SAPARD - Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale - Proiect Finantatat de Uniunea Europeana SAPARD referat

SAPARD - Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale - Masura 2.1

Finantator: Uniunea Europeana – SAPARD

Infrastructura rurala este foarte redusa si prezinta disparitati foarte mari. In majoritatea spatiului rural se remarca urmatoarele:
- drumuri locale nemodernizate sau lipsa drumurilor locale, stare de lucruri ce are un impact negativ asupra accesului direct la reteaua rutiera sau la cea de cale ferata precum si cele care imbunatatesc circulatia in zonele rurale si/sau deservesc accesul la exploatatiile agricole;
- reteaua de alimentare cu apa in sistem centralizat este insuficienta
- reteaua de canalizare si statiile de tratare a apelor reziduale
- in majoritatea comunelor lipseste canalizarea, iar statii de epurare nu exista, apele uzate fiind de regula deversate in apele curgatoare care traverseaza satele sau sunt imprastiate pe camp.
Programul SAPARD, prin masura de infrastructura rurala este complementar Programului pentru Normalizarea Vietii la Sate care este implementat de Guvernul Romaniei prin Hotararea de Guvern nr. 577/1997 privind pietruirea drumurilor comunale si alimentarea cu apa a satelor si prin Hotararea Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea si garantarea de catre Guvern a unui credit extern pentru realizarea unor programe guvernamentale (alimentarea cu apa a satelor si asigurarea de locuinte sociale).
Prin programul aprobat prin HG.577/1997 au fost finantate proiectele de imbunatatire a infrastructurii rurale in perioada 1997-2000, in majoritate cu fonduri de la bugetul de stat si reprezinta sprijinul acordat de catre satul roman pentru dotarea satelor si comunelor cu lucrari de infrastructura rutiera si edilitara. Programul a cuprins proiecte de interes major pentru activitatile locale in limita a 30% din lucrarile inventariate ca fiind necesare.
Programul finantat prin HG.687/1997 a fost creat in scopul sprijinirii si urgentarii realizarii programului aplicat prin HG.577/1997. Acesta prevede garantarea de catre Guvernul Romaniei a unui credit extern de 340 mil USD, din care 280 mil USD sunt destinati realizarii subprogramului de alimentare cu apa a satelor.
De asemenea, Programul SAPARD este in stransa complementaritate la nivel national cu Programele PHARE si Programul ISPA, care vizeaza proiecte de alimentare cu apa, canalizare, epurare si gropi ecologice, exclusiv pentru mediul urban (orase cu o populatie mai mare de 300.000 de locuitori) Programul se desfasoara pe o perioada de 7 ani intre 2000-2006.
Pentru anul 2000 au fost selectionate un numar de 7 orase pentru realizarea statiilor de epurare si 1 oras pentru realizarea unei gropi ecologice de gunoi.
Un alt Program ce va veni in sprijinul dezvoltarii infrastructurii rurale este cel ce va fi derulat de Banca Mondiala incepand cu anul 2001, si va putea oferi solicitantilor sprijin pentru cofinantare.
Prin Programul SAPARD se vor finanta modernizari si constructii de drumuri comunale. Conform Legii 82, privind aprobarea Ordonantei Guvernului 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor. Drumurile comunale cuprind:
Drumurile care sigura legatura dintre:
- Resedinta de comuna si satele componenete
- Orase si satele care ii apartin, precum si alte sate, facandu-se clar delimitarea pe pozitii kilometrice pentru spatiul rural.
- Drumurile vicinale – drumuri care deservesc mai multe proprietati, fiind situate la limitele acestora;
- Strazi- drumuri publice in interiorul localitatilor indiferent de denumire (strada, bulevard, cale, chei, splai, sosea, fundatura, ulita etc.).
Toate aceste programe vor fi in stransa complementaritate, urmarindu-se ca prin derularea lor sa se realizeze la nivel national o dezvoltare integrata.

CAMPUL DE ACTIUNE AL MASURII
Vor fi sustinute urmatoarele submasuri ce vor
putea dezvolta in cadrul lor anumite tipuri de proiecte:

Drumuri in zonele rurale.
In cadrul acestei submasuri se vor dezvolta urmatoarele tipuri de proiecte:
- Executia de drumuri comunale noi, cu prioritate pentru cele care faciliteaza accesul la drumurile judetene si nationale si la reteaua de cai ferate.
- Modernizarea drumurilor comunale cu prioritate pentru cele care faciliteaza accesul la drumurile judetene si nationale si la reteaua de cai ferate.

Alimentarea cu apa in sistem centralizat in zonele rurale
In cadrul acestei submasuri se vor dezvolta urmatoarele tipuri de proiecte:
- Executia unor lucrari noi de alimentare cu apa (captare, aductiune, statie de tratare, rezervor de inmagazinare, retea de distributie);
- Extinderea si/sau modernizarea, dupa caz a: aductiunilor si retelelor de distributie, rezervoarelor de inmagazinare a apei, statiilor de pompare, statiilor de tratare;

Canalizari in sistem centralizat in zonele rurale
In cadrul acestei submasuri se vor dezvolta urmatoarele tipuri de proiecte:
- Executia unor lucrari noi de canalizare (retea de canale colectoare a apelor uzate manajere, statia de epurare, statia de pompare, unde este cazul, canale de evacuare a apelor uzate)
- Extinderea si/sau modernizarea, dupa caz, a retelelor de canale colectoare a apelor uzate menajere, statiilor de epurare, statiilor de pompare si a canalelor de evacuare apelor epurate, tratarea apelor uzate.
Beneficiari

- Consiliile locale comunale
- Asocieri de tip partenerial cu statut juridic intre consiliile locale comunale

Beneficiarii publici se vor angaja sa realizeze lucrarile in conformitate cu legislatia nationala in vigoare (OG 118/1999, privind achizitiile publice), si cu regulile comunitare stabilite conform Acordului Multianual de Finantare; Serviciul, furnizarea si contractele de munca stabilite in cadrul cooperarii Comunitare pentru tarile terte.

Zone eligibile

Proiectul va fi amplasat in spatiul rural definit conform Legii.

Costuri eligibile

Toate investitii prevazute Campul de actiune al masurii

Cheltuielile eligibile, asa cum sunt ele prevazute in Reglementarea Comisiei (CE) nr. 2759/1999:
- Construirea de proprietati imobiliare cu exceptia cumpararii de terenuri;
- Achizitii de mijloace informatice si software pentru monitorizarea proceselor de productie si controlul calitatii acestora;
- Cheltuieli generale, cum ar fi plata arhitectilor inginerilor si consultantilor, a studiilor de fezabilitate, achizitionarea de patent si licente, care sa nu depaseasca 12% din aceste cheltuieli.
- Modernizarea constructiilor si a instalatiilor existente,
- Achizitii de echipamente noi, care corespund normelor U.E.

Costuri neeligibile

Achizitionarea de mijloace de transport

Valoarea programului

Valoarea finantarii este de 150.666.667. EUR

Drumuri comunale 75.333.333
Apa potabila 52.733.333
Canalizare 22.600.000

Caracteristicile programului

- Proiectele publice sunt proiecte de infrastructura care nu genereaze venituri substantiale, in consecinta aportul dat fiind de 100% din costul eligibil total.
- In cadrul acestei masuri vor putea fi finantate proiecte a caror valoare totala eligibila este cuprinsa intre 100 000 EURO si 1 000 000 EURO.
- Un beneficiar poate primi ajutor de doua ori in limita sumei maxime eligibille a masurii pe perioada derularii programului SAPARD.

Grantul este compus in general din sume publice dupa cum urmeaza:
- minim 25% contributie nationala (bugetul national sau local);
- Pana la 75% contributie comunitara

- Rata de 100 % poate fi aplicata pentru proiectele publice care nu genereaza venituri nete substantiale.
- Activitatile din cadrul proiectului eligibile se vor desfasura dupa semnarea contractului cu exceptia studiilor de fezabilitate si tehnice, in limita procentului aprobat in cadrul masurii.
- Plata sprijinului financiar va fi facuta pe baza de documente justificative care sa probeze realizarea activitatilor si eligibilitatea acestora. Luindu-se in considerare optiunile beneficiarilor, plata poate fi facuta intr-o singura transa la sfarsitul proiectului sau in maximul 4 transe.

- beneficiarii trebuie sa mentionaze clar in documentele contabile toate operatiunile privitoare la respectiva investitie;
- un beneficiar poate primi un ajutor de doua ori in perioada 2000-2006, in limita sumei maxime eligibile in cadrul masurii;
- beneficiarii pot solicita sprijin pentru un nou proiect dupa finalizarea completa a proiectului anterior;
- beneficiarul va colabora si va prezenta orice informatie solicitata de oficialii M.A.A., Agentia SAPARD, Comisia U.E. sau alte structuri autorizate sa controleze si sa auditeze implementarea proiectului;
- sprijinul acordat va fi recuperat daca obiectivele sprijinite nu sunt folosite conform scopului destinat sau in cazul in care acestea au fost vandute sau inchiriate pe o perioada de 5 ani dupa finalizarea proiectului (data ultimei transe).Documente necesare

Potentialul beneficiar va trebui sa anexeze la cererea de finantare urmatoarele documente:

- Studiul de fezabilitate intocmit conform ordinului nr. 784-34/N al Ministrului Finantelor si al Ministrului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pentru aprobarea Normalor Metodologice privind continutul cadru de organuzare a licitatiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare si decontare a executiei lucrarilor;
- Hotararea Consiliului Local al comunei beneficiare referitoare la necesitatea investitiei , urmare a unui Proces Verbal prin care sa se ateste ca majoritatea locuitorilor sunt de acord cu aceasta investitie.
- Existenta unei Decizii a Consiliului Local care sa ateste ca lucrarile sunt prevazute in bugetul local pentru perioada realizarii investitiei. Respectiva Decizie a Consiliului Local va trebui sa mentioneze de asemenea care sunt costurile neeligibile care vor fi suportate de catre Primarie pe perioada derularii investitiei;
- Certificatul de urbanism continand lista avizelor necesare pentru demararea investitiei, cum ar fi de exemplu:
titlu de proprietate asupra terenurilor necesare,
aviz de consum a energiei electrice,
in functie de tipul investitiei se vor solicita si alte avize specifice necesare
- acord de mediu, insotit dupa caz de studiu de impact conform Legii nr. 137/2000 privind protectia mediului si Ord. 125/1996 al Ministrului Apelor Padurilor si Protectiei Mediului pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului si Ordinului nr. 278/1996 privind aprobarea Regulamentului de licenta pentru elaboarea studiilor de impact asupra mediului;
- ultimul bilant al anului precedent depunerii proiectului.
- Avizul directiei de finante care sa ateste ca beneficiarul proiectului nu are datorii catre bugetul de stat sau bugetul asigurarilor sociale, altele decat imprumuturile bancare pentru care este respectat graficul de rambursare, pierderi sau taxe fiscale neplatite;
- Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca aplicantul nu beneficiaza de finantare prin alte programe pentru proiectul care face obiectul sprijinului SAPARD;
- Cazier judiciar al responsabilului de proiect;
- Avizul sanitar veterinar eliberat de institutiile abilitate care sa ateste ca proiectul este in conformitate cu legislatia nationala.
- Angajamentul Consiliului Local pentru suportarea cheltuielilor de intretinere;
- Angajamentul Consiliului Local pentru elaborarea studiului tehnic sau de insusire a unui studiu tehnic deja intocmit.

Institutii prin care se deruleaza programul

  • Agentiile SAPARD

Data lansare

estimativ 7 mai 2002

Conditii de eligibilitate generale

- Trebuie sa se demonstreze utilitatea tehnica si functionala a proiectelor prin memoriu justificativ si studiu de fezabilitate
- Proiectele vor trebui sa demonstreze impactul lor asupra activitatii economice printr-un studiu cost/beneficiu.
- La realizarea lucrarilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale armonizate cu legislatia U.E.; aceste materiale trebuie sa fie in concordanta cu prevederile HG nr. 766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate la executia lucrarilor de alimentare cu apa, canalizare si drumuri;
- Proiectul trebuie sa se incadreze in prioritatile propuse prin PUG - Planul de urbanism general si Planurile de Amenajare a Teritoriului
- Regimul juridic al terenului pe care se executa lucrarea trebuie sa fie inclus in proprietate publica;
- Beneficiarul proiectului se angajeaza sa elaboreze studiul tehnic in cel mult 6 luni de la aprobarea proiectului;
- Decizia Consilului comunei beneficiare cu referire la necesitatea investitiei urmare a Procesului Verbal care atesta ca majoritatea locuitorilor comunei sunt de acord cu investitia;
- Angajamentul Consilului Local de a suporta cheltuielile de intretinere;
- Acordul de mediu insotit dupa caz de studiu de impact.Conditii de eligibilitate specifice

Pentru submasura drumuri in zonele rurale
- proiectele realizate in cadrul acestei submasuri sa nu permita construirea drumurilor de pamant;
- Proiectele trebuie sa-si demonstreze compatibilitatea cu reglementarile de mediu nationale si europene care sunt transpuse si se vor implementa pe perioada programului SAPARD (vezi Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2), prin prezentarea acordului de mediu pentru investitia propusa pentru modernizarea drumurilor locale si prin prezentarea studiului de impact pentru construirea de noi drumuri comunale.
- proiectele sa nu permita utilizarea gudroanelor;
- Proiectele propuse trebuie sa respecte prevederile legii 82/1997 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor si Normele Tehnice privind proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, intretinerea, repararea, administrarea si exploatarea drumurilor publice elaborate si aprobate prin Ordin de Ministerul Transporturilor.
- proiectele trebuie sa includa amenajarea prin imbracaminti adecvate, a intrarilor drumurilor de exploatare din pamant;
- Proiectele trebuie sa propuna drumuri publice cu un profil transversal si o structura a sistemului rutier, corespunzator categoriei functionale si clasei tehnice respective;
- proiectele care propun drumuri pietruite trebuie sa prevada ca dupa operatia de pietruire sa se execute operatiunile de impermeabilizare si stabilizare a stratului de rulare prin tratamente bituminoase duble cu pietris, pietris concasat sau cribluri;
- proiectele trebuie sa prevada ca realizarea colectarii apelor provenite din precipitatii se va face prin rigole, santuri si podete de descarcare;

Pentru submasura alimentare cu apa in sistem centralizat in zonele rurale:
- prezentarea studiilor hidrologice care sa confirme existenta sursei de apa in cantitatea suficienta;
- Proiectele trebuie sa-si demonstreze compatibilitatea cu reglementarile de mediu nationale precum si cu reglementarile europene in domeniu adoptate prin legislatia nationala si acestea se vor implementa pe perioada programului SAPARD (vezi Anexa nr.1 si Anexa nr. 2), prin prezentarea studiului de impact pentru executia de noi lucrari de alimentari cu apa si pentru extinderea celor existente si prin prezentarea acordului de mediu pentru lucrarile de modernizare a celor existente.
- inmagazinarea apei potabile se va face numai in rezervoare inchise;
- pomparea in reteaua publica a apei din fantanile existente in vatra satului sa nu fie permisa;
- sa se foloseasca numai aductiuni inchise;
- pentru toate tipurile de captare (subterana, izvoare, de suprafata) sa fie instituite in mod obligatoriu zonele de protectie sanitara in conformitate cu HG. 101/1997
- populatia deservita sa fie de minim 500 locuitori.

Pentru submasura canalizare in sistem centralizat in zonele rurale:
- Proiectul trebuie sa aiba studiu de fezabilitate aprobat de catre serviciile specializate din cadrul MAPPM
- Sunt permise numai proiectele care rezolva evacuarea substantelor retinute in reteaua de canalizare si/sau evacuarea namolului rezultat din statiile de tratarea apei

Proiectele trebuie sa-si demonstreze compatibilitatea cu reglementarile de mediu nationale, precum si cu standardele comunitatii europene in domeniu, adoptate de legislatia nationala, si aceste proiecte vor fi implementate pe perioada Programului SAPARD (Anexa nr. 1 si Anex reciclarea si eliminarea produsilor reziduali si a altor deseurilor nocive.Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani