Tipuri de societati comerciale care functioneaza in RomaniaTipuri de societati comerciale care functioneaza in Romania

Persoanele juridice isi pot desfasura afacerile intr-o varietate de forme, conform Legii nr. 31/1990 (publicata in monitorul Oficial nr.126 - 127 din 17 noiembrie 1990 ). Legea defineste diferitele tipuri de societaþi comerciale ce pot fi constituite.

Societaþi comerciale se vor constitui in una din urmatoarele forme:

 1. - Societaþi in nume colectiv; 2. - Societaþi in comandita simpla; 45247lkt95cbd4b

 3. - Societaþi in comandita pe acþiuni;

 4. - Societaþi pe acþiuni;

 5. - S.R.L. ( societate cu raspundere limitata).

Fiecare dintre acestea trebuie sa fie constituita conform legii si este, deci, important sa inþelegem si sa recunoastem cerinþele legale, pentru fiecare categorie de societate in parte. kb247l5495cbbd

a. Societaþi in nume colectiv

Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligaþii sociale sunt garantate cu patrimoniul social al societaþii si cu raspundere nelimitata si solidara a tuturor asociaþilor.

Trasaturile acestui tip de societate sunt:

 • numarul minim de membri asociaþi este 2 - pentru a se putea incheia contractul de societate;

 • capitalul social poate fi oricat de mic si este format din aportul asociaþilor (in bani si /sau natura ), fiind divizat in parþi sociale care, in principiu, nu sunt transmisibile (cu excepþia cazurilor in care, prin contractul de asociere, s-a convenit ca pot fi cesionate);

 • raspunderea asociaþilor, pentru obligaþiile sociale, este solidara si nelimitata;

 • toþi asociaþii au calitate de comercianþi, se considera, in practica, ca asociaþii si-au acordat reciproc mandat de a administra, unul pentru celalalt, societatea;

 • fiecare din asociaþi poate fi declarat falit, ca urmare a greselilor dintre ei, ca o consecinþa a clauzei solidaritaþii dintre asociaþi;

 • asocierea lor le confera posibilitatea de a face comerþ sub nume colectiv.

Denumirea unei astfel de societaþi trebuie sa cuprinda cel puþin numele unuia dintre asociaþi si menþiunea S.N.C., contul bancar deschizandu-se pe numele firmei. In lista cu specimene de semnaturi sunt desemnate persoanele cu drept de a opera in cont.

 1. Societaþi in comandita simpla

Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligaþii sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata þi solidara a asociaþiilor comanditaþi; comanditarii raspund numai pana la concurenþa aportului lor.

La constituirea acestui tip de societate primeaza increderea reciproca dintre asociaþi. Principala particularitate a acestui tip de societate este ca reuseste doua categorii de asociaþi: comanditaþi si comanditari.

Comanditaþii

 • au dreptul exclusiv de a participa la conducerea firmei;

 • raspund nelimitat si solidar pentru obligaþiilefirmei;

 • numele lor este inclus in denumirea societaþii comerciale;

 • reprezinta elementul activ al societaþii;

 • au calitatea de comercianþi.

Comanditarii

 • contribuie cu aport de capital, raspunderea lor limitandu-se la nivelul acestuia;

 • nu au calitatea de comercianþ, deci nu pot interveni in relaþiile comerciale ale societaþii cu terþi si cu bancile;

 • nu au dreptul sa participe la conducerea societaþii decat in cazuri speciale, prin procura, in acest caz raspunzand, solitar si nelimitat, cu averea, asemanator comanditaþilor;

 • numele lor nu poate fi inclus in denumirea firmei;

 • au dreptul de a exercita acte de supraveghere, de a cunoaste bilanþul, contul de profit si pierderi, registrele comerciale etc..

Nu este necesar ca toate numele partenerilor sa fie prezente in contul bacar si in cecurile emise de o societate.

Obligaþiile asociaþilor:

 • obligaþiile sunt garantate cu patrimoniul social;

 • comanditaþii raspund, nelimitat si solidar, pentru datoriile societaþii, cu averea lor prezenta si vitoare;

 • comanditarii raspund numai pana la concurenþa aportului lor de capital.

Astfel, creditorii pot sa isi recupereze datoriile nu numai din activele (proprietaþile) companiei, daca raman neplatiþi dupa ce toate proprietaþile au fost epuizate; ei ar putea, in termeni legali, sa ia in posesie proprietatea personala aparþinand unuia dintre comanditaþi.

c. Societaþi in comandita pe acþiuni

Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea al carei capital social este imparþit in acþiuni, iar obligaþiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociaþilor comanditaþi, comanditarii fiind obligaþi numai la plata acþiunilor.

Nu orcine incepe o afacere doreste sa aiba raspundere nelimitata pentru datoririle facute. Astfel de persoane vor fi atrase sa formeze o societate in comandita pe acþiuni. Elementul determinant al unei astfel de societaþi este capitalul, nu persoana asociaþilor. Capitalul social este imparþit in acþiuni de valori egale. Aceasta forma de societate are trasaturi comune cu societatea in comandita simpla cat si cu cele pe acþiuni.

Asociaþii sunt comanditaþi si comanditari,cu precizarea ca in acest caz, comanditarii raspund faþa de datoriile si obligaþiile societaþii numai in limita capitalului subscris sub forma de acþiuni.

Capitalul social este reprezentat prin acþiuni. Aportul asociaþilor poate fi in bani si/sau natura, dar este evaluat si materializat in acþiuni.

Obligaþiile, datoriile societaþii in comandita pe acþiuni sunt garantate cu:

 • patrimoniul societaþii;

 • raspunderea nelimitata si solidara a comanditaþilor;

 • comanditarii sunt obligaþi numai in limita capitalului subscris sub forma de acþiuni.

d. Societatea pe acþiuni

Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea ale carei obligaþii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; acþionarii sunt obligaþi numai la plata acþiunilor lor.

Aceste societaþi sunt societaþi comerciale al caror capital social este divizat in acþiuni de valori egale si negociabile (inclusiv la bursele de valori). Aceasta forma de societate reprezinta forma tipica a societaþii comerciale, ea permiþand acumularea de capitaluri pentru realizarea de societaþi mari - industriale, comerciale, bancare. Aportul de capital al funcþionarilor poate fi in bani sau natura, fiind insa evaluat si materializat in acþiuni.

Cerinþele de formare a societaþilor pe acþiuni sunt mult mai stricte decat cele de formare a altor tipuri de societaþi, prin lege fiind stabilite o serie de cerinþe, privind modul de constituire si funcþionare a acestora.

Conducerea societaþilor pe acþiuni este realizata de Consiliul de Administraþie si de Adunarea Generala a Acþionarilor.

 

 

e. Societate cu raspundere limitata – S.R.L.

Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligaþii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asociaþii sunt obligaþi numai la plataparþilor sociale.

In acest caz, capitalul societaþii este divizat in parþi sociale care, potrivit contractului de societae si prevederilor stipulate in statut, nu se negociaza la bursele de valori. Membrii acestui tip de societate sunt responsabili de pasivul social numai in limita sumelor depuse drept parþi sociale, precum si de patrimoniul societaþii.