CLASIFICAREA CONTURILOR referat

Contabi/itatea amortizarii imobi/izarilor neçorporale -Amortizarea activelor necorporale se calculeaz6 pe durata norrl)at6 de functionare utiliz6nd metoda amortiz6rii liniare. Astfel, cheltuielile de constituire ~i cheltuielile de cercetare -dezvoltare se amortlzeaz6 Intr-o perioad6 de cel mult cinci ani. Brevetele, licentele, Know-how-ul, m6rcile de fabric6, comert ~i servicii ~i alte drepturl de proprietate industrial6 ~i comercial6 similare subscrise sau achizitionate pe alte c6i, deci nu din productie proprie, se amortizeaz6 pe durata prev6zut6 pentru utilizarea lor de c6tre socletatea comercial6 care le detine. Programele informatlce create de societatea comercial6 sau achizitionate de la terti se amortizeaz6 In functie de durata probabil6 de utllizare, care nu poate dep6~i o perioad6 de 5 ani. Pentru actlvele necorporale, amortizarea calculat6 prin metoda liniar6 se include In cheltuielile de exploatare, fiind deductlbl16 numal dac6 este o cheltuiala aferent6 realiz6rii profitului. De asemenea, In cazul imobiliz6rilor necorporale nu se reflect6 In contabilitate constltuirea fondului de dezvoltare.

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani