NORME TEHNICE ALE INSTITUTIILOR PIETEI RASDAQ PRIVIND DERULAREA OFERTELOR PUBLICE DE CUMPARARE PE PIATA RASDAQ referatNORME TEHNICE ALE INSTITUTIILOR PIETEI RASDAQ PRIVIND DERULAREA OFERTELOR PUBLICE DE CUMPARARE PE PIATA RASDAQ

actualizata 11 oct 1999

Prezenta norma tehnica descrie operatiunile care se desfasoara in cadrul institutiilor pietei RASDAQ in cazul desfasurarii unei oferte publice de cumparare de valori mobiliare pe piata RASDAQ.

Art. 1 (1) Cu cel putin doua zile inaintea datei de incepere a derularii ofertei publice de cumparare (OPC), ofertantul va trimite, prin grija societatii de valori mobiliare care intermediaza oferta (denumita in continuare"Intermediar"), copii de pe urmatoarele documente astfel:a.Prospectul de oferta, avizat de CNVM;

b.Decizia CNVM de autorizare a OPC;

c.Autorizatia OPC eliberata de CNVM.

a.Decizia CNVM de autorizare a OPC;

b.Autorizatia OPC eliberata de CNVM. 48153ymo43nfh9m

(2) Comunitatea brokerilor si Rasdaq SRL vor fi anuntate de catre ANSVM de derularea acestei OPC cu cel putin o zi inainte de inceperea acesteia.

Art. 2 (1) In scopul desfasurarii ofertelor publice de cumparare pe piata RASDAQ, SNCDD deschide si mentine un cont propriu dedicat OPC, avand alocat un user corespunzator in sistemul RASDAQ. Dupa necesitate, SNCDD deschide si conturi suplimentare ale contului sau dedicat OPC, fiecarui astfel de cont suplimentar urmand a-i fi alocat un user corespunzator in sistemul RASDAQ.

(2) Contul SNCDD si Userul alocat in sistem va fi comunicat de catre SNCDD comunitatii brokerilor si ANSVM.

(3) In contul dedicat OPC (sau, dupa caz, intr-un cont suplimentar al acestuia) se depun actiunile acceptantilor unei oferte publice de cumparare in perioada de valabilitate a ofertei.

Art. 3 (1) Odata cu documentele prevazute la art.1 alin.1, Intermediarul va adresa SNCDD o cerere scrisa pentru utilizarea contului dedicat OPC (sau, dupa caz, un cont suplimentar al acestuia) in scopul desfasurarii ofertei publice de cumparare pe care o intermediaza.

(2) SNCDD va informa in scris Intermediarul despre contul si userul ce se utilizeaza in desfasurarea si raportarea OPC.

Art. 4 (1) Dupa verificarea indeplinirii tuturor conditiilor prevazute mai sus, SNCDD va informa toti Utilizatorii Directi asupra afectarii contului dedicat OPC (sau, dupa caz a unui cont suplimentar determinat al acestuia) in vederea derularii unei anumite oferte publice, transmitand si orice alte date necesare bunei desfasurari a acesteia.

(2) In sistemul RASDAQ va fi definit un simbol particular ZZSimbVM pentru societatea emitenta pentru care se desfasoara OPC. Intermediarul ofertei are obligatia de a afisa in sistem numarul de actiuni pentru care se desfasoara oferta si pretul, in conformitate cu prospectul autorizat de CNVM.

Art. 5 (1) Incepand cu data de initiere a OPC, actiunile persoanelor interesate, inclusiv ale clientilor intermediarului OPC, pot fi depuse in contul dedicat OPC, prin intermediul Utilizatorilor Directi, care vor initia in acest sens transferuri de tip Free Portfolio intre conturile proprii deschise la SNCDD si contul dedicat OPC.

(2) Initierea oricarui transfer in contul dedicat OPC va fi precedata de expedierea de catre Utilizatorii Directi catre Intermediar a formularului corespunzator de acceptare a ofertei, in modalitatile stabilite de Intermediar in prospectul de oferta.

Art. 6 (1) SNCDD va depozita in contul dedicat OPC actiunile depuse pe contul Utilizatorilor Directi si al clientilor acestora, va tine evidenta stricta a depunerilor si retragerilor, garantand ca actiunile depuse in contul dedicat OPC nu vor deveni proprietatea sa sau a unei terte persoane.

(2) La cerere, SNCDD va trimite un raport zilnic Intermediarului ofertei, asupra situatiei depunerilor de actiuni in contul dedicat OPC.

(3) Contul dedicat OPC va fi accesibil Utilizatorilor Directi exclusiv in vederea efectuarii transferurilor pe intreaga perioada de desfasurare a OPC, stabilita in prospect, in zilele lucratoare, intre orele 9:00 - 18:00, cu exceptia datei de inchidere a ofertei, cand programul va fi 9:00 - 13:00. In prospectul de oferta autorizat de CNVM va fi mentionat in mod explicit acest orar de desfasurare a ofertei publice.

Art. 7 ANSVM si SNCDD vor fi informate in maximum o zi lucratoare despre orice modificare a prospectului de oferta publica, autorizata de CNVM expres sau implicit. Informarea va fi insotita de actele doveditoare corespunzatoare, conform Regulamentului nr. 16/1996. Comunitatea brokerilor si Rasdaq SRL vor fi anuntate de catre ANSVM despre orice modificare aparuta in prospectul OPC.

Art. 8 (1) Actiunile depuse in conformitate cu termenii unei OPC pot fi retrase in orice moment inainte de data expirarii acesteia. In acest sens, Utilizatorii Directi vor adresa cereri scrise si stampilate catre SNCDD (avand semnatura OPL sau a Directorului General), in nume propriu sau in numele clientilor lor, iar SNCDD va efectua transferul corespunzator din contul dedicat OPC in contul Utilizatorului Direct solicitant, in maximum 24 ore de la data primirii cererii, dar fara a se depasi data de inchidere a ofertei.

(2) Utilizatorul Direct va comunica retragerea actiunilor, in mod obligatoriu, si Intermediarului, simultan cu transmiterea cererii corespunzatoare catre SNCDD.

Art. 9 (1) La data de inchidere a ofertei, pana la orele 16:00, SNCDD va trimite Intermediarului OPC raportul final privind depunerile de actiuni in contul dedicat OPC.

(2) In cazul in care se inregistreaza suprasubscriere, Intermediarul va efectua alocarea pro rata a actiunilor care urmeaza a fi cumparate, in deplina conformitate cu prevederile prospectului de oferta, informand in aceeasi zi fiecare Utilizator Direct care a efectuat transferuri in contul dedicat OPC asupra rezultatului detaliat al alocarii, pentru respectivul Utilizator si clientii acestuia.

(3) Intermediarul va efectua urmatoarele comunicari privind rezultatul ofertei:

  • catre ANSVM – rezultatul ofertei (alocarii, daca este cazul) pe fiecare client participant, pana in ziua urmatoare inchiderii ofertei, in vederea raportarii tranzactiilor in sistemul RASDAQ.

  • catre SNCDD - centralizat pe Utilizatori Directi, in aceeasi zi de inchidere a ofertei

(4) Dupa primirea de catre SNCDD a raportului scris asupra rezultatului alocarii finale, eventualele actiuni in surplus pot fi retrase din contul dedicat OPC, prin transferuri de tip "Free Portfolio" efectuate de SNCDD in subconturile "Transfer–in" ale Utilizatorilor Directi, in baza cererilor scrise ale acestora, in nume propriu sau in numele clientilor lor .

Art. 10 (1) In ziua lucratoare urmatoare celei realizarii alocarii si comunicarii rezultatului OPC (T), Utilizatorii Directi vor raporta in sistemul Rasdaq tranzactiile corespunzatoare finalizarii OPC.

(2) Tranzactiile vor avea loc astfel:

  • pentru clientii vanzatori Þ Utilizatorii Directi vanzatori (pe cont propriu sau pe contul clientilor acestora) vor raporta o tranzactie de vanzare catre userul alocat contului dedicat OPC; in acest mod se vor raporta si tranzactiile de vanzare efectuate de Intermediarul ofertei pentru actiunile subscrise (pe cont propriu sau pe contul clientilor) in cadrul OPC.

  • pentru clientul cumparator Þ Intermediarul OPC va raporta o tranzactie de cumparare catre userul aloca contului dedicat OPC.

Compararea tranzactiilor se va face automat in sistemul de tranzactionare RASDAQ .

(3) Ordinele de vanzare introduse de Utilizatorii Directi vanzatori, precum si ordinele de cumparare ale Intermediarului, vor fi in stricta concordanta cu rezultatul alocarii pro rata, comunicat de Intermediarul ofertei.

(4) Tranzactiile corespunzatoare OPC vor avea in mod obligatoriu ca data a decontarii T+2, unde T este data tranzactiei, si se vor face la pretul unic prevazut de art. 13 din Regulam. CNVM nr. 16/1996.

Art. 11 (1) Pana in ziua T+1, orele 14:00, ofertantul, prin grija Intermediarului, va remite SNCDD extrasul de cont bancar prin care va face dovada ca dispune de intreaga suma necesara pentru decontarea tranzactiilor aferente OPC.

(2) Dupa primirea extrasului de cont, SNCDD va initia transferul tuturor actiunilor obiect al OPC, din contul dedicat OPC, in conturile Utilizatorilor Directi care au dat curs ofertei (in subconturile "Free").

Transferul va fi finalizat pana la orele 10: 30, in ziua T+2.

(3) Netransmiterea in termenul indicat mai sus a extrasului de cont va duce la amanarea decontarii tranzactiilor aferente OPC, cu suportarea consecintelor prevazute de Regulamentul si Procedurile SNCDD de catre Intermediarul OPC, care va fi de asemenea responsabil pentru toate prejudiciile aduse tertilor prin amanarea decontarii.

Art. 12 Dupa finalizarea cu succes a decontarii tranzactiilor in ziua T+2, SNCDD va transmite intermediarului OPC un raport final, cuprinzind numarul de valori mobiliare cumparate si suma totala decontata.

Art. 13 (1) SNCDD va percepe o taxa pentru utilizarea contului dedicat OPC, in conformitate cu lista de comisioane aflata in vigoare, taxa ce se va achita de catre Intermediarul ofertei. (Nota: articol actualizat actualizat pe 8 oct 1999)

(2) Costurile aferente transferurilor de actiuni in si din contul dedicat OPC vor fi achitate de Utilizatorii Directi si vor fi suportate in conformitate cu contractele existente intre Utilizatorii Directi si clientii acestora.

(3) RASDAQ SRL va percepe comisioanele de tranzactionare prevazute in contractele incheiate intre Utilizatorii Directi ai sistemului si RASDAQ srl.

In vederea punerii in aplicare a prevederilor art. 4 alin. (2) din Regulamentul privind membrii Asociatiei Bursei si pentru desfasurarea in bune conditii a relatiilor cu clientii, membrii Asociatiei Bursei vor folosi in desfasurarea activitatii lor de intermediere de valori mobiliare, urmatoarele documente:

A) Pentru deschidere de cont:

1. Contractul incheiat intre societatea membra si client

2. Cererea de deschidere de cont pentru persoane fizice sau juridice

B) Pentru informarea clientului asupra tranzactiilor executate si asupra tuturor operatiunilor efectuate in contul de numerar si in contul de valori mobiliare: 

3. Confirmarea tranzactiei

4. Extrasul de cont lunar - situatie activitate cont client

 

NOU / MODIFICAT

COD AGENT ___________ DATA____/____/___ NR. DE CONT :_________________CONT

 

CERERE DE DESCHIDERE DE CONT PENTRU PERSOANELE FIZICE

(se va completa de catre agentul pentru valori mobiliare)

1. Nume si Prenume _____________________________________________________________

Data, locul nasterii, cetatenia:____________________________________________________

Buletin de Identitate/ Pasaport:__________________________________________________

Domiciliul:___________________________________________________________________

(adresa completa)

Resedinta:___________________________________________________________________

(adresa completa)

Telefon: domiciliul ________________ resedinta ________________ Fax: _______________

reprezentata prin _____________________ cu procura autentificata anexata la prezenta cerere.

2. Transmiterea confirmarilor tranzactiilor si a extraselor de cont lunare la adresa urmatoare:

____________________________________________________________________________

3. Loc de munca

a) Clientul este: minor ____ student ____ angajat ____ pensionar _____ altele _____________

b) Loc de munca al clientului: (In cazul in care clientul este pensionar se indica ultimul loc de munca)

Institutie_____________________________________________________________________

Obiect de activitate ____________________________________________________________

Sediul Social_________________________________________________________________

Profesia_____________________________________________________________________

Functia______________________________________________________________________

4. a) Este clientul asociat unic sau face parte din grupul actionarilor in cadrul societatii in care isi desfasoara activitatea?

a1) Asociat unic DA_____ NU____ a2) Grup de actionari DA___ NU____

b) Enumerati societatile deschise tranzactionate in cadrul Bursei de Valori Bucuresti in care clientul este membru al Consiliului de Administratie sau al conducerii executive.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

c) Enumerati societatile deschise tranzactionate in cadrul Bursei de Valori din Bucuresti in care clientul detine singur sau impreuna cu alte persoane fizice sau juridice cel putin 5% din drepturile de vot sau din actiunile respectivei societati.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

d) Este clientul membru al Consiliului de Administratie sau al conducerii executive a unei societati membre a Asociatiei Bursei, al Comitetului Bursei, al Comisiilor Speciale sau al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare ? DA_____NU_____Daca DA, dati detalii______________________________

e) Este clientul angajat permanent sau temporar al unei societati membre a Asociatiei Bursei, al Bursei sau al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare ? DA_____ NU_________ Daca DA, dati detalii_______________

5. Clientul a avut / are conturi deschise si la alte societati de valori mobiliare? DA_____NU_____

6. Starea civila a clientului: Casatorit________ Necasatorit__________Daca este casatorit:Nume sot/ sotie _________________________________________________

Institutie_______________________________________________________

Obiect de activitate ______________________________________________

Profesie____________________Functia_____________________________

7. Va cunoasteti clientul dinaintea deschiderii contului? DA_____ NU_______

De cat timp va cunoasteti clientul? ___________Ani/Luni

Metode de contactare a clientului: Anunt publicitar

Prin telefon

Contact personal

La sediu

Recomandat

8. Are agentul pentru valori mobliare un interes direct sau indirect fata de client altul decat cel legat de perceperea comisionului ? Da _____Nu______ Daca da, dati detalii_____________

9. Alte documente necesare deschiderii contului si atasate la prezenta cerere:

-Procura autentificata, daca clientul doreste sa fie reprezentat

10. a) Daca clientul este sub varsta legala, atasati incuvintarea autoritatii tutelare

b) Situatia financiara : Clientul are in proprietate personala:

Casa____ Autoturism____Alte proprietati______

Situatia financiara:Sub 10 mil. lei ___10 - 50 mil. lei___ 50 - 100 mil. lei___peste 100 mil. lei_

Venitul anual sub 3 mil. lei _______3 - 10 mil.lei________ peste 10 mil.lei______

c) Nivel cunostinte in domeniul pietei financiare:

Foarte bun____ Bun____ Suficient_____ Deloc ______

d) Obiectivele investitionale ale clientului

10. Semnatura clientului:________________________

11. Comentariile agentului pentru valori mobiliare____________________________________________________________________

Semnatura agentului pentru valori mobiliare _________________________

12. Aprobarea de catre directorul societatii de valori mobiliare sau de catre persoana desemnata de catre aceasta. Data:____________Semnatura:_____________________

NOTE________________________________________________________________


COD AGENT _____________ Data:____/____/____ NR. DE CONT:____________ CONT

CERERE DE DESCHIDERE DE CONT PENTRU PERSOANELE JURIDICE

(se va completa de catre agentul pentru valori mobiliare)

1. Denumire:___________________________________________________________________

Sediul Social:_________________________________________________________________

(adresa completa)

Telefon:_____________________________Fax:____________________________________

Societate inmatriculata in Registrul Comertului al Mun./Jud.___________________________

cu nr______________________ Cod Fiscal_______________________ reprezentata prin ___

_______________________________________ ca reprezentant legal al societatii sau de reprezentantul imputernicit al acesteia prin imputernicire scrisa, anexata la prezenta cerere.

2. Transmiterea confirmarilor tranzactiilor si a extraselor de cont lunare se va face la sediul social.

3. a)Enumerati societatile deschise tranzactionate in cadrul Bursei de Valori Bucuresti sau pe alte piete organizate in care clientul este reprezentat in Consiliul de Administratie sau al conducerii executive.

___________________________________________________________________________

b)Enumerati societatile deschise tranzactionate in cadrul Bursei de Valori din Bucuresti in care clientul detine singur sau impreuna cu alte persoane fizice sau juridice cel putin 5% din drepturile de vot sau din actiunile respectivei societati.

_____________________________________________________________________

c) Clientul a avut/are conturi deschise si la alte societati de valori mobiliare? DA___NU___

4. Metode de contactare a clientului: Anunt publicitar

Prin telefon

Contact personal

La sediu

5. Are agentul pentru valori mobliare un interes direct sau indirect fata de client altul decat cel legat de perceperea comisionului ? Da _______ Nu_______ Daca da, dati detalii ________________________________

6. Situatia financiara:

- rapoartele financiare si anexele aferente pe ultimul an

- rapoartele financiare semestriale

- balanta de verificare lunara

7. Obiectivele investitionale ale clientului

8. Referinte bancare

Nume banca / banci:_________________________________________________________________

Sucursala/Filiala banca:_______________________________________________________________

9. Semnatura reprezentantului legal al societatii sau imputernicitul acestuia

10. Comentariile agentului pentru valori mobiliare_______________________________________

Semnatura agentului pentru valori mobiliare __________________________

11. Aprobarea de catre directorul societatii de valori mobiliare sau de catre persoana desemnata de catre aceasta.

Data:_________________ Semnatura:_____________________

NOTE________________________________________________________________

SOCIETATEA DE VALORI MOBILIARE_______________________________ ANEXA NR. 2-5-C mf153y8443nffh

CONFIRMAREA TRANZACTIEI

DATA:_______________

NUMAR CONT:_____________________

NUME SI PRENUME:________________________________________________

ADRESA(SEDIU SOCIAL)____________________________________________

DATA TRANZACTIEI:_____________DATA DECONTARII:__________________

Am vandut in contul dumneavoastra la Bursa de Valori Bucuresti:

Nr.si
data
ordin
Denumirea societatii emitente
Materializ
Dematerial
Simbol valoare
mobil.
Cantit.
Pret
 
Valoare
 
Comis
Alte
Chelt
Valoare
totala
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am cumparat in contul dumneavoastra la Bursa de Valori Buvcuresti:Nr.si
data
ordin
Denumirea societatii emitente
Materializ
Dematerial
Simbol valoare
mobil.
Cantit.
Pret
 
Valoare
 
Comis
Alte
Chelt.
Valoare
totala
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semnatura autorizata________________

NOTA:

Confirmarea tranzactiei va fi expediata de societatea de valori mobilare pana cel mai tarziu a doua zi dupa tranzactie.

Documentul va fi semnat de persoana autorizata in acest sens de directorul societatii si stampilat.


ANEXA 2-5-D

SOCIETATEA DE VALORI MOBILIARE________________________

EXTRAS DE CONT LUNAR

DATA:___________________

NUME SI PRENUME (SOCIETATEA)________________________________________

ADRESA (SEDIUL SOCIAL)_______________________________________________

COD CONT CLIENT:_____________________

SITUATIA PORTOFOLIULUI D-VOASTRA DE VALORI MOBILIARE
DENUMIRE SOCIETATEMITENTA
SIMBOL VALOARE
MOBILIARA
DEMATERIALIZATE SAU
MATERIALIZATE
SOLD
INITIAL
RULAJE
DEBIT.
RULAJE
CREDIT
IN CURS DE DECONTARE
D C
SOLD
FINAL
 
VAL
DE
PIATA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valoarea de piata a portofoliului________________SITUATIA CONTULUI D-VOASTRA DE NUMERAR
NUMAR
CURENT
SOLD INTIAL
RULAJE
DEBITOARE
RULAJE CREDITOARE
SOLD FINAL
 
 
 
 
 

Valoarea totala a contului = valoarea de piata a portofoliului de valori mobiliare + soldul final al contului de numerar.

Semnatura autorizata______________________


BURSA DE VALORI BUCURESTI ANEXA 2-5-E

S.V.M.________________________________________________

ADRESA______________________________________________TEL:__________

FORMULAR PENTRU VANZARE INTEGRALA

CONT NR:____________________

Numele si prenumele titularului______________________________________________________

B.I. Seria______Nr.______________Cod numeric personal________________________________

Adresa__________________________________________________________________________

Telefon domiciliu:__________________Telefon serviciu:_____________________

VA ROG SA VINDETI URMATOARELE ACTIUNI AFLATE IN PROPRIETATEA MEA

DENUMIREA____________________________________NR.DE ACTIUNI____________

TIPUL ORDINULUI : - LIMITA PRETUL______________

- LA PIATA

TERMEN DE VALABILITATE___________

COMISION (%) _______________________

EXISTA OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE PT. ACESTE ACTIUNI DA PRETUL

NU

AM LUAT CUNOSTINTA DE FAPTUL CA DACA DORESC SA VAND VALORILE MOBILIARE PRIN INTERMEDIUL UNUI AGENT DE BURSA, MI SE VA FURNIZA PRETUL DE REFERINTA DIN SEDINTA PRECEDENTA SI CA PREZENTUL ORDIN VA FI TRANSMIS PENTRU O POSIBILA EXECUTIE IN URMATOAREA SEDINTA DE TRANZACTIONARE.

AM LUAT DE ASEMENEA CUNOSTINTA DE FAPTUL CA EXISTA TOTUSI POSIBILITATEA CA PRETUL PE CARE L-AM SOLICITAT PENTRU ACTIUNI SA FIE PREA RIDICAT SI CA ASTFEL ORDINUL SA NU GASEASCA UN CUMPARATOR SI PRIN URMARE SA NU FIE EXECUTAT.

SUBSEMNATUL, AUTORIZEZ ACEASTA S.V.M. SA TRANSFERE VALORILE MOBILIARE DIN CADRUL SECTIUNII 1 IN SECTIUNEA 2 A REGISTRULUI, CU UNICUL SCOP DE A EXECUTA VANZAREA.

AUTORIZEZ ACEASTA S.V.M. SA VANDA VALORILE MOBILIARE MENTIONATE MAI SUS SI SA-MI ACHITE SUMELE CUVENITE.

SOLICIT INCHIDEREA CONTULUI DUPA EFECTUAREA ACESTEI VANZARI, DEOARECE NU MAI DORESC SA EFECTUEZ ALTE TRANZACTII PRIN BVB.

AM FOST INFORMAT DE CATRE AGENTUL PENTRU VALORI MOBILIARE ASUPRA VALORII COMISIONULUI CORESPUNZATOR TRANZACTIEI, CARE ESTE INSCRIS IN PREZENTUL FORMULAR.

Data:______________Ora:_______Semnatura clientului______________________

Agent pentru valori mobiliare_______________________Semnatura____________

Agent de bursa__________________________________Semnatura____________

STAMPILA SOCIETATII DE VALORI MOBILIARE

ORDIN ANULAT DE CLIENT Semnatura client____________Data_

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani