Evaluarea stocurilor la intrare referat

Evaluarea stocurilor la intrare -Priricipial. laintrare stocurile suntevalüate la costul istoric. identificat dupà cal. prln costul dè achilltie. pentrustocurile C:(jmpàrate. costul de productlè pentru stocurile fabricate $i alte costuri ocalionate de stocurile intrate. Costul de achizltie cuprinde pretul de cumporare. inclusiv taxele de import$1 celelalte taxe de cumpàrore. costurile de transport ~i de manipul.are ~i alte costurl accesorii de achilitie imputabile direct. cu exceptia rabaturilor. risturnelor ~i remilelbr primite de la furnilori. Costul de productle cuprinde costul de achilitie al materiilor prime $1 materialelor consumate. celelalte cheltuieli directe de productie (transformare) precum $i cota cheltuielilor indirecte de productle determinate ratlonal ca fiind legate de fabricatia bunurilor. De asemenea pot fi incluse dobônlile la cieditele bancare contractate pentru productia cu clclu lung de fabricatie. aferente perioadei. Pentru stocurile intrate prin aport la capitalul social. cu titlu gratuit sou recuperate din delmembrarea mijloacelor fixe. costul istoric este egal cu valoarea de utilltate estlmata rn functlede pretul pletel; utilitatea ~I,starea acestora. .. Evaluarea in contabi/itate a a stocurilor la iesire -Problema fundamental6 a Inregistr6rilor la ie~irea stocurilor cump6rate sau fabricate este cea a pretului uti!izat pentru evaluarea loturilor ie~ite. In acest sens s-au delimitat mai multe metode cum sunt: * metoda identific6riispecifice ( IS ); * metoda costului mediu ponderat ( CMP ); * metoda epuiz6riiloturilor, cu variantele: -primul intrat : prim:ùl ie~it ( FIFO ) -ultimul intrat -primul ie~it ( LlFO ) -urm6torul intrat -primul ie~it (NIFO); * metoda ultimului pret de cump6rare; * metoda pretului prestabilit: * metoda stocului util; Metoda Identlflcàrll speclflce porne~te de la ipoteza ca fiecare articol ie~it este identificat prin data de intrare ~i costul de achlzitie. Sistemul de depozltare permite o asemenea identlficare. O asemenea metoda utilizata pentru elementele de stocuri care sunt Tn mod obi~nult fungibile. prin alegerea loturilor. poate reprezenta o modalitate de "aranjare'. a beneficlului perioadei . Metoda costulul medlu ponderat (CMP). Costul mediu ponderat se poate calcula lunar sou dupa fiecare operatie de Intrare sou Tnainte de fiecare operatie de intrare. ca raport Tntre valoarea totala a stocului initial plus valoarea intrarilor pe de o parte ~i cantitatea existenta Tn stocul initial plus cantitatea intrata, pe de alta parte. Metoda epulzarll loturllor, varlanta "ultlmul Intrat -prlmul le,It.' (LIFO), le~lrlle din stoc sunt evaluate la costul de achizitle al articolelor intrate ultlmele Tn stoc. Pe masura epuizarii lotulul, stocurile ie~ite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sou de productie allotului anterior In ordine invers cronologica. Astfel, din ceJe 120 buc. consumate pe 14.03., 100 buc. se vor evalua la 11 lei ~i 20 buc. la 10 lei; Tn ceea ce prlve~te le~irile pe 30.03., ele vor fi prelevate asupra stocului la 12 lei pentru 50 buc.(ultima intrare pe 16.03.) ~i la pretul de 10 lei pentru 20 buc. Metoda epulzarll loturllor. varlanta ..urmàtorul (proxlmul) Intrat -prlmul le,lt" (NIFO), ie~irile din stoc sunt evaluate la valoarea de Inlocuire bazata pe pretul ultjmei focturi (eventual la pretul estimativ al urmatoarei facturi). De regula acest pret este egal cu pretul pietei sau costul de Inlocuire, dupa caz. Metoda ultlmului pref de cumparare. stocurile ie~ite sunt evaluate la pretul de cumparar.e Inscris In factura ultimelor loturi intrate In gestiunea Intreprinderii. Metoda prefului prestablllt , antecalculat pe baza preturilor medii ale bunurilor respective din exercitiile precedente, corectate cu indicele de variatie a preturilor. Diferentele Intre pretul prestabilit ~i costul efectlv de achizitie .se Inregistreaza In faza de intrare distinct In contabilitate. De asemenea, sunt ref\ectate ~i diferentele Intre pretul prestabilit al stocurilQr initiale din exercltiul precedent ~i pretul prestabilit al acelora~i stocuri antecalculat pentru exercitiul curent.  36256fyp68coh9t

  36256fyp68coh9t

  36256fyp68coh9t

Copyright © Contact | Trimite referat