PROIECT - gestiunea financiara a interprinderii - analizarea din punct de vedere financiar a activitatii unei intreprinder referat

Prezentul proiect va incerca sa analizeze din punct de vedere financiar activitatea unei intreprinderi pe parcursul a doua exercitii.

Dupa cum rezulta din situatia patrimoniala a firmei „RADCOM S.A.” obiectul activitatii il constituie productia de bunuri de larg consum.Firma dispune de active imobilizate reprezentate prin masini, utilaje, mijloace de tranport,aparatura de birotica,etc.si active circulante: stocuri de materii prime si materiale, obiecte de inventar,productie in curs de executie,semifabricate,produse finite,etc.- toate necesare bunei desfasurari a procesului de productie.
Analiza financiara ce urmeaza a fi efectuata se va stuctura in cateva etape succesive:

1. analiza echilibrului financiar pe baza bilantului contabil:

un fond de rulment;

nevoia de fond de rulment;

trezoraria neta

2.analiza marjelor de rentabilitate (solduri intermediare de gestiu

procesul economic:

valoarea adaugata;

rezultatul exploatarii;

rezultatul curent;

rezultatul net al exercitiului.

3.diagnosticul firmei:

rentabilitatea economica si financiara;

diagnosticul rentabilitatii economice, financiare, de faliment.

Drept surse de date pentru analiza financiara vom folosi urmatoarele documente:

a. bilantul contabil al firmei;

b. contul de profit si pierdere;

c.anexele la bilant (situatia activelor imobilizate in valoare bruta si amortizarile inregistrate pentru acestea ).

Deci , analiza financiara ce urmeaza a fi realizata isi propune sa evidentize urmatoarele aspecte:

1.modalitatea de realizare a echilibrului financiar pe termen lung si pe termen scurt-analiza pe baza de bilant contabil

2.stabilirea treptelor de acumulare baneasca numerica si marjele de rentabilitate sau soldurile intermediare de gestiune- analiza pe baza contului de profit si pierdere.

Bilantul contabil constituie documentul principal care sta la baza evaluarii patrimoniale a intreprinderii, existand trei abordari diferite ale acestuia, si anume:

1.abordare patrimoniala;

2.abordare funanciara;

3.abordare functionala.

Bilantul patrimonial este anexat la acest proiect,aratand situatia patrimoniala a firmei la sfarsitul unui exercitiu financiar.

Pentru acest tip de bilant se calculeata un singur indicator :

Activul Net Contabil (ANC)=total activ- total datorii.

Sau

Situatia neta=total activ-total datorii=capital propriu-subventii-provizioane.

Luind in calcul datele disponibile obtinem urmatoarele rezultate:

1998:

ANC=559.002-628.517=-69.515 SAU : SN=-69.515-0-0=-69.515.

1999:

ANC=1.822.750-1.792.750=30.000 SAU: SN=30.000-0-0=30.000

Rezultatele obtinute indica o ANC negativa in anul1998 si una pozitiva in anul 1999.

Acest fapt pune in evidenta o situatie prefalimentara in anii precedenti, situatie ce a fost depasita de firma in exercitiul incheiat,lucru care atesta o gestiune economica sanatoasa care a reusit sa acopere pierderea din anii precedenti si de a obtine un profit de 145.295.000lei care poate fi investit in vederea maximizarii profiturilor viitoare.

BILANTUL FINANCIAR:

NEVOI: 1998: 1999:

1.Nevoi permanente:

Active imobilizate (>1an):

Imobilizari corporale 1738 956

Imobilizari necorporale 16653 221222

Imobilizari financiare 0 0

2.Nevoi temporare:

Active circulante (<1an):

Stocuri 82006 1286578

Creante 454825 276621

Titluri de plasament 100 28951

Disponibilitati 3678 8422

TOTAL ACTIV: 559002 1822750

RESURSE PROPRII:

1.Resurse permanente: 1998: 1999:

capital social 1000 25000

rezerve 0 5000

profitul nerepartizat -70515 0

provizioane pentru riscuri si chelt (.1an) 0 0

datorii financiare (.1an)

2.Resurse temporare:

furnizori 157479 517483

datorii catre salariati 300000 1100267

datorii catre bugetul de stat 171038 175000

datorii bancare (<1an) 0 0

TOTAL PASIV: 559002 1822750.

Pe baza bilantului financiar se analizeaza lichiditatea-exigibilitatea >1an a firmei.

In continuare se calculeaza urmatorii indicatori:

FOND DE RULMENT(FR)=capital permanent-nevoi permanente

SAU

FR=nevoi temporare(activ circulant net<1an)-datorii pe termen scurt;

1998:

Capital permanent= 1000-25146-45369=-69.515; nevoi permanente=18.391;

FR=-69515-18391=-87.906;

FR=540611-628517=-87.906.

1999:

FR=30000-222178=-192.178;

FR=1600572-1792750=-192.178.

FR la sfarsitul a doua exercitii consecutive are valori negative, respectiv –87.906 si –192.178.

Aceste valori arata o situatie de dezechilibru financiar datorata absorbtiei unei parti din resursele temporare pentru finantarea activelor imobilizate contrar principiului financiar conform caruia nevoilor permanente trebuie sa li se aloce resurse permanente.

FR PROPRIU=capital propriu-imobilizari nete;

Anul 1998:

FRP =-69515-18391=-87.906;

Anul 1999;

FRP=30000-222178=-192.178;

FRP are ,de asemenea, valori negative pentru ambele exercitii financiare, fapt care releva o insuficienta de capitaluri proprii in raport cu imobilizarile nete.

FR STRAIN=FR NET-FRP.

1998: FRS=-69515+69515=0

1999: FRS=-192178+192178=0.

FRS=0,fapt care arata ca firma „RADCOM”S.A. nu are datorii pe termen lung, fapt,care-i pote asigura un echilibru pe termen lung.

Nevoia de FR=nevoi temporare – resurse temporare.

1998: NFR=(540611-2416-1264-100)- 628517=-91.686;

1999: NFR=(1600572-1782-223-6417-28951)- 1792750=-229.551;

NFR(1998)=-91.686 si NFR(1999)=-229.551,ambele avand valori negative, semnifica un surplus de resurse temporare in raport cu necesitatile existente,rezultat ce poate fi apreciat ca unul pozitiv daca este datorat accelerarii vitezei de rotatie a mijloacelor circulante sau a angajarii unitatii a unor datorii pe termen scurt cu scadente mai mari.

TREZORARIA NETA=FR NET-NFR.

1998: TN=-87906+91686=+3.780

1999: TN=-192178+229551=+37.373

TN ia valori pozitive in ambele exercitii,fiind rezultatul desfasurarii de catre firma analizata a unei activitati eficiente prezentand un excedent de trezorarie care se afla in casieria unitatii si conturile bancare sub forma de disponibilitati.In acest caz firma dispune de o autonomie pe termen scurt.

FR NET= NFR+TN.

1998: FRN=-91686+3780=-87.906;

1999: FRN=-229551+37373=-192.178;

Din aceasta ultima relatie rezulta ca principala componenta a echilibrului financiar a unitatii o reprezinta Nevoia de Fond de Rulment a carui valoare depinde de Cifra de Afaceri a firmei, astfel putand fi previzionata politica financiara de catre conducerii firmei.

Bilantul functional:

Nevoia de Fond de Rulment Total= Nevoia de FR de Exploatare+Nevoia de FR in Afara Exploatarii.

NFR de Expl.= nevoi ciclice de expl.- alocari ciclice de expl.;

NFR in Afara Expl.=nevoi ciclice in afara expl.- resurse ciclice in afara expl.;

Trezoraria Neta= FR net Global- NFRT;

FRNG=AIE+AIAE-PPR-Datorii >1an;

1998:

NFRE=(71647+411175)-(157479)=482822-157479=325.343

NFRAE= 37738-471038=-433.300

NFRT=325343+(-433300)=-107.957;

FRNG=(2345+19700)- 3656=18.389;

TN=18389-(-107957)=126.346;

NFRE=325.343>0, exista un surplus de nevoi temporare in raport cu resursele temporare.Un asemenea rezultat se poate aprecia ca fiind normal atata vreme cat acesta este rezultatul unei politici de investitie privind cresterea nevoii de finantare a ciclului de exploatare.

NFRAE=-433.300<0, exista un surplus de resurse temporare in raport cu nevoile corespunzatoare de capitaluri circulante;

NFRT=-107.957<0, se apreciaza prin prisma componentelor sale ca fiind o situatie negativa generata de absorbtia unei parti din resurse pentru finantarea activelor imobilizate;

TN=126.346>0, rezulta ca FRNG acopera nevoile existente, exista un echilibru financiar.

1999:

NFRE=(144412+210913)-(517483)=-162.158;

NFRAE=65708-1275267=-1.209.559;

NFRT=-162158+(-1209559)=-1.371.717;

FRNG=(2345+227352)-7519=222.178;

TN=222178-(-1371717)=1.593.895;

NFRE=-162.158<0, acest fapt semnifica un surplus de resurse temporare in raport cu nevoile corespunzatoare.Un asemenea rezultat se apreciaza ca unul pozitiv atata timp cat este rezultatul accelerarii vitezei de rotatie a mijloacelor circulante sau este rezultatul angajarii de catre firma a unor datorii pe termen scurt;

NFRAE=-1.209.559<0, un surplus de resurse temporare in raport cu necesitatile existente;

NFRT=-1.371.717<0- existenta surplusului de resurse;

TN=1.593.895>0, FRNG acopara NFRT, exista un echilibru financiar, adica firma analizata desfasoara o activitate eficienta.

ANALIZA FINANCIARA PE BAZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE.

In cadrul acestei analize se studiaza veniturile si cheltuielele pe cele trei domenii de activitate: de exploatare; financiara; exceptionala, si soldurile intermediare de gestiune.

Determinarea indicatorilor se face dupa urmatoarele relatii,incepand cu cel mai cuprinzator pana la cel mai sintetic,astfel:

Marja Comerciala(adaosul cimercial)= venituri din vanzari de marfuri-costul marfurilor vandute.

1998:

MJ=278143-278559=-416mii lei <0,aceasta valoare arata ca exista o insuficienta inactivitatea comerciala a unitatii, adica veniturile nu acopera cheltuialele in ceea ce priveste vanzarea de marfuri.1999:

MJ=814603-779674=+34.929mii lei >0,-exista un excedent privind vanzarea de marfuri in raport cu costul acestora, adica firma obtine profit din activitatea comerciala desfasurata.

Productia Exercitiului = + productia vanduta

+ productia stocata

+ productia imobilizata

- variatia stocurilor.

1998:

PE=537907+67239+106-0=605.252 mii lei >0

1999:

PE=6208051+2931089+500465=9.639.605mii lei >0

Productia exercitiului caracterizeaza activitatea de productie a unitatii: ceea ce intreprinderea a fabricat si a vandut, ceea ce ea a fabricat si a ramas in stoc (productia stocata),precum si ceea ce ea a fabricat pentru ea insasi (productia imobilizata).Calculele efectuate arata ca PE a cresczt de 14,93 ori, dar interpretarea acestui indicator se poate face numai in comparatie cu rata inflatiei din aceeasi perioada.

Valoarea Adaugata = + marja comerciala

+ productia exercitiului

- consumul extern

1998:

VA= -416+605252-240830-136384=227.622mii lei >0

1999:

VA=34929+9639605-2924050-5180762=1.569.722mii lei >0

Conform calculelor facute VA a inregistrat valori pozitive la sfarsitul ambelor exercitii, lucru care poate insemna cresterea vanzarilor sau aprovizionari mai putin importante (sau mai putin scumpe). Se poate calcula rata de variatie aVA in raport cu exercitiul precedent:

Rva= ,aceasta reprezinta rata de crestere a intreprinderii.

EBE sau IBE = + valoarea adaugata

+ subventii de exploatare

- impozite, taxe

- cheltuieli cu personalul

1998:

EBE= 227622+ 0- 1817- 199498=26.307mii lei >0

1999:

EBE= 1569722+ 0 – 95559- 1013544=460.619 mii lei >0

Valorile pozitive ale EBE arata ca firma analizata disoune de resurse financiare necesare mentinerii sale sau cresterii acesteia.Existenta EBE demonstreaza performanta economica a unitatii, independenta politicii financiare, a politicii de investitie si a celei de devidend.

Rezultatul din exploatare = +EBE

+ reluari asupra provizioanelor

+ alte venituri din exploatare

- IBE

- provizioane calculate

- alte cheltuiali din exploatare.

1998:

RE=26307+0+106-0-3056-7503=15.854 mii lei >0

1999:

RE=460619+0+714-0-5703-197594=258.036mii lei >0

Datele de mai sus arata ca „RADCOM S.A.” obtine profit din activitatea de exploatare exprimand rentabilitatea activitatii curente rezultata din deducerea tuturor cheltuialelor din veniturile de exploatare.

Rezultatul Curent = +RE

+ venituri financiare

- pierdere din exploatare

- cheltuieli financiare.

1998:

RC = 15854+647-0-60763=-44.262 mii lei <0

1999:

RC = 258036+10818-0-123559=+145.295mii lei >0

RC din anul 1998 ia valori negative cu toate ca firma a obtinut profit din activitatea de exploatare, fapt care arata ,prin analiza contului de profit, ca unitatea a inregistrat pierderi in activitatea financiara.

RC in anul 1999 inregistreaza o valoare pozitiva,dar totusi are o valoare mai mica decat RE lucru datorat faptului ca firma si in acest exercitiu inregistreaza pierdere din activitatea sa financiara,pierdere datorata in special cheltuielelor privind sconturile acordate.

Rezultatul Net = +RC

+ venituri exceptionale

- cheltuieli exceptionale.

1998:

RN = -44262+0-1107=-45.369 mii lei <0

1999:

RN = 145295+0-0= 145.295 mii lei >0

RN in 1998 inregistreaza o valoare negativa, chiar mai mare decat RE si RC datorita unor cheltuieli exceptionale legate de operatiile de gestiune, de capital, precum si cheltuielele exceptionale privind amortizarile si provizioanele.

RN in exercitiul financiar 1999 ia valori pozitive,RN=RC, adica unitatea n-a avut venituri sau cheltuieli exceptionale.

Cresterea valorii RN de la un exercitiu la altul demonstreza faptul ca unutatea s-a redresat din punct de vedere economic.

CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE:

Reflecta potentialul financiar degajat de activitatea rentabila a unei intreprinderila sfarsitul unui exercitiu financiar destinata sa remunereze capitalurile proprii prin devidende si investitii de mentinere si inlocuire, precum si cele noi (de dezvoltare).

CAF se poate calcula prin doua metode:

metode deductiva;

metoda aditionala;

Aceste metode sunt puse in evidenta prin structura contului de profit si pierdere.

METODA DEDUCTIVA:

CAF se calculeza ca o diferenta intre venituri incasabile si cheltuieli platibile, ca punct de plecare se ia EBE .

CAF = (ven. incasabile- ven. din cesiuni)- chelt. Platibile;

CAF = EBE + (alte ven. Incasabile(exclusiv cele din cesiuni)-alte chelt. Platibile);

1998: 1999:

CAF = +EBE 26307 460619

+alte ven din exploatare 106 714

-alte chelt. din exploatare 7503 197594

+ ven. Financiare (a) 647 10818

- chelt. financiare (b) 60763 123599

+ven. Exceptionale (c) 0 0

- chelt. exceptionale (d). 1107 0

a=farareluari asupra provizioanelor;

b= fara amortizari si provizioane calculate;

c= fara ven. Din cesiunea elementelor de activ;

fara catele parti din subventii virate asupra rezultatului;

fara reluari asupra provizioanelor exceptionale;

d= fara valoarea neta contabila a elementelor de activ cedate;

fara amortizari si provizioane calculate;

Facand calculele corespunzatoare luand in calcul datele prezentate mai sus rezulta urmatoarele :

CAF in 1998 este –42.313 mii lei <0 ,reiese ca intreprinderea analizata inregistreaza plati mai mari decat incasari si a obtinut pierdere in acest an . Firma nu dispune de mijloace financiare necesare activitatii de mentinere a potentialului productiv si nici pentru activitatea de expansiune- efectuarea de investitii.Rezulta ca in exercitiul urmator intreprinderea va fi nevoita sa contacteze credite , actiune care va duce inevitabil la cresterea cheltuielelor financiare a unitatii.

CAF in 1999 este egal cu 150.998 mii lei >0, unutatea data dispune de un flux net de lichiditati la sfarsitul exercitiului financiar, adica fluxul dintre incasari si plati care rezulta din prezentarea contului de profit si pierdere in termeni de trezorarie.Firma dispune de mijloacele necesare activitatii de mentinere a procesului de productie si a celei de expansiune dupa reperizarea profitului conform destinatiilor stabilite de actionari sau de catre conducerea intreprinderii.

METODA ADITIONALA:

CAF se determina pornind de la rezultatul net al exercitiului la care se adauga cheltuielele calculate si se scad veniturile calculate.

CAF = + rezultatul net al exercitiului

+ valoarea neta a activelor cedate

- ven. din cedarea de active

+ chelt. calculate (provizioane, cote parti din subvrntiile virate)

CAF = +(-45.369) CAF = +145.295

+ 0 -1998 +0 -1999

- 0 - 0

+3056 + 5703

-42.313
 
150.998

Se observa ca valorile obtinute prin metoda aditionala coincid cu cele obtinute prin metoda deductiva,deci interpretarile acestor valori sunt similare. Pentru o analiza mai detaliata se consulta contul de profit, analizanduse sumele din fiecare cont in parte pentru a elucida cauzele care au dus la astfel de rezultate.

ANALIZA FINANCIARA PE BAZA TABLOULUI DE FINANTARE:

Tabloul de finantare permite descrierea egalitatii dintre fluxurile de utilizari si fluxurile de resurse pe o perioada de gestiune, din care cauza se mai numeste si tobloul utilizarilor si resurselor.

Pe baza bilantului patrimonial disponibil se obtine urmatorul tablou de finantare:

Tabloul de Finantare pentru „RADCOM S.A.” :

UTILIZARI U
SUMA
RESURSE R
SUMA
1.UTL:
cresteri de active imobilizate
diminuati de capital permanent
2.UTS:
cresteri de capital circulant
dimin. Ale datoriilor pe termen scurt
 
209490
0
 
1059961
0
 
1.RTL:
cresteri de capital permanent
diminuati ale imobilizarilor
2.RTS:
cresterea datoriilor pe termen scurt.
diminuari ale activelor circul.
 
99515
5703
 
1164233
 
0
TOTAL UTILIZARI
1269451
TOTAL RESURSE
1269451

Pe baza tabloului de finantare prezentat anterior se pot scrie urmatoarele relatii de echilibru:Total Utilizari = Total Resurse;

Utilizari = utilizari pe termen scurt (UTS) + utilizari pe termen lung (UTL);

Resurse = resurse pe termen scurt (RTS) + resurse pe termen lung (RTL);

UTS + UTL = RTS + RTL;

UTS –RTS = RTL –UTL;

Pe baza datelor obtinute in tabloul de finantare se calculeaza urmatorii indicatori:

1.Variatia FR = resurse stabile - utilizari stabile.

VFR = (5703+99515) – 209490= -104.272mii lei <0

2.Variatia NFRT =VFRE + VFRAE

VNFRE = utilizari de exploatare – resurse de exploatare;

VFRAE = utilizari in afara exploatarii – resurse in afara exploatarii;

VFRE = (144412+210913-71647-411175)-(517483-157479)=-127497-360004 VFRT = -487.501

VFRAE = (65708-37738)- (1275267-471038) = 27970- 804229 = -776.259

VNFRT = -487501 + (-776259) = -1.263.760 mii lei <0

3.Variatia Trezorariei Nete = VFR-VNFRT =VFR – (VFRE+VFRAE)

VTN = -104272-(-1263760) = -104272-(-487501-776259) =1.159.488 mii lei >0;

Din relatiile prezentate mai sus se deduce urmatoarea ecuatie fundamentala pentru determinarea fondului de rulment :

VFR = VNFRT + VTN = VFRE + VFRAE + VTN.

VFR = -1263760+1159488 = -104.272 mii lei <0

Din calculele prezentate anterior rezulta ca intreprinderea a inregistrat o scadere a FR ,lucru care se datoreaza faptului ca: RTL<UTL echivalent cu UTS>RTS - adica intrprinderea este nevoita sa-si finanteze o parte din imobilizarile stabile pe baza resurselor pe termen scurt.

ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA PATRIMONIALA

Analiza ratelor de structura privind activul bilantului:

Pe baza acestor rate se reflecta ,in principal, aspectele privind patrimoniul economic al unitatii, natura activitatii acesteia si mai putin aspecte de structura financiara.

1. Rata activelor imobilizate (%) = activ imobilizat/ total activ

1998: 1999:

Rai = 18391/559002 = 3,3% Rai = 222178/1822750 = 12,2%

Rezulta ca imobilizarile au crescut cu 8,9%, adica unitatea a efectuat operatii de investitii in mijloace fixe.

2. Rata imobilitarilor corporale (%) =imobilizari corporale/total activ.

1998: 1999:

Ric = 16653/559002 = 3% Ric = 221222/1822750 = 12,1%

Deci, din rezultatelor obtinute reiese ca intreprinderea data este una de productie ,ea inregistrand cresterea, in special, a imobilizarilor corporale.

3. Rata imobilizarilor financiare (%) =imobilizari financiare/total activ.

1998: 1999:

Rif =0/559002 = 0% Rif = 0/1822750 =0%

Unitatea analizata nu are imobilizari financiare, adica nu a stabilit legaturi si relatii financiare cu alte unitati , mai ales in cadrul operatiunilor de crestere externa.

4.Rata activelor circulante (%) = active circulante/total activ.

1998: 1999:

Rac = 540611/559002 =96,7% Rac =1600572/1822750 =87,8%

Unitatea a inregistrat o usoara scadere a activelor circulante in exercitiul 1999.

5. Relatia de legatura intre Rai si Rac: Rai + Rac = 1

1998: 1999:

3,3/100+96,7/100 = 1; 12,2/100+87,8/100 = 1

6. Rata stocurilor (%) =stocuri/total activ.

1998: 1999:

Rs = 82006/559002 = 14,6%; Rs = 1286578/1822750 = 70,6%;

Acest rezultat indica o crestere a stocurilor in 1999 cu 56%, crestere care se poate datora dezvoltarii functiei de productie, adica cresterii productivitatii muncii.

Dupa cum stocurile unei firme au mai multe componente ,in continuare, se calculeaza Rm, Rpf, Rmf si Rpc fiind componentele Rs.

7. Rata materialelor,mat. Prime (%) = materii prime/active circulante.

1998: 1999:

Rm = 71647/540611 = 13,3%; Rm = 144412/1600572 =9,0%

8. Rata productiei finite (%) = productia finita activ circulante.

1998: 1999:

Rpf =2956/540611 =0,5%; Rpf =590/1600572 =0,04%;

9. Rata marfurilor (%) = marfuri/activ circulant.

1998: 1999:Rmf = 0/540611 = 0%; Rmf = 0/1600572 = 0%;

10. Rata productiei in curs (%) = productia in curs de executie/active circulante.

1998: 1999:

Rpc = 6748/540611 = 1,3%; Rpc =1136047/1600572 = 80%;

Calculele efectuate arata ca ponderea cea mai mare in stocurile unitatii date, la sfarsitul anului 1999 o detine productia in curs de executie datorita ciclului lung de fabricatie urmata de volumul de stocuri de materii prime in valoare de doar 9%.

La sfarsitul anului 1998 unitatea dispune de o cantitate mica de active circulante, ponderea cae mai mare fiind detinuta de stocul de materii prime, materiale, materiale consumabile, etc.

11. Rata creantelor comerciale (%) = creante/total actv.

1998: 1999:

Rcc = (411175+37738)/559002 = 80,3%; Rcc = 276621/1822750 = 15,2%;

Intreprinderea in anul 1998 are o Rcc =80,3%- adica unitatea a inregistrat un numar mare de creante asupra clientilor sai datorita faptukui nu isi vinde marfurile cu amanuntul ci prin intermediarii altor unitati.Insa in anul 1999 se inregistreaza o ameliorare a acestei situatii prin imbunatatirea relatiilor directe cu publicul si potentialii clienti, Rcc micsoranduse cu 65,1%.

12. Rata disponibilitatilor si plasamentelor (%):

(disponibilitati + plasamente )/total activ.

1998: 1999:

Rdp=(2416+1264+100)/559002=0,7%; Rdp=(6417+223+1782+28951)/1822750=2,1%;

 

 

 

 

ANALIZA RATELOR DE SRUCTURA PENTRU PASIVUL BILANTULUI

Ratele de structura ale pasivului bilantului permit aprecierea politicii financiare a firmei si pun in evidenta aspecte privind stabilitatea si autonomia acesteia.

Rata stabilitatii financiare (%) = capital permanent/total pasiv.

Sau

Rata stabilitatii financiare (%) = 1-datorii pe termen scurt/total pasiv.

1998: 1999:

Rsf = -69515/559002 =-12,4% Rsf =30000/1822750 = 1,6%;

Rsf = 1-628517/559002 =-12,4%; Rsf= 1-1792750/1822750=1,6%;

Valorile calculate arata o pondere foarte mica a capitalurilor permanente in totalul pasivuliu,dar totusi firma are o autonomie pe termen lung in ceea ce priveste creditele bancare pe o perioada mai mare de un an.

Rata autonomiei financiare globale (%) = cap. Propriu/total pasiv.

1998: 1999:

Rafg = -69515/559002 =-12,4% Rafg =30000/1822750 = 1,6%

Intreprinderea analizata are o satuatie proasta in ceea ce priveste autonomia sa financiara, deoarece se recomanda ca Rafg>=3%.

Rata autonoiei financiare la termae (%) =cap. Propriu/cap. Permanent.

1998: 1999:

Raft =-69515/(-69515) =1; Raft =30000/30000 =1;

In cazul firmei analizate capitalul propriu = capital permanent ,adica unitatea nu are datorii pe termen lung sau n-a putut sa obtina credite de la bancile comerciale datorita situatiei in care se afla.

Rata indatorarii (%) =datorii pe termen lung/capital permanent.

sau pentru a vedea efectele directe ale politicii financiare duse de conducerea unitatii:

Rata indatorarii (%) =datorii pe termen lung/capital permanent.

1998: 1999:

Ri =0/(-69515) = 0% ; Ri =0/30000 = 0%;

Ri =0/(-69515) = 0%; Ri = 0/30000 = 0%;

Rezultatele obtinutedemonstreaza, inca o data, ca firma anlizata nu are obligatii financiare pe termen lung fata de alte persoane juridice.

DIAGNOSTICUL RENTABILITATII INTREPRINDERII :

Rentabilitaea reperzinta o dimensiune importanta a unui bilant diagnostic financiar.Sub aspect economic profitul firmei este generat de rentabilitatea tuturor investitiilor efectuate.

Diagnosticul se realizeaza prin intermediul a doua categorii de rate:

1. rata rentabilitatii economice - care masoara eficienta mijloacelor economice si financiare alocate de intreprindere.

2. rata rentabilitatii financiare - care masoara randamentul capitalurilor proprii, respectiv a plasamentelor financiare pe care actionarii le-au efectuat atunci cand au cumparat actiunile intreprinderii in cauza.

RATELE DE RENTABILITATE ECONOMICA :

1.1. Rata economica neta (%) = profit de exploatare/capitaluri investite.

Cap. Investite = active fixe + disponibilitati + NFR.

1998:

cap. Investit =22047 + 2416+ 1264 + 100+(-91686) =-65.859 mii lei <0

Ren = 15854/(-65859) = -24,1%;

1999:

cap. Investit =229697+6417+223+1782+28951+(-229551) =37.519 mii lei >0

Ren = 258036/37519 = 687,8%;

1.2. Rata economica bruta (%) = EBE/cap. Investite.

1998:

Reb = 26307/(-65859) = -40,1%;

1999:

Reb = 406619/37519 =1083,8 %;

Calculele facute arata ca in 1998 firma nu era una rentabila din punct de vedere economic, pe cand in 1999 aceasta a inregistrat niveluri de rentabilitate foarte mari prin efectuarea de investitii profitabile.

2.1.Rata rentabilitatii financiare (%) =profit net/capital propriu.

1998:

Rf =-45369/(-69515) =65,3%;

1999:

Rf = 145295/30000 = 484,3%;

Conform rezultatelor de mai sus rezulta ca intreprinderea a inregistrat un nivel de rentabilitate destul de mare in ceea ce priveste plasamentele financiare pe care actionarii le-au efectuat in momentul cumpararii de actiuni .

Ratele de rentabilitate se pot descompune in 2-3rate,de exemplu :

# R ec. = Rde structura* Rde rotatie a cap. permanent.

Rec = EBE/cap. Investit =(EBE/CA)*(CA/cap. Investit).

EBE/CA – este un factor cantitativ care exprima o marja de acumulare;

CA/cap. Investit – este un factor calitativ care exprima eficienta folosirii capitalurilor in activitatea de investitie;

1998:

Rec = (26307/816050)*(816050/(-65589)) =0,032*(-12,44)*100 = -40,1%

1999:

Rec = (406619/7022654)*(7022654/37519) = 0,0579*187,176*100 = 1083,8%;

Calculele rezultate arata ca:

In anul 1998 - firma a gestionat neeficient capitalurile sale in activitatea de investitie si a avut a marja foarte mica de acumulare , respectiv capitalirile consumate;

In anul 1999- unitatea a folosit la o eficienta maxima capitalurile sale in ceea ce priveste activitatea de investitie , avand totusi o marja mica de acumulare.

#Rec = (EBE/Valoarea adaugata)*(Val.adaug./Active fixe)*(Active fixe/Cap. Investite).

EBE/Valaorea adaugata – rata marjei asupra valorii adaugate;

Valoarea adaugata/Active fixe – productivitatea activelor fixe;

Active fixe/Capitaluri investite – coeficientul de investitii strategice;

1998:

Rec=(26307/227622)*(227622/22047)*(22047/(-65589))= =0,116*10,324*(-0,336)*100

Rec = -40,1%;

1999:

Rec=(406619/1569722)*(1569722/229697)*(229697/37519)= =0,259*6,834*6,122*100

Rec = 1083,8%;

Conform calculelor facute se pot trage urmatoarele concluzii :

1998: problema unitatii o constituie ineficienta actiunilor sale in activitatea de investitie,dupa cum confirma si rezultatul obtinut anterior.In acelasi timp firma a inregistrat o productivitate a activelor sale fixe;

1999: cresterea accentuata a rentabilitatii se datoreaza , in special, unor investitii profitabile pe cand productivitatea activelor fixe ale firmei a scazut cu 3,5% fata de valoarea din anul precedent.

#Rfin(%) = Profit net/Cap.propriu = (Profit net/CA)*(CA/Capital propriu).

Profit net/CA = rata marjei nete;

CA/Capital propriu = rotatia capitalului propriu prin cifra de afaceri;

1998:

Rfin = ((-45369)/816050)*(816050/(-69515)) = -0,0556*(-11,74)*100 = 65,3%;

1999:

Rfin = (145295/7022654)*(7022654/30000) = 0,0207*234,0885*100 = 484,3% ;

Rezultatele obtinute pot fi interpretate astfel:

1998: - se inregistreaza valori negative ale marjei nete si rotatiei capitalului propriu,acesta din urma avand o valoare foarte mica datorita randamentului scazut al capitalului.

1999: - exista o rata foarte mica a marjei nete ,chiar mai mica decat cea din 1998, pe cand rotatia capitalurilor propriu prin CA inregistraza o valoare foarte mare.

# Rfin (%) = Profit net/Cap Propriu = (Profit net/CA)*(CA/Cap Investite)*(cap inv./cap pr).

Profit net/CA - rata marjei nete;

CA/Capitaluri investite – rotatia capitalurilor investite;

Cap. Investite/Cap. Proprii – exprima sructura capitalului;

1998:

Rfin=((-45369)/816050)*(816050/(-65589))*((-65589)/(-69515))= -0,055*(-12,44)*0,943*

Rfin = 65,3%;

1999:

Rfin=(145295/7022654)*(7022654/37519)*(37519/30000)= 0,0207*187,18*1,251*100

Rfin = 484,3%;

Analizand rezultatele de mai sus se afirma concluziile trase mai sus, si anume:

1998: - problema firmei consta in efectuarea unor investitii ineficiente cu atat mai mult cu cat valoarea capitalurilor investite este aproape egala cu cea a capitalurilor proprii.

1999: - cresterea rentabilitatii se datoreaza unor investitii profitabile; valoarea capitalurilor investite a crescut si chiar a depasit-o pe cea a capitalurilor proprii.

In concluzie, se poate spune ca firma „RADCOM S.A.” in 1998 a avut o situatie prefalimentara inregistrand aproape toti indicatorii in valoare negativa.Totusi, in exercitiul financiar 1999 unitatea s-a redresat din punct de vedere economic si financiar inregistrand rezultate ,se poate spune, exceptionale in diagnosticarea rentabilitatii sale, luand in calcul situatia din exercitiul anterior.Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani