ACTIVITATEA AUTORITATII NATIONALE PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR IN DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIETEI APRECIATA DE COMISIA EUROPEANA referat

1. ACTIVITATEA AUTORITATII NATIONALE PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR IN DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIETEI APRECIATA DE COMISIA EUROPEANA

56579lmr66iql7l

 

Comisia Europeana, prin intermediul DG Enterprise si DG Enlargement, a intocmit un Raport privind evaluarea activitatatii de supraveghere a pietei de produse si servicii in Romania.
In Raport este evidentiat faptul ca prin politica Guvernului privind protectia consumatorilor in Romania s-a realizat un progres considerabil in domeniul supravegherii pietei produselor si serviciilor atat prin inplementarea legislatiei nationale care este armonizata cu cea europeana cat si prin intarirea capacitatii administrative.
Comisia Europeana recunoaste ANPC ca fiind institutia responsabila din Romania pentru supravegherea pietei produselor si serviciilor si protectia consumatorilor.
In Raport se subliniaza ca ANPC, sub coordonarea d-nei Secretar de Stat Rovana Plumb, numita prin decizie a primului ministru, a demonstrat o impresionanta capacitate de angajare precum si cunostinte in domeniul protectiei consumatorior, o buna constientizare a Noii Abordari, a metodelor de supraveghere a pietei precum si a prioritatilor. “Activitatea de supraveghere a pietei desfasurata de ANPC are atat caracter activ cat si reactiv, iar supravegherea activa se desfasoara in concordanta cu un plan care poate fi verificat prin obiective masurabile”, se arata in Raport.
Comisia Europeana mentioneaza ca un rol important in realizarea actiunilor de supraveghere a pietei l-a avut cooperarea administrativa. In acest sens a fost apreciata functionarea Comitetului Interministerial pentru supravegherea pietei produselor si serviciilor si protectia consumatorilor, a carui presedintie si secretariat sunt asigurate de ANPC. “Comitetul constituie un excelent forum pentru promovarea celor mai bune practici si actiuni comune intre diferite ministere si autoritati”, reiese din Raport.
Reprezentantii Comisiei Europene apreciaza activitatea ANPC, atat ca punct national de contact in cadrul Sistemului Trapex de schimb rapid de informatii privind produsele periculoase intre tarile central si est-europene, cat si ca Secretariat al Comisiei de securitate a produselor.
Comisia Europeana considera ca ANPC este autoritatea care a dezvoltat activitatea de supraveghere a pietei in Romania: “ANPC colaboreaza foarte bine cu Vama iar aceasta colaborare trebuie mentinuta si pe viitor si chiar dezvoltata. De altfel, dezvoltarea cooperarii intre diferitele organisme care au responsabilitati in suprevegherea pietei este apreciata iar colaborarea ANPC cu Vama si respectiv a ANPC cu Inspectia Muncii pot fi considerate cele mai bune exemple”.

 
56579lmr66iql7l

 

56579lmr66iql7l

 

2. Reglementari si institutii nationale si regionale in domeniul protectiei consumatorilor mq579l6566iqql

 

 

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor are in subordine 42 de oficii pentru protectia consumatorilor, in toate judetele tarii si in municipiul Bucuresti, cu un numar maxim de 684 de posturi, precum si Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor LAREX Bucuresti unitate extrabugetara cu 9 filiale teritoriale a carui functionare este reglementata prin Hotararea Guvernului nr. 625/1999.

Reteaua de laboratoare cuprinde in afara Centrului National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor LAREX cu cele 9 filiale teritoriale in Bucuresti, Arad, Baia Mare, Constanta, Galati, Oradea, Satu-Mare, Sibiu si Iasi, laboratoare proprii de analize si incercari organizate in judetele Bacau, Vrancea, Neamt, Braila si Suceava, precum si Laboratorul pentru Analiza Calitatii Vinurilor si Bauturilor Alcoolice, care functioneaza in structura Oficiului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti.

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor coordoneaza si realizeaza strategia si politica Guvernului in domeniul protectiei consumatorilor, actionand pentru prevenirea si combaterea practicilor care dauneaza sanatatii, securitatii sau intereselor economice ale consumatorilor si evalueaza efectele pe piata ale sistemelor de supraveghere a produselor si serviciilor destinate acestora.

Prin H.G. 681 / 19.07.2001, pe langa Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor functioneaza Comitetul interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor, a carui principala atributie este asigurarea colaborarii dintre autoritatile administratiei publice centrale, pe de o patre si colaborarea dintre aceste autoritati si structurile civile in vederea perfectionarii Sistemului national de supraveghere a pietei produselor si serviciilor, perfectionarii cadrului legislativ, accelerarii procesului de armonizare a legislatiei nationale cu legislatia Uniunii Europene.

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 755/2003, principalele atributii ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor sunt:

 1. participa, impreuna cu alte organe ale administratiei publice centrale si locale de specialitate cu atributii in domeniu si cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la elaborarea strategiei in domeniul protectiei consumatorilor, asigurand corelarea acesteia cu cea existenta in Uniunea Europeana;

 2. propune Guvernului spre adoptare si avizeaza proiecte de acte normative in domeniul protectiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul si comercializarea produselor, precum si cu privire la prestarea serviciilor, astfel incat acestea sa nu puna in pericol viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor ori sa afecteze drepturile si interesele lor legitime;

 3. elaboreaza, impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, proceduri privind obiectivele, conditiile si modul de colaborare in desfasurarea activitatii de protectie a consumatorilor;

 4. participa la realizarea programelor interne si internationale in domeniul protectiei consumatorilor, colaborand cu organizatii si institutii din tara si din strainatate, conform competentelor ce ii revin potrivit dispozitiilor legale in vigoare;

 5. efectueaza analize si incercari in laboratoarele acreditate conform legii sau in laboratoare proprii ori agreate;

 6. efectueaza sau finanteaza studii si teste comparative cu privire la calitatea produselor si serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunostinta publicului;

 7. desfasoara activitati de informare, consiliere si educare a consumatorilor; editeaza publicatii de specialitate in domeniul protectiei consumatorilor;

 8. sprijina asociatiile de consumatori in vederea atingerii obiectivelor prevazute de lege;

 9. sprijina asociatiile de consumatori in actiunea de infiintare si functionare a centrelor de consultanta, informare si educare a consumatorilor;

 10. informeaza permanent consumatorii asupra produselor si serviciilor care prezinta riscuri pentru sanatatea si securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice;

 11. prezinta informari periodice Guvernului si organelor administratiei publice centrale interesate, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor si intereselor consumatorilor;

 12. controleaza respectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor si serviciilor, precum si la apararea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piata la producatori, importatori, distribuitori, vanzatori, prestatori de servicii si in unitatile vamale, avand acces la locurile in care se produc, se depoziteaza ori se comercializeaza produsele sau in care se presteaza serviciile, precum si la documentele referitoare la acestea;

 13. constata contraventii si dispune masuri de limitare a consecintelor producerii, prestarii, importului, comercializarii sau oferirii gratuite a unor produse si servicii care nu respecta dispozitiile legale din domeniile de activitate ale Autoritatii, prin aplicarea sanctiunilor contraventionale principale si complementare prevazute de lege, sesizeaza organele de urmarire penala ori de cate ori constata incalcari ale legii penale;

 14. solicita organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare, a licentei de fabricatie ori a certificatului de clasificare, in conditiile legii;

 15. coordoneaza schimbul rapid de informatii cu institutiile si organele competente, nationale si internationale, privind produsele si serviciile care reprezinta risc pentru sanatatea si securitatea consumatorilor;

 16. controleaza daca mijloacele de masurare folosite pe piata sunt insotite de documentele prevazute de lege care atesta verificarea acestora din punct de vedere metrologic;

 17. sesizeaza factorii de decizie si operatorii implicati in sistemul de certificare a calitatii produselor si serviciilor, in baza constatarilor proprii si a informatiilor primite de la organismele neguvernamentale si de la consumatori, cu privire la neconformitatile produselor si serviciilor destinate consumului populatiei in raport cu documentele de certificare si propune imbunatatirea sau elaborarea de reglementari in domeniu;

 18. primeste si rezolva sau, dupa caz, transmite spre solutionare celor in drept, potrivit competentelor, sesizarile asociatiilor pentru protectia consumatorilor, precum si sesizarile persoanelor fizice sau juridice cu privire la incalcarea drepturilor consumatorilor, in conditiile legii;

 19. desfasoara activitati de pregatire a specialistilor in domeniul protectiei consumatorilor;

 20. acorda consultanta de specialitate in domeniul protectiei consumatorilor pentru persoane juridice;

 21. stabileste si percepe taxe si tarife pentru efectuarea de analize, incercari, expertizari, certificari de laborator, autorizari, consultanta, cursuri de pregatire, specializare sau perfectionare, alte servicii prestate in conditiile legii;

 22. fundamenteaza si propune in proiectul de buget resursele financiare necesare in vederea realizarii politicilor in domeniul sau de competenta;

 23. urmareste, potrivit legii, legalitatea publicitatii pentru produsele si serviciile destinate consumatorilor; 24. autorizeaza operatiunile cu metale pretioase, aliajele acestora si pietre pretioase; 24. stabileste si aproba marcile utilizate de producatorii interni, importatori sau, dupa caz, de comercianti, pe baza de tarife proprii, precum si marca proprie de certificare;

 25. efectueaza expertize ale metalelor pretioase si pietrelor pretioase in conditiile legii. Autoritatea indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.

Pentru aplicarea eficienta si unitara a legislatiei in domeniu, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a elaborat peste 90 de proceduri specifice de control pe grupe de produse si servicii.

In scopul crearii instrumentelor legale necesare protejarii drepturilor si intereselor consumatorilor, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor s-a preocupat pentru dezvoltarea cadrului legislativ in domeniul protectiei consumatorilor, avand la baza directivele europene in domeniu.

In completarea cadrului institutional mentionam existenta consiliilor consultative pentru protectia consumatorilor, care grupeaza reprezentanti ai autoritatilor de stat, industriei si grupurilor de consumatori, atat la nivel local cat si la nivel national, organizate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 251/1994.

Totodata, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a sprijinit crearea si dezvoltarea asociatiilor pentru protectia consumatorilor si participarea impreuna cu acestea la informarea si educarea consumatorilor.

In fiecare din cele 42 de judete au fost create asociatii si alte organizatii neguvernamentale in domeniul protectiei consumatorilor, in prezent fiind inregistrate un numar de 127 de asociatii, structurate la nivel judetean in 16 federatii si o confederatie.

Prin Ordonanta Guvernului nr.88/2000, s-a creat cadrul juridic pentru infiintarea Centrului de Consultanta si Informare a Consumatorilor, care in prezent, isi desfasoara activitatea pe langa Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania - Bucuresti.

Pentru intarirea sistemului de supraveghere a pietei, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor participa la Sistemul tranzitional de schimb rapid de informatii TRAPEX cu tarile central si est-europene, privind produsele periculoase destinate consumatorilor. Din aprilie 1999, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a fost desemnata ca Punct National de Contact pentru Sistemul TRAPEX.

In cadrul sistemului TRAPEX specialistii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor urmaresc depistarea unor produse periculoase cu grad mare de risc pentru viata, sanatatea si securitatea consumatorilor, in acest scop fiind incheiate conventii de colaborare cu Ministerul Sanatatii si cu Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului.

 

56579lmr66iql7l

 

56579lmr66iql7l

 

3.1. Rolul A.N.P.C.

56579lmr66iql7l

 

56579lmr66iql7l

 

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor are rolul de a coordona si realiza strategia si politica Guvernului in domeniul protectiei consumatorilor, actionand pentru prevenirea si combaterea practicilor care dauneaza vietii, sanatatii, securitatii sau intereselor economice ale consumatorilor si evalueaza efectele pe piata ale sistemelor de supraveghere a produselor si serviciilor destinate acestora.

La conferinta pentru aderare a Romaniei la Uniunea Europeana din 27.07.2001 de la Bruxelles s-a decis deschiderea si simultan inchiderea provizorie a capitolului 23 - Protectia consumatorilor si a sanatatii.

Avand in vedere complexitatea problemelor, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor colaboreaza, in activitatea sa, cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, carora le revin atributii in domeniul protectiei consumatorilor, pe baza unor proceduri aprobate de Guvern.

3.2. Programele si strategiile propriiSTRATEGIA Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor 2001-2004 este aprobata prin HG 574 din 14.06.2001 si publicata in Monitorul Oficial cu numarul 366 din data de 6 iulie 2001

Planul de actiuni pentru perioada 2003-2004

Obiectivul
Actiunea
1. Ridicarea calitatii vietii, prin masuri de protejare a consumatorilor impotriva riscului de a achizitiona produse sau de a li se presta servicii care ar putea sa le afecteze viata, sanatatea, securitatea sau interesele economice
1.1. Controale tematice la nivel regional pe grupe de produse cu impact deosebit la categoriile defavorizate ale populatiei
 
1.2. Actiuni de control pentru depistarea si retragerea de pe piata a produselor alimentare, nealimentare si serviciilor care prezinta risc asupra sanatatii consumatorilor
 
1.3.Actiuni de control pentru retragerea de pe piata a produselor pirat si contrafacute.
 
1.4. Elaborarea si promovarea de acte normative si reglementari privind importul si comercializarea produselor alimentare, nealimentare si a serviciilor, in vederea asigurarii securitatii consumatorilor, inclusiv modificarea legislatiei din domeniile nearmonizate, pentru asigurarea conformitatii cu art. 28-30 din Tratatul CE
 
1.5.Orientarea activitatilor de supraveghere a pietei, intr-o mai mare masura, pe controlul aspectelor de siguranta a produselor nealimentare si pe mai multe resurse destinate laboratoarelor
 
1.6.Actiuni specifice de control, in conformitate cu prevederile Legii nr. 261/2002 de aprobare, cu modificari si completari, a OUG nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase in Romania
2. Intarirea sistemului de supraveghere a pietei
2.1. Functionarea Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor, inclusiv stabilirea de tematici comune de control ale organismelor de control abilitate.
 
2.2. Supravegherea pe piata si in unitatile vamale a conformitatii produselor destinate populatiei
 
2.3. Asigurarea functionarii sistemului rapid de informatii TRAPEX privind produsele cu risc grav si imediat
 
2.4.Dotarea fiecarui Oficiu Judetean cu echipamente specifice de laborator pentru efectuarea de preanalize
 
2.5. Infiintarea a 8 laboratoare mobile
 
2.6. Program de evaluare a securitatii produselor prin prelevari de probe si efectuarea de incercari in laboratoare acreditate sau agreate
 
2.7. Evaluarea contractelor de furnizare a serviciilor de catre institutiile publice pentru eliminarea unor clauze abuzive in contractele incheiate cu consumatorii
 
2.8. Clarificarea rolurilor diferitelor organisme de control, in vederea eliminarii paralelismelor in aceasta activitate.
 
2.9. Dezvoltarea capacitatii institutionale a laboratoarelor, in scopul asigurarii securitatii alimentare
 
2.10.Alocarea de resurse sporite ( echipament si personal ) pentru imbunatatirea serviciilor de control, in scopul asigurarii securitatii alimentare
3. Asigurarea dreptului consumatorilor de a fi informati asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor, de a fi educati in calitatea lor de consumatori, precum si de a fi despagubiti pentru prejudiciile generate de calitatea necorespunzatoare a produselor si serviciilor
3.1. Organizarea unei campanii nationale de educare si informare a cetatenilor asupra drepturilor pe care le au in calitate de consumatori
 
3.2. Realizarea de emisiuni radio, T.V. si editarea unui supliment al unui ziar, pe probleme din domeniul protectiei consumatorilor
 
3.3. Elaborarea Codului Consumului
 
3.4 .Elaborarea de materiale despre protectia consumatorilor in vederea sustinerii unei materii din programa scolara, in baza Protocolului de colaborare cu Ministerul Educatiei si cercetarii.
 
3.5 Imbunatatirea accesului consumatorilor la justitie prin crearea unui sistem prejudecatoresc de rezolvare a plangerilor consumatorilor
4. Inchiderea provizorie a capitolului 3.23 – Protectia Consumatorilor si a Sanatatii; atingerea AQUIS-ului comunitar de catre ANPC; armonizarea cadrului legislativ cu reglementarile Uniunii Europene
4.1 Act normativ privind creditul pentru consum
 
4.2 Documentare, schimb de experienta privind strategiile, procedurile, reglementarile comunitare in domeniu
 
4.3 Act normativ privind protectia consumatorilor in contractele de proprietate imobiliara in regim de indiviziune pe timp limitat ( time-share)
 
4.4 Act normativ ce transpune Directiva 2001/101 CE de modificare a Directivei 2000/13 CE referitor la etichetarea, prezentarea si publicitatea alimentelor
 
4.5 Act normativ ce transpune Directiva 2002/67 CE referitor la etichetarea produselor alimentare care contin chinina si a produselor alimentare care contin cafeina
 
4.6 Act normativ ce transpune Directiva 2001/95/CE referitor la securitatea generala a produselor
 
4.7 Functionarea Comisiei pentru Clauze Abuzive si a Comisiei pentru Securitatea Produselor, in vederea cresterii gradului de reprezentare a societatii civile in procesul de luare a deciziilor
5. Extinderea cooperarii si dialogului cu societatea civila si cu celelalte institutii ale statului care au atributii in domeniul protejarii vietii, sanatatii, securitatii sau intereselor economice ale consumatorilor
5.1. Incheierea de protocoale de colaborare cu toate organismele implicate in actiuni de control in domeniul protectiei consumatorilor
 
5.2. Intensificarea actiunilor de analiza si control intreprinse de autoritatile administratiei publice locale si OJPC, in conformitate cu prerogativele stabilite prin Legea 215/2001
 
5.3. Asigurarea de sprijin si consultanta pentru asociatiile de protectie a consumatorilor din Romania; crearea de noi centre de consultanta in municipiile resedinta de judet
 
5.4. Derularea de programe speciale, in colaborare cu asociatiile consumatorilor cu ocazia Zilei Mondiale a Consumatorilor, 15 martie
 
5.5 Modificarea HG nr. 681/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pietei Produselor si Serviciilor si Protectia Consumatorilor, in scopul introducerii reprezentantilor asociatiilor de consumatori ca membri titulari ai acestui comitet
6. Intarirea rolului ANPC si a raspunderii acesteia privind protejarea vietii, sanatatii, securitatii si intereselor economice ale consumatorilor
6.1. Implementarea unui soft integrat pentru asigurarea transmisiei de date, informatii, reclamatii si sesizari in timp real intre OJPC si ANPC
 
6.2. Program de instruire si perfectionare a personalului propriu, precum si a celui din institutiile relevante: politie, vama, magistratura.
 
6.3. Intarirea capacitatii administrative a ANPC prin cresterea numarului de personal in scopul implementarii legislatiei privind protectia consumatorilor
 
6.4. Asigurarea cadrului institutional si legislativ necesar implementarii prevederilor legii nr. 261/2002 de aprobare, cu modificari si completari, a OUG nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase in RomaniaCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani