patru aspecte de baza:

• persoane - responsabilitati si autoritate, cerinte de instruire;

• proceduri - sunt disponibile, acopera activitatea auditata, se aplica in practica;

• echipamente - sunt cele specificate in proceduri, necesita manuale de utilizare, sunt acestea disponibile;

• produse fi materiale - sunt cele specificate in proceduri, corespunzator identificate si cu stadiul inspectiilor identificat corespunzator.

In zonele cheie trebuie sa se aiba in vedere urmarirea feedback-ul, adica sa se verifice daca initiatorul unei actiuni primeste un raspuns.

In continuare, sunt prezentate cateva exemple de intrebari de baza si documente care ar putea fi analizate pentru a obtine dovezi obiective prin care sa se verifice raspunsul dat cu ajutorul auditului sistemului calitatii.

Seful unui compartiment

• ce activitati desfasoara compartimentul al carui sef sunteti?

• care sunt responsabilitatile dumneavoastra?

Pentru a verifica raspunsurile, auditorul trebuie sa examineze sectiunea din manualul calitatii care prezinta responsabilitatile si sa verifice procedurile compartimentale.

Compartimentul aprovizionare cum comandati produsele?

Pentru a verifica raspunsurile auditorul trebuie sa examineze:

procedurile comparti mentului aprovizionare;

cateva referate de aprovizionare si comenzi de aprovizionare;

specificatii le de aprovizionare corespunzatoare;

lista subcontractantilor acceptati;

modul in care este trecut pe lista un nou subcontractant.

Operatorii Puteti sa prezentati activitatea pe care o desfasurati?

Pentru a verifica raspunsurile auditorul trebuie sa verifice:

instructiunea de lucru, planul calitatii sau desenul, aplicabile;

disponibilitatea si stadiul confirmarii metrologice pentru fiecare echipament de inspectie, masurare si incercare utilizat;

materialele necesare pentru activitatea auditata, fisa de post a operatorului.

Inspectorii CTC cum verificati conformitatea produselor?

Pentru a verifica raspunsurile, auditorul trebuie sa verifice:

• planul calitatii, instructiunea de inspectie a produsului respectiv sau tehnologia corespunzatoare;

• disponibilitatea si stadiul confirmarii metrologice pentru fiecare echipament de inspectie, masurare si incercare utilizat;

• cum selectioneaza inspectorul numarul de produse inspectate si daca acest mod corespunde cu ceea ce se cere.

Controlul documentelor Pe baza documentelor identificate, auditorul trebuie sa verifice:

desenul / procedura originala, impreuna cu inregistrarile referitoare la analiza si aprobarea;

modificarile / amendamentele care au fost mregistrate;

listele de distribuire si modalitatea de editare a documentelor amendate si/sau anulate;

lista documentelor in vigoare;

daca formatui si modul de identificare a documentelor, cat si al editiei lor sunt in conformitate cu cele precizate In procedurile referitoare la controlul documentelor si al datelor.


3.8. Diagrama de flux a procesului de audit

Diagrama de flux ajuta auditorul sa observe ca auditul se desfasoara sis-tematic si ca nu au fost omise etape importante. In fig. 3.8.1 se prezinta, exem-plificativ, diagrama de flux pentru un audit, prin care se evalueaza implementarea si eficienta sistemului calitatii.

Din figura rezulta etapele procesului de audit de la colectarea datelor, analiza si evaluarea lor pana la raportarea rezultatelor auditului.

Diagrama prezentata poate fi modificata pentru a se adapta la cerin{ele clientului si ale auditului.

Fig. 3.8.1. Diagrama de flux pentru un audit


3.9. Alte documente de lucru

Fiecare echipa de audit isi poate stabili propriile documente de lucru. consideram, totusi, ca cel putin urmatoarele documente de lucru ar trebui luate in considerare:

• la sosirea echipei de audit:

autorizarea auditului;

standardele sau alte specificatii de baza pentm audit;

planul de audit;

documente de lucru tipizate, care se folosesc in timpul auditului;

'aide-memoires', liste de verificare, diagrame de flux etc.

• la sedinta de deschidere a auditului:

planul de audit;

once materiale de prezentare.

• in timpul colectarii informatiilor:

standarde sau/si specificatii ;

'aide-memoires' sau liste de verificare;

fise de observatii;

• in faza de analiza si evaluare:

fise de observatii (completate);

formulare pentru consemnarea neconformitatilor;

inregistrari, note de lucru;

• la sedinta de incheiere a auditului:

materiale de prezentare;

materiale care sustin afirmatiile echipei de audit;
Tehnici de evaluare utilizate pe parcursul desfasurarii auditului sistemelor calitatii

Tehnicile de evaluare sunt utilizate pentru a obtine informatiile necesare privind conformitatea sistemului calitatii organizatiei auditate, cu standardul de referinta.

Urmarind un plan logic, procesul de obtinere a dovezilor obiective se simplifica si nu exista pericolul sa se omite unele zone, functii sau operatii.

Un astfel de plan logic ar trebui sa contina :

• analiza manualului calitatii, care identifica politica referitoare la calitate, obiectivele, responsabilitatile si autoritatea personalului cu rol esential in asigurarea calitatii, altfel spus, modul de implementare a sistemului de management al calitafii, in general;

• analiza procedurilor de sistem si a celor de lucru, care detaliaza ce este de facut, cum fi de catre cine;

• examinarea zonelor de lucru, a operatiilor si proceselor;

• examinarea produsului realizat pentru a stabili conformitatea cu instruc-tiunile de lucru documentate si cu desenele;

• analiza disponibilitatii resurselor (personal, materiale si echipamente) in fiecare zona;

• analiza modului de pastrare a documentatiei, a rapoartelor si inregistrarilor;

• formularea de intrebari pentru obtinerea informatiilor necesare;

• examinarea documentelor care confirma declaratiile facute si verificarea informatiei obtinute , atunci cand este cazul pe baza unui alt document.3.11. Ascultarea activa

Ascultarea activa este o tehnica pe care ar trebui s-o invete si s-o aplice in mod constant toti auditorii, aceasta fiind cheia comunicarii eficiente. Ascultarea activa implica atat ascultarea propriu-zisa, cat si corecta intelege re a tuturor mesajelor/semnalelor transmise de vorbitor.

Ascultarea activa este o tehnica pe care multi o considera dificil de utilizat pentru ca ei:

• nu-l lasa pe vorbitor sa-si urmeze ritmul si aud numai ce vor sau ce asteapta ei sa auda;

• reactioneaza prematur si / sau emotional;

• permit divagatiile, care afecteaza capacitatea de concentrare;

se 'dezacordeaza”, daca subiectul devine dificil, din punct de vedere emotional;

• vorbesc prea mult.

Pentru dezvoltarea iscusintei de a asculta activ, un auditor trebuie:

- sa puna intrebari scurte si sa nu vorbeasca mai mult de 20% din timp nealocat.

El trebuie sa-si aminteasca mereu ca atunci cand vorbeste nu afla nimic despre auditat;

- sa nu-i fie frica de tacere - 'da timp persoanei sa se gandeasca si lasa tacerea

sa transmita interesul si nevoia de a spune mai mult';

- sa evite divagatiile si sa incerce sa stopeze interventiile inoportune ale altor persoane;

- sa formuleze intrebari deschise;

- sa sprijine pe vorbitor in exprimarea ideilor.3.12. Tehnici generale de interviu

Principalul mod in care auditorii pot obtine informatii cu privire la functio-narea sistemului calitatii este prin a adresa intrebari persoanelor care desfasoara activitati in zona auditata. Facand acest lucru, ei isi completeaza informatiile obtinute din materialele sense si ofera celor auditati prilejul de a explica sistemele si metodele de lucru utilizate.

Totodata, se obtin informatii asupra modului in care cei auditati inteleg si sustin sistemul calitatii.

In fiecare zona auditata, auditorul formuleaza intrebari referitoare la activitatea desfasurata, procedurile, documentatia utilizata, echipamentele folosite si care este stadiul activitatii desfasurate.

In general, nu este posibil sa se analizeze totul, auditorul selectand un numar de dovezi pentru a fi analizate.

La inceput, auditorii vor discuta despre sistemul calitatii cu responsabilul zonei auditate, dar nu se vor limita la acesta, ci vor contacta si aiti angajati din zona respective.

Daca reprezentantul conducerii apreciaza ca intrebarile nu sunt bine intelese, sau persoana intervievata nu este cea potrivita, atunci auditorul ii poate solicita ajutorul pentru a gasi o formulare mai clara a intrebarii sau pentru a identifica persoana autorizata sa raspunda.

Se recomanda folosirea intrebarilor deschise, la care nu se poate raspunde cu 'da' sau 'nu' (de ex: 'cum procedati cand se intampla acest lucm?'). Trebuie avut grija in formularea acestor intrebari, pentru a obtine exact informatia dorita, deoarece intrebarile deschise sunt mari consumatoare de timp.

Intrebarile inchise, adica acelea la care se poate raspunde cu 'da' sau 'nu', ar trebui folosite mai rar si numai atunci cand trebuie clarificata o neinte-legere, pentru ca raspunsul la asemenea intrebari poate ascunde unele informatii importante. intotdeauna, insa, trebuie sa se acorde atentie tonului cu care se formuleaza intrebarea, astfel incat sa nu para un interogatoriu.

Folosind cele sase intrebari: ce?, de ce?, cand?, cum?, unde?, cine? combinate cu “altcineva' si “daca '(de ex: 'cum procedati daca ?';'cine altcineva?') se obtin informatii esentiale pentru un auditor.

Alte doua formulari de baza sunt: 'presupunand ca… atunci ce?' 'va rog, aratati-mi'.

Prezentam, in continuare, cateva recomandari privind utilizarea acestor intrebari in timpul auditului.

'Ce?'

Este prima intrebare care se pune in procesul de colectare a informatiilor. intrebarea 'ce ?' permite compararea activitatii pe care auditatui o descrie cu ceea ce se intampla in realitate, acest lucru ducand la alte intrebari. Abia dupa ce s-a folosit 'ce?' se va pune intrebarea 'de ce?'.                 . 'De ce?'

Formularea acestei intrebari permite auditorului sa evalueze in ce masura auditatui intelege si isi indeplineste atributiile care-i revin. Auditorul poate intelege ce activitati se desfasoara si care sunt obiectivele activitatilor respective.

'Cand?'

Este usor de observat ca, dupa ce se afla 'ce' si 'de ce', se desfasoara o anumita activitate, se simte nevoia de a sti cand si in cat timp se indeplineste sarcina respective. Aceasta ordonare a intrebarilor in timpul auditului poate fi omisa, de aceea chiar si un auditor experimentat trebuie sa consulte lista sa de intrebari. De exemplu, este simplu sa se verifice ca o anumita atributie a fost inteleasa si indeplinita, dar se poate uita sa se intrebe daca ea a fost indeplinita la timp.

'Cum?'

De obicei oamenii stiu ce fac, de ce si cand, dar sunt situatii in care nu se acorda suficienta atentie si modului in care se face acest lucru. De exemplu, este simplu sa se spuna 'le-am spus sa faca asa', dar poate ei nu au fost atenti sau nu au inteles ce au de facut. Este necesar sa se stabileasca 'cum' s-a facut, pentru a se observa daca cei care trebuiau sa faca un anumit lucru nu au inteles (datele de intrare fiind incorecte) sau incomplete sau nu au realizat ceva in mod intentional

Intrebarea 'cum?' il va duce pe auditor la verificarea practica a informatiilor aflate prin celelalte intrebari.

'Unde?'

Este important sa se determine unde se desfasoara activitatile care fac obiectui auditului. Aceasta intrebare poate sa-l conduca pe auditor intr-o zona care nu a fost luata in considerare sau care nu era cunoscuta.

'Cine?'

Auditorul trebuie sa identifice persoana care se ocupa de zona sau activitatea care se auditeaza. Nu se fac presupuneri, ci se pun intrebari.


3.13. Recomandari privind desfasurarea auditului

Nu se recomanda utilizarea intrebarilor 'capcana'. Raspunsul la aceste intrebari este in detrimental auditorului. De aceea trebuie sa se formuleze intrebari 'oneste'.

Trebuie evitate intrebarile:

• de tipul 'evident, fact analize periodice, nu-i asa?';

• care contin observatii ascunse, astfel incat vorbitorul se simte pus la colt (de ex: 'sunteti de acord ca aceasta este responsabilitatea dumneavoastra?'. daca trebuie facuta o astfel de observatie, este bine sa fie facuta impersonal);

• care contin declaratii de opinie de felul 'daca as fi fost in locul dumnea-voastra, 'sau 'v-am spus ca voi gasi acest '

Asemenea intrebari due la distrugerea oricarui raport de incredere intre auditor si auditat. Telul auditorilor este de a obtine dovezi obiective privind eficacitatea si eficienta sistemului intr-un mod politicos, amical dar totusi profesional, si nu de a gasi greseli.

a) Intelegerea intrebarii

In primul rand, auditorul trebuie sa formuleze intrebarea in mod clar, astfel incat sa poata fi inteleasa de auditat. In al doilea rand, raspunsul trebuie inteles de auditor.

Auditorul trebuie sa formuleze intrebarile avand in vedere caracteristicile, activitatea si personalitatea celui chestionat. Confuziile pot sa apara din neinte-legerea termenilor tehnici sau din exprimarea neclara. De aceea auditorul trebuie sa formuleze intrebarea in mai multe feluri, pentru a obtine un raspuns clar si consistent.

Unii auditori folosesc urmatoarea regula: pun intrebarea in trei feluri si accepta ca raspuns adevarat pe acela care da aceeasi informatie in doua din cele trei raspunsuri.

Acest procedeu pare simplu, dar auditorul trebuie sa fie foarte atent la raspunsul primit pentru a sesiza orice element care indica intelege rea necorespunzatoare a intrebarii. In acest caz auditorul trebuie sa reformuleze intrebarea.

b) Formularea intrebarilor

Modul in care se formuleaza intrebarea trebuie luat in considerare pentru obtinerea unui raspuns corespunzator.

Intrebarile nu trebuie formulate pentru raspunsuri cu 'da' si 'nu'. In primul rand; aceste raspunsuri ofera putine informatii si, in al doilea rand, oamenilor le place sa-si etaleze cunostintele si insusirile, explicand actiunile si motivele lor in domeniile care sunt analizate.

Auditorul trebuie sa formuleze intrebarea astfel incat raspunsul sa permita un anumit nivel de explicare, in masura sa genereze celui intrebat un sentiment de multumire.

Auditorul trebuie sa foloseasca intotdeauna lista de verificare pentru a se asigura ca toate aspectele au fost acoperite.

Daca in timpul chestionarii se trece de la un subiect la altul, exista riscul sa se piarda informatii si auditul sa devina ineficient.

c) Intrebarea 'concluzie'

Cand auditorul a ajuns sa inteleaga desfasurarea activitatii pe care o analizeaza, el poate pune o intrebare 'concluzie' la sfarsitul secventei de intrebari.

Aceasta inseamna, de fapt, ca auditorul sa spuna de ex: 'Ati putea sa-mi dati cateva exemple referitoare la.? ' sau 'Sa vad daca am inteles corect, vreti sa spuneti ca?', ceea ce asigura rezolvarea unor ambiguitati si il incurajeaza pe vorbitor sa dea mai multe informatii. Acest tip de intrebari stabileste un mecanism de autoverificare, pentru a vedea daca auditorul a inteles informatia.

Trebuie, insa, evitata tentatia de a folosi aceste intrebari ca o capcana pentru vorbitor. De asemenea, folosirea prea frecventa a unor asemenea intrebari poate lasa impresia ca auditorul este incompetent, neatent ori neinteresat.
d) Intrebarea 'pot fi stupid, dar..?'

Exista doua cazuri in care se poate pune aceasta intrebare.

In primul rand, daca auditorul doreste sa clarifice raspunsul pe care l-a primit. De obicei, faptul ca auditorul nu a inteles ceva sau ca doreste in continuare informatii, va destinde relatia dintre auditor si auditat, imbunatatind contactul dintre ei.

A doua situatie in care se pune aceasta intrebare este atunci cand raspunsul pare evident, dar auditorul nu trebuie sa considere nimic evident, punand mtrebari si pentru elementele cele mai evidente. Deviza pe care orice auditor trebuie sa o aiba este 'sa nu iei nimic drept bun'.

Urmatorul exemplu este foarte elocvent: in cadrul unui audit la o intreprindere, in care controlul verificarilor metrologice a calibrelor, sculelor si acesoriilor se facea cu ajutorul calculatorului, situatia parea foarte buna. Pe ecranul calculatorului aparea fiecare instrument utilizat, indicandu-se cand este planificata verificarea, emitandu-se automat o lista de urmarire catre departamentele si managerii raspunzatori de unele mtarzieri. Totui parea in ordine, dar s-a pus acea mtrebare stupida 'Ce se intampla daca instrumentui nu este trimis la verificare?'. Raspunsul a fast: 'Se schimba automat data de programare pentru urmatoarea perioada de verificare'

Deci, in mtreprinderea respectiva exista un sistem de evidenta complex, care va fi total lipsit de valoare daca oamenii il vor ignora, deoarece inregistrarile vor fi intotdeauna bune, chiar daca verificarile nu vor fi efectuate la termenele stabilite.

Prin urmare, nu va temeti niciodata de intrebarile stupide, raspunsul poate fi mai stupid in felul cum este prezentat.


e) Pauzele

Auditui poate apela in mod deliberat la pauze, in timpul intervalului. Simtindu-se incomod pentru ca auditorul nu reactioneaza la ceea ce spune, auditatul va furniza informatii care pot fi importante, informatii pe care nu le-ar fi comunicat in alte situatii.

Totusi, aceasta tehnica trebuie folosita cu atentie, pentru ca ar putea crea o ruptura in raportul dintre auditor si auditat.

f) Intervievarea “intrare contra iesire”

Toate activitatile dm intreprindere au 'intrari' si 'iesiri'. De aceea echipa de audit trebuie sa aiba in vedere ca cele sase intrebari se folosesc atat in ceea ce private intrarile, cat si iesirile. Exista o tendinta naturala de a acorda atentie, in formularea intrebarilor, elementelor de iesire ale activitatilor , uitandu-se ca, de obicei, intrarile au un efect mai mare asupra performantelor.

Cand se doreste identificarea informatiilor referitoare la intrari se pune urmatoarea intrebare: 'ce informatie, ce serviciu sau ajutor ati primit?'. Totusi, scopul final al auditului calitatii este de a descoperi daca sistemul implementat este eficient. Din acest motiv, se recomanda sa se puna Intrebari suplimentare, cum ar fi: 'Primiti toate informatiile pe care Ie solicitati?'.

g) Intervievarea aplicativa

Sa presupunem ca cele sase intrebari de baza sunt adresate intr-un mediu deschis, onest, prietenos unde oamenii sunt multumiti de munca si functiile lor. Dar nu intotdeauna se intampla astfel. Adesea auditorul intalneste o echipa a auditatului, care nu este multumita ca este auditata si nici nu este incantata de statutui si autoritatea sa. Auditorul trebuie sa fie atent la sentimentele acestor persoane si sa fie pregatit la tonul interogarii. Pentru a te apropia de oamenii care se simt marginalizati se prefera intrebarea: 'Ce v-ar place sa vedeti facut?' mai degraba decat intrebarea 'Ce faceti?'.

Obiectivul auditorului este de a obtine intotdeauna maximum de informatii din orice intrebare formulata, de aceea o intrebare simpla, exprimata in termeni obisnuiti, pusa unui auditat nemultumit, va obtine de obicei o replica minima. Intreband asemenea persoane daca primesc tot sprijinul de care au nevoie, auditorul va deschide poarta plangerilor si, astfel, el va observa cum functioneaza sistemul de comunicare in realitate, decat cum ar trebui sa functioneze sau cum este planificat.

Prin urmare, auditorul trebuie sa aiba abilitatea sa-l faca pe auditat sa comunice in mod firesc, avand in vedere scopul interogarii. De asemenea, el trebuie sa fie capabil sa-si schimbe modul de exprimare pentru a obtine datele de care are nevoie in vedere atingerii obiectelor auditului.


3.14. Verificarea raspunsurilor primite de auditor

Auditorul nu-si poate permite sa ia cuvantui cuiva drept garantie. De aceea, auditorul trebuie sa spuna din cand in cand, auditatului: 'Bine, cred ca am inteles toate acestea, acum, va rog, aratati-mi'.

'Aratati-mi' trebuie sa fie permanent in atentia auditorului. Fara aceasta faza de verificare nici o forma de audit nu are valoare.

Auditorul trebuie sa verifice toate faptele, daca tot ceea ce i s-a spus se si aplica in practica. Dar, trebuie avut grija ca ceea ce i se arata auditorului sa fie modul obisnuit de desfasurare a unei activitati si nu o demonstratie speciala.

Informatiile obtinute pe baza de interviuri ar trebui verificate prin confruntarea lor cu informatii din alte surse independente, cum ar fi rezultatele unor inspectii.

Dubla verificare a unei informatii obtinute ar fi ideala. Este, totusi, impo-sibil ca auditorul sa verifice de doua ori fiecare informatie, document sau declaratie obtinuta. De aceea auditorul trebuie sa decida asupra numarului de documente pe care sa Ie analizeze si asupra amplitudinii investigatiei in orice zona auditata. Auditorul nu trebuie sa insiste in analiza unei singure zone, in speranta ca va gasi ceva gresit, daca la prima vedere lucrurile merg bine. El trebuie sa treaca la urmatorul punct al planului de audit, daca se descopera o problema, atunci auditorul trebuie sa insiste pentru a afla daca este un incident izolat sau un aspect al unei probleme cu o extindere mai mare.

Dovezile obtinute trebuie sa fie semnificative si numai auditorul va decide cate sunt necesare, pentru formularea unei concluzii. Exemplele incep sa fie semnificative, daca se repeta in doua, trei cazuri.


3.15. Probleme care apar in timpul auditului sistemelor

calitatii

Problemele care apar in timpul auditului pot fi intentionate sau neintentionate. Intentionate sunt cele care apar datorita auditatului, care se opune desfasurarii normale a auditului. Problemele neintentionate apar tocmai pentru ca cel auditat vrea sa fie cat mai ospitalier si util in desfasurarea auditului.3.15.1. Probleme posibile in faza de pregatire a auditului

La prima vedere, un audit intern se desfasoara si se controleaza mai usor decat un audit extern. Dar nu este asa. Motivul il reprezinta faptul ca o echipa din afara intreprinderii este mai bine primita decat o echipa intreaga. Aceasta deoarece statutul auditurilor interne nu este dintre cele mai importante in structura managementului.

Managerii din zonele auditate nu vor asculta pe auditorii interni, considerand ca le sunt superiori. Ei nu inteleg ca auditorii interni sunt o autoritate delegata, superioara managerilor de zona. De asemenea, cei auditati au impresia ca problemele lor zilnice au prioritate fata de audit.

Este un mod de gandire care nu trebuie sa afecteze obiectivele si scopurile auditului, asa cum au fost stabilite in planul de audit.

Cu cat intreprinderea are rezultate mai bune in domeniul asigurarii calitatii, cu atat auditurile interne vor fi tratate cu mai multa seriozitate, atat la nivelul conducerii de varf, cat si al zonelor auditate.

Problemele specifice, care ar putea sa apara in faza de planificare a audi­tului, sunt prezentate in continuare.

a) Programarea auditului

Dupa cum se stie, stabilirea datei pentru audit se face de comun acord cu auditatul. Dar, auditorul sef poate primi de la conducatorul sectiei auditate o cerere de amanare, pe motiv ca sectia are foarte mult de lucru la data respective (de exemplu, se lanseaza un produs nou in perioada in care s-a prevazut auditul).

In acest caz auditorul sef trebuie sa analizeze situatia si sa-si dea seama daca auditatul chiar are un motiv intemeiat pentru amanarea auditului. Pentru aceasta el poate propune ca scopul auditului sa fie verificarea modului de lansare a unui nou produs. Raspunsul la aceasta propunere indica adevaratui scop al amanarii.

Un alt raspuns al auditorului sef la cererea de amanare ar putea fi acela ca unul dintre obiectivele auditului este sa verifice eficienta sistemului, iar daca 'problema' ridicata de auditat face parte din activitatile normale, atunci nu este nici un motiv de amanare a auditului.

Auditorul sef trebuie sa analizeze toti factorii. In orice caz programarea auditurilor interne trebuie riguros controlata. Cel auditat impreuna cu auditorul sef trebuie sa stabileasca de comun acord datele pentru efectuarea auditurilor.

b) Persoana care lipseste

Un alt motiv de amanare a auditului este acela ca la data auditului unele persoane lipsesc din intreprindere. Trebuie reamintit auditatului ca unul din obiectivele auditului este de a verifica cum functioneaza sistemul calitatii in astfel de situatii cand cineva cu anumite responsabilitati lipseste.


3.16. Probleme posibile in desfasurarea auditului

Atunci cand echipa de audit incepe auditul, pot aparea o serie de probleme intentionate sau nu.

Daca auditatui percepe auditul ca o 'batalie' in care trebuie sa 'marchezi puncte in poarta auditorului', atunci el va incerca prin orice mijioace sa-l distraga pe auditor de la programul prevazut. Cea mai obisnuita problema a auditului va fi pierderea de timp, fie deliberat, fie pentru ca auditatul este prea zeios.


a) Pierderea de timp la sedinta de deschidere

Presupunand ca auditul a fost corect planificat, atunci vor fi sanse mici sa se piarda timpul in sedinte intamplatoare, sau ca persoanele importante pentru desfasurarea auditului sa lipseasca.

Daca planificarea sedintei de deschidere a fost corect facuta si agenda de lucru a fost intocmita suficient de detaliat pentru fiecare element, atunci nu se va pierde timpul. Auditatul poate pregati o prezentare foarte lunga si detaliata a activitatilor si subiectului auditului. Auditorul sef trebuie sa asigure controlul sedintei, astfel incat sa se dea numai informatiile cerute de echipa de audit si acestea cu cat mai putine detalii. Un auditat care vrea sa obstructioneze auditul poate adopta aceasta prezentare lunga, dar cu fermitate si politete auditorul sefil poate aduce pe auditat la subiectui in cauza.

O alta tactica care poate fi adoptata de auditat o reprezinta abordarea 'anticamera subiectului '(a nu intra in subiect). Aceasta se incearca, uneori, in timpul auditului de selectare a fumizorilor, undo, aparent, fiecare informatie ceruta este data auditorului in sedinta initiala, fara sa se paraseasca sala in care are loc sedinta.

O asemenea abordare poate avea succes la un auditor neexperimentat, atunci cand are de-a face cu un manager care 'cunoaste foarte bine' sistemul calitatii. Intreprinderea are, adesea, o prezentare impresionanta a activitatilor sale, cu inregistrari video, desene, dischete etc. Desigur, multe din aceste informatii pot fi bune pentru scopul auditului, dar nu trebuie sa inlocuiasca niciodata faza 'aratati-mi', cand lucrurile bine descrise trebuie demonstrate.

Aceasta tactica se poate aplica si intr-o sectie mica sau departament, unde explicatiile si toate informatiile cerute sunt date de managerul sectiei in biroul lui. Auditorul are responsabilitatea de a se asigura ca teoria se aplica in practica si de aceea trebuie sa verifice ce se intampla in realitate.

b) 'Vorbaretul'

Aceasta este abordarea prezentarilor lungi care nu spun nimic, facute pentru a distrage atentia de la lucruri care pot fi dezavantajoase pentru auditat. In asemenea situatii, auditorul trebuie sa formuleze intrebarile intr-un mod strict, la care se poate raspunde cu 'da' sau 'nu', sau daca tot primeste raspunsuri lungi trebuie sa adreseze intrebarile altei persoane mai putin vorbarete. Daca o ase­menea persoana nu exista sau nu e disponibila, atunci auditorul va prelungi timpul de audit, astfel incat auditatui sa-si dea seama ca este implicat pentru mai mult timp, decat se astepta, in audit.

c) Managerul “foarte ocupat”

Aceasta se poate mtampla atunci cand managerul sectorului auditat nu este informat de catre conducere ca auditul are loc in sectorul respectiv. In acest caz managerul poate pretinde ca are alte activitati, neputandu-se implica in desfasurarea auditului. 0 asemenea problema este, de obicei, simplu de evitat prin afisarea anuntului cu data auditului la intrarea sectiei. Echipa de audit trebuie sa indice managerului sectiei auditate ora la care ajunge in sectie. Sau se poate spune: 'Daca nu va putem vedea acum pentru ca sunteti ocupati, putem discuta dupa orele de program'.

d) Abateri de la programul auditului

Aceasta poate fi o problema neintentionata sau poate fi deliberata, pentru a incetini si pentru a dezorganiza auditul. Asemenea abateri sunt, de obicei, intarzierea la intalnirea stabilita sau abordarea 'sunt prea ocupat acum', sau chiar un telefon neasteptat pentru care persoana paraseste sedinta sau vorbeste la telefon.

Auditorul trebuie sa detecteze intentiile deliberate de intrerupere a audi­tului si sa Ie ia in considerare. Poate sa cheme pe reprezentantul auditatului, daca el nu este de fata, pentru a tine locul persoanei care lipseste. Daca se repeta intreruperile, auditorul sef ia legatura cu conducerea pentru clariflcarile necesare.

Numai in cazurile severe se atentioneaza clientui auditului. De regula, aceste intreruperi se rezolva prin prelungirea perioadei de audit sau prin reprogramarea lui.

Acolo unde este posibil, daca aceasta tactica de intarziere se foloseste, auditorii trebuie sa-si continue auditul in sectie, pana cand managerul sectiei se elibereaza de problema ivita. Gandul ca auditorul vorbeste cu altii si vede parti le negative ale 'imperiului', il va aduce pe managerul sectiei inapoi mai repede decat se astepta auditorul.

e) Distragerea atentiei auditorului

Bine intentionat sau nu auditatui poate oferi explicatii/demonstratii privind unele elemente sau procese, care sunt nerelevante pentru audit, dar care potrivit opiniei auditatului, l-ar interesa pe auditor. Depinde de auditor sa nu se lase atras intr-un domeniu care il intereseaza, dar care il face sa piarda timpul necesar auditului. Numai printr-o disciplina riguroasa, auditorul poate evita o asemenea cursa.

f) Obstructionarea auditului

• Influentarea auditorului prin anumite exemple

In timpul auditului, auditatui poate incerca deliberat sa-1 ghideze pe auditor catre o operatic specifica, un anumit operator sau un document caracteristic. Auditorul trebuie sa fie atent la acest lucru si sa spuna: 'Bine ales acest exemplu, acum e randul meu sa-l aleg pe acesta'. Un auditat de buna credinta va ruga pe auditor sa selectioneze activitatile pe care doreste sa le examineze.

• Variatiile in sistem

Adesea, cand se descopera o diferenta intre procedura si practica, audito­rului i se poate spune ca este un caz special. De fapt, daca auditorul descopera mai multe neconcordante, isi pune problema daca procedura a fost implementata corespunzator in zona auditata. De obicei, pentru ca procedurile sunt corect documentate, cel auditat incearca sa scuze o serie de diferente care apar in desfasurarea activitatilor , prin circumstante 'speciale'.

• Punerea la incercare a auditorului

Aceasta se intampla acolo unde cel auditat ii testeaza pe auditori intr-un fel sau altul, punandu-le la incercare calmul sau probandu-le cunostintele si insusirile. Auditorul trebuie sa evite o discutie care poate devenii necontrolata, de la probleme tehnice la probleme personale.4.PREGATIREA ACTIVITATII DE AUDIT

Managementul de la cel mai inalt nivel al organizatiei ar trebui sa acorde autoritatea pentru conducerea programului de audit. Cei responsabili de conducerea programului de audit ar trebui:

a) sa stabileasca, sa implementeze, sa monitorizeze, sa analizeze si sa imbunatateasca programul de audit si

b) sa identifice resursele necesare si sa se asigure ca sunt furnizate;

Fig. 4.1 Ilustreaza fluxul procesului pentru managementul unui program de audit


Daca o organizatie care urmeaza a fi auditata utilizeaza ambele sisteme de management, al calitatii si de mediu poate decide ca programul de audit sa includa audituri combinate. in astfel de cazuri ar trebui acordata o atentie sporita competentei echipei de audit.

Doua sau mai multe organizatii pot coopera, ca parte a programelor lor de audit, pentru a desfasura un audit comun. in acest caz o atentie sporita ar trebui acordata impartirii responsabilitatilor, prevederii unor resurse suplimentare, competentei echipei de audit si procedurilor corespunzatoare. Acordul asupra acestor aspecte ar trebui obtinut inainte de inceperea auditului.

Indrumari practice - Exemple de programe de audit

Exemplele de programe de audit includ urmatoarele:

a) O serie de audituri interne care acopera intregul sistem de management al calitatii al organizatiei pentru anul in curs;

b) Audituri de secunda parte ale sistemului de management ale potentialilor furnizori de produse critice, care urmeaza a fi desfasurate in urmatoarele 6 luni;

c) Auditurile de certificare/inregistrare si supraveghere desfasurate de un organism de certificare/inregistrare de terta parte pentru un sistem de management de mediu in cadrul perioadei de timp, convenita prin contract intre organismul de certificare si client

Un program de audit include de asemenea planificarea corespunzatoare, fumizarea resurselor si stabilirea procedurilor de desfasurare a auditurilor in cadrul programului.
PLAN DE AUDIT

Nr. / data:

Pag

Organizatia aditata

(denumire, adresa)


Obiectivele audituluiReprezentatul conducerii:

Ocumente de referina

Perioada de audit


Standard

Raport de audit


Data estimata pentru predare


Manual

Difuzare


Ex.1

Ex.2

Data sedintei de deshidere cu conducerea si sefii compatimenteor implicate: …………………………..locul:…………………………………………………


PLAN DE AUDIT

(continuare)

Nr. / data:

Pag

Data

si ora

Compartiment/element SQ auditat

Auditor

Reprezentant

auditat

PLAN DE AUDIT DE CERTIFICARE 4.2Dosar Sistemul de Management al Calitatii nr.:

Data de incepere a auditului:

Data de finalizare a auditului:

Tipul auditului: de certificare

SOLICITANT:

AUDITAT:

SMC/SMM/SMI:

OBIECTIVELE AUDITULUI:

DOMENIUL AUDITULUI

DOCUMENTE DE REFERINTA

LOCUL DESFASURARII AUDITULUI:

REPREZENTANTUL AUDITATULUI:

ECHIPA DE AUDIT: - AUDITOR SEF:

- Membri:

Membrii echipei de audit asigura confidentialitatea informatiilor obtinute in perioada auditului.

LIMBA IN CARE SE DESFASOARA AUDITUL:

PLANUL DE AUDIT DE CERTIFICARE: - se difuzeaza la:

la data de:


Nr.

Crt.


Activitatea

auditata

A.    Cerintele SR EN ISO 9001:2001

B.    Cerintele SR EN ISO 140011997

C.    Cerinte din documente de reglementare


Data / ora de

desfasurare


Locul de

desfasurare


Auditati


Auditori


Realizat


DA / NU


Obs.


1

Audit la sediul

Sedinta de deschidere


/


-Presedinte Asociatie

-Vicepresedinti

-Trezorier

-Responsabili lucrari

-Secretar General

-Respons. AQ
2

Verificarea implementarii actiunilor corective ca urmare a abaterilor identificate in Raportul de analiza documentatiei nr.4.1 din 28.11.2002

A. 4.2

/-Secretar general

-Respons. AQ3

Management de varf

A. 5.1, 5.3, 5.5.1, 5.5.2, 5.6, 6.1, 6.3, 6.4/-Presedinte Asociatie

-Vicepresedinti

-Trezorier

-Secretar general

-


4

Resurse umane

A. 6.2

/-Vicepresedinti

-Secretar general

-Resp.AQ/ Secretariat tehnic

-


5

Controlul documentelor si inregistrarilor

A. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4
-Secretar general

-Colective de lucru

-Respons. AQ/ Secretariat tehnic


6

Planificare si contractare

A. 5.2, 5.4, 7.1, 7.3.1
-CTE

-Responsabili lucrari

-Secretar General

- Sectretariat tehnic

-

7

Date de intrare

A. 7.2.1, 7.2.2, 7.3.2
-CTE

-Responsabili lucrari

-

8

Aprovizionare

A. 7.4
-Trezorier

- Comisie de receptie

-Secretar General


9

Comunicare

A. 5.5.3, 7.2.3
-Secretar General

-Responsabili lucrari

-Secretariat tehnic


10

Pauza de masa

-
-
11

Realizarea, analizarea, verificarea, avizarea/ validarea lucrarilor

A. 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.5.1, 7.5.2, 7.6, 8.2.3, 8.2.4
-Presedinte Asociatie

-CTE

-Responsabili lucrari

-Resp.AQ

-

12

Identificare, trasabilitate, proprietatea clientului, pastrare produse

A. 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5
-Comisie de receptie

-Gestionar mijl. Fixe si obiecte de inventar

-Colective de lucru

-Secretar General

- Resp.AQ/ Secretariat tehnic


13

Controlul produsului neconform

A. 8.3
-Colective de lucru

-CTE

-Comisie de receptie a prod. aprovizionate14

Auditul intern

A. 8.2.2
-Auditori interni

-Secretar General

-Resp.AQ15

Actiuni corective si preventive

A. 8.5.2, 8.5.3
-Presedinte Asociatie

- Comisie tratare neconf.

-Resp. lucrari

-Resp. AQ16

Monitorizarea si masurarea satisfactiei clientului, imbunatatire continua

A. 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.5
-Presedinte Asociatie

-Trezorier

-Resp. lucrari

-Secretar General17

Reuniunea auditorilor

-
-18

Sedinta de inchidere

-
-Presedinte Asociatie

-Vicepresedinti

-Responsabili lucrari

-Trezorier

-Respons. AQ

A SR EN ISO 9001:2001


4.1

Cerinte generale

7.1

Planificarea realizarii produsului

4.2

Cerinte referitoare la documentatie

7.2

Procese referitoare la relatia cu clientul

5.1

Angajamentul managementului

7.3

Proiectare si dezvoltare

5.2

Orientare catre client

7.4

Aprovizionare

5.3

Politica in domeniul calitatii

7.5

Productie si furnizare de servicii

5.4

Planificare

7.6

Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare

5.5

Responsabilitate, autoritate si comunicare

8.1

Generalitati

5.6

Analiza efectuata de management

8.2

Monitorizare si masurare

6.1

Asigurarea resurselor

8.3

Controlul produsului neconform

6.2

Resurse umane

8.4

Analiza datelor

6.3

InfrastructurA

8.5

Imbunatatire

6.4

Mediul de lucru
B SR EN ISO 14001:1997


4.1

Cerinte generale

4.4

Implementare si functionare


4.2

Politica de mediu

4.5

Verificare si actiune corectiva


4.3

Planificare

4.6

Analiza efectuata de conducereC. Cerinte din documentele de reglementare


INTOCMIT APROBAT

AUDITOR SEF, DIRECTOR EXECUTIV,


AUDIT EXTERN


din

Sedinta de deschidere/inchidere


Tipul auditului:

Sedinta de deschidere:

Locul de desfasurare:

Perioada de desfasurare (data/ora de incepere-ora de inchidere):


Membrii echipei de audit:

Auditor sef ………………………………………….….……….…

Membru ……………………………………………………….…

Numele, prenumele si functia participantilor din partea auditatului:


ObservatiiSedinta de inchidere:

Locul de desfasurare:

Perioada de desfasurare (data/ora de incepere-ora de inchidere)

3.3 Membrii echipei de audit:

Auditor sef…………………………………….……………

Membru …………………………………………………….

3.4 Numele, prenumele si functia participantilor din partea auditatului:

3.5 Observatii:Data:                                            

Intocmit,                                      Auditor sef

CENTRALIZATOR DE NECONFORMITATI

AUDIT INTERN / AUDIT ORGANIZATIE

COMPARTIMENT / TIP AUDIT:

TOATE COMPARTIMENTELE/ AUDIT DE CERTIFICARE


Dosar audit nr.:

Dosar SMC nr

Data:

NECONFORMITATI MAJORE: SIMBOL M

NECONFORMITATI MINORE: SIMBOL m

OBSERVATII: SIMBOL o

Nr.

crt

Neconformitate/

activitatea

auditata

Documentul de referinta fata de care se justifica/

paragraf


Tip

Neconformi tate


Semnaturi

Auditor

Auditat

1


REPREZENTANTUL AUDITATULUI,
AUDITOR SEF,

LISTA DE VERIFICARI


Dosarul SMC nr.:

Solicitant:

Auditat:

SMC supus certificarii:

Documente de referinta:

Tip audit:Nr. crt.

Documentul

de

referinta *


Paragra-ful din documen-tatia de referinta

Cerinta documentatiei

de

referinta

Raspuns


Obs.DA


NU


PARTIAL

NEA-

PLI-

CABIL

NECESARE COMPLE-TARI


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

SR EN ISO 9001:2001

4

Sistem de management al calitatii
SR EN ISO 9001:2001

4.1

Cerinte generale

- Organizatia stabileste, documenteaza, implementeaza, mentine si imbunatateste continuu un sistem de management al calitatii in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001:2001?

- In vederea implementarii sistemului de management al calitatii organizatia:

identifica procesele necesare sistemului de management al calitatii?

identifica aplicarea proceselor in intreaga organizatie?
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
determina succesiunea si interactiunea acestor procese?

determina criteriile si metodele necesare pentru a se asigura operarea si controlul eficace ale acestor procese?

asigura disponibilitatea resurselor si informatiilor necesare pentru operarea si monitorizarea acestor procese?

monitorizeaza, masoara si analizeaza aceste procese?

implementeaza actiunile necesare pentru a realiza rezultatele planificate si imbunatatirea continua?

- Organizatia conduce aceste procese in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001:2001?

- Organizatia se asigura de controlul asupra proceselor atunci cand aceasta alege sa utilizeze orice proces din afara ei, proces care influenteaza conformitatea produsului cu cerintele?

- Controlul asupra unor asemenea procese externe este identificat in cadrul sistemului de management al calitatii?

SR EN ISO 9001:2001

4.2

Cerinte referitoare la documentatie
SR EN ISO 9001:2001

4.2.1

Generalitati

- Documentatia sistemului de management al calitatii include:


declaratii documentate ale politicii in domeniul calitatii si ale obiectivelor calitatii ?

un manual al calitatii ?

procedurile documentate cerute in SR EN ISO 9001:2001 ?

documentele necesare organizatiei pentru a se asigura de planificarea, operarea si controlul eficace ale proceselor sale?

inregistrari cerute de SR EN ISO 9001 :2001 ?
SR EN ISO 9001:2001

4.2.2

Manualul calitatii

- Organizatia stabileste si mentine un manual al calitatii care include :

domeniul sistemului de management al calitatii, inclusiv detalii si justificari ale oricaror excluderi ?

proceduri documentate stabilite pentru sistemul de management al calitatii sau o referire la acestea ?

o descriere a interactiunii dintre procesele sistemului de management al calitatii ?
SR EN ISO 9001:2001

4.2.3

Controlul documentelor

- Sunt controlate documentele cerute de sistemul de management al calitatii ?

- Sunt controlate inregistrarile conform cerintelor de la 4.2.4 ?

- Este stabilita o procedura documentata care sa defineasca controalele necesare pentru:a aproba documentele, inainte de emitere, in ceea ce priveste adecvarea acestora ?

a analiza, a actualiza daca este cazul, si a reaproba documentele?

a se asigura ca sunt identificate modificarile si stadiul revizuirii curente ale documentelor?

a se asigura ca versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt disponibile la punctele de utilizare ?

a se asigura ca documentele raman lizibile si identificabile cu usurinta ?


a se asigura ca documentele de provenienta externa sunt identificate si distributia lor controlata ?

a preveni utilizarea neintentionata a documentelor perimate si a le aplica o identificare adecvata daca sunt pastrate pentru orice alt scop?
SR EN ISO 9001:2001

4.2.4

Controlul inregistrarilor

- Sunt stabilite si mentinute inregistrarile pentru a furniza dovezi ale conformitatii cu cerintele si a functionarii eficace a sistemului de management al calitatii?

- Inregistrarile sunt lizibile?

- Inregistrarile sunt identificabile?

- Inregistrarile sunt regasibile cu usurinta?

- Este stabilita o procedura documentata care sa defineasca controlul necesar pentru:


identificarea?

depozitarea?

protejarea?

regasirea?

durata de pastrare ?

eliminarea inregistrarilor ?
SR EN ISO 9001:2001

5

Responsabilitatea managementului
SR EN ISO 9001:2001

5.1

Angajamentul managementului

- Managementul la cel mai inalt nivel prezinta dovezi obiective privind angajamentul sau pentru dezvoltarea si implementarea sistemului de management al calitatii si imbunatatirea continua a eficacitatii sale prin:

- comunicarea in cadrul organizatiei a importantei satisfacerii cerintelor clientilor, a cerintelor legale si a celor de reglementare?

- stabilirea politicii in domeniul calitatii?

- asigurarea faptului ca sunt stabilite obiectivele calitatii ?

- conducerea analizelor efectuate de management?

- asigurarea disponibilitatilor resurselor?
SR EN ISO 9001:2001

5.2

Orientare catre client

- Managementul de varf se asigura ca cerintele clientului sunt:

identificate ?

satisfacute ?

in scopul cresterii satisfactiei acestuia ?
SR EN ISO 9001:2001

5.3

Politica in domeniul calitatii

- Managementul de la cel mai inalt nivel se asigura ca politica din domeniul calitatii:

- este adecvata fata de scopul organizatiei?

- include angajamentul pentru satisfacerea cerintelor si pentru imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii?

- asigura un cadru pentru stabilirea si analizarea obiectivelor calitatii?

- este comunicata si inteleasa la nivelurile corespunzatoare ale organizatiei?

este analizata pentru adecvarea ei continua?
SR EN ISO 9001:2001

5.4

Planificare
SR EN ISO 9001:2001

5.4.1

Obiectivele calitatii

- Managementul de la cel mai inalt nivel se asigura ca obiectivele calitatii, inclusiv acelea necesare pentru indeplinirea cerintelor referitoare la produs, sunt stabilite pentru functiile relevante si la nivelurile relevante ale organizatiei?

- Obiectivele calitatii sunt masurabile si in concordanta cu politica din domeniul calitatii?
SR EN ISO 9001:2001

5.4.2

Planificarea sistemului de management al calitatii

- Managementul de la cel mai inalt nivel se asigura ca :

a)     planificarea sistemului de

management al calitatii este efectuata in

scopul indeplinirii cerintelor prevazute in 4.1 precum si a obiectivelor?

b)     integralitatea sistemului de

management al calitatii este mentinuta atunci cand schimbarile sistemului de management al calitatii sunt planificate si implementate?
SR EN ISO 9001:2001

5.5

Responsabilitate, autoritate si comunicare
SR EN ISO 9001:2001

5.5.1

Responsabilitate si autoritate

- Managementul de la cel mai inalt nivel se asigura ca responsabilitatile si autoritatile sunt definite si comunicate in cadrul organizatiei?
SR EN ISO 9001:2001

5.5.2

Reprezentantul managementului

- Managementul de la cel mai inalt nivel numeste un membru din management care, in afara altor responsabilitati, are responsabilitatea si autoritatea pentru :

a) a se asigura ca procesele necesare sistemului de management al calitatii sunt stabilite, implementate si mentinute?

b) a raporta managementului de la cel mai inalt nivel despre functionarea sistemului de management al calitatii si despre orice necesitate de imbunatatire?

c) a se asigura ca este promovata in cadrul organizatiei constientizarea referitoare la cerintele clientului ?
SR EN ISO 9001:2001

5.5.3

Comunicarea interna

- Managementul de la cel mai inalt nivel se asigura ca, in cadrul organizatiei, sunt stabilite procese adecvate de comunicare si ca aceasta comunicare se refera la eficacitatea sistemului de management al calitatii ?


SR EN ISO 9001:2001

5.6

Analiza efectuata de management
SR EN ISO 9001:2001

5.6.1

Generalitati

- Managementul de la cel mai inalt nivel analizeaza la intervale planificate sistemul de management al calitatii din organizatie, pentru a se asigura ca este in continuare corespunzator, adecvat si eficace?

- Aceasta analiza include evaluarea oportunitatilor pentru imbunatatire?

- Aceasta analiza include necesitatea schimbarilor in sistemul de management al calitatii, incluzand politica in domeniul calitatii si obiectivele calitatii ?

- Sunt mentinute inregistrari ale analizelor efectuate de management ? ( a se vedea 4.2.1)
SR EN ISO 9001:2001

5.6.2

Datele de intrare ale analizei

- Datele se intrare ale analizei efectuate de management includ informatii referitoare la :

a) rezultatele auditurilor?

b) feedback-ul de la client?

c) functionarea proceselor si conformitatea produsului?

d) stadiul actiunilor corective si preventive ?

e) actiuni de urmarire de la analizele de management anterioare?

f) schimbari care ar putea sa influenteze sistemul de management al calitatii

g) recomandari pentru imbunatatire?
SR EN ISO 9001:2001

5.6.3

Datele de iesire ale analizei

- Datele de iesire ale analizei efectuate de management includ orice decizii si actiuni referitoare la :

- imbunatatirea eficacitatii sistemului de management al calitatii si a proceselor sale?

- imbunatatirea produsului in raport cu cerintele clientului?

- nevoile de resurse?
SR EN ISO 9001:2001

6

Managementul resurselor
SR EN ISO 9001:2001

6.1

Asigurarea resurselor

- Organizatia determina si asigura resursele necesare:

pentru a implementa si mentine sistemul de management al calitatii in scopul imbunatatirii continue a eficacitatii lui?

pentru a creste satisfactia clientului prin indeplinirea cerintelor sale?
SR EN ISO 9001:2001

6.2

Resurse umane
SR EN ISO 9001:2001

6.2.1

Generalitati

- Personalul care efectueaza activitati care influenteaza calitatea produsului este competent din punct de vedere al:

studiilor?

instruirii?

abilitatii?

experientei adecvate?
SR EN ISO 9001:2001

6.2.2

Competenta, constientizare si instruire

- Organizatia:

identifica competenta necesara pentru personalul care desfasoara activitati care influenteaza calitatea produsului?

asigura instruirea sau intreprinde alte actiuni pentru a satisface aceste necesitati ?

evalueaza eficacitatea actiunilor intreprinse ?

se asigura ca personalul sau este constient de relevanta si importanta activitatilor sale si de modul in care el contribuie la realizarea obiectivelor calitatii ?

mentine inregistrari adecvate referitoare la:

studii?

instruire?

abilitati?

experienta? (a se vedea 4.2.4)
SR EN ISO 9001:2001

6.3

Infrastructura

- Organizatia identifica, asigura si mentine infrastructura de care are nevoie pentru a realiza conformitatea cu cerintele produsului?

infrastructura include:

cladiri, spatiul de lucru si utilitati sociale?

echipament pentru procese (atat hardware cat si software)?

servicii suport (cum sunt cele de transport sau de comunicare)?
SR EN ISO 9001:2001

6.4

Mediu de lucru

- Organizatia determina si conduce mediul de lucru necesar pentru a realiza conformitatea cu cerintele produsului ?
SR EN ISO 9001:2001

7

Realizarea produsului
SR EN ISO 9001:2001

7.1

Planificarea realizarii produsului

- Organizatia planifica si dezvolta procesele necesare pentru realizarea produsului?

- Planificarea realizarii produsului concorda cu cerintele pentru celelalte procese ale sistemului de management al calitatii? (a se vedea 4.1)

- In cazul planificarii realizarii produsului, organizatia identifica urmatoarele, dupa caz:

obiectivele calitatii si cerintele pentru produs?

necesitatea de a stabili procesele, documentele si de a aloca resurse specifice produsului?

activitatile pentru verificarea, validarea, monitorizarea, inspectia si incercarea produsului precum si criteriile de acceptare ale produsului?

inregistrarile necesare pentru a furniza dovezi ca procesele de realizare si produsul rezultat satisfac cerintele? (a se vedea 4.2.4)

- Datele de iesire ale acestei planificari sunt intr-o forma adecvata cu metoda de operare a organizatiei?
SR EN ISO 9001:2001

7.2

Procese referitoare la relatia cu clientul
SR EN ISO 9001:2001

7.2.1

Determinarea cerintelor referitoare la produs

Organizatia identifica:

cerintele specificate de catre client, inclusiv cerintele referitoare la activitatile de livrare si post-livrare?

cerintele nespecificate de catre client dar necesare pentru utilizarea specificata sau intentionata, atunci cand este cunoscuta?

cerintele legale si de reglementare referitoare la produs?

orice alte cerinte suplimentare identificate de catre organizatie?
SR EN ISO 9001:2001

7.2.2

Analiza cerintelor referitoare la produs

- Organizatia analizeaza cerintele referitoare la produs?

- Aceasta analiza este efectuata inainte de angajamentul organizatiei de a livra un produs clientului (de exemplu transmiterea de oferte, acceptarea unor contracte sau a unor comenzi, acceptarea unor modificari ale contractelor sau comenzilor)?- Organizatia se asigura ca:

cerintele referitoare la produs sunt definite?

cerintele din contract sau comanda care difera de cele exprimate anterior sunt rezolvate?

organizatia are capabilitatea sa indeplineasca cerintele definite?

Sunt mentinute inregistrari ale rezultatelor analizei si ale actiunilor aparute in urma analizei? (vezi 4.2.4)

- Cerintele clientului sunt confirmate de organizatie inaintea acceptarii lor, atunci cand clientul nu furnizeaza nici o declaratie documentata a cerintelor ?

- Organizatia se asigura ca documentele relevante sunt modificate si ca personalul implicat este constientizat cu privire la modificarea cerintelor atunci cand cerintele referitoare la produs sunt modificate ?
SR EN ISO 9001:2001

7.2.3

Comunicarea cu clientul

- Organizatia identifica si implementeaza modalitati eficace pentru comunicarea cu clientii in legatura cu:

informatiile despre produs?

tratarea cererilor de oferta, a contractelor sau comenzilor, inclusiv amendamentele la acestea?

- feedback-ul de la client, inclusiv

reclamatiile acestuia?
SR EN ISO 9001:2001

7.3

Proiectare si dezvoltare
SR EN ISO 9001:2001

7.3.1

Planificarea proiectarii si dezvoltarii

- Organizatia planifica dezvoltarea produsului?

- Organizatia controleaza proiectarea produsului si dezvoltarea acestuia?

- Pe durata planificarii proiectarii si dezvoltarii, organizatia identifica:

etapele proiectarii si dezvoltarii?

analiza, verificarea si validarea care sunt adecvate fiecarei etape de proiectare si dezvoltare?

responsabilitatile si autoritatea pentru proiectare si dezvoltare?


- Organizatia tine sub control interfetele dintre diferite grupuri implicate in proiectare si dezvoltare pentru a se asigura o comunicare eficace si o desemnare clara a responsabilitatilor ?

- Sunt actualizate datele de iesire ale planificarii, dupa cum este cazul, pe masura ce proiectarea si dezvoltarea evolueaza ?
SR EN ISO 9001:2001

7.3.2

Date de intrare ale proiectarii si dezvoltarii

- Sunt determinate si mentinute inregistrari referitoare la datele de intrare legate de cerintele referitoare la produs?

- Datele de intrare includ:

cerinte de functionare si performanta ?

cerintele legale si de reglementare aplicabile ?informatii derivate din proiecte similare anterioare, atunci cand este aplicabil?

alte cerinte esentiale pentru proiectare si dezvoltare ?

- Datele de intrare sunt analizate pentru a stabili daca sunt adecvate ?

- Cerintele sunt complete, fara ambiguitati si necontradictorii?
SR EN ISO 9001:2001

7.3.3

Date de iesire ale proiectarii si dezvoltarii

- Datele de iesire ale proiectarii si dezvoltarii sunt furnizate intr-o forma care sa permita verificarea in raport cu datele de intrare ale proiectarii si dezvoltarii ?

- Datele de iesire ale proiectarii si dezvoltarii sunt aprobate inainte de emitere ?

- Datele de iesire ale proiectarii si dezvoltarii :

indeplinesc cerintele cuprinse in datele de intrare ale proiectarii si dezvoltarii ?

furnizeaza informatii corespunzatoare referitoare la aprovizionare, productie si service ?

contin sau fac referire la criterii de acceptare a produsului ?

definesc caracteristicile produsului care sunt esentiale pentru utilizarea sigura si corecta a acestuia?
SR EN ISO 9001:2001

7.3.4

Analiza proiectarii si dezvoltarii

- Analizele sistematice ale proiectarii si dezvoltarii sunt efectuate in conformitate cu modalitatile planificate (a se vedea 7.3.1) in etape adecvate pentru:

a evalua capabilitatea rezultatelor proiectarii si dezvoltarii de a satisface cerintele ?

a identifica orice probleme si a propune actiuni necesare?

- Participantii la astfel de analize includ reprezentanti ai functiilor implicate in etapele proiectarii si dezvoltarii care sunt analizate?

- Sunt mentinute inregistrarile rezultatetelor analizelor si ale oricaror actiuni necesare? (a se vedea 4.2.4)
SR EN ISO 9001:2001

7.3.5

Verificarea proiectarii si dezvoltarii

- Verificarea este efectuata in conformitate cu modalitatile planificate pentru a se asigura ca datele de iesire ale proiectarii si dezvoltarii au satisfacut cerintele cuprinse in date de intrare ale proiectarii si dezvoltarii?

- Sunt mentinute inregistrarile rezultatelor verificarii si ale oricaror actiuni necesare?
SR EN ISO 9001:2001

7.3.6

Validarea proiectarii si dezvoltarii

- Validarea proiectarii si dezvoltarii este efectuata in conformitate cu modalitatile planificate (a se vedea 7.3.1) pentru a se asigura ca produsul rezultat este capabil sa satisfaca cerintele pentru aplicari specificate sau utilizari intentionate, atunci cand sunt cunoscute?


- Validarea este finalizata inainte de livrarea sau implementarea produsului, ori de cate ori este practicabil?

- Sunt mentinute inregistrarile rezultatelor validarii si ale oricaror actiuni necesare? (a se vedea 4.2.4)
SR EN ISO 9001:2001

7.3.7

Controlul modificarilor in proiectare si dezvoltare

- Sunt identificate si mentinute inregistrari pentru modificarile proiectarii sau dezvoltarii ?

- Modificarile sunt :

analizate ?

verificate?

validate dupa caz?

aprobate?

inainte de implementarea lor?

- Analiza modificarilor proiectarii si dezvoltarii include evaluarea efectului modificarilor asupra partilor componente si a produsului deja livrat ?

- Sunt mentinute inregistrarile rezultatelor analizei modificarilor si ale oricaror actiuni necesare? (a se vedea 4.2.4)
SR EN ISO 9001:2001

7.4

Aprovizionare
SR EN ISO 9001:2001

7.4.1

Procesul de aprovizionare

Organizatia se asigura ca produsul aprovizionat este conform cu cerintele de aprovizionare specificate?- Tipul si amploarea controlului aplicat asupra furnizorului si asupra produsului aprovizionat depind de efectul produsului aprovizionat asupra realizarii ulterioare a produsului sau asupra produsului final?

- Sunt evaluati si selectati furnizorii de catre organizatie pe baza abilitatii acestora de a furniza un produs in concordanta cu cerintele organizatiei?

- Sunt stabilite criteriile de:

selectie?

evaluare?

reevaluare?

- Sunt mentinute inregistrari ale rezultatelor evaluarilor si ale oricaror actiuni necesare aparute in urma evaluarii? (a se vedea 4.2.4)
SR EN ISO 9001:2001

7.4.2

Informatii referitoare la aprovizionare

- Informatiile referitoare la aprovizionare descriu produsul de aprovizionat, inclusiv atunci cand este cazul:

cerinte pentru aprobarea produsului, procedurilor, proceselor si echipamentelor?

cerinte pentru calificarea personalului?

cerinte pentru sistemul de management al calitatii?

- Organizatia se asigura ca cerintele de aprovizionare specificate sunt adecvate, inainte de comunicarea acestora catre furnizor?
SR EN ISO 9001:2001

7.4.3

Verificarea produsului aprovizionat

- Organizatia stabileste si implementeaza inspectia sau alte activitati necesare pentru a se asigura ca produsul aprovizionat satisface cerintele de aprovizionare specificate?

- Organizatia specifica, in informatiile referitoare la aprovizionare, intelegerile referitoare la verificarea si metoda de eliberare a produsului, atunci cand organizatia sau clientul acesteia intentioneaza sa desfasoare verificarea la furnizor?
SR EN ISO 9001:2001

7.5

Productie si furnizare de servicii
SR EN ISO 9001:2001

7.5.1

Controlul productiei si al furnizarii serviciului

- Organizatia planifica productia in conditii controlate?

- Organizatia realizeaza productia in conditii controlate?

- Organizatia furnizeaza servicii in conditii controlate?

- Conditiile controlate includ, dupa caz:

disponibilitatea informatiilor care descriu caracteristicile produsului?

disponibilitatea instructiunilor de lucru, daca sunt necesare?

utilizarea echipamentului adecvat?

disponibilitatea si utilizarea dispozitivelor de masurare si monitorizare?

implementarea monitorizarii si masurarii?

implementarea activitatilor de eliberare, livrare si post-livrare?

SR EN ISO 9001:2001

7.5.2

Validarea proceselor de productie si de furnizare de servicii

- Organizatia valideaza orice procese de productie si furnizare de servicii, atunci cand datele de iesire rezultate nu pot fi verificate prin masurare sau monitorizare ulterioare?

- Aceasta include orice procese in care deficientele devin evidente numai dupa ce produsul se afla in exploatare sau dupa ce serviciul a fost furnizat?
- Validarea demonstreaza capabilitatea acestor procese de a obtine rezultatele planificate?

- Organizatia stabileste masuri preliminare pentru aceste procese inclusiv, dupa caz:

criterii definite pentru analiza si aprobarea proceselor?

- aprobarea echipamentului si calificarea personalului?

- utilizarea de metode si proceduri specifice?

- cerintele referitoare la inregistrari? ( a se vedea 4.2.4)

- revalidarea?
SR EN ISO 9001:2001

7.5.3

Identificare si trasabilitate

- Organizatia identifica produsul folosind mijloace adecvate pe durata realizarii produsului, atunci cand este cazul?

- Este identificat de organizatie stadiul produsului in raport cu cerintele de masurare si monitorizare?

- Organizatia tine sub control si inregistreaza identificarea unica a produsului, atunci cand trasabilitatea este o cerinta? (a se vedea 4.2.4)
SR EN ISO 9001:2001

7.5.4

Proprietatea clientului

- Organizatia trateaza cu grija proprietatea clientului, pe perioada in care aceasta se afla sub controlul organizatiei sau este utilizata de organizatie?

- Organizatia:

identifica?

verifica?

protejeaza?

pune in siguranta?

proprietatea clientului, pusa la dispozitie pentru a fi utilizata sau incorporata in produs?

- Este raportata clientului aparitia oricarei situatii in care proprietatea clientului este pierduta, deteriorata sau inapta pentru utilizare?

- Inregistrarile sunt mentinute?
SR EN ISO 9001:2001

7.5.5

Pastrarea produsului

- Organizatia pastreaza conformitatea produsului pe parcursul procesarii interne si al livrarii la destinatia intentionata?

- Aceasta include?

identificarea?

manipularea?

ambalarea?

depozitarea?

protejarea?

Este aplicat acest lucru partilor componente ale produsului?
SR EN ISO 9001:2001

7.6

Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare

- Sunt determinate de organizatie monitorizarile si masurarile care sunt facute si dispozitivele de masurare si monitorizare necesare pentru a furniza dovezi ale conformitatii produsului cu cerintele determinate?

- Organizatia stabileste procesele prin care se asigura ca monitorizarile si masurarile pot fi efectuate si ca sunt efectuate intr-un mod care este in concordanta cu cerintele de monitorizare si masurare?

- Atunci cand este necesar sa se asigure rezultate valide, dispozitivele de masurare sunt:

etalonate sau verificate la intervale specificate, sau inainte de intrebuintare, fata de etaloane de masura trasabile pana la etaloane internationale sau nationale?


ajustate sau reajustate dupa cum este necesar?

identificate pentru a permite determinarea stadiului de etalonare

protejate impotriva ajustarilor care ar putea invalida rezultatul masurarii?

protejate impotriva degradarilor si deteriorarilor in timpul manipularii, intretinerii si depozitarii?

- Atunci cand etaloanele nu exista, baza utilizata pentru etalonare sau verificare este inregistrata?

- Organizatia evalueaza si inregistreaza validitatea rezultatelor masurarilor anterioare atunci cand echipamentul este gasit neconform cu cerintele?

- Organizatia actioneaza in mod corespunzator asupra echipamentului si a produsului afectat?

- Sunt mentinute inregistrari referitoare la rezultatele etalonarii si verificarii? (a se vedea 4.2.4)

- Este confirmata abilitatea softwareului pentru computer de a satisface utilizarea intentionata atunci cand este utilizat pentru monitorizarea si masurarea cerintelor specificate?

- Aceasta confirmare este facuta inainte de prima utilizare si reconfirmat dupa cum este necesar?
SR EN ISO 9001:2001

8

Masurare, analiza si imbunatatire
SR EN ISO 9001:2001

8.1

Masurare, analiza si imbunatatire

- Sunt planificate si implementate de organizatie procesele necesare de:

monitorizare?

masurare?

analiza?

imbunatatire?

pentru:

a demonstra conformitatea produsului?

a se asigura conformitatea sistemului de management al calitatii?

a imbunatati continuu eficacitatea sistemului de management al calitatii?

- Aceasta include determinarea metodelor aplicabile, inclusiv a tehnicilor statistice precum si amploarea utilizarii lor?
SR EN ISO 9001:2001

8.2

Monitorizare si masurareSR EN ISO 9001:2001

8.2.1

Satisfactia clientului

- Sunt monitorizate de organizatie informatiile referitoare la perceptia clientului asupra satisfacerii de catre aceasta a cerintelor sale, ca una dintre modalitatile de masurare a performantei sistemului de management al calitatii?

- Sunt determinate metodele pentru obtinerea si folosirea acestor informatii?
SR EN ISO 9001:2001

8.2.2

Auditul intern
- Organizatia efectueaza audituri interne la intervale planificate pentru a determina daca sistemul de management al calitatii:

- este conform cu masurile planificate, referitoare la cerintele SR EN ISO 9001:2001 si la cerintele sistemului de management al calitatii stabilit de catre organizatie?

- este implementat si mentinut eficace?


- Organizatia planifica programul de audit luand in considerare statutul si importanta proceselor si zonelor care trebuie auditate?

- Organizatia planifica programul de audit luand in considerare rezultatele auditurilor precedente?

- Sunt definite:

- criteriile auditului?

- domeniul de aplicare?

- frecventa auditurilor?

- metodele auditurilor?

- Selectarea auditorilor si modul de efectuare al auditurilor asigura obiectivitatea si impartialitatea procesului de audit?

- Auditorii isi auditeaza propria lor activitate?

- Sunt definite intr-o procedura documentata:

responsabilitatile?

cerintele pentru planificarea auditurilor?

auditurilor?

cerintele pentru raportarea rezultatelor?


cerintele pentru efectuarea auditurilor?

cerintele pentru raportarea rezultatelor?

cerintele pentru mentinerea inregistrarilor?

- Managementul responsabil pentru zona auditata se asigura ca actiunile sunt intreprinse fara intarziere pentru eliminarea neconformitatilor detectate si a cauzelor acestora?

- Activitatile de urmarire includ verificarea actiunilor intreprinse si raportarea rezultatelor acestora?
SR EN ISO 9001:2001

8.2.3

Monitorizarea si masurarea proceselor

- Organizatia aplica metode adecvate pentru:

monitorizare?

masurarea proceselor sistemului de management al calitatii, acolo unde este aplicabil?

- Aceste metode demonstreaza abilitatea proceselor de a obtine rezultatele planificate?

- Sunt intreprinse:

corectii?

actiuni corective?

atunci cand rezultatele planificate nu sunt obtinute, dupa cum este adecvat, pentru a se asigura conformitatea produsului?
SR EN ISO 9001:2001

8.2.4

Monitorizarea si masurarea produsului

- Sunt monitorizate si masurate de organizatie caracteristicile produsului pentru a verifica daca sunt satisfacute cerintele referitoare la produs?

- Este facut acest lucru in etapele corespunzatoare ale procesului de realizare a produsului in conformitate cu masurile planificate?

- Sunt mentinute dovezile conformitatii cu criteriile de acceptabilitate?

- Inregistrarile indica persoana (persoanele) care autorizeaza eliberarea produsului?

- Eliberarea produsului si livrarea serviciului se produce atunci cand masurile planificate au fost finalizate in mod corespunzator, cu exceptia cazurilor in care s-a aprobat de catre o autoritate relevanta sau, acolo unde este aplicabil, de catre client?
SR EN ISO 9001:2001

8.3

Controlul produsului neconform

- Organizatia se asigura ca produsul care nu este conform cu cerintele produsului este identificat si tinut sub control pentru a preveni utilizarea sau livrarea neintentionata?

- Aceste metode de control si responsabilitatile si autoritatile asociate pentru tratarea produsului neconform sunt definite intr-o procedura documentata?

- Produsul neconform este tratat prin una sau mai multe dintre urmatoarele metode:

prin intreprinderea unor actiuni de eliminare a neconformitatilor detectate?

prin autorizarea utilizarii lui, a eliberarii sau acceptarii cu derogare dupa fabricatie data de o autoritate relevanta si, acolo unde este aplicabil, de catre client?

prin intreprinderea unei actiuni care sa impiedice destinarea sau utilizarea lui intentionata initial?

- Sunt mentinute inregistrarile referitoare la natura neconformitatilor si la orice actiuni intreprinse, inclusiv derogarile obtinute?

- Cand produsul neconform este corectat, acesta este supus unei reverificari pentru a se demonstra conformitatea cu cerintele?
- Organizatia intreprinde actiuni corespunzatoare consecintelor, sau potentialelor consecinte ale neconformitatii, atunci cand produsul neconform este detectat dupa livrare sau dupa ce utilizarea sa a inceput?


SR EN ISO 9001:2001

8.4

Analiza datelor

- Organizatia determina, colecteaza si analizeaza datele corespunzatoare pentru a demonstra adecvarea si eficacitatea sistemului de management al calitatii si pentru a evalua unde se poate aplica imbunatatirea continua a eficacitatii

sistemului de management al calitatii?

- Acest lucru include datele generate de activitatile de masurare si monitorizare sau din alte surse relevante?

- Analiza datelor furnizeaza informatii despre:

- satisfactia clientului?

- conformitatea cu cerintele produsului?

- caracteristicile proceselor si produselor?

- tendintele proceselor si produselor?

- oportunitati pentru actiuni preventive?

furnizori?
SR EN ISO 9001:2001

8.5

Imbunatatire
SR EN ISO 9001:2001

8.5.1

Imbunatatire continua

Organizatia isi imbunatateste continuu eficacitatea sistemului de management al calitatii prin:

utilizarea politicii referitoare la calitate?

utilizarea obiectivelor calitatii?

utilizarea rezultatelor auditurilor?
utilizarea analizelor datelor?

utilizarea actiunilor corective si preventive?

utilizarea analizei efectuate de management?
SR EN ISO 9001:2001

8.5.2

Actiune corectiva

- Organizatia actioneaza pentru a elimina cauza neconformitatilor, in scopul de a preveni reaparitia acestora?

- Actiunile corective sunt adecvate consecintelor neconformitatilor aparute?

- Este stabilita o procedura documentata pentru a defini cerintele pentru:

analiza neconformitatilor (inclusiv a reclamatiilor clientilor)?

determinarea cauzelor neconformitatilor?

evaluarea necesitatii de actiuni pentru a se asigura ca neconformitatile nu reapar?

determinarea si implementarea actiunii necesare?

inregistrarile rezultatelor actiunii intreprinse?

analiza actiunii corective intreprinse?

SR EN ISO 9001:2001

8.5.3

Actiune preventiva

- Organizatia actioneaza pentru a elimina cauzele neconformitatilor potentiale in vederea prevenirii aparitiei acestora?

- Actiunile preventive sunt adecvate consecintelor problemelor potentiale?

- Este stabilita o procedura documentata pentru a defini cerintele pentru:

determinarea neconformitatilor potentiale si a cauzelor acestora?

evaluarea necesitatii de actiuni pentru a preveni aparitia neconformitatilor?

determinarea si implementarea actiunii necesare?

inregistrarile rezultatelor actiunii intreprinse? (a se vedea 4.2.4)

analiza actiunii preventive intreprinse?
Data:


Numele persoanei care efectueaza verificarea:


Semnatura persoanei care efectueaza verificarea:
5.ASPECTE PRACTICE PRIVIND AUDITULSC CERT SQ


PLAN DE AUDIT DE CERTIFICARE 4.2Dosar Sistemul de Management al Calitatii nr.: 4

Data de incepere a auditului: 5.07.2004

Data de finalizare a auditului: 5.07.2004

Tipul auditului: de certificareSC CERT SQ

SOLICITANT: SC ALPHA SA

AUDITAT: SC ALPHA SA

SMC/SMM/SMI: SC ALPHA SA BUCURESTI

OBIECTIVELE AUDITULUI: Auditarea conformitatii sistemului de management al calitatii

SC ALPHA SA     BUCURESTI cu cerintele documentelor de referinta

DOMENIUL AUDITULUI: Activitatile prevazute in STATUTUL SC ALPHA SA art.4, literele a, b, c, e

(cu exceptia art.4 litera d) si incadrate in clasele 7310, 7420, 7487 Ord. Presedintelui INS

nr.601/26.11.2002

DOCUMENTE DE REFERINTA: SR EN ISO 9001:2001, documentatia sistemului DE

mANAGEMENT AL calitatii SC ALPHA SA in vigoare (ed.1, rev.0, rev.1)

LOCUL DESFASURARII AUDITULUI: sediul SC ALPHA SA

REPREZENTANTUL AUDITATULUI: Prof. univ. Dr. ing. Mihai Alexandru

ECHIPA DE AUDIT: - AUDITOR SEF: Dr. ing. Oscar Csizmas

- Membri: Dr. ing. Ardeleanu Mirel

Membrii echipei de audit asigura confidentialitatea informatiilor obtinute in perioada auditului.

LIMBA IN CARE SE DESFASOARA AUDITUL: romana

PLANUL DE AUDIT DE CERTIFICARE: - se difuzeaza la: SC ALPHA SA

la data de:Nr.

Crt.


Activitatea

auditata

D.    Cerintele SR EN ISO 9001:2001

E.     Cerintele SR EN ISO 140011997

F.     Cerinte din documente de reglementare


Data / ora de

desfasurare


Locul de

desfasurare


Auditati


Auditori


Realizat


DA / NU


Obs.


1

Audit la sediul

SC ALPHA SA

Sedinta de deschidere


15.05.2003/

900-930

SC ALPHA SA

-Presedinte Asociatie

-Vicepresedinti

-Trezorier

-Responsabili lucrari

-Secretar General

-Respons. AQ

-Dr. ing. Oscar Csizmas

-Dr. ing. Ardeleanu Mirel
2

Verificarea implementarii actiunilor corective ca urmare a abaterilor identificate in Raportul de analiza documentatiei nr.4.1 din 28.11.2002

A. 4.2

15.05.2003/


SC ALPHA SA

-Secretar general

-Respons. AQ

- Oscar Csizmas

- Ardeleanu Mirel

3

Management de varf

A. 5.1, 5.3, 5.5.1, 5.5.2, 5.6, 6.1, 6.3, 6.415.05.2003

945-1015

SC ALPHA SA

-Presedinte Asociatie

-Vicepresedinti

-Trezorier

-Secretar general

- Oscar Csizmas

- Ardeleanu Mirel

4

Resurse umane

A. 6.2

15.05.2003

1015-1030

SC ALPHA SA

-Vicepresedinti

-Secretar general

-Resp.AQ/ Secretariat tehnic

- Oscar Csizmas

- Ardeleanu Mirel

5

Controlul documentelor si inregistrarilor

A. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4SC ALPHA SA

-Secretar general

-Colective de lucru

-Respons. AQ/ Secretariat tehnic

- Oscar Csizmas

- Ardeleanu Mirel
6

Planificare si contractare

A. 5.2, 5.4, 7.1, 7.3.1SC ALPHA SA

-CTE

-Responsabili lucrari

-Secretar General

- Sectretariat tehnic

- Oscar Csizmas

- Ardeleanu Mirel
7

Date de intrare

A. 7.2.1, 7.2.2, 7.3.2SC ALPHA SA

-CTE

-Responsabili lucrari

- Oscar Csizmas

- Ardeleanu Mirel
8

Aprovizionare

A. 7.4SC ALPHA SA

-Trezorier

- Comisie de receptie

-Secretar General

- Oscar Csizmas

- Ardeleanu Mirel
9

Comunicare

A. 5.5.3, 7.2.3SC ALPHA SA

-Secretar General

-Responsabili lucrari

-Secretariat tehnic

- Oscar Csizmas

- Ardeleanu Mirel
10

Pauza de masa

-SC ALPHA SA

-
11

Realizarea, analizarea, verificarea, avizarea/ validarea lucrarilor

A. 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.5.1, 7.5.2, 7.6, 8.2.3, 8.2.4SC ALPHA SA

-Presedinte Asociatie

-CTE

-Responsabili lucrari

-Resp.AQ

- Oscar Csizmas

- Ardeleanu Mirel
12

Identificare, trasabilitate, proprietatea clientului, pastrare produse

A. 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5SC ALPHA SA

-Comisie de receptie

-Gestionar mijl. Fixe si obiecte de inventar

-Colective de lucru

-Secretar General

- Resp.AQ/ Secretariat tehnic

- Oscar Csizmas

- Ardeleanu Mirel
13

Controlul produsului neconform

A. 8.3SC ALPHA SA

-Colective de lucru

-CTE

-Comisie de receptie a prod. aprovizionate

- Oscar Csizmas

- Ardeleanu Mirel

14

Auditul intern

A. 8.2.2SC ALPHA SA

-Auditori interni

-Secretar General

-Resp.AQ

- Oscar Csizmas

- Ardeleanu Mirel

15

Actiuni corective si preventive

A. 8.5.2, 8.5.3SC ALPHA SA

-Presedinte Asociatie

- Comisie tratare neconf.

-Resp. lucrari

-Resp. AQ

- Oscar Csizmas

- Ardeleanu Mirel

16

Monitorizarea si masurarea satisfactiei clientului, imbunatatire continua

A. 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.5SC ALPHA SA

-Presedinte Asociatie

-Trezorier

-Resp. lucrari

-Secretar General

- Oscar Csizmas

- Ardeleanu Mirel

17

Reuniunea auditorilor

-SC ALPHA SA

-

- Oscar Csizmas

- Ardeleanu Mirel

18

Sedinta de inchidere

-SC ALPHA SA

-Presedinte Asociatie

-Vicepresedinti

-Responsabili lucrari

-Trezorier

-Respons. AQ

- Oscar Csizmas

- Ardeleanu MirelSC CERT SQ SAA SR EN ISO 9001:2001


4.1

Cerinte generale

7.1

Planificarea realizarii produsului

4.2

Cerinte referitoare la documentatie

7.2

Procese referitoare la relatia cu clientul

5.1

Angajamentul managementului

7.3

Proiectare si dezvoltare

5.2

Orientare catre client

7.4

Aprovizionare

5.3

Politica in domeniul calitatii

7.5

Productie si furnizare de servicii

5.4

Planificare

7.6

Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare

5.5

Responsabilitate, autoritate si comunicare

8.1

Generalitati

5.6

Analiza efectuata de management

8.2

Monitorizare si masurare

6.1

Asigurarea resurselor

8.3

Controlul produsului neconform

6.2

Resurse umane

8.4

Analiza datelor

6.3

InfrastructurA

8.5

Imbunatatire

6.4

Mediul de lucru
B SR EN ISO 14001:1997


4.1

Cerinte generale

4.4

Implementare si functionare


4.2

Politica de mediu

4.5

Verificare si actiune corectiva


4.3

Planificare

4.6

Analiza efectuata de conducereC. Cerinte din documentele de reglementare


INTOCMIT APROBAT

AUDITOR SEF, DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. ing. Oscar Csizmas Dr. ing. Ardeleanu Mirel
SC  CERT SQ


AUDIT EXTERN


din 5.07.2004


Sedinta de deschidere/inchidere


Tipul auditului: de certificare      

Sedinta de deschidere: 4.2

Locul de desfasurare: SC ALPHA SA BUCURESTI

Perioada de desfasurare (data/ora de incepere-ora de inchidere):


Membrii echipei de audit:

Auditor sef ……………………………………….….……….…Dr. ing. Oscar Csizmas

Membru …………………………………………………….…Dr. ing. Ardeleanu Mirel

Numele, prenumele si functia participantilor din partea auditatului:

Prof. univ. Dr. ing. Mihai Alexandru


Observatii


Sedinta de inchidere:4.3

Locul de desfasurare: SC ALPHA SA BUCURESTI

Perioada de desfasurare (data/ora de incepere-ora de inchidere)

3.3 Membrii echipei de audit:

Auditor sef…………………………………….……………Dr. ing. Oscar Csizmas

Membru ……………………………………………………. Dr. ing. Ardeleanu Mirel

3.4 Numele, prenumele si functia participantilor din partea auditatului:

Prof. univ. Dr. ing. Mihai Alexandru

3.5 Observatii:Intocmit,                            Data: 5.07.2004

Auditor sef

Dr. ing. Oscar Csizmas

SC CERT SQ                                

SC CERT SQ

CENTRALIZATOR DE NECONFORMITATI

AUDIT INTERN / AUDIT ORGANIZATIE

COMPARTIMENT / TIP AUDIT:

TOATE COMPARTIMENTELE/ AUDIT DE CERTIFICARE


Dosar audit nr.:4.2

Dosar SMC/ SMM/ SMI nr. 4

Data:5.07.2004

NECONFORMITATI MAJORE: SIMBOL M

NECONFORMITATI MINORE: SIMBOL m

OBSERVATII: SIMBOL o

Nr.

crt

Neconformitate/

activitatea

auditata

Documentul de referinta fata de care se justifica/

paragraf


Tip

Neconformi tate


Semnaturi

Auditor

Auditat

1

Unele inregistrari nu sunt in regim contract

Pe formularul

F-PO-02.1 cod HE.05.240 nu sunt identificate in totalitate persoa-nele participante la activitatile respect.

SR EN ISO

9001:2001

4.2.3

m


2.

Nu se asigura in totalitate inregistrari adecvate referitoare la procesul de instruire intera in domeniul asigurarii calitatii (ex. Procesul verbal de Instruire Personal din 12.03.2003

SR EN ISO

9001:2001

6.2.2. e)

m


3.

4

Exista inregistrari ale procesului de audit intern care nu respecta in totalitate prevederile procedurii PSC-03

Raport de neconformitate

Actiuni corective si preventive nr. 3 din 12.03.2003

Inregistrari incomplete la rubrica 6)


SR EN ISO

9001:2001

8.2.2.


m
REPREZENTANTUL AUDITATULUI,

Prof. univ. Dr. ing. Mihai Alexandru
AUDITOR SEF,

Dr. ing. Oscar Csizmas6.CONCLUZII


Scopul principal al auditului calitatii este de a evalua actiunile corective necesare pentru eliminarea deficientelor si posibilitatile de imbunatatire  a stemului calitatii intreprinderii, a proceselor sale, a produselor si serviciilor pe care le ofera.

In domeniul managementului calitatii, termenul de audit este utilizat in sensul de examinare a calitatii produselor, serviciilor, proceselor unei intreprinderi sau a sistemului calitatii in ansamblu.

Prin auditurile calitatii se evalueaza:

sistemul calitatii intreprinderii in ansamblu sau elemente ale

acestuia;

procesele intreprinderii;

rezultatele proceselor (produse, servicii).BIBLIOGRAFIE


Ciobanu E,Constantinescu D, Auditul Calitatii, OID, ICM, Bucuresti, 1995

Grren D ISO 9000 Quality System Auditing, Gower

Publishing Group, 1977

Marti M, Audit Qualitι, Les Editions d’Organisations, Paris,

1986

Mills  D., Quality Auditing , Chapman & Hall,1993

Olaru M Managmentul calitatii, ed. A II-a revizuita si

adaugita, Ed. Economica, Bucuresti 1999

Olaru M Managmentul calitatii. Tehnici si Instrumente, Ed.

ASE, Bucuresti 1999

SR ISO 8402:1995 Managementul calitatii si asigurarea calitatii

. Vocabular

SR EN ISO 9001:1995 Sistemele calitatii model pentruasigurarea calitatii

in proiectare, dezvoltare, productie monaj si service

***ISO 9000-2:1997 Qality Management and Quality Assurance

Standards Part2, Generic guidelines for the appliction of ISO 9001, 9002 and ISO 9003

SR EN ISO 9004-1:1998, Managementl calitatii si elemente ale sistemului

calitatii parteaI ghid

SR EN ISO 19011:2003Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani