Piramida, Prisma, Cubul, Paralelipipedul dreptunghic, Poliedre referat
Referat la matematica

-poliedre-Cap. I

Cubul


Cubul este paralelipipedul dreptunghic cu muchiile de lungimi egale.

Cubul are:

-6 fete;

-8 varfuri;

-12 fete.


Aria laterala a unui cub este suma a ariilor fetelor laterale.

Aria totala este suma ariilor tuturor fetelor sale.

Daca lungimea muchiei cubului este m, atunci:

Alaterala 4m

Atotala=6m

Desfasurare: Paralelipipedul dreptunghic


Paralelipipedul dreptunghic este poliedrul in care muchiile fiecarei fete formeaza un dreptunghi.

Paralelipipedul dreptunghic are:

-6 fete;

-8 varfuri;

-12 muchii.

Aria laterala este suma ariilor fetelor laterale.

Aria totala este suma ariilor tuturor fetelor sale.

Daca lungimile muchiilor paralelipipedului sunt L, l si h atunci:

Alaterala 2(L+l) h

Atotala Alaterala L l

Desfasurare:


Piramida

Piramida este poliedrul in care muchiile fiecarei fete formeaza un triunghi.


Piramida triunghiulara


Piramida triunghiulara are:

-4 fete;

-4 varfuri;

-6 muchii.

Desfasurare:

Piramida patrulatera


Piramida patrulatera are:

-5 fete;

-5 varfuri;

-8 muchii.

Aria laterala este suma ariilor fetelor laterala.

Aria totala este suma ariilor fetelor sale.

Desfasurare:
Prisma


Prisma este poliedrul care are toate fetele laterale dreptunghice.

Prisma are:

-5 fete;

-6 varfuri;

-9 muchii.

Aria laterala a unei prisme este suma ariilor fetelor laterale.

Aria totala este suma ariilor tuturor fetelor sale.
Desfasurare: