Extemporale pentru gimnaziuNR 1 GIMNAZIUL "NICOLAE

TITULESCU"

PLOIESTI
EXTEMPORALE  

Cls: a-VI-a A


I

1p     1.Calculati:

16+16:16=


2p 2.Efectuati:

1/8+(1/2+5/6-3/4):7/300


1p 3.Fie A= ; B= Calculati B/A


2p 4.Determinati:

A=


1p 5.Scrieti axioma dreptei.


1p 6.Scrieti definitia dreptelor paralele.

II

2p 1.Calculati:

1+3(2 2 2)


2p 2.Rezolvati ecuatia:

5(x-1)+x-2=6x-7 x e N


2p 3.Determinati multimea:

x e N / 3x+6/2x+1 e N2p 4.Fie Ae(MN) , iar C si D in acelasi semiplan incat unghiul MAC=36 si

unghiul DAN=47, calculati masura unghiului DACSUCCES !NR 2 GIMNAZIUL "NICOLAE

TITULESCU"

PLOIESTI


EXTEMPORALE

Cls:a-VI-a A

I

1p     1.Calculati:

15+15:15


2p 2.Efectuati:

1/6+(5/6-3/4+1/2):7/60


1p 3.Fie A= si B=

Aflati multimea B A


2p 4.Determinati multimea: B=1p 5.Scrieti definitia mijlocului unui segment.1p 6.Scrieti definitia dreptelor concurente.
II   2p 1.Calculati:

1+2(3 3)2p 2. Rezolvati ecuatia:

4(x-2)+x-1=5x-6 , x e N2p 3.Determinati multimea:

B=2p 4.Fie A e [MN] iar C si D in acelasi semiplan,incat unghiul MAC=42 si

unghiul DAN=55 , calculati masura unghiului DAC.


SUCCES!