Industria constuctiilor de masini si a prelucrarii metalelor, utilaje si agregate tehnologice, electronica si electrotehnicaIndustria constucþiilor de maºini ºi a prelucrarii metalelor.

-creata ºi dezvoltata dupa al II-lea razboi mondial

-noi ramuri care produc utilaj perolier, produse electronice, de mecanica fina si optica, maºini-unelte diverse, locomotive, autovehicule

  54425vro72rqs7j

-principalele ramuri ale industriei construcþiilor de maºini pot fi grupate astfel:  54425vro72rqs7j

  1. Industria de utilaje si agregate tehnologice furnizeaza echipament pentru numeroase ramuri ale industriei si anume: rq425v4572rqqs

-Utilaj petrolier pentru foraje ºi rafinarii care se fabrica la Ploieºti – cel mai mare centru, Targoviºte, Campina, Braºov, Bacau – Romania este printre primele þari in acest domeniu

-Utilaj minier – necesar activitaþii in subteran ºi la zi (ciocane pneumatice, compresoare, excavatoare etc). Se fabrica la Satu Mare, Baia Mare, Petroºani, Sibiu, Targu Jiu

-Maºini unelte – strunguri, freze etc – produse la Bucureºti, Arad, Targoviºte, Roman etc. La Oradea: maºini-unelte si utilaj greu, la Sibiu prese hidraulice, la Reºiþa reductoare, la Raºnov scule, la Braºov, Barlad, Alexandria si Ploieºti rulmenþi

-Utilaj ºi echipament industrial pentru dotarea altor ramuri (industria siderurgica, chimica, materiale de contrucþii, prelucrarea lemnului, industria textila si alimentara), fabricat in numeroarea intreprinderi din Bucureºti (una dintre cele mai mari intreprinderi de maºini grele din Europa), Reºita, Braila, Iaºi (maºini grele), Cluj-Napoca (maºini grele). La Targu Mureº utilaje pentru ind. textila. La Sibiu aparate de control si masura, mecanica fina la Sinaia etc.

  54425vro72rqs7j

  1. Industria electotehnica si electronica

-producþie de motoare electrice, transformatoare, generatoare, turboreactoare, motoare Diesel etc.

-mai produce: aparate de radio, acumulatoare, aparate de uz casnic

-intreprinderile cele mai mari sunt la Bucureºti (aparataj electric, televizoare, centrale telefonice, ascensoare, motoare Diesel, echipament de automatizare, calculatoare electronice), Craiova, Timiºoara, Sacele, Piteºti

-alte centre pentru industria electrotehnia: Botoºani, Zalau, IaºI, Cluj-Napoca, Bistriþa, Vaslui, Gaieºti, Targu-Mureº

  54425vro72rqs7j

  1. Industria de tractoare, maºini si utilaje agricole produce tractoare agricole de mai multe tipuri la Braºov, tractoare speciale la Craiova si tractoare pe ºenile la Miercurea-Ciuc. Se fabrica semanatori si combine, grape, cultivatoare, seceratori. Principalul centru este Bucureºti, urmat de Craiova, Timiºoara, Bocºa, Topleþ, Botoºani, Medgidia

  54425vro72rqs7j

  1. Industria mijloacelor de transport

-produce material rulant pentru cai ferate, autovehicule, nave ºi aparate de zbor

-primele locomotive la Reºiþa in 1872, apoi la Bucureºti

-locomotive: Craiova, Bucureºti, Reºiþa

-vagoane: Arad, Bucurºti, Drobeta-Turnu Severin, Caracal

-utilaje pentru material rulant: Buzau, Balº, Braºov, Paºcani, Miercurea-Ciuc

-autovehicule: Braºov (autocamioane), Bucureºti (autobuze, microbuze, autoutilitare, troleibuze), Piteºti, Craiova, Timiºoara (autoturisme de oraº) ºi la Campulung (autoturisme de teren). La Marºa (Sibiu) autobasculante

-transporturi navale: nave mineraliere, tancuri petroliere, cargouri, remorchere fluviale si maritime: Galaþi, Drobeta-Turnu Severin, Olteniþa ºi Braila. Galaþi – cel mai mare ºantier fluvial din þara – se produc nave maritime de capacitaþi pana la 30.000 tdw. La Constanþa este principalul ºantier naval maritim – nave mineraliere de pana la 65.000 tdw ºi nave petroliere de mare tonaj (165.000 tdw). Un nou ºantier naval se afla la Mangalia.

-aparate de zbor (avioane de pasageri, ºcoala, utilitare, elicoptere ºi planoare) se fabrica la Bucureºti, Braºov, Craiova ºi Bacau

  54425vro72rqs7j

  1. La cele de mai sus se adauga producþia bunurilor metalice de uz gospodaresc: vase emailate produse la Mediaº, maºini de gatit la Satu Mare

  54425vro72rqs7j