CONCEPTIA privind renovarea sistemului republican de alimentare cu caldura referat

CONCEPTIA
privind renovarea sistemului republican
de alimentare cu caldura

I. Introducere

Data fiind starea deplorabila a sectorului termoenergetic al tarii
si luind in considerare faptul ca o parte semnificativa a elementelor
sale se afla sub autoritatea organelor administratiei publice locale,
pentru redresarea lui s-a impus implicarea activa a acestora. Fiind o
actiune prioritara si de anvergura, coordonarea eforturilor tuturor
participantilor la acest proces a comportat elaborarea unei conceptii de
renovare a sistemului republican de alimentare cu caldura a
consumatorilor din Republica Moldova.

II. Starea actuala a sectorului termoenergetic nationalSectorul national termoenergetic reprezinta acea componenta a
complexului energetic, in sarcina careia cad producerea, transportarea
si distributia energiei termice.
Sectorul termoenergetic este constituit din sistemele centralizate
de alimentare cu energie termica, sistemele descentralizate
(instalatiile autonome de alimentare cu caldura) si sistemele locale.
Principala caracteristica a sistemelor centralizate este gradul lor
inalt de centralizare. Sistemul mun. Chisinau cuprinde circa 85%, iar
cele ale oraselor si oraselelor - cite 12-25 mii locuitori - 40%-75%. O
alta caracteristica pronuntata a acestor retele este gradul redus de
termoficare. Centrale electrice cu termoficare exista numai in mun.
Chisinau si Balti si la fabricile de zahar din republica. In restul
localitatilor cu sisteme centralizate, atit mari cit si mici, sursele
principale de energie termica sint centralele termice raionale, de
orasel, de intreprindere (institutie), de cartier etc.
La inceputul anului 2000 patrimoniul Asociatiei Republicane de
Productie 'Termocomenergo' (intreprinderile termoenergetice sectoriale,
activele lor, inclusiv obligatiile asumate de ele) a fost transferat in
proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale de primul nivel.
Majoritatea acestora nu au avut nici experienta adecvata, nici mijloace
financiare pentru a gasi masurile potrivite de a depasi sau diminua
intrucitva criza din domeniul alimentarii cu caldura. Astfel, in prezent
multe sisteme sectoriale de alimentare cu caldura nu sint exploatate
deloc, iar o parte sint exploatate la un nivel de producere redus.

III. Indicatorii tehnico-economici ai sistemului termoenergetic

In anul 2001 in sistemul termoenergetic au fost produse circa 12,6
mil. GJ (3,0 mil. Gcal) caldura. Coeficientul de utilizare a puterii
termice instalate este extrem de redus. Mentionam ca in conditiile
Republicii Moldova pentru sursele comunale valoarea nominala a acestui
coeficient este de 0,41, iar pentru cele industriale (in functie de
durata anuala a ciclului de lucru - sezoniere sau cu ciclu anual
neintrerupt) variaza intre 0,1 si 0,7. Peste 50 % din caldura a fost
produsa la centralele electrice cu termoficare din mun.Chisinau si
Balti. Cu toate acestea, coeficientul de utilizare a puterii instalate
la centralele electrice cu termoficare a fost de 0,02-0,13 (in anul 1990
el a fost de 0,27-0,37). Randamentele centralelor sint cu mult sub cele
nominale.
Multe din centralele termice - atit cele industriale, cit si cele
comunale - nu au functionat in genere, iar la cele care au functionat
coeficientul de utilizare a puterii instalate este, cu mici exceptii, cu
mult mai mic decit cel nominal. Randamentul centralelor termice este, de
asemenea, cu mult mai scazut decit randamentul nominal al cazanelor, mai
ales al celor care functioneaza pe carbuni.
Pretul de cost al energiei termice a oscilat (la nivelul anului
2001) intre 32 si 167 lei/GJ (135 si 700 lei/Gcal). Costurile mai mici
le-au inregistrat centralele electrice cu termoficare din Chisinau, mai
mari - centralele termice din fostele centre raionale si localitatile
mici (indiferent de tipul combustibilului, ponderea caruia in pretul de
cost constituie circa 70 %). La centralele termice autonome, care
folosesc in calitate de combustibil gazele naturale, costul energiei
este de 87-91 lei/GJ (365 - 380 lei/Gcal), iar la cele care utilizeaza
pacura - 105-167 lei/GJ (440-700 lei/Gcal). Principalii factori care au
contribuit la majorarea preturilor sint:
- uzura fizica si morala considerabila a utilajelor sistemului
termoenergetic;
- eficienta lor redusa;
- organizarea nerationala a functionarii sistemelor centralizate;
- exploatarea utilajelor cu mult sub capacitatea lor nominala;
- utilizarea in procesul de producere doar a unei parti mici din
utilaje, dar care are o pondere mare in capitalul fix;
- managementul defectuos al intreprinderilor;
- calificarea joasa a personalului;
- delapidarile de combustibil, finante etc.
Dat fiind actualul nivel al veniturilor medii ale populatiei,
sistemele centralizate de incalzire cu flux constant al agentului termic
(fara reglarea individuala a consumului) nu pot fi economic viabile in
Moldova.
In acest context, lipsa finantelor este considerata principala cauza
a crizei din sectorul de alimentare cu caldura. Se impune crearea in
regim de urgenta a optiunilor alternative de alimentare cu caldura, cu
antrenarea si incurajarea participarii sectorului privat, pe de o parte,
si stimularea constiinciozitatii si responsabilitatii consumatorilor
finali pentru achitarea serviciilor de alimentare cu caldura, pe de alta
parte.

IV. Obiectivele conceptiei

Intrucit actualmente sectorul termoenergetic este afectat de
decalajul dintre cerere si oferta, de deficitul investitiilor interne si
externe, de ruinarea potentialului de producere, iar declinul sistemului
republican de alimentare cu caldura a capatat un caracter generalizat,
este necesar ca problema alimentarii cetatenilor cu caldura sa fie
examinata in contextul asigurarii securitatii energetice a statului. In
atare viziune urmeaza sa fie luate masurile de rigoare cu caracter
legislativ, economic si financiar, menite sa creeze conditiile necesare
pentru eficientizarea activitati intreprinderilor termoenergetice cu
orice forma de proprietate, in scopul alimentarii neintrerupte si la
parametrii ceruti de calitate a consumatorilor cu caldura si apa calda
menajera, la tarife rezonabile si cu un impact admisibil asupra
mediului. In acest context, conceptia privind renovarea sistemului de
alimentare cu caldura urmareste urmatoarele obiective:
de lunga durata:
crearea in tara a unui sistem capabil sa asigure alimentarea
consumatorilor cu energie termica calitativa la preturi cit mai mici, cu
un consum specific minim de combustibil si un impact cit mai redus
asupra mediului;
de scurta durata:
pastrarea in actuala perioada de criza economica (caracterizata prin
incapacitatea unora dintre cetateni de a achita integral energia
consumata) a capacitatii sistemului de a asigura cu caldura un numar cit
mai mare de consumatori.
In aceasta situatie politica statului se va axa pe utilizarea unor
solutii eficiente propuse de specialistii in domeniu, Guvernul urmind sa
sustina solutiile elaborate care permit reducerea cantitatii de
combustibil folosite pentru alimentarea cu caldura. In cadrul alegerii
schemei (centralizate sau descentralizate), proiectantii nu trebuie sa
fie limitati in adoptarea solutiilor. Este necesar sa fie elaborate,
adoptate si asistate financiar programe nationale de conservare a
energiei si de implementare a tehnologiilor avansate energoeficiente.
Obiectivele principale privind renovarea sistemului republican de
alimentare cu caldura sint:
in domeniul extinderii surselor de energie termica:
- de scurta durata:
imbinarea rationala a surselor de alimentare centralizata si
descentralizata cu energie termica (fundamentate pentru fiecare
localitate si obiect aparte prin studii de fezabilitate);
retehnologizarea centralelor termice existente, prin implementarea
echipamentelor moderne ce vor asigura utilizarea maxim eficienta a
combustibilului;
folosirea in calitate de combustibil de baza a gazelor naturale si
trecerea pacurii in calitate de combustibil de rezerva;
organizarea in localitatile negazificate a producerii energiei
termice in baza combustibililor locali, deseurilor agricole energetice
si altor surse;
- de lunga durata:
extinderea surselor de energie termica existente si construirea
noilor surse de energie, cu cogenerarea energiei electrice si termice,
pornind de la necesitatile specificate in pronosticul consumurilor, prin
implementarea tehnologiilor avansate si echipamentelor moderne de
performanta tehnica si economica;
asigurarea trecerii complete la utilizarea in calitate de
combustibil de baza a gazelor naturale, in calitate de combustibil de
rezerva - a pacurii, iar in cazurile convenabile - utilizarea acestora
in combinatie cu sursele regenerabile de energie;
in domeniul dezvoltarii retelelor magistrale de transport si
distributie a energiei termice:
- de scurta durata:
reabilitarea retelelor termice prin implementarea conductelor
preizolate cu control continuu automat al starii izolatiei;
trecerea treptata la retelele termice cu doua conducte, cu
prepararea apei calde menajere in punctele termice individuale dotate cu
schimbatoare de caldura cu placi (in caz de necesitate - si cu
acumulatoare de caldura);
contorizarea si echiparea instalatiilor de incalzire cu sisteme
automatizate de reglare a regimului de functionare in dependenta de
variatia parametrilor climaterici;
- de lunga durata:
optimizarea schemei si configuratiei retelelor magistrale de
transport si distributie a energiei termice, cu amplasarea noilor surse
de caldura;
automatizarea punctelor termice prin utilizarea dispozitivelor
electrice automatizate si a sistemelor moderne de reglare centralizata a
parametrilor agentului termic;
implementarea sistemului modern de evidenta a energiei termice;
in domeniul consumului de energie termica:
- de scurta durata:
echiparea corpurilor de incalzire cu robinete-termostat pentru
reglarea individuala a regimului termic in fiecare incapere;
echiparea sistemelor de alimentare cu apa calda menajera cu contoare
pentru fiecare apartament;
utilizarea surselor regenerabile de energie, in primul rind a
energiei solare, pentru prepararea apei calde menajere;
sensibilizarea consumatorilor privind utilizarea judicioasa a
energiei termice - prin intermediul mass-media si convorbirilor directe
cu locatarii;
- de lunga durata:
reabilitarea termica a cladirilor;
optimizarea solutiilor spatial-arhitecturale si constructive ale
cladirilor;
implementarea sistemelor de incalzire cu potential redus;
utilizarea surselor de caldura cu potential redus cu ajutorul
pompelor de caldura.
Realizarea obiectivelor sus-enumerate urmeaza sa se faca prin:
1) incurajarea participarii capitalului privat. Acest contingent
este reprezentat de mai multe grupuri: proprietarii de locuinte si
locatarii, care pot participa, prin investirea propriilor bani sau luind
imprumuturi, la crearea noilor sisteme colective de alimentare cu
caldura si in actiunile investitionale (in conditii avantajoase).
Autofinantarea va fi clauza obligatorie pentru a primi (in conditii
preferentiale) asistenta financiara in cadrul programelor sprijinite de
Guvern. Proprietarii vor fi incurajati sa se implice financiar in
instalarea si exploatarea noilor retele colective de alimentare cu
caldura, actionind, de exemplu, in calitate de furnizori ai energiei
termice. Bancile comerciale vor asigura imprumuturi companiilor
furnizoare de energie termica, constituind in acest scop un fond de
garantie.
Stimularea participarii sectorului privat la renovarea sistemului
republican de alimentare cu caldura comporta aplicarea unui set de
masuri precum sint:
neamestectul factorilor politici in managementul si functionarea
unitatilor termoenergetice;
stabilirea unor reguli clare, transparente, simple si de durata in
conducerea si functionarea intreprinderilor termoenergetice, formarea
preturilor la agentul termic si a tarifelor bazate pe prescriptiile
Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica (in continuare -
ANRE), inclusiv pe formulele strict argumentate de crestere a preturilor
la principalele elemente ale costurilor (combustibilii, capitalul, forta
de munca);
aprobarea rapida a licentelor si a autorizatiilor necesare pentru
inceperea unei afaceri in sectorul termoenergetic;
2) formarea fondului de garantie si a fondului de dezvoltare.
Constituirea acestor fonduri va fi un alt instrument important pentru
finantarea implementarii noilor sisteme de alimentare cu caldura,
modernizarea celor existente si desfasurarea masurilor de eficientizare
energetica a acestora, atare masura urmind sa se soldeze in consecinta
cu reducerea consumului de agent termic. Obiectivul acestor fonduri
renovabile este asigurarea imprumuturilor in conditii cvasicomerciale,
dar cu acceptarea unui plafon al riscurilor mai inalt decit cel al
bancilor comerciale potrivit situatiei la zi. Pentru maximizarea
eficientei, fondurile isi vor orienta suportul in cadrul proiectelor de
proportii mici si mijlocii, care sa prevada rambursarea imprumutului in
termen de cel mult doi ani.
O alta modalitate importanta de participare a capitalului privat la
relansarea sectorului termoenergetic o constituie atragerea companiilor
straine ca investitori, care ar putea actiona in dubla calitate: de
operatori si prestatori de servicii in domeniu;
3) promovarea cogenerarii energiei termice si electrice. In scopul
eficientizarii sectorului termoenergetic va fi promovata cogenerarea
energiei termice si electrice datorita beneficiilor ei energetice,
macroeconomice si ecologice. Posesorii retelelor electrice si companiile
distribuitoare vor fi obligate sa cumpere energie electrica produsa prin
cogenerare, pretul careia va corespunde costului mediu al productiei si
costurilor de procurare, plus un bonus stabilit de ANRE care va depinde
de intreprinderi;
4) formarea asociatiilor de locatari, care vor fi cel mai eficient
instrument in abordarea problemelor comune si colective aparute in
blocurile cu multe familii. Asociatiile de locatari trebuie sa fie
infiintate in toate blocurile de acest tip si sa activeze in baza unui
regulament aprobat de organul central de specialitate;
5) determinarea obligatiilor autoritatilor publice locale si ale
organelor de specialitate. Activitatea autoritatilor administratiei
publice si a institutiilor de specialitate va fi indreptata spre:
estimarea corecta a solicitarilor de caldura si de resurse
energetice. Conform Strategiei dezvoltarii economice a republicii pina
in anul 2010, solicitarile vor creste odata cu dezvoltarea ritmica
preconizata a industriei. Consumul normativ in sectorul comunal se va
reduce in rezultatul aplicarii masurilor de conservare a energiei.
Solicitarile totale vor depasi 71 mil. GJ (17 mil. Gcal), inclusiv cele
urbane ce vor constitui peste 25 mil. GJ (6 mil. Gcal);
restructurarea sistemelor centralizate mari prin divizarea lor in
sisteme de dimensiuni rezonabile sau prin multiplicarea surselor de
caldura in scopul crearii unor conditii de reala competitivitate.
Gazificarea tarii conform Programului de alimentare cu gaze naturale
pina in anul 2005, aprobat prin Hotarirea Guvernului Republicii Moldova
nr.1492 din 28 decembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2002, nr. 9-10, art. 62), va crea premise favorabile pentru
restructurarea si reorganizarea sectorului termoenergetic, intrucit
avantajele tehnologice si ecologice ale combustibilului gazos permit
dezvoltarea sistemelor centralizate prin constructia de noi surse
energetice performante - in baza cogenerarii si extinderii arealului de
folosire a sistemelor autonome;
perfectionarea cadrului normativ si legislativ. Cadrul legislativ si
normativ existent necesita sa fie continuu dezvoltat, inclusiv prin
amendarea Codului cu privire la contraventiile administrative si a
Codului penal, modificarea Legii privind licentierea unor genuri de
activitate nr. 451-XV din 30 iulie 2001 in partea ce vizeaza licentierea
activitatii de livrare a agentului termic, elaborarea si aprobarea
documentelor normative referitoare la proiectarea sistemelor de
alimentare cu caldura, extinderea prevederilor Legii cu privire la plata
pentru poluarea mediului nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 si asupra
centralelor termice autonome, elaborarea legii cu privire la energia
termica, a regulamentului privind reabilitarea termica a constructiilor
existente si stimularea economisirii energiei termice, aprobarea
normativelor nationale privind proiectarea cladirilor care sa
intruneasca conditiile energoabilitatii;
dirijarea politicii tarifare spre formarea preturilor atit la
energia termica, cit si la diversele tipuri de energie si materii prime,
care stau la baza producerii ei (combustibili, energie electrica, apa
etc.), cu luarea in considerare numai a cheltuielilor concrete pentru
producerea si transportul lor;
promovarea eficientei energetice si a actiunilor de conservare a
energiei termice prin implementarea urmatoarelor masuri prioritare:
a) aprobarea si implementarea pasaportului energetic al cladirii in
care se vor indica metodele si mijloacele de conservare a energiei si
parametrii de eficienta a acestora;
b) organizarea producerii caldurii in baza combustibililor locali, a
resurselor energetice secundare, surselor renovabile de energie si
deseurilor energetice industriale (deseuri lemnoase, coji, seminte) si
agricole (paie, ripca, crengi etc.);
c) reconstructia retelelor termice cu implementarea tehnologiilor
avansate - asezarea tevilor preizolate montate subteran fara canal si,
dupa posibilitati, fara compensatoare si cu un numar minim de fintini;
restructurarea sectorului termoenergetic, inclusiv prin formarea
structurilor institutionale de specialitate in cadrul autoritatilor
administratiei publice locale stabilite conform Legii privind
organizarea administrativ-teritoriala a Republicii Moldova nr. 764-XV
din 27 decembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998,
nr. 116-118, art. 705);
atragerea investitiilor autohtone si straine in reorganizarea
tehnica a sistemelor de alimentare cu caldura si in implementarea
tehnologiilor avansate energoeficiente;
urgentarea reorganizarii retelelor de alimentare cu caldura prin
demonopolizarea si privatizarea lor. In cadrul privatizarii, retelele
termice urmeaza sa fie impartite pe zone, mentinindu-se concomitent
posibilitatea de cooperare intre circuite.

V. Incheiere

Prezenta conceptie urmeaza sa serveasca drept baza pentru elaborarea
programelor de dezvoltare a sectorului termoenergetic al Republicii
Moldova (inclusiv la intocmirea schemelor retelelor termice de
alimentare a consumatorilor cu caldura si apa calda menajera) si un
important reper pentru determinarea pozitiei autoritatilor
administratiei publice centrale si locale in problema renovarii si
modernizarii sistemului de alimentare cu caldura a consumatorilor.
Pentru institutiile de specialitate, indiferent de tipul de proprietate
si statutul lor juridic, aceasta conceptie va fi utila in cadrul crearii
propriilor retele si instalatii, precum si in cadrul organizarii si
reglementarii proceselor de producere, furnizare, transport, distribuire
si utilizare a energiei termice. Conceptia urmeaza sa fie realizata in
conformitate cu planul de actiuni anexat.

Anexa
la conceptia privind renovarea
sistemului republican de
alimentare cu caldura

PLANUL DE ACTIUNI PENTRU REALIZAREA CONCEPTIEI PRIVIND
RENOVAREA SISTEMULUI REPUBLICAN DE ALIMENTARE CU CALDURA

-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- --------
Nr.| Actiunile preconizate |Terme- |Responsabilii|Cheltuielile | Sursele | Mentiuni
d/o| | nele | | | de fi- |
| | | | | nantare |
---|----- ----- ----- ----- ----|-------|-------------|-------------|---------|----- ----- -------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- --------
A. ACTIUNI CU CARACTER GENERAL

I. Masuri legislative
1. Elaborarea legii cu pri- Trimes- Ministerul Nu sint pre-
vire la energia termica trul,I Energeticii vazute chel-
2003 (MEn); tuieli direc-
Guvernul/ te
Parlamentul
2. Elaborarea cadrului le- Trimes- Men,Guvernul/ Nu sint pre- Elaborarea modificari-
gal si de reglementare trul,I Parlamentul, vazute chel- lor necesare la legis-
pentru asociatiile de 2003 administratia tuieli direc- latia existenta / ela-
locatari (AL) publica loca- te borarea regulamentului
la privind infiintarea o-
bligatorie a AL / ela-
borarea modelelor de
contracte
3. Elaborarea regulamentu- Trimes- MEn
lui privind furnizarea trul,II
si utilizarea energiei 2003
termice
4. Elaborarea normelor si 2003 MEn
standardelor echipamen-
telor termice
5. Aprobarea standardelor 2003 Departamen-
de calitate a energiei tul, Stan-
termice dardizarii
si Metrolo-
gie (MSD),
MEn
6. Utilizarea energiilor Cit de MEn Guvernul/ Initierea negocierilor
renovabile in sectorul curind Banca cu BM pentru finanta-
termoenergetic e posi- Mondiala rea elaborarii proiec-
bil (BM) telor privind valori-
ficarea maselor bilo-
gice

II. Asistenta financiara
7. Elaborarea regulamentu- Trimes- MEn,Minis-
lui privind constitui- trul,I terul Fi-
rea fondului de garan- 2003 nantelor
tie a investitiilor pr- (MF),Agen-
ivate in sectorul ter- tia Inter-
moenergetic nationala
pentru De-
zvoltare a
SUA(USAID)
8. Elaborarea regulamentu- Trimes- MEn, MF,
lui fondului de dezvol- trul,I USAID
tare a sectorului ter- 2003
moenergetic

III. Asistenta sociala
9. Aprobarea programului Perioa- Ministerul Urmeaza sa Bugetil Plata trebuie sa fie
de asistenta sociala da de Muncii si fie deter- de stat exercitata intr-un ast-
pentru categoriile sa- incal- Protectiei minate fel de mod, incit fac-
race ale populatiei zire Sociale turile de incalzire sa
2003/ (MMPS),MEn fie achitate
2004

B. ACTIUNI CU PARTICIPAREA CONSUMATORILOR

I.Masuri tehnice
10. Regulamentul cu privire Ministerul
la modul de instalare a Ecologiei,
contoarelor de energie Constructii-
termica in apartamente- lor si Dez-
le din cadrul blocuri- voltarii te-
lor locative si factu- ritoriului
rarea in baza consumu- (MECDT),
lui real de energie MEn
termica
11. Elaborarea si aprobarea MEn, DSM
in comun cu Departamen-
tul Standardizare si
Metrologie, a reglemen-
tarilor tehnice in sec-
torul termoenergetic,
stabilirea conditiilor
tehnice pentru produce-
rea, transportarea si
distribuirea energiei
termice
12. Elaborarea si aprobarea Agentia Na-
metodologiei de deter- tionala pen-
minare a tarifelor la tru Regle-
energia termica mentare in
Energetica
(ANRE)
13. Aprobarea specificatii- MEn, MECDT
lor si cerintelor teh-
nice fata de echipamen-
tele care pot fi utili-
zate pentru evidenta
consumului de energie
termica
14. Instalarea valvelor si Ince- Compania se- In functie BM,UE,com- Va aduce cele mai ma-
distribuirea cheltuie- pind ctorala de de numarul panii pri- ri beneficii doar du-
lilor pentru caldura si dupa termoficare de servicii vate de pa infiintarea AL si
distribuirea corecta peri- (CST), com- continuie de prestare incheierea contracte-
a cheltuielilor pentru oada panii parti- termoficare a servi- lor cu acestea
caldura de in- culare,AL sectorala ciilor
calzi- (TS)
re
2003/
2004
15. Instalarea sistemelor Inain- Organele Urmeaza sa Guvernul, Pe termen scurt, vor
de administrare a ener- te de executive fie deter- OEI, in- fi introduse masuri
giei pentru cladirile peri- locale minate vestitori necostisitoare pentru
publice oada (OEL) particu- a imbunatati adminis-
de in- lari trarea energiei (cos-
calzi- tul masurii egal cu
re costul cheltuielilor
2003/ economisite pentru in-
2004 calzire). Pe termen
lung, masurile ar pu-
tea fi finantate de
entitati ale secto-
rului particular, de
ex. Compania de Deser-
vire a Eenergiei (ES
CO). Angajamentul din
partea investitorilor
particulari necesita
pregatirea modelelor
de contracte si asi-
gurarea unor garantii
adecvate pentru inves-
titor. Este necesara
asistenta tehnica

II.Reforme legale si de reglementare
16. Infiintarea asociatii- Ince- Urmeasa sa Nu sint pre- Incurajarea crearii
lor proprietarilor de pind fie deter- vazure chel- stimulentilor econo-
locuinte cu tri- minata tuieli di- mici si financiari
mest- recte
rul I,
2003,
o peri-
oada de
tranzi-
tie de
trei
ani
17. Stabilirea termenelor Ince- ANRE Nu sint pre- Regulamentul defines-
de deconectare a consu- pind cu vazute chel- te regulile de decone-
matorilor urmato- tuieli di- ctare a cladirilor si
rul se- recte a consumatorilor in-
zon de dividuali (aplicabil
incal- doar pentru perioada
zire,o de tranzitie)
perioa-
da de
tranzi-
tie de
trei
ani
-------- ----- ------ -------- ----- ------ -------- ----- ------

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani