fSENSURILE ROMANTISMULUI - ARTE POETICE ROMANTISMUL, FUNCTIA ARTEI ROMANTICE, REPREZENTANTI AI ROMANTISMULUI - Mihai Eminescu, Alecu Russo, Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri referat
SENSURILE ROMANTISMULUI - ARTE POETICE ROMANTISMUL, FUNCTIA ARTEI ROMANTICE, REPREZENTANTI AI ROMANTISMULUI - Mihai Eminescu, Alecu Russo, Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri referat


 

ARTE POETICE

ROMANTISMUL

Romantismul este o mi[care artistic\ [i literar\ ap\rut\ la ^nceputul secolului al-19 lea ca o reac]ie ^npotriva clasicismului [i regulilor lui formale, fiind caracterizat prin introducrea notelor de lirism, de sensibilitate, de imagina]ie, prin cultul naturii [i tendin]a evaziunii in trecut. Inclinare spre lirism spre visare spre melancolie.

Un concept cum este acela de romantism al clasicilor, pus ^n circula]ie de Emil Deschanel, sau cel de clasicism al romanticilor, enun]at de Pierre Moreau, reprezint\ doar o tentativ\ nefericit\ de tulburare a grani]elor [i a[a destul de fragile [i variabile ale unui curent literar cum este romantismul. Ideia unui romantism al clasicilor care trimite la Racine Shakespeare, Petrarca, Dante etc. nu este prezentat\ doar de Emil Deschanel. Ea apare sub diferite forme ^n prefe]ele cu un caracter programatic ale scriitorilor romantici, ^n studiile acestora, ca [i ^n operele fra]ilor Schlegel.Se cuvine de asemenea, s\ preciz\m c\ prezen]a unor “atitudini romantice” individuale ^n fa]a existen]ei nu presupune ^n mod obligatoriu atestarea unei literaturi romantice ^n toate timpurile.

Mi[carea ^n timp, suscint\ de grani]ele de ^nceput [i de sfar[it ale romantismului, r\mane mereu deschis\, dat fiind ^n primul rand faptul c\ acestea sunt variabile de la o ]ar\ la alta.

 

 

SENSURILE ROMANTISMULUI

 

Circula]ia sensului de romantism ^n diferite ]\ri se integreaz\ ^ntr-un vast camp semantic.

F\r\ ^ndoial\ c\ romantismul [i-a justificat total [i ^n mod credibil existen]a doar ^ntr-un timp mai ^ndelungat. Pe m\sur\ ce literatura romantic\ se diversific\ de la o ]ar\ la alta sau de la o genera]ie la alta, sensurile conceptului de romantism deveneau [i ele tot mai numeroase.

Educ]ia clasic\ a multora dintre scriitorii [i teoreticienii romantismului nu exclude c\utarea unor c\i de conciliere ^ntre arta romantic\ [i clasic\, evidente mai ales ^n cultura spaniol\ [i italian\.

Poezia romantic\ este o poezie universal\ progresiv\. Menirea ei nu se rezum\ doar la reuniunea tuturor speciilor poetice [i la punerea ^n rela]ie a poeziei cu filozofia [i retorica. Dar din moment ce romantismul este o art\ a paradoxului, a[a cum credea Novalis, totul devine cu putin]\.

Ugo Foscolo ^i ^ndeamna pe italieni s\ cultive operele de istorie, literatura trebuind [i ea s\ devin\ un uria[ tezaur de informa]ii.

 

FUNC}IA ARTEI ROMANTICE.

 

Eroul romantic ^[i configureaz\ esen]a uman\ ^ntre reverie [i fapt\. Exist\ ^n arta romantic\ o puternic\ aspira]ie spre absolut. Exist\ ^n literatura romantic\ o v\dit\ preferin]\ pentru st\rile de poten]are a spiritului. Aceste sunt relevate atat prin actul creator cat si prin modul de comportament al eroilor ^n raport cu realitatea care poate fi [i ea supra dimensionat\. Spiritul rebel al unor scriitori romantici face ca ei s\ poat\ venii u[or ^n conflict cu ordinea existent\ ^n societate a[a cum poate crea o stare de dzam\gire [i retragere trist\ ^n solitudine.

Vreme ^ndelungat\, unii sociologi ai literaturii, esteticieni [i istorici ai culturii s-au str\duit s\ descifreze ^n patrimoniul at\t de eterogen de idei al romanticilor un anumit numitor comun capabil s\ releve un con]inut social unitar.

Romantismul proclam\ libertatea ^n art\ [i ^n sensul deschiderii sale spre toate artele viitorului.

 

Reprezentan]i ai ROMANTISMULUI.

 

LITERATURA GERMAN|

-Friedrich Schegel

-Wilhelm Heinrich

-Novalis

-Clemens Brentano

 

 

LITERATURA ENGLEZ|

-William Blake

-William Wordsworth

-Samuel Taylor Coleridge

-George Gordon Bryon

 

LITERATURA FRANCEZ|

-Victor Hugo

-Alphonse de Lamartine

-Stendhal

-Francois-Rene`

 

LITERATURA ITALIAN|

- Ugo Foscolo

- Ludovico Breme

- Ermest Visconti

- Giovanni Berchet

 

LITERATURA ROMAN|

- Mihai Eminescu

- Alecu Russo

- Costache Negruzzi

- Vasile Alecsandri 36586cet45slr2r

Critica romantic\ face parte dintr-o mare devenire. Diversificarea ei real\ se va produce abia ^n a doua jumatate a secolului al-XIX lea.

Florin Popu[oi

cls. a-XI a A


loading...
Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu Rebreanu


loading...Scriitori romani