Contractul de prelucrare referat

Contractul de prelucrare in lohn


In comertul international, contractul de vanzare-cumparare, cu aspectele lui juridice si economice, este reglementat prin “Conventia Natiunilor Unite privind contractele pentru vanzarea internationala de marfuri” din anul 1974, cu amendamentele aduse prin Protocolul din anul 1980, adoptate la Viena (“The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 1974, and The Amending Protocol of 1980 – Adopted in Viena”).
Pornind de la prevederile Conventiei amintite, orice intreprinzator pe piata externa trebuie sa-si consolideze nivelul cunostiintelor si acuratetea informatiilor de piata, pentru a fi un negociator competent, capabil sa incheie contracte cu limitarea maxima a riscurilor si capcanelor.

Incheierea fructuoasa a negocierilor se materializeaza in contractul extern. Contractul este un acord intre vanzator si cumparator, care se bazeaza pe oferta si acceptarea ei.

Contractul extern de vanzare-cumparare este un acord de vointa prin care una din parti, denumita vanzator, dintr-o anumita tara, se angajeaza sa livraze celeilalte parti, dintr-o alta tara, denumita cumparator, un bun material al sau, determinat cantitativ si calitativ, intr-un anumit loc si la o anumita data, in conditiile convenite, contra unui pret.

Contractul de prelucrare in lohn cuprinde patru parti mari: partile, temei legal, clauze obligatorii si clauze optionale.

Partile Persoane juridicedenumire, sediul, numar de inregistrare la Registrul Comertului, cod fiscal, cont bancar si sucursala, reprezentant, calitatea contractuala(producator/beneficiar).

Temei legal: Acest contract este reglementat de legislatia internationala.

Clauze obligatorii:

Obiectul contractuluiil constituie punerea la dispozitia producatorului de catre beneficiar a materiei prime si materialelor, cu scopul de a fi prelucrate corespunzator cu documentatia si prescriiptiile tehnice pe care acesta le pune la dispozitia producatorului. Se vor specifica ce fel de produse finite se vor produce pe baza de lohn.

Termenul – se specifica termenul de livrare a produselor finite

Pretul – se specifica atat pretul unitar cat si valoarea totala a contractului

Drepturile si obligatiile partilor:

Pentru producator:

sa asigure toate aprobarile privind importul materialelor puse la dispozitie de beneficiar, exportul produselor finite catre beneficiar sau mandatarul acestuia

sa respecte programul de fabricatie convenit intre parti

sa primeasca materia prima si materialele

sa asigure garantii materiale care sa poata fi incasate de catre beneficiar, daca nu respecta contractul


Pentru beneficiar:

sa asigure materiile prime, materialele si avansul

sa asigure livrarile de materii prime si materiale conform programului stabilit de producator

sa preia produsele finite

sa asibure plata

sa asigure plata de taxe pentru tarile unde livreaza marfa

sa controleze si sa supravegheze procesul de prelucrare

sa asigure plata asigurarii, transportului, materiilor prime, materialelor si produselor finite

Clauze optionale:

Raspundere contractuala

Cazuri de nulitate a unor clauzeCazuri de renuntare la anumite drepturi

Cesiunea drepturilor si obligatiilor contractuale

Forta majora

Clauza penala

Cazuri de incetare a contractuluicuprinde situatiile in care contractul va inceta de drept, fara interventia unei instante judecatoresti/tribunal arbitral.

-expirarea termenului contractului

-starea de insolvabilitate, faliment, lichidare a uneia dintre parti

-neexecutarea uneia din clauzele esentiale ale contractului

-incapacitatea, moartea uneia dintre parti

-cesiunea contractului fara acordul celeilalte parti

-alte situatii alese de catre parti sau prevazute de lege

Alte clauze:

-locul de executare a obligatiilor:partile au latitudinea de a alege locul in care sa-si execute obligatiile contractuale(domiciliul/sediul producatorului, beneficiarului, un loc neutru, vama, frontiera franco-…, etc.). In caz contrar se aplica regulile generale ce guverneaza contractele si obligatiile.

-modalitati de receptie:partile pot stipula in contract modul in care se va face receptia(procese verbale de receptie, verificarea marfii, predarea-primirea certificatelor de calitate, cantarire), locul si persoanele care sunt indreptatite sa o faca.

-garantii privind calitatea:producatorul se obliga sa garanteze calitatea bunurilor ce fac obiectul contractului prin certificate de calitate(buletine de analiza) si sa asigure remedierea bunurilor in perioada de garantie.

-conditii de ambalaj, marcare, etichetare

-transport:partile pot stipula in contract clauze care sa contina modul de efectuare a transportului, mijloacele de transport folosite, cine va efectua transportul, cine va suporta riscul distrugerii bunurilor pe durata transportului si cine va suporta cheltuielile facute cu acesta

-clauze asiguratorii:producatorul se poate obliga la instituirea unei garantii bancare sau a unei ipoteci in vederea acoperirii valorii avansului, cat si a valorii materiilor si materialelor primite, iar beneficiarul poate asiguraprodusele prelucrate in lohn la o societate de asigurari

-notificari:modalitatea de efectuare a notificarii (telefon, posta, fax, telex), perioada in care trebuie trimis raspunsul la notificari, etc.

Dispozitii finale:

Clauza de confidentialitate:partile isi pot lua angajamentul de a nu divulga informatiile si documentele primite in vederea derularii contractului pe intreaga durata a acestuia sau/si pe o perioada de…dupa expirarea contractului.

Litigii si jurisdictie:se prevede modul de rezolvare a neantelegerilor aparute din executarea contractului; partile pot alege prin contract instantele competente sa rezolve litigiile aparute intre ele.

Prelungirea sau modificarea contractului:se mentioneaza daca prelungirea contractului este permisa sau nu, iar daca este permisa se specifica modurile de prelungire sau modificare.

Valabilitatea anumitor traduceri

Anexe care fac parte din contract

Numarul de exemplare si destinatia acestora

Semnatura si stampila partilor

Anexe la contract: procese verbale de predare-primire, certificate de calitate, certificate de garantie, contracte de garantie(ipoteca, gaj), grafice de esalonare a platii, liste cu felul si pretul produselor, etc.
Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani