Lucrare practica - EXTRASELE DIN UNELE REGLEMENTARI LEGALE PRIVIND ACTIVITATEA DE CREDITARE referat 

32395dhe23dlp4c

 

LUCRARE DE PRACTICA

 

32395dhe23dlp4c

 

CREADITAREA

32395dhe23dlp4c

 

32395dhe23dlp4c

 

32395dhe23dlp4c

 32395dhe23dlp4c

 

32395dhe23dlp4c

 

32395dhe23dlp4c

 

32395dhe23dlp4c

 

32395dhe23dlp4c

 

32395dhe23dlp4c

 

32395dhe23dlp4c

 

32395dhe23dlp4c

 

32395dhe23dlp4c

 

32395dhe23dlp4c

 

32395dhe23dlp4c

 

32395dhe23dlp4c

 

Indrumator :profesor Netoiu

EXTRASELE DIN UNELE REGLEMENTARI LEGALE PRIVIND ACTIVITATEA DE CREDITARE

1.Legea nr.33/1991 privind activitatea bancara

Art.12 Societatile bancare li se interzice sa incheie contracte sau intelegeri , sa adopte practici de orice fel care le-ar asigura pozitii dominante pe piata monetara, financiara sau valutara ori sa se angajeze in operatiuni pentru a obtine neloial avantaje pentru ele sau pentru terte persoane hl395d2323dllp

Art.15 In acivitea lor , societatile bancare se vor opune reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei pentru aplicarea politicii monetare , de credit , valutare , de plati,de asigurare a prudentei bancare si de supraveghere a societatilor bancare

Art.19 Prin credit de termen scurt se intelege orice fel de operatiune de imprumut de sume de bani pe o durata ce nu depaseste 12 luni. Imprumuturile a caror durata de rambursare este intre 1 an si 5 ani sau credite pe termen mediu, iar cele care depasesc durata de 5 ani sunt credite pe termen lung. La acordarea creditelor, societatile bancare vor urmari ca solicitantii sa pezinte credibilitate pentru rambursarea lor la scadenta . In acest scop, acestea pot cere solicitantilor garantarea imprumuturilor cu bunuri mobile sau imobile.

Art.20 Dupa aprobarea unui credit , societatile bancare nu pot anula sau reduce cuantumul acestuia decat in cazuri justificate ,determinate de furnizarea de catre debitor a unor date nereale , si numai expirarea unui termen de preaviz de minimul 5 zile , care va fi comunicat in scris debitorului. Societatiole bancare pot intrerupe imediat, fara preaviz ,utilizarea de catre debitor a unui credit aprobat , in cazul in care debitorul a incalcat conditiile dcontractului de credit sau in cazul in care situatia economica si financiara a acestuia nu mai asigura conditii de rambursare.

Art.21.toate operatiunile de credit si garantie ale societatilor bancare vor trebui consemnate in toate documentele contractuale din care sa rezulte clar toti termenii si toate conditiile respectivelor tranzactii. Copiile acestor documente vor trebui pastrate.

Legea nr.34/1991 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei

Art.1 Banca Nationala a Romaniei stabileste si conduce politica mionetara si de credit ,in cadrul politicxii economice si financiare a statului ,cu scopul de a mentine stabilitatea monedei nationale .Banca Nationala a Romaniei este organ al statului si are personalitate juridica.

Art.2 Banca Nationala a Romaniei participa ,in numele statului , la tratative si negocieri externe in probleme financiare, monetare si de plati ; Banca Nationala a Romaniei poate negocia si incheia acorduri privind imprumuturi pe termen scurt si efectuarea de operatiuni de swap cu bancile centrale , bancile comerciale si institutiile monetare internationale, cu conditia rambursarii lor in termen de 1 an si a inrergistrarii lor in rapotul anual al Bancii Nationale a Romaniei.

Art.3 alin 1 Banca Nationala a Romaniei este in drept sa ceara tuturor institutiilor de credit si financiare sa-i furnizeze documentele si informatiile necesare pentru exercitarea functiilor sale.

Art.19 In cadrul politicii monetare si de credit , Banca Nationala a Romaniei poate:

a).sa sconteze si sa resconteze efecte de comert si bonuri de casa prezentate de societatile bancare si institutiile de credit

b).sa acorde credit societatilor bancare si altor institutii de credit.

Art. 25 SocietaTea bancara nu poate desfasura urmatoarele operatiuni :

 1. angajarea in tranzacii cu bunuri mobile sau imobile –se excepteaza tranzactiile cu imobile necesare desfasurarii activitatii societatii bancare si pentru folosinta salariatilor, precum si tranzactiile de bunuri mobile si imobile in executarea creantelor;

……………………………………………………………………………..

 1. acordare de imprumuturi clientilor , conditionata de vanzarea sau cumpararea actiunilor bancii;

Art.27 alin.2 Societatile bancare isi pot constitui fonduri de risc pentru acoperirea eventualelor credite ce nu pot fi recuperate, atat din profiturile brute in limita a 0,5%din totalul creditelor acordate , cat si din cele nete, precum si alte fonduri.

 

 

Statutul BANCOREX(din nov.19994)

32395dhe23dlp4c

 

Art.3.2 Ca operatiuni principale Banca:

……………………………………………………………………………..

c. acorda credite si imprumuturi subordonate in lei si/sau in valute straine persoanelor fizice sau juridice romane si/sau sraine conform normelor si conditiilor de lucru ale Bancii , precum si practicii internationale in domeniu .Conventiile de credit reprezinta titluri executorii;

 1. primeste si acorda credite din si in strainatate incheind in acest scop u banci si institutii financiar-bancare straine conventii si aranjamente, participa la acordarea de credite sindicalizate in calitate de agent sef de fila sau creditor,potrivit intereselor Bancii si in circumstantele date.

 

 

Conditii generale de afaceri ale BANCOREX

32395dhe23dlp4c

 

Art.2.2 Banca poate decide , in orice moment ,unilateral, incetare relatilor cu clientul in intregime sau pentru orice aranjamente individuale in cadrul acestor relatii.

Art.9.3Banca deschide pentru clienti conturi curente , conturi de depozit si de credit, in lei si in valuta , conform solicitarii clientului.

Art.9.5Banca poate opera din contul curent , fara acordul clientului , in urmatoarele cazuri, dupa cum urmeaza:

a.platile la scadenta si alte angajamente asumate anterior de client fata de Banca;

Art.10.1 Banca poate acorda clintului credite pe obiect determinant si scadente stabilite de comun acord.Aceste credite se acorda in baza conventiior incheiate intre parti si se evidentiaza in conturi de credite distincte.

Art.10.3Conventiile de credit incheiate intre Banca si clienti au putere de titlu executoriu fara indeplinirea altor formalitati

Art.10.4 Pentru creditele acordate , Banca percepe dobanzi , comisioane , speze si taxe la niveluri convenite cu clientul.

Art.21.3 Pentru angajamentele de plata asumate , Banca este indreptatita sa solicite clientului garantii materiale , in conformitate cu pracica bancara si normele sale interne.

Art.21.4 Clientu este obligat sa mentina , sa protejeze si sa asigure orice proprietate si alte drepturi care au fost constituite garantii pentru Banca si sa plateasca taxele, impozitele, primele, etc., privind bunul sau dreptul respectiv.De asemenea , clientul este obligat sa incaseze taxele pentru teren, chiriile etc., care servesc drept garantie pentru Banca si sa avizeze Banca in consecinta

Art.21.5 Daca la scadenta clientul nu-si indeplineste obligatiile sale, Banca stabileste prioritatea de valorificare a garantiilor pe care le detine , in conformitate cu procedura legala in vigoare , instiintand clientul asupra acestor masuri.

Art.21.6 Debitorul gajist nu are dreptul sa solicite incasarea dobanzilor sau a dividentelor pentru titlurile depuse ca garantie, acestea facand parte integranta din garantie.

Art.21.7 Banca poate incasa inainte de scadenta , orice obligatie de plata care este in legatura cu bunul constituind garantia , daca aceasta este necesara pentru operarea garantiei.

Art.21.8 Orice proprietate sau drepturi transferate Bancii ca garantie pot fi valorificate de catre acestea , in conformitate cu reglementarile legale in vigoare .sumele ce se obtin in urma valorificarii care depasesc cuantumul debitorului (datoria clientului)revin de drept clientului.

Art.21.9 Banca poate obtine , pe cheltuiala clientului , toate documentele pe care le considera necesare si care sunt in legatura cu acoperirea , administrarea , eliberarea si utilizarea garantiilor.

Art.21.10 Banca poate percepe taxe , comisioane si speze pentru serviciile acordate si actele efectuate pentru acoperirea , administrarea , eliberarea si utilizarea garantiilor.

Art.27.1 Banca, la prezentarea clientilor care solicita credite, plafoane de lucru sau asumare de angajamente de orice tip, are obligatia sa puna la dispozitia acestora lista completa a documentelor necesare pentru efectuarea analizei si fundamentarea deciziei pe care urmeaza sa o ia in legatura cu cererea formulata.

 

 

 

Normele nr.5/1992 ale BNR privind imprumuturile mari acordate clientilor de cate soc.bancare

 

Art.2 un imprumut este considerat mare, in sensul prezentelor norme , atunci cand suma tuturor imprumuturlior acordate unuii singur debitor , inclusiv a garantiilor acordate si a altor angajamente asumate in numele acestuia , depaseste 10% din fondurile proprii ale societatiilor bancare.

Art.4 Imprumuturile mari pot fi acordate de catre siocietatile bancare , numai pe baza unei decizii luate in unanimitate de catre comitetul de directie , iar suma acestora va fi comunicata imediat Bancii Nationale a Romaniei.

Art.5 Suma totala a imperumuturilor mari acordate debitorilor nu va putea depasi de 8 ori nivelul fondurilor proprii ale societatii bancare.

Art.6 Imprumuturile mari acordate unui singur debitor nu pot depasi 20% din fondurile proprii ale unei societati bancare.

Art.7 Se exclud de la aplicarea prevederilor pct.5 si 6 imprumuturile garantate de bugetul de stat si imprumuturile acordate altei societati bancare sau garantate de alta banca.

Art.8 Societatile bancare trebuie sa dispuna de un sistem adecvat de evidenta si control , acre sa permita supravegherea si gestioanarea riscurilor excesive de credit ce pot aparea ca urmare a acordarii de imprumuturi mari.

 

32395dhe23dlp4c

 

 

 

 

 

32395dhe23dlp4c

 

32395dhe23dlp4c

 

32395dhe23dlp4c

 

Normele 3/1994 ale BNR privind clasificarea creditelor si constituirea provizioanelor specifice de risc.

32395dhe23dlp4c

 

  1. Societatile bancare sunt obligate ca, in scopul protejarii depozitelor persoanelor fizice sau juridice , sa limiteze riscul de credit si sa depuna toate eforturile pentru a-si incasa debitorii.

  2. In scopul determinarii riscului de credit si limitarii acestuia , societatile bancare trebuie sa-si clasifice creditele acordate in una din urmatoarele 5 categorii : standard, in observatie, substandard, indoielnic, pierdere.

  3. Clasificarea creditelor se va face tinand cont de evaluarea performantelor financiare ale clientului si de capacitatea acestuia de a-si onora datoria la scadenta

  4. Criterile ce vor fi avute in vedere in evaluarea performantelor financiare ale clientilor vor fi stabilite de fiecare societate bancara.In urma evaluarii performantelor financiare ale clientilor , creditele vor fi incluse in urma din urmatoarele categorii:

 

-categoria „A” –performantele financiare sunt foarte bune si permit achitarea la scadenta a dobanzii si a ratei. Totodata se prefigureaza mentinerea si in perspectiva a performantelor financiare la un nivel ridicat.

-categoria „B”- performantele financiare sunr bune sau foarte bune , dar nu pot mentine acest nivel in perspectiva mai indelungata.

-categoria „C”- performantele financiare sunt satisfacatoare dar au o eveidenta tendinta de inrautatire;

-categoria „D”- performanta financiara este scazuta .

Astfel, SERVICIUL DATORIEI VA FI APRECIAT CA:

Bun- in situatia in care ratele si dobanzile sunt platite la scadenta , sau cu o intarziere de maxim 7 zile.

Slab- in situatia in care ratele si dobanzile sunt platite cu o intarziere de peste 30 de zile

Necoresunzator - in situatia in care ratele si dobanzile sunt platite cu o ontarziere de peste 30 de zile

  1. La determinarea provizioanelor , expunerea debitorului poate fi micsorata doar cu valoarea angajamentelor aparute din:

-garantii neconditionate de catre Guvernul Romaniei sau de catre Banca Nationala a Romaniei

-garantii neconditionate de la alta banca din Romania

-depozite gajate , plasate la banca insasi;

-colaterale acceptate de catre conducerea bancii

-garantii neconditionate de la bancile incorporate in una din tarile urmatoare: Australia, Austria, Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Japonia, Luxemburg, Norvegia, Noua Zeelanda, Olanda, Portugalia, U.K, Spania, S.U.A., Suedia, Turcia.

  1. In urma colaborarii criteriilor sus mentoianate , creditul va fi clasificat conform matricei in: standard, in observatie, substandard,indoielnic,pierdere.

  2. Societatile bancare sunt obligate sa –si constituie urmatoarele prvizioane specifice , dupa cum urmeaza:

-creditul „standard” 0%

-creditul”in observatie” 5%

-creditul”substandard” 20%

-creditul”indoielnic” 50%

-creditul”pierdere” 100%.

8 Societatile bancare vor clasifica portofoliul lor de credite, conform metodologieide mai sus , de 2 ori / an , respectiv la sfarsitul lunii iunie si decembrie.

  1. Societatile bancare vor raporta Bancii Nationale a Romaniei clasificarea creditelor acordate ce se va face in termen de 30 zile de la data pentru care se intocmeste raportarea.

  2. Incalcarea prervederilor prezentei norme atrage sanctiunile prevazute de catre dispozitile legale in vigoare.

 

 

 

 

 

 

 

Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare al BNR nr.v/10813/18august.1994, cu modificarile ulterioare.

 

Art.10 Societatile bancare pot acorda credite in valuta persoanelor juridice rezidente pentru operatiuni valutare curente.

Persoanele juridice rezidente pot participa la piata valutara interbancara cu ordine de cumparare pentru rambursarea creditelor respective in valuta si plata dobanzii aferente.

Art.12-lit.d In sensul prezentului regulament constituie operatiuni valutare de cont financiar si de capital, tranzactiile intre rezidentiu si nerezidenti sub forma operatiunilor valutare,asa cum au fost definite la punctul 4 de mai sus si care se refera la:

………………………………………………………………………

d). imprumuturi si credite primite de rezidenti…………………………………………………………………...

Anexa 2 Operatiunile prevazute la pct.12 litera d. din Regulament se autorizeaza de catre BNR- Oficiul Control Devize in cazul cand acestea prevad termene de rambursare mai mari de un an.

In cazul in care se prevad termene de rambursare sub un an , societatiile bancare prin cre se deruleaza operatiunile respective sunt delegate sa autorizeze si sa efectueze direct rambursarea , in baza atributiilor prevazute in autoritatiile lor de functionare .

 

32395dhe23dlp4c

 

32395dhe23dlp4c

 

32395dhe23dlp4c

 

32395dhe23dlp4c

 

32395dhe23dlp4c

 

CATEGORII DE CREDITE SI ALTE FACILITATI

 

A.CREDITE

1.Plafoane de lucru in lei si in valuta pentru:

-acoperirea necesitatiilor temporare de lichiditate si a perioadelor de cash-flow negativ respectiv a decalajului temporar dintre totalul activelor circulante si totalul pasivelor aferente;

-acordarea de linii de credit pentru angajamente externe de orice tip pentru care clientul nu dispune temporar de fonduri pentru colateralizare.

2.Credite in lei si in valuta pe termen scurt si pentru activitatea de export.

3.Credite in lei pe obiect de activitate(productie, investitii,prestari de servicii si alte activitati)

4.Credite in valuta pe termen scurt, mediu si lung pentru inporturi de bunuri , servicii sau pentru alte activitati .

5.Credite ipotecare

 

B.ALTE FACILITATI

1.Emiteri de garantii bancare de orice tip in lei si in valuta (scrisori de garantie directa/contragarantie

2.Avalizari bilete la ordin , trate si alte titluri de cvaloare , deschideri si confirmari de acreditive in lei si in valuta

3.Scontarea de efecte de comert in lei si in valuta cu si fara recurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPII GENERALE DE CREDITARE

32395dhe23dlp4c

 

1.BANCOREX poate sa acorde credite agentilor economici , daca acestia indeplinesc urmatoarele conditii:

 1. s-au inscris in Registrul Comertului , in conditiile legii nr.26/1990;

 2. poseda capital social pentru desfasurarea activitatii

 3. au deschis conturi in lei si in valuta la BANCOREX

 4. prezinta garantii materiale , personale si morale precum si documentatii si acte din care sa rezulte ca desfasoara o activitate ce nu contravine normelor legale si este in conformitate cu actul de infiintare si statutul de functionare

e. indicatorii de performanta financiara , factori calitativi si onorarea datoriilor se incadreaza in BANCOREX

 

f.posibilitatea de refinantare si strategia bancii permit

asumarea riscului.

 

2.BANCOREX nu acorda credite:

-in cazul clientilor a caror conducere nu are integritate morala sau prezinta un comportament necooperant in banca;

-pentru constituirea capitalului social;

-pentru rambursarea altor credite scadente;

-pentru finantarea capitalului social;

-pentru obiectivele de investitii care nu au la baza perspectivele de asigurare cu materii prime si cand tehnologia noua se bazeaza in exclusivitate pe anumite calitati ale acestora;

-in cazul nejustificarii din punct de vedere economic al obiectului creditului;

-in cazul imposibilitatii de stabilire a scadentelor de rambursare a creditelor datorita lipsei surselor certe;

-pentru participarea la licitatii pe piata bancara;

-pentru organizatii non-profit;

-pentru obiectivele care contravin legilor tarii sau produc efecte negative mediului inconjurator.

3.BANCOREX poate acorda credite pe termen :

-scurt-pana la un an

-mediu-intre 1 an si 5 ani

-lung-peste 5 ani

4. La acordare de credite se vor avea in vedere si :

-capacitatea manageriala a clientului

-posibilitatile de aprovizionare si desfacere;

-ponderea unitatii in ramura respectiva si perspectiva de dezvoltare ;

-rezultatele financiare prin analiza bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe ultimii 3 ani, precum si fluxul de incasari si plati;

-obiectul creditului justifica posibilitatiile de producere a surselor de rambursare ;

-se incadreaza in limita plafonului de risc stabilit pana la care banca apreciaza ca se poate expune;

5.Creditele se acorda cu destinatii precise , pe baza de conventii, in conditiile asigurarii rambursabilitatii , acestora si a costurilor aferente, la termenele stabilite.

6.Volumul total al angajamentelor asumate de banca pentru si in numele unui singur client nu pooate depasii 20% din fondurile proprii ale bancii

7.Sursele principale de informatii ale bancii pentru cunoasterea si evaluarea situatiei economico-financiare a clientului , prezente si viitoare:

-surse de la client :

dosarul juridic al clientului

bilanturile contabile si contul de profit si pierderi

balantele de verificare lunare

studii de fezabilitate , contracte comerciale referitoare

studiul pietei pentru vanzarea produselor

planul de trezorerie /situatia fluxului de numerar

situatia angajamentelor , creantelor si stocurilor prezent

surse din banca:

volumul total de credite aprobate si acordate

volumul de incasari intr-o anumita perioada

clasificare creditelor

clasificarea clientului

fisa clientului

surse exterioare, respectiv de la alte banci sau agenti econiomici care au relatii cu clientul, prin mijloacele mass media si altele. 

32395dhe23dlp4c

 

DOCUMENTELE NECESARE EFECTUARII DE CATRE BANCA A ANALIZEI IN VEDEREA ACORDARII DE CREDITE

 

 1. Cerere de credrit care trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente obligatorii:

*formular cu –antetul firmei

-adresa , nr.telefon, fax, telefex.

*date privind creditul sau angajamentul de plata solicitat:

-valoare

-obiect

-termen

-posibilitatiile platii avansului si a primei de asigurare eterne(HERMES , COFACE, SACE, etc.) acolo unde este cazul

*garantii oferite de societate

 1. Statutul si contractul societatii cu modificarile ulterioare si confirmarea conducerii executive privind activitatiile desfasurate efectiv , ale caror rezultate sun reflectate in bilantul contabil (pentru clientii noi)

 2. Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului si codul fiscal atribuit precum si inscrierea la Administratia Finantelor publice (pentru clientii noi)

 3. Bilantul contabil certificat de catre Administratia Financiara cu toate documentele si anexele rezultatelor financiare si balanta de verificare incheiata pentru ultima luna premergatoare cererii de acordare a creditului.

 4. Raportul la bilantul prezentat la ultima sedinta a Consiliului de Administratie si/sau in Adunarea Generala a Actionarilor , procesul verbal de aprobare al acestuia , precum si raportul cenzorilor.

 5. Proiectul /contractul comercial care face obiectul creditului.

 6. Studiul de fezabilitate asupra investitei pentru modernizare , retehnologizare sau initiere a unei activitati noi de productie pe care intentioneaza sa o efectueze societatea , din care sa rezulte oportunitatea si eficienta proiectului precum si posibilitatiile reale de rambursare integrala a creditului.

 7. Planul de trezorerie pentru creditele pe termen scurt.

 8. Situatia fluxului de numerar in lei si in valuta , dupa caz, pentru creditele pe termen mijlociu si lung.

 9. Studii de piata la import si export , perspective de export.

 10. Situatia contractelor de desfacere la intern si extern incheiate pe anul in curs si anii urmatori pe produse , valori tari, firme si modalitati de incasare a acestora .

 11. Extrasele de cont la zi privind conturile curente deschise la alte banci.

 12. Situatia la zi a creditelor angajate la alte banci curente si restante si scadenta acestora.

 13. Situatia surselor de aproviozionare cu materii prime , ponderea importului de completare in totalul necesar.

 14. Situatia stocurilor existente si vechimea acestora

 15. Situatia angajamentelor pe firme , termene si modalitati de plata.

 16. Situatia creantelor interne si externe pe valori, firme,termene si modalitati de incasare

 17. Avizul Ministerului Mediului, acolo unde este cazul

 18. Alte situatii si documente ce se considera necesare de catre administratorul de credite pentru aprecierea corecta a standing-ului clientului.

 19. Angajamentul conducatorului societatii ca va semna contractele de garantie prezentate in proiect si ca va constitui garantiile prevazute in conventiile incheiate cu banca

 20. Fisa-strict confidedntiala-care sa cuprinda Curriculum Vitae a conducatoriilor societatii.

 21. Completarea Planului de afaceri anexat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE AFACERI

A. DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC

1.Numele firmei…………………………….2.Data si nr.inregistrari la Registrul Comertului………………………….

3.Forma juridica………R.A/S.A/S.R.L./S.N.C/S.C.S./S.C.A/

4.Tipul activitate……….productie/comert/comert exterior/servicii/constructii/altele…………………………………

5Natura capitalului……..autohton/mixt/strain/………………….

6Asociati, actionari principali:

numesi prenume / data nasterii / adresa / tel. / Stare civila

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

B. CONDUCEREA/PERSONALUL FIRMEI

1.Conducerea

Functia………..Nume………..Prenume……….. Studii……….

Experienta din alte sectoare de activitate , dobandite la:

Intreprinderea Functia detinuta De la data la data

…………………. ………………… …………. ……...

…………………. ………………… ………… ……...

………………… ………………… ………… ……...

………………… ………………… ………… ……...

2.Personalul

Numarul total de salariati………………din care direct productiv……………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

C.DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE

1.Produsele/Serviciile

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

2.Principalii furnizori:

Nume / Adresa / Pondere valorica Forma de

In total.aprovizio. proprietate

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

3.Descrierea sumara a procesului tehnologic si nivelul tehnic al utilajelor care participa la aceste proces:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

4. Date tehnice ccu privire la mijloacele fixe in proprietatea societatii:

Mijloace fixe-Productie-Caracteristici-An fabricatie-Durata de viata –Grad de uzura

1……………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………..3……………………………………………………………………...

4……………………………………………………………………...

5……………………………………………………………………

6……………………………………………………………………

 

 

D. PIATA DE DESFACERE

1.Clientiii actuali si potentiali:

Nume Adresa Forma de proprietate Pondere in t.vanzari

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

2.Concurenti actuali si potentiali (nume , date cunoscute )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.Pozitia produselor /servicilor firmei comparativ cu cele ale concurentilor

Produs Pret Calitate

Mic/comparabil/ridicat/ slaba/comparabila/ridic.

……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………...

…………………………….

4.Modalitatea de comercializare/valorificarea produselor:

Pondere in total vanzari

-retea proprie de magazine ……………………………

-direct detailistilor …………………………….

-en-gros …………………………….

-export ……………………………..

-alte modalitati ……………………………..

5.Activitatea de promovare a vanzarilor:

-reclama

-publicitate

-participare la targuri/expozitii/

-pliante

-brosuri

-alte forme

Costurile anuale ale activitatii de promovare……………..lei

 1. DESCRIEREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE SOLOICITA CREDITIL .

1.PRODUSELE /SERVICILE

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.PRINCIPALII FURNIZORI

Nume Adresa Pondere Forma de proprietate

…….. ……… ……….. ……………………….

…….. ………. ………. ……………………….

…….. ……… ………. ……………………….

 

3.De3scrierea procesului tehnologic

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 1. GARANTIA CREDITULUI

Garantii bancare in orice tip:

In lei

In valuta

Depozite n lei

Garantii BNR in valuta

Garantii MF in lei

Cesiune creante ferme in valuta

Garantii materiale imobiliare (ipoteca)

Garantii materiale mobiliare (gaj)

 

 

 

 

 

ANALIZA PREMERGATOARE APROBARII CREDITELOR SI CIRCUILTUL NOTELOR DE PROPUNERI

32395dhe23dlp4c

 

1.LA SUCURSALE

 

 1. Analiza premergatoare aprobarii creditelor

 

1. La prima prezentare al clientilor care solicita credite , plafoane de lucru sau alte facilitati, administratorul de credite va aduce la cunostinta acestora , in mod obligatoriu, urmatoarele:

a. necesitate respectarii pevederilor Conditilor Generale de Afaceri ale bancii respective

b. lista completa a documentelor necesare bancii explicand clientului utilitate acestora pentru efectuarea analizei si fundamentarea deciziei in legatura cu cererea sa .Pentru prevenirea unei situatii de respingere a studiilor de fezabilitate datorita omiterii unor elemente esentiale sau insuficienta argumentatiei a acestora se va recomanda clientilor consultarea in prealabil a bancii .

c. elmentele de cost si marimea orientativa a cesatora , formele de garantii , precum si prevederile conventilor tip care urmeaza a se incheia dupa aprobarea cererilor. Aceasta informatie este necesara pentru a se evita situatiile in care firmele incearca , ulterior aprobari operatiunii , sa negocieze conditile de cost , prevederile conventiilor, formele de garantare, etc.

d. confidentialitatea operatiunilor derulate cu banca din punctul de vedere al marimii facilitatii , termenelor de rambursare , conditile de costuri si garantiilor.

 1. obligativitatea depunerii trimestriale a situatiilor si rapoartelor financiare pe baza carora banca analizeaza mentinerea permanenta a conditiilorn initiale de acordare a creditului;

 2. necesitatea manifestarii sinceritatii si corectitudinii fata de banca;

 3. alte elemente pe care le considera revelante

2. In cadrul acestor discutii , administratorul de credite pe langa scopul de initiere a clientilor ,trebuie sa urmareasca o cunoas