Facultatea de Stiinte Economice - la Economia Firmei, Infiintarea unei societati si studiul de fezabilitate, statutul societatii comerciale 

 

 

 

 

 

 

Universitatea “ Transilvania “ – Brasov

Facultatea de Stiinte EconomiceReferat la Economia Firmei

Tema: Infiintarea unei societati si studiul de fezabilitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTUL

SOCIETATII COMERCIALE “VENTO” S.R.L

CAP.1.

DESPRE DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIUL SI DURATA FIRMEI

Art. 1 Denumirea societatii este S.C. “VENTO” S.R.L. si se constituie prin autentificarea prezentului statut si a contractului de societate.

Art. 2 Societatea comerciala “VENTO” S.R.L este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala cu raspundere limitata, cu doi asociati fondatori, astfel:

George Oprea, cetatean roman, domiciliat in Brasov, str. Calea Bucuresti nr. 101 bl.200 sc.B ap.37.

Dragoi Marian, cetatean roman, domiciliat in Brasov, str Closca nr.10.

Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociatii find obligati numai la plata partilor sociale.

Activitatea societatii se desfoasoara in conformitate cu legile.

 

Art. 3 Societatea comerciala astfel constituita se va numi SC “VENTO” S.R.L in toate actele, facturile, anunturile publicitare si oricare alte documente legate strict de ea. Denumirea firmei va fi urmata de caracteristica formei juridice, sediul, precum si numarul de inmatriculare din Registrul Comertului.

Art. 4 Sediul societatii este stabilit in Romania, st. Horia nr.12. Sediul societatii poate fi schimbat conform Adunarii Generale a Asociatilor, conform legii.

Art. 5 Durata societatii este nelimitata de la data inmatricularii in Registrul Comertului.

CAP. 2. DESPRE OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectele de activitate sunt:

 1. 1931 fabricare de confectii

 2. 5243 comert, la pretul cu amanuntul, a confectiilor

 3. 6025 transporturi rutiere de marfuri.

Activitatil se desfasoara la sediu, in spatii inchiriate, in targuri, piete, oriunde in tara, in zonele autorizate de autoritatea statala.

 

CAP. 3. CAPITALUL SOCIAL

Art.6 Capitalul initiat si varsat al societatii “VENTO” S.R.L este de 80.000.000 lei, divizat in parti sociale, repartizate dupa cum urmeaza:

 1. George Oprea 50 de parti sociale de cate 1.000.000 lei, in valuare de 50.000.000 lei, aport varsat integral in numerar.

 2. Dragoi Marian 30 de parti sociale a cate 1.000.000 lei, in valuare de 30.000.000 lei, aport varsat integral in numerar.

Partile sociale pot fi transmise intre asociati.

Transmiterea catre persoane din afara societatii este permisa daca a fost aprobata de Adunarea Generala a Asociatilor, cu majoritate absoluta de voturi, dar numai daca nu exista optiuni privilegiatre ale asociatilor, si nu se incalca prevederile art.150 din legea 31/1990.

Art.7 Societatea comerciala isi poate mari capitalul social, pe baza hotararii Adunarii Generale a Asociatiilor, cu respectarea dispozitiilor legale. Marirea capitalului social se va face prin multiplicarea partilor, prin aport financiar sau in natura, din partea asociatiilor.

Art.8 Reducerea capitalului social se va face pe baza hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, se vor specifica motivele si modalitatile de realizare, cu respectarea limitei minime legale.

Art.9 In cazul unei micsorari a capitalului social, fara o hotarare expresa a Adunarii Generale a Asociatiilor, acesta va fi reintregit inaintea oricarei repartizari sau distribuiri de beneficii (dividende).

Art. 10 Orice modificare la statut se face prin act aditional si se inregistreaza la Registrul Comertului.

CAP. 4. Adunarea Generala a Asociatiilor

Art. 11 Adunarea Generala a Asociatilor este cea care hotareste in toate problemele de importanta majora, care priveste societatea si este constituita din toate asociatiile care detin una sau mai multe parti sociale ale societatii comerciale cu raspundere limitata.

Art. 12 Hotararile asociatilor se iau in cadrul Adunarii Generale a Asociatiilor, in limitele legii si ale contractului de societate.

Atacarea hotararilor Adunarii Generale a Asociatiilor se va face conform legii.

Fiecare parte sociala are dreptul la vot. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie intre cei ce voteaza sau cu tertii, privind exercitarea intr-un anumit fel a dreptului de vot, este nula.

Daca unul din asociati se abtine la votarea unei hotarari, atunci votul acestuia va fi considerat 50% pentru si 50% contra luarii acelei hotarari.

Un asociat isi va putea exprima votul, in lipsa, prin corespondent sau telefonic, cu confirmarea telegrafica in maxim 5 zile.

Un asociat nu poate exercita dreptul sau de vot, in deliberarile referitoare la aporturile sale in natura sau in alte acte juridice incheiate intre el si societate, sau in cazul in care, intr-o operatiune determinata, are interese contrare societatii, pe cont propriu sau pe contul altuia.

Daca adunarea, legal constituita, nu poate lua o hotarare, din acauza neintrunirii majoritatii cerute, adunarea convocata din nou, poate decide asupre ordinii de zi, oricare ar fi numarul de asociati si partea de capital reprezentata de cei prezenti.

Art. 13 Adunarea Generala a Asociatiilor are urmatoarele obligatii:

 1. aprobarea bilantului financiar, utilizare beneficiilor, si repartizarea pierderilor;

 2. stabileste structura organizatorica, numarul de posturi, si limitele minime de salarizare, modul si cuantumul de remunerare a administratorului si cenzorilor;

 3. numeste si revoca admoinistratorul si cenzorii, si stabileste componentele acestora;

 4. aproba/modifica programul de activitate si bugetul societatii;

 5. hotareste in privinta creditelor bancare, a cumpararii sau inchirierii de mijloace fixe;

 6. hotareste privitor la infiintarea de filiale si/sau sucursale;

 7. hotareste privitor la actionarea in justitie a administratorului sau a cenzorilor, pentru recuperarea pagubelor aduse de acestia societatii;

 8. desemneaza reprezentantul societatii pentru solutionarea unor litigii, in fata organelor judecatoresti;

 9. aproba fuziunea, dizolvarea societatii, si numeste lichidatorii in unanimitate;

 10. hotareste asupra oricaror probleme de societate ce intra in componenta sa, in conformitate cu legea, contractul de societate si prezentul statut;

Art. 14 Adunarea Generala a Asociatiilor se va intruni, in mod ordinar, cel putin o data pe an, la sediul social al societatii, prin grija administratorului.

Un asociat sau un numar de asociati care reprezinta, cel putin 30% din capitalul social, vor putea cere convocarea adunarii, aratand si scopul acestei convocari.

Convocarea Adunarii Generale a Asociatiilor se va face prin convocator sau prin scrisoare recomandata, cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixata pentru tinerea acesteia, aratandu-se ordinea de zi.

CAP. 5 FUNCTIONAREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art. 15 In toate actele, adresele sau publicatiile emise de societate se vor mentiona:

 1. denumirea completa a societatii si forma juridica;

 2. sediul si localitatile unde exista sedii sau sucursale;

 3. capitalul social;

Asociatii au drepturi si obligatii egale in ceea ce priveste reprezentarea societatii

Gestiunea societatii va fi tinuta de catre administratorul acesteia si va fi controlata de catre asociati, cu respectarea art.147, din legea 31/1990.

Societatea va tine evidenta contabila in conformitate cu prevederilel legale.

Exercitiul economico-financiar incepe de la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii firmei. Din veniturile lunare, un procent de maxim 40%, stabilit de comun acord intre asociati, va fi repartizat proportional cu partile sociale, pentru cheltuielile particulare ale asociatilor.

Cota parte din beneficiul societatii ce se va plati fiecarui asociat va fi proportionala cu participarea la capitalul social.

Societate ava funciona pe baza legilor romane.

Art. 16 Societatea comerciala cu raspundere limitata “VENTO” S.R.L. este administrata de unul sau mai multi administratori temporari, revocabili si numiti de catre Adunarea Generala a Asociatilor.

In primul exercitiu economico-financiar, modalitatea de administrre este cea stabilita prin contractul de societate.

Ca administrator pot fi numite si persoane care nu au calitatea de asociat. Administratorul are urmatoarele atributii:

 1. aplica hotararile Adunarii Generale;

 2. incadreaza si concediaza salariatii, in conditiile stabilite de Adunarea Generala si de art.213 din legea 31/1990;

 3. stabileste si aproba acordarea salariilor si a altor drepturi;

 4. stabileste atributiile, programul de lucru si regulamentul intern, de ordine si functionare pentru personalul salariat.

 5. Reprezinta societatea in relatiile cu tertii, daca Adunarea Generala nu a hotarat altfel;

 6. Convoca Adunarea Generala a Asociatilor;

 7. Tine la zi registrul asociatilor;

 8. Depune la Registrul Comertului si la Administratia Financiar, in termenele prevazute de lege, toate actele necesare;

 9. Incepe, atunci cand este cazul, procedura de lichidare, respectiv prevederile legale in acest sens.

Art. 17 Raspunderile asociatilor

Asociatii raspund solicitar si personal pentru pagubele aduse societatii prin desfasurarea de activitati necorespunzatoare. Raspunderea asociatilor fata de societate este aceeasi, in cazul in care administratorul se gaseste in imposibilitatea de a lua parte la administrarea societatii, oricare dintre acestia poate intocmi acte de urgenta, daca lipsa acestora ar cauza pagube mari societatii, cu anuntarea ulterioara obligatorie, in termen de maxim 15 zile calendaristice, dar nu pentru sume ce depasesc 75% din capital. In acest caz este necesara o hotarare a tuturor asociatilor. Asociatul, care fara consimtamantul scris al celorlalti asociati, intrebuinteaza capitalul, bunurile sau creditul societatii in folosul sau, sau in acela al altei persoane, este obligat sa restituie societatii beneficiile ce au rezultata si sa plateasca despagubiri pentru pagubele rezultate.

Art. 18 Raspunderea administratorului

Administratorul societatii este direct raspunzator pentru:

 1. realitatea varsamintelor efectuate;

 2. existenta reala a dividentelor platite;

 3. existenta registrelor cerute;

 4. exacta indeplinire a hotararilor Adunarii Genereale si a indatornicirilor pe care legea, contractul de societate si prezentul statut le impun;

 5. daunele resultate intr-unul din urmatoarele cazuri:

 • neexercitarea supravegherii personalului incadrat

 • nedenumirea catre asociati a neregularitatilor pedecesorilor sai imediati, atunci cand a luat cunostinta de acestea

 • neinstintarea asociatilor despre existenta unor interese

 • transmiterea facultatii de reprezentare a societatii catre alte persoane fara aprobarea expresa a Adunarii Generale a Asociatilor.

CAP. 6. DESPRE RETRAGERE SAU EXCLUDEREA ASOCIATILOR

Art.19 Asociatii se pot retrage din societate dupa trecerea unui an de functionare a acesteia, situatie in care plata contravaloarii partilor se face din beneficii, dupa inchiderea bilantului.

Un asociat se poate retrage si in cazul in care nu este de acord cu modificarile aduse in contractul de societate sau in statutul juridic.

Art.20 Poate fi exclus din societate asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat, asociatul care care aduce o paguba societatii sau comite o frauda in dauna acesteia, excluderea fiind pronuntata de instanta judecatoreasca la cererea celorlalti asociati.

CAP. 7. DESPRE FUZIONAREA, FUNCTIONAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII.

Art. 21 Fuzionarea societatii se face conform art.174 si 175 din legea 31/1990.

Art. 22 Dizolvarea societatii se face cu respectarea prevederilor art.169 pana la art.173 din legea 31/1990.

In cazul decesului unui asociat societatea poate sa-si continuie activitatea cu mostenitorii acestuia, in cazul in care acestia sunt de acord. In cazul in care acestia nu sunt de acord, plata contravalorii parti se face conform art.19 din prezentul statut.

Art.23 Lichidarea societatii se va face conform legii 31/1990 – incepand cu art.176 si pana la art.183 sub directa supraveghere a asociatilor.

Art.24 Dupa terminarea lichidarii, lichidatorul trebuie sa ceara stergerea societatii din Registrul Comertului.

CAP. 8. DESPRE LITIGII

Art.26 Prevederile prezentului statut se completeaza cu cele prezente in legea 31/1990, privind societatile comerciale, in Codul Civil, in Codul Comercial, precum si in contractul de societate.

Prezentul statut a fost intocmit in 5 exemplare la Brasov.

Asociati: George Oprea

Dragoi Marian


CONTRACT DE SOCIETATE

 

 

CAP. 1. ASOCIATII

 

 

Subsemnatii:

George Oprea, cetatean roman, domiciliat in Brasov, str. Calea Bucuresti, nr.101, bl.200 sc.B, ap. 37.

Dragoi Maria, cetatean roman, domiciliat in Brasov, str. Closca nr.10 . Ne asociem si incheiem acest contract, in scopul constituirii unei societati comerciale, cu denumirea: “VENTO” SRL in baza legii 31/1990 si in urmatoarele conditii:

CAP . 2. FORMA JURIDICA, SEDIUL SI DURATA SOCIETATII

 

Art.1 Societatea comerciala “VENTO” SRL se constituie sub forma juridica de societate comerciala cu raspundere limitata, ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociatii fiind obligati doar la plata partilor sociale.

Art.2 Sediul societatii este in Romania, judetul Brasov, localitatea Brasov, str. Horia nr. 12 si va fi schimbat ulterior in urma hotararii Adunarii Generale a asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.

Art.3 Durata societatii este nelimitata de la data inmatricularii in Registrul Comertului. Orice asociat se poate retrage, numai dupa un an de zile de la infiintare, cu conditia de a anunta in scris societatea, cu 15 zile in avans.

CAP .3. OBIECTUL DE ACTIVITATE

 

Obiectele de activitate sunt:

 1. 1931 fabricarea de confectii

 2. 5243 comert la pretul cu amanuntul a confectiilor

 3. 6025 transporturi rutiere de marfuri.

Activitatea se desfasoara la sediu, in spatii inchiriate, ambulant oriunde in tara in zonele autorizate de autoritatile statale.

CAP .4. CAPITALUL SOCIAL

 

Art.4 Capitalul social initial si varsat, al societatii “VENTO” SRL este de 80.000.000 lei repartizat in parti sociale egale, dupa cum urmeaza:

 1. George Oprea subscrie 50 de parti socuiale a cate 1.000.000 lei, in valuare de 50.000.000, aport varsat integral in numerar.

 2. Dragoi Marian subscrie 30 de parti sociale a cate 1.000.000 lei in valoare de 30.000.000 lei, aport varsat integral in numerar.

Partile sociale pot fi transmise intre asociatii.

Transmiterea catre persoane din afara societatii este permisa daca a fost aprobata de Adunarea Generala a Asociatilor, cu majoritate absoluta de voturi, dar numai daca nu exista optiuni privilegiatre ale asociatilor, si nu se incalca prevederile art.150 din legea 31/1990.

Art.5 Societatea comerciala isi poate mari capitalul social, pe baza hotararii Adunarii Generale a Asociatiilor, cu respectarea dispozitiilor legale. Marirea capitalului social se va face prin multiplicarea partilor, prin aport financiar sau in natura, din partea asociatiilor.

CAP.5. FUNCTIONAREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art.6 In toate actele, adresele sau publicatiile emise de societate se vor mentiona:

 1. denumirea completa a societatii si forma juridica;

 2. sediul si localitatile unde exista sedii sau sucursale;

 3. capitalul social;

In primul exercitiu financiar, administrarea societatii va fi asigurata de ambii fondatori.

Ca administrator pot fi numite si persoane care nu au calitatea de asociat. Administratorul are urmatoarele atributii:

 1. aplica hotararile Adunarii Generale;

 2. incadreaza si concediaza salariatii, in conditiile stabilite de Adunarea Generala si de art.213 din legea 31/1990;

 3. stabileste si aproba acordarea salariilor si a altor dreptur;

 4. stabileste atributiile, programul de lucru si regulamentul intern, de ordine si functionare pentru personalul salariat.

 5. Reprezinta societatea in relatiile cu tertii, daca Adunarea Generala nu a hotarat altfel;

 6. Convoca Adunarea Generala a Asociatilor;

 7. Tine la zi registrul asociatilor;

 8. Depune la Registrul Comertului si la Administratia Financiar, in termenele prevazute de lege, toate actele actele necesare;

 9. Incepe, atunci cand este cazul, procedura de lichidare, respectiv prevederile legale in acest sens

.

Art.7 Administratorul face toate operatiunile cerute de aducerea la indeplinire a obiectului societatii, in limita valorii de 40% din capitalul social.

Art.8 Raspunderea asociatilor:

 

Asociatii raspund solitar si personal pentru pagubele aduse societatii prin desfasurarea unor activitati necorespunzatoare.

Raspunderea asociatilor fata de societate este aceeasi, in cazul in care administratorul se gaseste in imposibilitatea de a lua parte la administrarea societatii, oricare dintre acestia poate intocmi acte de urgenta, daca lipsa acestora ar cauza pagube mari societatii, cu anuntarea ulterioara obligatorie, in termen de maxim 15 zile calendaristice, dar nu pentru sume ce depasesc 75% din capital. In acest caz este necesara o hotarare a tuturor asociatilor.

Asociatul care contravine dispozitiilor Art.12 alineatul 9 din statut, este raspunzator de daunele aduse societatii.

Nici un asociate nu poate lua din fondurile societatii mai mult de cat i s-a fixat pentru cheltuielile facute, sau pentru cele ce urmeaza a fi facute in interesul societatii. In caz contrar el este rasounzator de sumele luate si de daunele aduse.

 

Art.9 Raspunderea administratorului:

Administratorul societatii este direct raspunzator pentru:

 1. realitatea versamintelor efectuate;

 2. existenta reala a dividentelor platite;

 3. existenta registrelor cerute;

 4. exacta indeplinire a hotararilor Adunarii Genereale si a indatornicirilor pe care legea, contractul de societate si prezentul statut le impun;

 5. daunele resultate intr-unul din urmatoarele cazuri:

 • neexercitarea supravegherii personalului incadrat

 • nedenumirea catre asociati a neregularitatilor pedecesorilor sai imediati, atunci cand a luat cunostinta de acestea

 • neinstintarea asociatilor despre existenta unor interese

 • transmiterea facultatii de reprezentare a societatii catre alte persoane fara aprobarea expresa a Adunarii Generale a Asociatilor.

 

CAP. 6. STABILIREA PARTICIPARII LA BENEFICII SI PIERDERI

Art.10 Cota-parte din beneficii se vor plati fiecarui actionar proportional cu cota de participare la capitalul social.

Astfel, asociatii vor primi:

George Oprea 62.5%

Dragoi Marian 37.5

Art.11 Pierderile provocate din riscul normal al productiei sau al comertului si si pagubele produse de persoanele neidentificate vor fi suportate din capitalul propriu.

Art.12 Pagubele produse din vina sau din culpa unui asociat vor fi recuperate de la acesta, chiar daca paguba depaseste partea lui sociala.

CAP.7. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

 

Art.13 Dizolvarea societatii se face cu respectarea prevederilor art.169 pana la art.173 din legea 31/1990.

In cazul decesului unui asociat societatea poate sa-si continuie activitatea cu mostenitorii acestuia, in cazul in care acestia sunt de acord. In cazul in care acestia nu sunt de acord, plata contravalorii parti se face conform art.19 din prezentul statut.

Art14. Lichidarea societatii se va face conform legii 31/1990 – incepand cu art.176 si pana la art.183 sub directa supraveghere a asociatilor.

Art.15 Administratorul societatii isi va continua activitatea pana la intrarea lichidatorilor in exercitiul functionarii.

Art.16 Dupa numirea lichidatorilor si indeplinirea formalitatilor constand in depunerea semnaturilor in Registrul Comertului, acestia vor prelua administrarea societatii, exercitand numai operatiuni de lichidare, in conformitate cu prevederile legale.

CAP.8. DISPOZITII FINALE

 

Art.17 Prevederile prezentului statut se completeaza cu cele prezente in legea 31/1990, privind societatile comerciale, in Codul Civil, in Codul Comercial, precum si in contractul de societate.

Asociati:

George Oprea

Dragoi Marian

FILIERA DE AUTORIZARE

 

 

Etapa 1

Constituirea si autentificarea in prezenta notarului public, a contractului si statutului. Dupa autentificare, actele constitutive, contractul si statutul se publica in monitorul oficial.

Etapa 2

Se intocmeste un dosar cu urmatoarele documente:

 1. actul de constituire al societatii

 2. dovada de incasare a capitalului social intr-un cont la banca, conform legii find necesar sa se verse la banca cel putin 30% din valuarea capitalului social subscris

 3. actele privind aporturile in natura – daca exista

 4. actele incheiate intre asociati: cazier judiciar, certificat de casatorie s. a

 5. dovada de retinere a denumirii firmei, marca firmei etc

 6. chitanta de plata a taxelor pentru Camera de Comert

 7. cererea de inmatriculare

Dosarul se depune la Camera de Comert, unde conform ordonantei 32, judecatorul existent emite o sentinta civila, aceasta reprezentand dovada de nastere a firmei – e trimisa spre publicare in Monitorul Oficial, pe cheltuiala solicitantului.

Se intocmeste un dosar pentru DIRECTIA FINANTELOR PUBLICE, cu urmatoarele documente:

 1. actele constitutive autentificate

 2. sentinta civila

 3. certificatul de inmatriculare

 4. dovada depunerii capitalului social intr-un cont din banca

 5. bugetul de venituri si cheltuieli al intreprinderii pe un an

Pe baza dosarului depus, DIRECTIA FINANTELOR PUBLICE, elibereaza CODUL FISCAL al firmei, document ce da dreptul firmei de a face operatiuni financiare

 

 

 

ORGANIGRAMA

S.C. “VENTO” S.R.L

 

 

Adunarea generala a asociatilor

 

 

 

Director general

 

 

 

Asistent pentru productie Asistent pentru marketing Asistent pentru finante

 

 

Supraveghetor de

productie

 

Croit Cusut Finisat

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITATEA DE PRODUCTIE

 

 

 

Cp= Fet/Nt Cp=(h/an)/(h/buc)=bucati/an

 

 

Fet=(Ftc-Ftn)*Ns*Dn*(1-p)

Cp-capacitatea de productie

Fef-fondul de timp efectiv

Nt-timpul necesar pt realizarea unui costum(norma de timp)

Ftc-fondul de timp calendaristic

Ftn-fondul de timp nelucrator

Ns-numarul de schimburi pe zi

Ds-durata unui schimb

 

 

Fef=h/an Ftc=zile/an

 

Ns=schimburi/zi p-procentul

 

Ds=h/schimburi

 

 

Calculul capacitatii de productie SC “VENTO” SRL

 

Ftc=365 zile/an

Ftn=15 52*2 –sambata si duminica

11 zile de sarboatoare

 

Ns=2 schimburi/zi

Ds=8 h/schimb

Fef=250*2*8*(1-0.1)=4000*0.9=3600 h/an

 

Cp=3600/2=1800 buc/an

 

SC “VENTO” SRL detine 3 utilaje => Cp=5400 buc/an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAGUL DE RENTABILITATE

 

 

 

S.C. “VENTO” SRL

===============

 

 

Cp- 5400 buc/an

Pv- pret vanzare=250.000 lei/buc

Capital social 50.000.000

Nr angajati=10

Numar utilaje 3buc 2x15.000.000

1x10.000.000

 

COSTURI FIXE

 

 1. amortizarea utilajelor

Ta=10 ani – termenul de amortizare

 

 

A=2*15.000.000/10 +1*10.000.000/10=4.000.000 lei/an

 

Salariu director 12.000.000 lei

Salariu contabil 8.000.000 lei

Chirie 10.000.000 lei

Apa, energie, incalzire 1%*Pv*12=135.000.000 /an

Transport 540.000.000 /an

 

TOTAL COSTURI FIXE : 1.019.000.000 lei/an

 

COSTURI VARIABILE

 

-materiale si materii prime 150.000 lei/buc

-energie electrica 5000 lei/buc

-salariile personalului angajat in productie 50000 lei/luna *8 angajati *12=48.000.000 lei/an => 48.000.000/5400=8400 lei/buc

 

 

TOTAL COSTURI VARIABILE :163.400 lei

 

Q=CF/(p-Cv)=1.019.000.000/250.000-163.400=11766 lei/buc

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORII ECONOMICO FINANCIARI

 

 

 

Rn=Pn/v *100 Rn- rata profitului; Pn- profitul realizat; V- venit

 

Pn=Pv*10%=250.000*10%=25.000 lei/buc

 

pierderi

5400

1176

CF

CV+CF

profit

V

Valoare

C=50.000.000