Constituirea unei societati comerciale - procurarea unor acte, obtinerea unor avize, verificarea la registrul comertului referat

Text extras din programul Lege4.

Pentru constituirea societatilor comerciale este necesara intocmirea si procurarea unor acte, obtinerea unor avize, etc. dupa cum urmeaza:

A. Verificarea la Registrul Comertului, a acceptabilitatii numelui si emblemei alese si redactarea actului constitutiv al societatii;
B. Obtinerea unor autorizatii prealabile;
C. Autentificarea actului de constituite a societatilor comerciale;
D. Solicitarea inmatricularii societatii in Registrul Comertului;
E. Controlul de legalitate realizat de catre judecatorul delegat;
F. Incheierea de inmatriculare;
G. Publicitatea societatii si inscrierea la organele fiscale;
H. Deschiderea contului de virament;
I. Intocmirea stampilelor, parafelor si sigiliilor;
J. Infintarea filialelor si sucursalelor.

A. VERIFICAREA LA REGISTRUL COMERTULUI, A ACCEPTABILITATII NUMELUI SI EMBLEMEI ALESE SI REDACTAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETATII.

Inainte de redactarea actului constitutiv este necesara deplasarea la Registrul Comertului pentru a se verifica daca se accepta numele si emblema alese, datorita faptului ca s-ar putea ca acestea sa fie deja inregistrate de la alte societatii si pentru a nu se crea confuzii intre doua societati cu aceleasi nume si emblema, se impune aceasta verificare.
In situatia in care numele si emblema sunt deja inregistrate, va trebui ales un alt nume si o alta emblema, putandu-se face chiar o rezervare de nume si o preinregistrare de marca de comert (a se vedea Legea nr. 26/1990).
Dupa stabilirea numelui si emblemei se va trece la redactarea actului constitutiv al societatii.
Societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate, iar societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si statut.
In cazul in care societatea cu raspundere limitata se constituie prin actul de vointa al unei singure persoane, se va incheia numai statutul societatii.
Pentru societatile in nume colectiv, in comandita simpla si societatile cu raspundere limitata, dispozitiile O.U.G. nr. 32/1997 sunt apropiate celor cuprinse in art. 3 din Legea nr. 31/1990, existand o subliniere mai pregnanta a clauzelor cu privire la situatia sucursalelor, agentiilor, reprezentantelor sau a oricaror alte unitatii fara personalitate juridica.
Potrivit art. 7 din O.U.G. nr. 32/1997, actul constitutiv al societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde:

1) numele de familie, prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, in cazul in care sunt persoane fizice iar in cazul in care asociatii sunt persoane juridice, in actul constitutiv se vor trece elementele de identificare ale persoanei, respectiv denumirea, sediul si nationalitatea persoanei juridice. In cazul societatilor in comandita simpla se vor face referiri distincte cu privire la elementele de identificare, separat pentru asociatii comanditari si asociatii comanditati;
2) forma, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societatii;
3) obiectul de activitate al societatii. In actul constitutiv se va preciza clar domeniul si obiectul de activitate principal.
4) capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care se va varsa integral capitalul social subscris.
In cazul in care societatea este cu raspundere limitata, in cuprinsul actului constitutiv se vor arata numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau;
5) asociatii care reprezinta si administreaza societatea, sau administratorii neasociati, persoane fizice sau juridice, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna s-au separat.
6) partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi;
7) sucursalele, agentiile, reprezentantele sau alte asemenea unitatii fara personalitate juridica, (denumite in O.U.G. nr. 32/1997 sedii secundare) atunci cand acestea se infiinteaza odata cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o alta infiintare;
8) durata pentru care se constituie societatea;
9) modul de dizolvare si de lichidare a societatii;

Potrivit art. 8 din actul aratat mai sus, continutul actului constitutiv in cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni cuprinde urmatoarele mentiuni:

a) numele de familie si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia celor ce se asociaza, in cazul in care acestia sunt persoane fizice iar in cazul in care cei ce constituie societatea de capital sunt persoane juridice, se vor stabili denumirea, sediul si nationalitatea acestora. In cazul societatilor in comandita pe actiuni, se vor identifica separat asociatii comanditari si asociatii comanditati;
b) forma de societate, denumirea si sediul acesteia si, atunci cand este cazul, emblema societatii;
c) obiectul de activitate al societatii si in acest caz urmandu-se a se preciza domeniul si activitatea principala;
d) capitalul social subscris si cel varsat;
e) valoarea bunurilor ce constituie aport in natura la societate, modul de evaluare a acestora si numarul de actiuni acordate pentru acestea;
f) numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator. In cazul in care actiunile sunt de mai multe categorii, se vor stabili in mod distinct, pentru fiecare categorie in parte, numarul, valoarea nominala si drepturile conferite;
g) cu privire la administratori, in actul constitutiv urmeaza a se stabili daca administratori sunt persoane fizice sau juridice.
In cazul in care administratorii sunt persoane fizice, se vor stabili numele si prenumele acestora, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia.
Daca administratorii sunt persoane juridice, in actul constitutiv se va trece denumirea, sediul si nationalitatea acestora.
In actul constitutiv, se va stabili clauzele speciale cu privire la garantia pe care administratorii au obligatia sa o depuna, puterile ce le sunt conferite si modul in care acestia urmeaza sa-si exercite prerogativele (impreuna sau separat);
h) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia cenzorilor care sunt persoane fizice iar daca sunt persoane juridice se va stabili denumirea, sediul si nationalitatea;
i) clauzele privind conducerea, administrarea, controlul gestiuni si functionarea societatii;
j) durata societatii;
k) modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor;
l) identificarea sucursalelor, agentiilor, reprezentantelor sau a altor sedii secundare, atunci cand acestea se infiinteaza la momentul constituirii societatii sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara;
m) avantajele specifice rezervate membrilor fondatori care sunt persoane fizice.
n) determinarea actiunilor care apartin actionarilor comanditari, in cazul societatilor pe comandita pe actiuni;
o) "operatiunile incheiate de asociati in contul societatii ce se constituie si pe care acesta urmeaza sa le preia, precum si sumele ce trebuie platite pentru acele operatiuni".
p) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

B. OBTINEREA UNOR AUTORIZATII PREALABILE.

In anumite situatii, dupa redactarea actului constitutiv, acesta se va prezenta organelor prevazute de lege in vederea obtinerii autorizatii prealabile. Este vorba de:

Constituirea societatilor de investitii ce au ca obiect exclusiv de activitate mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoanele fizice si juridice si plasarea lor in valori mobiliare.
Intocmirea si autorizarea prealabila a actului constitutiv se obtine de catre Agentia Valorilor Mobiliare, in conformitate cu O.G. nr. 24/1993.
Constituirea societatilor de administrare a investitiilor avand ca obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor deschise de investitii.
Intocmirea si autorizarea prealabila se obtine tot de catre Agentia Valorilor Mobiliare si in temeiul aceluiasi act normativ.
Constituirea societatilor de depozitare, pentru care autorizarea prealabila se obtine tot de catre Agentia Valorilor Mobiliare temei legal fiind tot O.G. nr. 24/1993.

C. AUTENTIFICAREA ACTULUI DE CONSTITUITE A SOCIETATILOR COMERCIALE.

Actul de constituire, redactate in 6 exemplare se va prezenta Notarului public in vederea autentificarii.
Asociatii sunt obligatii sa semneze in fata notarului, dupa ce s-au legitimat cu buletinul de identitate.
In cazul celor trei societati enuntate mai sus, supuse unei autorizatii prealabile, se va prezenta notarului si autorizatia respectiva, in lipsa careia notarul va trebui sa refuze autentificarea.
Indiferent de forma societatii comerciale, la momentul autentificarii actului constitutiv in fata notarului public, conform art. 16 din Legea nr. 31/1990, astfel cum a fost modificata prin O.U.G. nr. 32/1997, se va prezenta o dovada eliberata de Oficiul Registrului comertului, din care sa rezulte ca nu a mai fost inregistrata o alta societate cu aceeasi firma sau emblema (dovada de anterioritate a firmei si a emblemei).

D. SOLICITAREA INMATRICULARII SOCIETATII IN REGISTRUL COMERTULUI.

In termen de 15 zile de la autentificarea actului constitutiv, persoanele imputernicite (membri fondatori, administratorii societatii sau alte persoane imputernicite expres de societate) vor solicita inmatricularea societatii la Registrul Comertului din raza teritoriala a sediului central al societatii.
Pe langa cererea tip, la Registrul comertului trebuiesc depuse, conform art. 34 (1) alin. 2 din Legea nr. 31/1990, astfel cum a fost modificata prin O.U.G. nr. 32/1997 si urmatoarele acte:

actul constitutiv al societatii;
dovada din care sa rezulte varsamintele la capitalul social, in conditiile actului constitutiv si ale limitelor impuse de lege;
actele cu privire la drepturile asupra aporturilor in natura;
in cazul in care printre bunurile aportate la capitalul social in natura exista si imobile alaturi de titlul de proprietate se va atasa un certificat constatator cu privire la eventualele sarcini care greveaza acele imobile;
actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate ca atare de catre asociati, prealabile inmatricularii;
orice alte acte si dovezi prevazute de lege.
In ceea ce privesc avizele sau certificatele, sau orice alte acte de autorizare ce sunt de competenta unor autoritati publice, in functie de obiectul de activitate al societatii care solicita inmatricularea, acestea urmeaza a fi cerute direct de catre Oficiul Registrului comertului, in termen de cinci zile de la inregistrarea cererii de inmatriculare.
Autoritatile publice astfel vizate au obligatia sa emita documentele solicitate, in termen de 15 zile de la primirea solicitarii din partea Oficiului Registrului comertului.

E. CONTROLUL DE LEGALITATE REALIZAT DE CATRE JUDECATORUL DELEGAT.

Controlul legalitatii societatii ce urmeaza a deveni persoana juridica este exercitat de catre judecatorul delegat la Registrul comertului, delegarea realizandu-se, la inceputul fiecarui an judecatoresc, de catre Presedintele Tribunalului judetean sau al Municipiului Bucuresti din raza teritoriala a Oficiului Registrului comertului respectiv.
In realizarea controlului legalitati, judecatorul delegat are posibilitatea de a dispune orice analize pe care le considera necesare (expertize in contul partilor), precum si administrarea tuturor dovezilor necesare, care sa probeze legalitatea infiintarii societatii respective.
Articolul 34 din Legea nr. 31/1990, astfel cum a fost modificata prin O.U.G. nr. 32/1997, stabileste in sarcina judecatorului delegat, in cazul societatilor pe actiuni, numirea unuia sau a mai multor experti, atunci cand la constituirea societatii s-au adus aporturi in natura, sunt stabilite anumite avantaje pentru fondatori sau atunci cand membri fondatori au realizat o serie de operatiuni in contul societatii ce urmeaza a se constitui, cand adunarea constitutiva nu a cazut de acord cu privire la numirea expertilor.
Expertul sau echipa de experti numita de judecatorul delegat intocmeste un raport care va cuprinde:

descrierea si modul de evaluare al fiecarui bun aportat;
evidentierea valorii acestuia si daca aceasta valoare corespunde numarului si valorii actiunilor acordate in schimb;
orice alte elemente pentru care judecatorul delegat considera ca se impune o expertiza;
Daca la capitalul social s-au aportat bunuri mobile noi, pentru stabilirea valorii acestora se va avea in vedere valoarea acestora de cumparare, prevazuta in factura.
Raportul de expertiza se va depune la Oficiul Registrului comertului unde va putea fi examinat de orice persoana interesata. Persoana interesata poate solicita, pe cheltuiala sa, ca Oficiul Registrului comertului sa-i elibereze copii dupa acest raport.
Articolul 34 din Legea nr. 31/1990, astfel cum a fost modificata de catre O.U.G. nr. 32/1997, enunta incompatibilitatile expertilor. In acest sens, nu pot fi numiti experti si nu pot face un raport de expertiza asupra aportului in natura:

rudele sau afinii pana la gradul IV inclusiv, precum si sotii acelor asociati care au adus aport in natura la capitalul social sau care au calitatea de fondatori;
persoanele care primesc, sub orice forma pentru functiile pe care le indeplinesc, altele decat cea de expert, un salariul sau o remuneratie de la fondatori sau de la acei asociati ce au constituit aporturi in natura.

F. INCHEIEREA DE INMATRICULARE.

Daca judecatorul delegat constata din actul constitutiv, precum si din toate celelalte dovezi depuse la dosar, ca societatea comerciala indeplineste toate conditiile necesare pentru a fi autorizata, dispune printr-o incheiere, inmatricularea societatii in Registrul comertului.
Termenul in care judecatorul urmeaza a se pronunta este de 5 zile din momentul in care solicitantul a depus toate actele necesare in vederea autorizarii.
Prin incheiere, judecatorul delegat se poate pronunta pentru admiterea sau respingerea solicitarii de autorizare.
Hotararea judecatorului poate fi atacata cu recurs, in termen de 15 zile de la pronuntarea incheierii.
Potrivit art. 34 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, astfel cum a fost modificata prin O.U.G. nr. 32/1997, recursul se depune si se mentioneaza in Registrul comertului unde s-a facut inregistrarea.
In termen de trei zile de la data depunerii recursului, acesta va fi inaintat de catre Oficiul Registrului comertului, la tribunalul judetean sau al Municipiului Bucuresti din raza teritoriala a sediului societatii.
Motivarea recursului se poate face cu cel putin doua zile inaintea termenului de judecata (art. 34 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, astfel cum a fost modificata prin O.U.G. nr. 32/1997).
Dupa ce incheierea de inmatriculare a devenit irevocabila, in termen de 24 de ore, in baza dispozitiei judecatorului delegat, societatea comerciala va fi inmatriculata.Din momentul inmatricularii, potrivit art. 34 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, astfel cum a fost modificata prin O.U.G. nr. 32/1997, societatea dobandeste personalitate juridica.

G. PUBLICITATEA SOCIETATII SI INSCRIEREA LA ORGANELE FISCALE.

Potrivit art. 34‡, transmiterea spre publicare in Monitorul Oficial se realizeaza ulterior inmatricularii, si din oficiu, de catre Oficiul Registrului comertului.
Potrivit aceluiasi articol, publicarea incheierii de autentificare si, atunci cand se solicita, si a actului constitutiv, desi se face din oficiu, prin Registrul comertului, se suporta, pe cheltuiala societatii.
In cazul societatilor pe actiuni, al societatilor in comandita pe actiuni, si in cazul societatilor cu raspundere limitata, se va publica in Monitorul Oficial textul integral al incheierii de inmatriculare date de judecatorul delegat iar daca societatea o solicita, se poate publica in Monitorul Oficial si actul constitutiv, integral sau in extras.
In cazul societatilor in comandita simpla sau in nume colectiv, este obligatoriu publicarea numai a unui extras din incheierea de inmatriculare, insa nimic nu impiedica societatea sa solicite publicarea integrala a incheierii de inmatriculare sau chiar al actului constitutiv, integral sau in extras.
Conform art. 34‡ alin. 3 din Legea nr. 31/1990, astfel cum a fost modificata prin O.U.G. nr. 32/1997, in cazul in care pentru societatile de persoane se publica un extras din incheierea de inmatriculare, acest extras trebuie sa fie vizat de catre judecatorul delegat si trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele mentiuni:

data incheierii;
datele de identificare ale asociatilor;
denumirea si daca exista, emblema societatii;
sediul;
forma societatii;
obiectul de activitate (pe scurt);
capitalul social;
durata societatii;
numarul de inmatriculare;
Potrivit art. 34 din Legea nr. 31/1990, astfel cum a fost modificata prin O.U.G. nr. 32/1997, actele sau faptele pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevazuta de lege, nu pot fi opuse tertilor, in afara de cazul in care societatea face dovada ca acestia le cunosteau.
Actele societatii dobandesc opozabilitate generala numai dupa a 16-a zi de la momentul publicarii in Monitorul Oficial.
Daca tertii fac dovada ca au fost in imposibilitate de a lua cunostinta de existenta societatii, precum si de actele efectuate de aceasta, potrivit art. 34 alin. 2 din aceeasi lege, operatiunile efectuate de societate inainte de a 16-a zi de la data publicarii in Monitorul Oficial a incheierii judecatorului delegat nu le sunt opozabile.
Articolul 34 din lege, stabileste in sarcina societatii obligatia de a verifica identitatea textului depus la Oficiul Registrului comertului si textul dat spre publicare in presa sau in Monitorul Oficial.
In masura in care intre textul real si cel publicat exista diferente, societatea va solicita Oficiului Registrului comertului rectificarea erorii constatate.
In ceea ce priveste specimenul de semnatura, conform art. 34 din lege, in termen de 15 zile de la data inmatricularii societatii, reprezentantii societatii sunt obligati sa depuna la Oficiul Registrului comertului specimenul lor de semnatura, in masura in care acestia au fost numiti prin actul constitutiv al societatii. Daca reprezentantii sunt alesi in timpul functionarii societatii, termenul de 15 zile va curge din momentul alegerii.
Inregistrarea societatii la organele fiscale, se realizeaza din oficiu, prin intermediul Oficiului Registrului comertului, care va transmite incheierea de inmatriculare a judecatorului delegat administratiei financiare in raza careia se afla sediul societatii, pentru evidenta fiscala. Cheltuielile de inregistrare la administratia financiara se vor suporta de catre societate.

H. DESCHIDEREA CONTULUI DE VIRAMENT

Se va face la banca pentru care opteaza solicitantul, fiind necesare in acest scop urmatoarele acte:

cerere tip;
actul constitutiv al societatii;
copia hotararii judecatoresti;
copia certificatului de inmatriculare;
copia actului eliberat de Directia Finantelor Publice in legatura cu inregistrarea societatii.

I. INTOCMIREA STAMPILELOR, PARAFELOR SI SIGILIILOR.

Se face la comanda la o unitate specializata iar pentru obtinerea lor trebuiesc prezentate:

hotararea judecatoreasca;
certificatul de inmatriculare.

J. INFINTAREA FILIALELOR SI SUCURSALELOR.

Prin O.U.G. nr. 32/1997 se defineste notiunea legala de filiala si sucursala, stabilindu-se totodata regimul juridic specific pentru fiecare, completandu-se astfel, lacuna din Legea nr. 31/1990 in cuprinsul careia, desi se facea referire la posibilitatea de infiintare a unor filiale si sucursale, nu exista o definire a acestora. Astfel, prin dispozitiile art. 34? si art. 34‰ din Legea 31/1990, astfel cum a fost modificata prin O.U.G. nr. 32/1997, se stabileste in mod concret ce se intelege prin filiala si sucursala, introducandu-se totodata notiunea generica de sediu secundar.
Filialele sunt considerate a fi chiar societati comerciale cu personalitate juridica, regimul juridic al acestora fiind comun oricarei societate comerciala.
Sucursalele, spre deosebire de filiale, sunt considerate a fi dezmembraminte ale societatilor comerciale, acestea fiind lipsite de personalitate juridica. Acestea urmeaza a fi inmatriculate, prealabil inceperii activitatii, in Registrul comertului in care este inregistrata societatea fondatoare, atunci cand ele se infiinteaza in cadrul aceluiasi judet cu societatea fondatoare. Daca sucursala urmeaza a se infiinta in alt judet, ea va fi inregistrata in Registru comertului din judetul respectiv.
Sucursala se va inregistra in Registrul comertului distinct fata de societatea fondatoare chiar daca se infiinteaza in acelasi judet sau localitate cu societatea fondatoare.
In cadrul sediilor secundare, la care face referire art. 34‰, se cuprind pe de o parte, sucursalele si, pe de alta parte, alte sedii secundare, respectiv agentii, reprezentante sau alte subunitati, care, spre deosebire de sucursale, urmeaza a fi mentionate numai in cuprinsul inmatricularii societatii in Registrul comertului de la sediul principal.
Ultimul aliniat din art. 34‰ stabileste faptul ca in situatia in care se urmareste constituirea unei filiale (entitate cu personalitate juridica), aceasta nu poate avea valoarea de sediu secundar atata timp cat ea apare ca o unitate distincta.


* Pentru mai multe detalii in ceea ce privesc SOCIETATILE COMERCIALE, a se vedea sinteza de DREPT COMERCIAL, Legea nr. 31/1990 privind Societatile Comerciale (republicata si Legea nr. 99/1999 care o modifica si completeaza) si O.U. nr. 88/1997 privind constituirea unei societati comercialeCopyright © Contact | Trimite referat