CONTABILITATE - CONTABlLITATEA PROVIZIOANELOR PRIVIND IMOBlLIZARILE - Provizioane pentru deprecierea imobilizorilor referat

CONTABlLITATEA PROVIZIOANELOR PRIVIND IMOBlLIZARILE -Provizioanele pentru deprecieri privind imobllizàrile intervin de regulà Tn cazul structurilor neamortizabile. Ele se delimjteazà ca echivalent al deprecierii valorii activelor imobiiizate neamortizabile. Màrimea lor se determinà Tn principlu:pe baza relatiel in cazul in care deprecierea constatata la inventar este mai mare decôt soldul creditor al conturilor din grupa 29 "Provizioane pentru deprecierea imobilizorilor" inainte de inventariere se face inregistrarea, 68 = 29 Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele = Provizioone pentru deprecierea imobilizarilor. Daca deprecierea constatata la inventar este mai mica decôt soldul creditor, se face inregistrarea, 29 = 78 Provizioone pentru depreciereo imobilizarilor = Venituri din provizioane .Contobilitatea provizioanelor pentru depreciereo imobilizarilor se nuonteoza in cozul octivelor amortizobile. in principiu, pentru oceosta structura bilontiera nu
opereoza provlzioonele pentru deprecieri, Amortizoreo este o consecinta a deprecierii ireversibile, ior provizioonele su nt un efect 01 deprecierii reversibile. O interpretare mai nuantatQ se poate afla din consultarea modelului contabil

froncez. in acest sens se prevede ca: a) daca deprecierea este ireversibila sou judecata definitiv, se procedeoza la modificarea planului de omortizore, inregistrôndu-se un supliment de amortizare la cheltuielile exceptionole; b) daca deprecierea este reversibila sau nu este judecata co definitlva se constituie un provizion pentru depreciere. In sensul acestei prevederï o rezolvare concreta este instrumentota prin "Normele privlnd organizarea ,s:i efectuarea inventarierii patrimoniuluiN aplicata in contabilitatea din Romônia. A~a cum se orata in norme, evaluareo imobilizarilor 10 inventar se efectueaza la voloarea ramasa neamortizata, cu exceptia celor constatate ca fil nd depreciate, care se evalueaza la valoarea actuala (in functie de pretul pietei:starea lor fizica, precum ~i de utilitatea lor in cadrul unitatii), in cazul mijloacelor fixe corectarea valorii contabile se foce fie prin inregistrarea unei amortizari execptionale -in cazul in care se constata o depreciere ireversibila (definitiva, caz tipic pentru mijloacele fixe propuse pentru casare), fie prin constituirea unor provizioane pentru deprecierea mijloacelor fixe -Tn cazul Tn care se constata O depreciere relativa (reversibila) ca urmare unor cauze cum sunt: .aparitia unei uzuri morale de care nu s-a tinut seama cu ocazia amortizarii; .supraevaluarea mijloacelor fixe prin folosirea unor coeficienti neadecvati cuocazia reevaluarii lor; .lipsa de utilitate a acestora pentru Tntreprindere Tn momentul inventarierii (Qflate Tn conservare, neutilizabile pentru activitatea desfa~urata Tn momentul inventarierii etc); .alte cauze care determina o evaluare actuala mai scazuta a mijloacelor fixe decat valoarea cu care acestea flgureaza Tn contabilitate.

  34748veq82ifk1dCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani