Capitalul Social, Capitalul comun, Capitalul preferential referat

Capitalul social  se imparte in capital subscris nevarsat si capital subscris varsat. Capifalul subscris nevarsat este capitalul pe care praprietarii sou asociatii s-au angojat sa-1 puna la dispozitia Intreprinderii societare. In masura in care capitalul este eliberat sou capitalizat efectiv In bani si/sau in natura. el devine capifal subscrls varsat: in cadrul societatilor comerciale pe actiuni. pentru aporturile In numerar.constituirea capitalului social Tn raport de stabilirea condit111or pentru realizarea aportului se delimiteaza Tn trei pasi succesivi. cum sunt: subscrierea fara apelare, cdlca fara nominalizare la plata; subscrierea cu apelare fara varsare; subscrlerea cu apelare si varsare. in mod corespunzator. capitalul social se diferentiaza in : capital subscris neapelat,. capital subscris apelat ,si nevarsat; capital subscris apelaf ,si varsat. Capitalul comun este acea categorie de capital care confera posesorilor drepturile de baza ale actionarilor, inclusiv cele de vot. Capitalul preferential reprezinta categorla de capital social care pe IOnga drepturile de baza, exclusiv dreptul de vot, confera Tn plus dobOnzi Tn locul dividendelor spriaritote fata de posesorii capitalului comun in cazul lichidarii companiei. Capltalul social este divizat in actiuni sau parti sociale, in raport de natura jundica si economico -financiaro a societotilor comerciale. Actiunea reprezinta o fractiune a capitalului societotilor in comandito pe actiuni si pe actiuni, fractiune care este in mod necesar un titlu de valoare, de valoare egala. Din punct de vedere juridic actiunea este insemnul prin care dreptul actionarului este incorporat, adico un titlu de credit constatator al drepturilor si obligatiilor care decurg din calitatea de actionar. Asa cum se statueazo in Legea nt: J 1/1990 a societ6,tllor comercia/e, acsunile se impart in acsuni la purtotor s acsuni nominative. Acllunl/e la pulfafor se caracterizeaz6 prin aceea co sunt dotate cu posibilitatea de a circula, in schimb pentru acflunl/e nom/native, chiar daco capitalul a fo.st vorsat in Tntregime, circulOtia este supuso unor formalitOti de inregistrare in registrul acsonarilor snut la sediul societatii. Conform Leglï nt: J 1/1990 privind societof/le comercia/e actiunile vor cuprinde: qenumirea si durata societatii, data contractului de societate; numorul din Registrul comertului in care este inregistrata sQcietatea; capitalul social; numarul actiunilor si numorul de' ordine: valoarea nominalo a actiunilor si a varsomintelor efectuate; ovontajele acordate fondatorilor . Capitalul social al societotilor comerciale, altele decat pe actiuni. se imparte in parfi sau cote sociale de valoare egala. Acestea sunt reprezentate de un cert(ficat eliberat fiecorui asociat care cuprinde: denumirea societotii si capitalul social. numarul si valoarea unitara a partilor sociale, precum si numele titularului lor. De asemenea. va trebui sa contino si modul restrictiv de circulatie al acestora recunoscut fiind ca potrivit normelor legale in vigoare cesiunea cotelor sociale este ingradita. Fato de terti partile sociale nu pot fi cesionate. numai daca o asemenea operatie a fost permisa prin contractul de societate. De asemenea. ele pot fi cesionate pe baza deciziei generale a asociatilor. adoptata in unanimitate. Cesiunea nu libereaza pe asociatul cedent de ceea ce mai datoreaza societatii din aportul sou de capital. Intre asociati. partile sociale sunt transferabile fora nici o limitare sau aprobare. Pe parcursul functionarii intreprinderii capitalul social se poate majora prin emisiunea de actiuni noi si prin operatii interne Cfncorporarea de rezerve. capitalizarea profitului exercitiului precedent, transformarea de obligatiuni in actiuni). De asemenea. capitalul se poate micsora prin rambursarea cotre asociati a unei parti din capital. prin rascumporarea de actiuni, prin acoperirea pierderilor provenite din exercitiile precedente si prin alte operatii potrivit legii


Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani