Cadrul vamal necesar prelucrarii in sistem lohn - Autorizatia de perfectionare activa referatCadrul vamal necesar prelucrarii in sistem lohn


Autorizatia de perfectionare activa


Regimul vamal de perfectionare activa este o practica utilizata de
toate statele Uniunii Europene, fiind reglementata de Codul Comunitar. Acest regim a fost adoptat si de alte tari din afara UE, inclusiv Romania in contextul alinierii legislatiei romanesti la cea comunitara.

Regimul de perfectionare activa este un regim vamal care permite importul temporar de marfuri din terte tari fara achitarea taxelor vamale si a drepturilor aferente acestora, adica fara ca aceste marfuri sa fie supuse masurilor de politica comerciala, daca acestea sunt prelucrate si reexportate in intregime sub forma produselor finite.Regimul de perfectionare activa face parte din regimurile vamale suspensive. Regimurile vamale suspensive sunt operatiuni cu titlu temporar care au drept efect suspendarea platii taxelor vamale in anumite conditii si termene prestabilite.

Regimul vamal suspensiv creaza posibilitatea ca marfurile care nu sunt destinate consumului intern sa circule liber pe teritoriul tarii respective. De asemenea prin acest regim se atrag marfuri pentru a fi utilizate temporar sau pentru a fi prelucrate. Regimul vamal suspensiv se solicita de catre titularul operatiunii comerciale. Autoritatea vamala aproba cererea doar daca poate asigura supravegherea si controlul regimului vamal suspensiv.

Regimul de perfectionare activa consta in supunerea pe teritoriul Romaniei la una sau mai multe operatii de transformare sau prelucrare a:

a)    marfurilor straine destinate a fi reexportate in afara teritoriului vamal al Romaniei, sub forma de produse compensatoare, fara a face obiectul incasarii drepturilor de import sau al masurilor de politica comerciala.

b)    marfurilor importate, introduse in circuitul economic, daca ele sunt exportate in afara teritoriului Romaniei sub forma de produse compensatoare. Regimul de perfectionare activa in cazul acestor produse se efectueaza cu incasarea drepturilor de import si restituirea acestora la efectuarea exportului.

In regimul de perfectionare activa se pot face urmatoarele operatiuni:

prelucrarea marfurilor, inclusiv montajul, asamblarea si adaptarea lor la alta marfuri

transformarea marfurilor

repararea marfurilor, inclusiv remontarea in forma initiala

utilizarea unor marfuri, care, desi nu se regasesc in produsele compensatoare, permit sau faciliteaza obtinerea acestor produse, chiar daca ele dispar total sau partial in timpul folosirii lor.

Rezulta ca desfasurarea acestor activitati este conditionata de obtinerea de catre agentul economic a unei autorizatii de perfectionare activa. Aceasta autorizatie este este eliberata de catre autoritatea vamala pe raza careia isi desfasoara activitatea agentul economic, in cazul firmei Mondostar aceasta fiind Directia Regionala Vamala Brasov. Aceasta autoritate vamala fixeaza conditiile in care trebuie sa se desfasoare operatiunea pentru care se elibereaza autorizatia de perfectionare activa, stabilind in mod special termenele pentru operatiunile de import si export.

Autorizatia de perfectionare activa este solicitata de catre societatea Mondostar pentru operatiunile comerciale efectuate cu fiecare client in parte. Autoritatea vamala acorda aceste autorizatii pentru perioade de timp diferite, in functie de reputatia fiecarei firme si de contractele comerciale incheiate cu partenerii straini.

Termenul de valabilitate al autorizatiei de perfectionare activa acordata firmei Mondostar este de 2 ani. Acest termen a fost prelungit de-a lungul timpului, el fiind initial de 3 luni, fiind extins ulterior la 9 luni, 1 an, ajungand in prezent la 2 ani. Aceasta deoarece societatea Mondostar a demonstrat ca relatiile comerciale cu clientii sunt solide, iar contractele sunt incheiate pe o durata lunga de timp. Termenul de reexport al produselor finite este de 6 luni de la data intrarii in tara a materiilor prime si materialelor.

Autorizatia de perfectionare activa este eliberata pe baza unei cereri de autorizare - anexata la lucrare - inaintata Directiei Regionale Vamala Brasov (in cazul firmei Mondostar). O astfel de autorizatie este anexata la lucrare, ea fiind emisa pentru operatiunile comerciale cu firma BOSS pe baza facturii proforma, deoarece la vremea respectiva nu fusese incheiat inca contractul comercial.

Cererea de autorizare a regimului de perfectionare activa cuprinde:

Denumirea, statutul juridic si sediul

a)    pentru solicitant

b)    pentru operator

Sistemul solicitat - sistem cu rambursare

Modalitati speciale solicitate

a)    compensate prin echivalent

b)    export anticipat

Marfurile destinate

a)    denumirea comerciala si/sau tehnica

b)    mentiuni relative la clasificarea in nomenclatura combinatac)    cantitatea prevazuta

d)    valoarea prevazuta

e)    originea

Produse compensatoare si exportul prevazut

a)    denumirea comerciala si/sau tehnica

b)    mentiuni privitoare la clasificarea in nomenclatura combinata

c)    produse compensatoare principale

d)    export prevazut

Rata de randament(in cazul firmei Mondostar 100%)

Natura procesului de perfectionare

Locul unde are loc operatiunea de perfectionare

Durata maxima a fi necesara pentru

a)    realizarea operatiunilor de perfectionare si decalarea produselor compensatoare

b)    aprovizionarea si transportul catre Romania a marfurilor straine

Mijloace de identificare preconizate

Nominalizarea vamilor

Durata preconizata a autorizatiei

Marfuri echivalente

Importator autorizat sa plaseze marfurile

Mentiuni referitoare la autorizatiile anterioare

Aceasta cerere este insotita de urmatoarele anexe: Consum, Natura procesului de perfectionare, Produse compensatoare si exportul prevazut si Mijloace de identificare preconizate. Toate acestea sunt prezentate alaturi de cerere ca anexe la lucrare.

Daca cererea este aprobata se elibereaza Autorizatia de perfectionare activa, care cuprinde:

Denumirea, actul constitutiv si sediul

Sistemul autorizat

Modalitati speciale solicitate

Marfuri destinate a suferi operatiuni de perfectionare

Produse compensatoare

Rata de randament

Felul perfectionarii

Locul unde se efectueaza operatiunea de perfectionareTermenul de reexport

Termenul de plasare a marfurilor de import sub regim

Mijloace de identificare stabilite

Unitati vamale desemnate

Termen de valabilitate a autorizatiei

Marfuri echivalente
Scutirea de la obligatia garantarii datoriei vamale


S.C. Mondostar S.A. isi desfasoara activitatea in sistemul de perfectionare activa cu suspendare de la plata taxelor vamale. Chiar si in aceste conditii, pana in 1998, firmele erau obligate sa constituie o scrisoare de garantie bancara care sa acopere drepturile vamale pentru importuri, in cazul in care materiile prime si materialele nu ar fi fost in intregime prelucrate si reexportate sub forma de produs finit.

Cererea de deschidere a unei scrisori de garantie bancara trebuia sa fie insotita de angajamentul firmei, de contractul extern in baza caruia se realizeaza importul, de bugetul activitatii generale a firmei si de extrasul din hotararea AGA prin care conducerea executiva era imputernicita sa contracteze credite si scrisori de garantie.

Incepand cu octombrie 1998 a fost abrogata obligativitatea garantarii datoriei vamale. In MO din 15 octombrie 1998 a fost publicat Ordinul Ministrului Finantelor numarul 1909 din 29 septembrie 1998 prin care se aproba metodologia privind scutirea de la obligatia garantarii datoriei vamale.

In Art. 1 se precizeaza: "In baza prevederilor art. 151 alin. 3 din Legea nr. 141/1997 privind Codul Vamal al Romaniei, Directia Generala a Vamilor poate acorda scutiri de la obligatia garantarii datoriei vamale, in cazuri temeinic justificate, pentru urmatoarele categorii de bunuri.f) materiile prime, materialele si accesoriile trimise de clientii externi in vederea executarii de comenzi de export pentru aceiasi clienti, plasate in regimul vamal de perfectionare activa cu suspendarea drepturilor de import.

Pentru aceste bunuri, cererea de scutire de la obligatia garantarii datoriei vamale - prezentata ca anexa - se depune de catre titularul operatiunii la directia regionala vamala in a carei raza de activitate se afla biroul vamal la care urmeaza sa se efectueze formalitatile de vamuire. Aceasta cerere se depune impreuna cu urmatoarele documente(in cazul firmei Mondostar):

Contractul sau comanda in baza careia se deruleaza operatiunea (in original si in copie) sau factura comerciala/factura proforma

Autorizatia de perfectionare activa

Declaratia titularului operatiunii, prin care se obliga sa achite drepturile vamale datorate in cazul in care operatiunea nu este finalizata in termenul stabilit de autoritatile vamale(anexa) si cuantumul drepturilor de import al carei model este prezentat ca anexa, detaliat pentru fiecare tip de taxe( taxa vamala, T.V.A., accize) si orice alte sume care se cuvin bugetului la import.

Declaratia se semneaza de catre reprezentantul legal al titularului operatiunii. formularul privind cuantumul datoriei vamale se semneaza de catre reprezentantul legal al societatii comerciale si de catre responsabilul financiar.

Pentru bunurile prevazute la punctul f) cererea, insotita de documentele precizate este avizata de un comitet de avizare format din:

-seful Serviciului proceduri, origine, clasificare tarifara si drepturi vamale din cadrul directiei vamale sau inlocuitorul acestuia

-seful Serviciului juridic si contencios din cadrul directiei regionale vamale sau inlocuitorul acestuia

-seful Serviciului financiar-contabil din cadrul directiei regionale vamale sau inlocuitorul acestuia

Pentru aceste bunuri, aprobarea de scutire de la obligatia garantarii datoriei vamale se acorda de catre Directorul Directiei Regionale Vamale pe formularul prezentat ca anexa.

Aprobarea de scutire de la obligatia garantarii datoriei vamale se acorda pe un termen stabilit de autoritatea vamala, in functie de solicitarea titularului si de conditiile de realizare a operatiuniiDaca titularul operatiunii doreste sa o prelungeasca, in cadrul termenului acordat adreseaza Directiei Generale a Vamilor sau, dupa caz, Directiei Regionale Vamale care a acordat initial scutirea de la obligatia garantarii datoriei vamale o noua cerere, insotita de documentele care pot justifica prelungirea, fotocopia aprobarii anterioare, declaratia pe propria raspundere si formularul privind calculul datoriei vamale.

In cazul in care aceasta aprobare nu a fost reinnoita, la expirarea termenului acordat, aceasta isi pierde valabilitatea. In aceasta situatie autoritatea vamala incheie regimul vamal suspensiv din oficiu, procedand la incasarea drepturilor vamale datorate, potrivit prevederilor art. 95 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei.
Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani