CONTABILITATE - CONTABlLITATEA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIECONTABlLITATEA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE - DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND STOCURILE - Stocurile si productia In curs de executie reprezintā, dupā caz, bunurile materlale , lucrārl si servicii destinate sā fie coosumate la prima lor utilizare,

fie vandute In situatia Tn care au starea de marfā sau produse rezultate din prelucrare, precum si productia Tn curs de executie aflatā sub forma productiei neterminate. In contabilitatea financiarā a Intreprinderii stocurile sunt clasificate si delimitate In functle de patru criterii: flzlc, destlnafla, faza clclulul de exploatare si locul de creare a gestlunilor, Corespunzātor acestor criterii sunt individualizate urmātoareie structuri. a) materii/e prime, care particip6 direct /a fabricarea produse/o(, reg6sindu-se In componenta /or integra/ sau partia/, In starea inifia/6 sau transformat6 ; b) materia/e/e consumabi/e sau furnituri/e cuprind materia/e/e auxlliare, combustibi/ii, materia/e pentru amba/at, piese/e de schimb, serriin/e/e ,S'i materia/u/ de p/antat, furajele ,S'/ a/te maten'a/e consumabi/e care particip6 indirect sau ajut6 activitatea de exp/oatare f6r6 a se reg6si, de regu/6, rn produsu/ rezu/tat ;in contabilitatea dln tara noastra, Tn stera stocurilor se includ si obiectele de inventar sI baracamentele. Obiecte/e de inventar sunt bunuri cu o valoare mai micā decat limita prevazuta de lege pentru a tl considerate mijloace fixe. inditerent de durata lor de servlciu, sau cu durata mai mica de un an. inditerent de valoarea lor. c) produse/e sub forma semifabn'cate/or (produse In curs de fabn'cajie), produse/ar f1nite (produse care au parcurs Intregu/ proces de fabricajie) ,S'i produse/or rezidua/e (rebuturi, maten'a/e recuperabi/e ,S'i de,S'euri) ; d) anima/e care nu au rndep/init condijii/e pentru a fi trecute /a anima/e adu/te, anima/e/e de rngr6,S'at, p6s6n'/e ,S'i c%nii/e de a/bine ; e) produc/ia rn curs de fabricatie reprezint6 maten'i/e prime care nu au trecut prin toate stadii/e de fabn'ca/ie, produse/e nesupuse probe/or ,S'i recep/iei tehnice sau necomp/etate rn rntregime, precum ,S'i /ucr6ri/e ,S'i seNicii/e rn curs de execu,tie sau neterminate ; f) m6rfuri/e, respectiv bunuri/e pe care Intreprinderea /e cump6r6 In vederea vanzarii. g) amba/aje/e (cu exceptia amba/aje/or de natura obiectelor de inventor s mfj/oace/or fixe) de transport ref%sibi/e care lnsotesc bunuri/e ln procesu/ circu/a:tiei lor (recuperabi/e facturate consemnate distinct care circu/a prin restituire sau Incluse in pretu/ marfii ,s:i care se pot va/orifica sau nu dupa uti/izare) . Structura financiara standardizata este proprie gestiunii si contabilitātii financiare a intreprinderii si opereazā cu douā criterii: desflnafla si faza clclulul de exploafare. Interesul informational este cel al finantārii pe termen scurt , calculārii 9i analizei mecanismului fondului de rulment, bugetarea activitātii de exploatare si gestionarea activitātii de trezorerie. Din punct de vedere metodologic, o asemenea structurā se Fealizeazā si se identificā prin conturile grupā sou principale din Planul de conturi general simbolizate cu douā cifre, sinteticele de gradul I sou divizionare , simbolizate cu trei cifre si sinteticele de gradulll sou subdivizionare, simbolizate cu patru cifre. Structura interna sou de gestiune, necesara, dar nestandardizata, este opozabila contabilitatii interne de gestiune. Ea opereaza cu celelalte doua criterii: Hzlc si locul de creare a gesfiunilor si se delimiteaza prin conturile analitice de stocuri corespunzatoare sortimentelor si gestiunilor (depozitelor create ca entitati gestion are repartizate in raspunderea unor persoane fizice).