PROIECTAREA DE ANSAMBLU A SISTEMELOR INFORMATICE referat

PROIECTAREA DE ANSAMBLU A SISTEMELOR INFORMATICE

Activitati in proiectarea de ansamblu – definirea obiectivelor; - structura sistemelor informatice; - definirea iesirilor; - definirea intrarilor; -definirea colectiilor de date; -alegerea modelului matematic si a programelor aferente; -alegerea solutiilor tehnice de realizare; -listarea necesarului de resurse; - estimarea eficientei economice; -planificarea realizarii sistemului; -elaborarea documentatiei.

Caracteristicile sistemului informatic:

-orice sistem tb sa contina ca elem central o baza de date, in care sa fie stocate date intercorelate intre ele provenind de la surse interne si externe;
-informatiile furnizate de sistem tb obigatoriu sa fie autentice, exacte, iar suportul de prezentare sa varieze de la un nivel de conducere la altul;

-sistemul tb sa inglobeze o varietate de modele matematice, tehnico-economice, ex: modele de optimizare, modele de simulare, modele de eficienta;

-sistemul tb conceput ca un sistem om-masina oferind astfel posibilitatea unei interactiuni immediate catre utilizator si sistem.

-sistemul trebuie sa prezinte un grad cat mai ridicat de integrare sub urmatoarele doua aspecte: integrare interna si integrare externa.

Cerinte ale sistemelor informatice – pt realizarea unor sisteme informatice care sa indeplineasca obligatoriu caracteristicile sistemelor este necesar sa se tina cont de urmat cerinte: - fundamentarea conceperii sistemului sa fie facuta pe criterii de eficienta economica; -participarea nemijlocita a conducerii unitatii la conceperea sistemului informatic; -asigurarea unui nivel tehnic inalt al solutiilor adaptate; -adoptarea de solutii in concordanta cu resursele disponibile si cu restrictii impuse.

Domenii si activitati in cadrul sistemelor informatice sunt:

1.Planificarea tehnico-economica –activitati-: -elaborarea planului annual; - defalcarea planului pe trimestre luni si unitati componente; -urmarirea modului de realiz al planului;

2.Pregatirea tehnica a productiei –activitati-: -elaborarea planului; - elab si actualizarea fiselor tehnologice; -calculul loturilor optime; -calculul consunurilor specifice de materii prime, materiale; -urmarirea si analiza planului privind introducerea progresului tehnic; -conducerea activitatii de realizare a sdv-urilor.

3.Programarea, lansarea si urmarirea productiei de baza: -activitati- calculul necesarului de fabricat pe perioada de plan; -elab programelor de fabricatie; -programarea operativa a productiei; -lansarea manoperei; -lansarea materialelor;

4.Aprovizionarea tehnico-materiala si defacerea productiei: activitati- aprovizionarea tehn-mat; -desf productiei; -controlul stocurilor.

5.Forta de munca: -activit- elab planului fortei de munca si al fondurilor de salarizare si scolarizare; -evidenta personalului; -analiza si raportari statistice.

6.Financiar-contabil: -activitati- elab bugetului pe venituri si cheltuieli; -contabilitatea mijl fixe; -contabilitatea valorilor materiale; -contabilitatea salariilor; -contab cheltuielilor de productie; -contab generala.

Structura sistemelor de informatice este o etapa necesara, datorita:

-numarul mare de elemente si legaturi ce compun de regula un sistem informatic; -implementarea simultana a tuturor componentelor sistemelor informatice intr-o unitate economica apare ca o activit deosebit de dificila in cazul in care nu are loc structurarea sistemului; -prioritatea unor obiective; -cantitatea limitata de resurse umane si materiale fac imposibila proiectarea in bloc a sistemului informatic.

Cerinte ale structurarii sistemelor informatice in etape de proiectare de ansamblu: -pe fiecare nivel al structurarii tb asigurata unicitatea criteriului de descompunere a sistemului; -structurarea realizata tb sa permita constituirea ulterioara a intregului sistem prin agregarea modulelor separate; -structura creiata nu tb sa contina intretaieturi.

Definirea iesirilor sistemelor informatizate – prin iesirile unui subsistem informatic se va intelege totalitatea informatiilor furnizate de acesta beneficiarilor interni si externi, respectiv rapoarte, note de informare.Definirea intrarilor sistemelor informatice

Def. Prin intrarile unui sistem informatic se intelege totalitatea datelor primare necesare obtinerii informatiilor de iesire ale sistemului. Datele primare se pot clasifica in date interne si in date externe. La nivelul fiecarui sunbsistem informatic este necesar ca intrarile sistemului sa fie conditionate de iesirile acestuia.

Planul logic –orice iesire este un rezultat al aplicarii unuia sau mai multor operatori asupra unui ansamblu de date de intrare. Pe plan tehnologic -–caracteristicile iesirilor sistemului conditioneaza caracteristicile cerute intrarilor.

Stabilirea colectiilor de date – pricipalele criterii pe baza carora se pot grupa datele sunt legate de sfera de cunoastere, de domeniul de activitate, de stabilitatea continutului datelor si de rorul datelor in procesul prelucrarii.

1.Dupa sfera de cunoastere: - date primare; -indicatori tehnico-economicicu caracter operational; -indicatori tehnico-economici cu centralizare media; -indicatori sintetici.

2.Dupa domeniul de activitate – colectia furnizori; -colectia beneficiari; -colectia contracte; -colectia produse; -colectia repere; -colectia lucrari; -colectia personal; -colectia plati; -colectia incasari.

3.Dupa stabilirea datelor – colectii de date conventional-constante; -colectii de date variabile.

Clasificarea colectiilor de date conventional-constante: colectiile de date cu caracter normativdetin 50-60% din volumul totalde informatii care circula in procesul informational al unei unitati econimice. Principalele colectii de date cu caracter normativ: -normativele de fabricatie; -normativele tehnologice; normativele de munca; -normativele materiale;

4.Dupa prelucrarea datelor – colectii de date de baza; -colectii de date pentru tranzactii; -colectii de date intermediare sau de lucru; -colectii de date statistice; -colectii de date istorice.

Alegerea modelelor economico-matematice: Modelele matematice folosite in perfectionarea activitatii economice sunt urmatoarele:

-modele de programare liniara- problemele economice ce se pot rezolva cu eacest tip de modele privesc optimizarea planului de productie, repartizarea sarcinilor de productie si folosirea optima a resurselor;

-modele de programare – problemele ec ce se pot rezolva cu acest tip sunt determinarea minimului global/local pt o functie reala.

-metodele de programare dinamica – probl ec ce se pot realiz cu aceste modele sunt realizarea analizei secventiale a proceselor de luare a deciziilor, rezolvarea probl de inlocuire a utilajelor.

-modele de teoria grafurilor – probl ec ce pot fi astfel rezolvate sunt cele legate de determinarea drumurilor cu valoare optima, determinarea fluxului maxim;

-modele de gestiune a stocurilor - probl ec ce se pot realiz cu aceste modele privesc optimizarea activitatilor de aprovizionare, de productie si de desfacere;

-modele de simulare - probl ec ce se pot realiz cu aceste modele sunt simularea evolutiei fenomenelor si proceselor economice in functie de caracterul lor.

-modele de teoria deciziilor - probl ec rezolvate asa sunt legate de fundamentarea deciziilor multidimensionare, fundamentarea deciziilor in conditii de risc si incertitudine.-modele de asteptare - probl ec ce se pot realiz cu aceste modele privesc minimizarea timpului de asteptare concomitentcu minimizarea cheltuielilor ocazionate de asteptare.

Alegerea tehnologiilor de prelucrare

Tehnologiile pot fi clasificate in functie de: -metodele, tehnicile si echipamentele utilizate; -modul in care se structureaza si se organizeaza datele pentru prelucrare; -procedeele de introducere a datelor in calculator; -metodele si tehnicile de prelucrare si de redare a rezultatelor obtinute.

Dpdv al performantelor tehnico-functionale respectiv, dupa timpul de raspuns al sistemelorinformatice, tehnologiile se pot diferentia in: -tehnologii cu raspuns intarziat; -tehnologii in timp real.

Dupa modul de structurare si organizare a datelor tehnologiile de preluare automata a datelor se clasif in: -tehnologii care utilizeaza fisierele clasice; -tehnologii care utilizeaza fisierele clasice si/sau fisiere integrate; -tehnol care utiliz baze de date.

Dupa locul amplasarii calculatorului electronic in raport cu punctele de generare a datelor si cu functiile de valorificare a informatiilor obtinute din prelucrare: -tehnol pt sisteme informatice centralizate; -tehnol pt sist informatice distribuite

Estimarea necesarului de resurse –elem determinate pt configuratia fiecarui echipament de prelucrare sunt:

1.Memoria interna – estimarea necesarului de memorie interna se face pe baza relatiei de calcul: M=M1+M2 unde: M=necesarul total de memorie, M1=neces de memorie pt fol sistem de operare ales, M2=neces de memorie pt executia programelor aplicative. Necesarul de memorie interna pentru programe aplicative este: M2=max(Ma,Mb, ..,Mn)

2.Estimarea necesarului de echipamente periferice ale sistemului central de prelucrare se realiz in functie de echipam de intrare-iesire si de unitatile de memorie externa. Numarul echipamentelor periferice necesare se stabileste in raport de factorii: -fluxul de intrare-iesire; -volumul de date ce se cere a fi stocat in memoria externa; -modul de exploatare; -nr de programe ce se executa in paralel.

3.Estimarea personalului de personal de specialitate – personalul de specialitate necesar realizarii si exploatarii sistemului informatic, se determina in raport cu: -volumul de munca cerut de complexitatea proiectului si volumul de munca cerut de intretinerea si exploatarea sistemului informatic.

4.Estimarea necesarului de produse-program pot fi asigurate: -din ansamblul de programe care insotesc calculatorul electronic; -prin preluarea de elemente tipizate; -prin preluarea altor programe, de la alte centre de informatica; -prin elaborarea softului, cu eforturi proprii.

Planificarea realizarii sistemelor informatice Aceasta etapa are la baza principiul proiectarii si implementarii esalonate. Esalonare reprezinta ordinea in care vor fi abordate componentele sistemului. Esalonarea se reprezinta sub forma unui grafic detaliat in care se specifica fiecare modul component, etapele de realizare si durata fiecareia. Criterii: a- prioritatea obiectivelor componente; b- asigurarea legaturilor intre componente. Aceste relatii sunt de 2 tipuri, relatii de precedenta si relatii de succesiune; c- disponibilitatea resurselor
Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani