CONTABILITATE - CONTABlLITATEA IMPRUMUTURILOR DIN EMISIUNI DE OBLIGATIUNICONTABlLITATEA IMPRUMUTURILOR DIN EMISIUNI DE OBLIGATIUNI -Fara ca in Romania sa existe o legislatie economico -financiara care sa rezolve de o maniera completa Tmprumuturile pe baza de obligatiuni, problematica contabilitatii va fi prezentata de o maniera generala, $i totu$i in masura sa raspunda1a tipologiile create in acest domeniu. Imprumuturile din emisiuni de obligatiuni denumite $i credite obligatare . reprezinta datorii pe termen lung create prin vanzarea de titluri de credit negociate catre public. Vanzarea se face, de regula, prjn intermediul unor institutii financiare sau bancare, fara sa fie exclusa $i posibilitatea vanzarii directe de catre Tntreprinderea societara. Intreprinderea care emite astfel de titluri se angajeaza sa ramburseze 10 termen sau e$alonat ratele scadente $i sa plateasca o dobanda sub forma cupoanelor ata$ate titlurilor de credit. Evidenta datoriilor din emisiunea obligatiunilor se realizeaza prin contul de pasiv 1a1 ..Imprumuturl dln emlslunl de obllgatlunl'. In credltul contului se Tnregistreozà volooreo nominola sou de rombursare, dupa caz, a obligatiunilor emise. iar in debit. rambursarile de Tmprumuturi din obligatiuni sou voloareo obligatiunilor rascumparote anulate. In contabilitatea operatiilor privind obtinerea ~i rambursarea unui imprumut din emisiunea de obligatiuni urmàtoarele elemente sunt importante: -societatea pe actiuni poate emite ob/iga/iuni pentru o suma vare sa nu deposeasva 3/4 din vapita/u/ vorsat si existent vontorm ve/ui din urma bi/ant aprobat; -.procentu/ dobanzlï care este remunerarea anualà a obligatiunilor; -va/oarea nomina/a a unei obligatiuni care nu poate ti mai micà de o anumità limità si rn functie de care se cazculeazà dobônda; -pretul de emisiune care esfe valoarea la care obligatiunea este emiso si care este adesea inferioara valorii nominale. Acest pret trebuie platit de cotre toate persoanele care subscriu obligatiuni in momentul emiterii lor -valoarea (costul) sou pre!ul de rambursare care poafe fi egala sau superioara valorii nominale; -durata imprumutului care trebuie sa fie mai mare de un an; -valoarea obligatiunilor subscrise trebuie so fie integral varsata. Daco obligatiunea este emisa sub valoarea nominala, diferenta (valoarea nominalo -pretul de emisiune) reprezinfa prima de ernisiune (asimilata cu prima de rambursare), iar diferenta evenfuala intre costul de rambursare si valoarea nominala este prima de rambursare