CONTABILITATE - CONTABlLITATEA REZERVELOR INTREPRINDERII - Rezervele legale, Rezervele statutareCONTABlLITATEA REZERVELOR INTREPRINDERII- Rezervele reprezinta in principiu beneficii capitalizate Tn mod durabil de Tntreprindere p6n6 la o decizie contrar6 a organeror autorizate. Deci ele se constituie ~i doteaz6 Tn raport cu cotele distribuite dln beneficijle anului. Tn mod exceptrond rezervele se mai pot constltui ~I din alte resurse, cum sunt diferentele din reevaluare s primele de capital. Structural, rezervele se impart in rezerve /ega/e, rezerve statuare si a/te rezerve. Rezervele legale se constituie In proportie de cel putin5 % din profitul contabil anual Inainte de impozitare (profitul brut) pana la limita cand rezerva atinge 20 % din capitalul social -la socletàtile comerciale cu capital autohton ~i regiile autonome -~i 25% la societàtile comerciale cu participare de capital stràin, Se precizeazà cà sumele utilizate pentru const!tuirea sau majorarea fondului de rezervà sunt deduct!bile la determinarea profitului impozabil, In limita a 5% din profitul anual, panà ce acesta va atinge a cincea parte din capitalul social: In rezervele legale se include ~i excedentul obtinut prin emisiunea actiunilor la un curs mai mare decat valoarea lor nominalà fiind destinat cheltuielilor de emisiune sau amortizàrii lor, Prin scopul lor rezervele legale sunt dest!nate sà protejeze capitalul social In cazul In care exercitiile financiare s-au Incheiat cu pierderi. Rezervele statutare se constituie anual din beneficii nete ale unitàtilor patrimoniale, conform prevederilor din statutul acestora, Ele pot avea ca scop temperarea asoclatilor de a pret!nde dividende In dauna altor obligatli mal mari ~i mai urgente ale Intreprinderii privind functionarea sa normalà. Alte rezerve prevàzute de lege sau de statut pot fi const!tuite facultat!v pe seama beneflciilor ~i din alte surse, cum sunt primele legate de capital flind destinate acoperirii pierderilor, cre$terii capitalului social, acordàrii de dividende $i In anii de exercitiu flnanciar care se Incheie cu pierderi, pentru ràscumpàrarea proprillor actiunl de càtre societate $i alte dest!natii stabilite prin hotàrarea generalà a asociatilor. Evidenta rezervelor constituite prin capitalizarea beneficiilor $i din alte resurse stabilite prin lege se realizeazà prin contul de pasiv 106 ..Rezerve" , dezvoltat pe trei sintetice de gradul Il, 1061 "Rezerve legaleJ: 1063 "Rezerve sfatufa,eIJ $i 1068 '~lfe ,ezerve IJ corespunzatoare categoriiJor de rez-erve pe care le poate const!tui ~i gest!ona o Intreprindere societarà. Const!tuirea rezervelor se Inregistreazà In credltul conturilor mentionate mai sus, iar utilizarea lor In debitul conturilor, Soldul creditor al conturilor evidentiazà rezervele delimltate ca sursà de flnantare durabilà aactivelor.