CONTABILITATE - CONTABlLITATEA SUBVENTIILOR PENTRU INVESTITII referat

CONTABlLITATEA SUBVENTIILOR PENTRU INVESTITII -.Subventiile pentru investitii sau subsidiile de capital reprezint6 resursele obtinute de la bugete sau ajte Intreprinderi interesate In vederea procur6rii sau cre6rii de active imobilizate (in speçia! echipamente) sau de a finanta activit6ti pe termen lung J (exemplu. prime de dezvoltare pentru Intreprinderile care creeaz6 noi locuri de ) munc6). De asemenea, sunt asimilate subventiilor pentru investitii activele imobilizate primite cu tltlu gratuit prin donatie si cele constatate In plus cu oeozia inventarieni patrimoniului. Asa cum se desprinde din Standardu/ de Contabi/itate /nternaliona/ nr. 20. dou6 solutii se pot folosi pentru tratamentul contabil al subventiilor pentru investipi: solutia prin bilant. potrivit c6reia subventia este Inregistrat6 direct la rezerve si solutia prin rezultat. in baza c6reia subventia este trecut61n contul de rezultat pe una sau moi multe perioade. Solutia prin bilant se bazeaza pe aceea ca subventllle pentru Investltll reprezinta o sursa de finantare, fara a fi rambursabila si deci hu un castlg Tnregistrabll ca venit. in schimb solufia prin rezultat are In vedere ca subventiile sunt Incasari care provin dintr-o alto sursa decat a asoclatilor sau actionarilor. Intre cele doua solutii Tn general a fost preferata cea prin rezultat. cu adoptarea principiului .de a raporta subventiile la rezultate potrivit unei metode rationale, pa baza unui numàr de exercitii necesare pentru a le asocla costurilor aferente pentru care subventiile sunt conslderate ca le compenSebZa'. in consecinta, subventiile pentru investitii sunt contabilizate la momentul .t ' ca un moment amanat su pus repartizarii pe mai multe exercitli .t+cx '. Totodata. nu este exclusa nici varlanta potrivit carela subventia este dedusa dln valoarea bunului din momentul determinarii valorii sale contabile. Pentru contabilitateaIntreprinderli din Romania. s-o adoptat solutia contabllizarii subventiilor ca un rezultat amanat. Ea figureaza ca o componenta a capltalurilor proprii din momentUl constituirii, fiind transferata In cote rationale asupra veniturilor pe masura amortizarii. imobilizarilor finantate sou realizarii activelor imobilizate. Daca subventia a seNit la finantarea de imobilizari neamortizabile, cota parte anuala este determinata raportand sumo subventiilor la numarul de ani stabiliti pentru indepllnirea obligatiilor prevazute In contract. De exemplu, subventia acordata pentru achlzitia unui teren poate fi alocata In co!''ditia construirii pe acesta a unui imobil. In conseclnta este etalata In timp in raport de durata de viata a imobilului construit. Subventiile pentru investltii sunt evidentiate prin contul 131 'Subvenfii pentru investlfii' care se crediteazo cu subventiile incasate de la stat sou din alte surse pentru finantarea investitillor, precum si cu valoarea bunurilor de natura activelor imob111zate primite cu titlu gratuit sou constatate in plus la inventariere. In debitul contului se fnregistreaza cotele parti din subventli asimilate veniturllor exceptionale pe masura amortizarii sou realizarli prin vanzare a activelor imobilizate. finantate pe aceasta cale. Solgul creditor reprezinta subventllle pentru investitii delimitate in pasiv ca sursa de finantare a imobilizarilor create pe aceasta cale.Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani