CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE referatCONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE -DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE -Activele imobilizote sou fixe, denumite si active pe termen lung. imobilizàri sau bunuri imobile. cuprind toate acele volori economice de investitie a caror perioada de utilitate si lichiditate este m mare de un an. Ele alcatuiesc baza si mijloacele de actiune ale Tntreprinderii. Ca bunuri economice, activele fixe se caracterizeaza prin durabilitatea lor mai Tndelungata cat si prin repetata lor participare la circuitul economic. Functia acestor bunuri este fixata Tn activitatea economica si sociala a Tntreprinderii sou Tn activitatea altor Tntreprinderi. Tn cazul investitiilor financiare. fara ca prin utilitatea lor sa se dellmiteze ca bunuri destinate direct cor:nercializàrii. In consecintà. ele nu se consumo sou nu se Tnlocuiesc dupa prima utilizare. Activele imobilizate se diferentiaza la randul lor Tn trei grupe: imobilizori necorporale, imobilizàri corporale si imobillzari financiare. Imobilizarile necorporale  denumite si imobilizari nemateriale sou active Intangibile. cuprind toate acele valori economice de investitie care nu Tmbraca fizic forma de bunuri materiale concrete. Ele sunt reprezentate de cheltuielile de constituire. cheltuielile de cercetare aplicatà si dezvoltare. concesiunile, brevetele, licentele, marcile de fabrica si alte drepturi similare. fondul comercial si alte imobilizan necorporale. Cheltulelile de constituire sau stablilment, denumite si de fondare, cuprind cheltuielile cu infiintarea, dezvoltarea si fuzionarea societàtllor comerciale. cum sunt cele privind taxele si alte cheltuieli de Tnscrlere si Tnmatriculare. cheltuielile privind emlterea si vanzarea de actluni, cheltuieli de prospectare a pietel si de publicitate. Toate aceste cheltuieli sunt supuse amortizarii pe cel mult cinci ani. Cheltulellle de cercetare apllcata si dezvoltare includ resursele economice alocate pentru tehnologiile noi. produse noi si investitii utile si eficiente Tn raport cu activltatea vlitoare a societatii comerciale. Aceste cheltuieli se amortizeaza. Tn generol. Tn maximum cinci ani. Conceslunlle, brevetele, Iicentele, marcile de fabrica si alte drepturi slmllare cuprind toate cheltuielile efectuate pentru achizitionarea drepturilor de exploatare a unui bun, actlvitate sou servlclu, Tn cazul conceslunllor. a unui brevet. o unei licente, a unei marci de fabrica si alte drepturl similare de proprietate industriala s intelectualà. Toate aceste cheltuieli sunt amortizate pe toata durata cOt Tntreprindereo a achizitionat dreptul de exploatare sou de utilizare a unor astfel de imobilizàri. Fondul come,clal reprezinta cheltuieli efectuate pentru mentinerea sou dezvoltarea potentialului de activitate al intreprlnderii. De regula fondul comercial nu se amortizeaza. Daca se constata o depreciere ireversibila. acesta poate fi amortizat. Potrivit prevederilor Legii amortizorii nr. 15/1994 Tn sfera imobilizarilor necorporale figureaza ca pozitie distincta .che/tuie/i/e cu descoperirea rezerve/or de substan!e minera/e ufi/e, neconcrefizate rn m(i/oace fixe, /a zocominte/e puse rn exploatare'. De asemenea. spre deosebire de PCG nu foc parte din cheltuielile de constituire. cele privind emisiunea sj vanzarea deobligatiuni. Imobilizorile corporale, denumite si imobllizori materiale sou active fixe tangibile reprezinta bunurile materiale de folosinta Tndelungata Tn activitatea unei intreprinderi. Ele se gasesc sub forma de terenur/ si mij/oace f/xe (c/odiri ,S'i construc!ii, ma,S'ini de forto ,S'i uti/aje energetice, ma,S'ini, utiiaje ,S'i insta/a!ii de /ucru, aparate ,S'i insta/a!ii de mosurare, contro/ ,S'i reg/are, m(i/oace de transport, anima/e de munco, planta!ii. une/te, accesorii de produc!ie ,S'i inventar gospo:doresc). )n cazul cand bunurile materiale procurate sou create de intreprindere nu sunt terminate, ele sunt incluse Tn categoria imobilizarilor in curs sou investitiilor Tn curs. Activele imobilizate corporale. cu exceptia terenurilor, Tsi pierd.: Tn ttmp. din valoarea lor ca urmare a uzurii determinata de uttlizarea lor, de actlunea agentllor naturii si progresului tehnic. Constatarea contabila a pierderii de valoare suferita de acttvele fixe materiale si includerea sa Tn cheltuielile exercitiului poarta numele de amortizare. Imobilizorile financiare, denumite si investitii financlare sou de portofoliu cuprind valorile financiare investtte de Tntreprindere Tn patrimoniul altor societatl sub forma tttlurilor de participare, altor tttluri financiare lmobilizate. creantelor atasate participatiilor. Tmprumuturilor acordate si altor imobilizari financiare. Tltlurlle de participare reprezinta tttluri de valoare sub forma de actiuni sou parti sociale investite de tttularul de patrimoniu Tn capitalul altor socletati comerciale sou agenti economici. Subliniem ca detinerea acestor tttluri de valoare permite exercitarea unei anumite influente notabile sou a unui control in gesttunea societatilor emitatoare de titluri. Amortizarea participatiilor se realizeaza sub forma dividendelor distribuite din beneficille obtlnute de societatea comerciala emitatoare de tttluri de participare. Creantele atasate prticipantiilor su nt drepturile generate de operatia de acordare de Tmprumuturi pe termen lung sou mediu Tntreprinderilor asociate sou societatilor comerciale de grup cu care intreprinderea are o relatie de participare. Toate tttlurile de valoare, altele decat tttlurile de participare. pe Gare intreprindereo are intentia de a le conserva durabil sou pe care ea nu are p:bslbilitatea de a le revinde Tn termen scurt sunt delimitàte in contabllitate prin structura de a/te fif/url Jmobil/zafe. De asemerea, titlurile (actiuni. parti sociale. obligatiuni convertibile in actiuni) dobandite pentru a realiza la scadenta pe un termèn lung sau scurt, o anumita rentabilitate .farà o interventie Tn gestiunea societatii unde sunt detinute. reprezinta fifluri imobJ/izate a/e actJvifOfii de portofol/u. Alte imobilizori flnanciare cuprind. Tn special, depozitele pe termen lung -sub forma disponibilitatilor Tn conturile bancare sou in alte instttutli financiare si sub forma disponlbilitafilor acumulate pentru efectuareaunor platl importante prevazute pentru perioadele urmatoare.

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani