BILANTUL - referat

referat, proiect, rezumat, caracterizare, lucrare de nota 10 despre: BILANTUL

BILANTUL


Bilantul, sau contul situatiei patrimoniului, reprezinta un model de sintetizare in expresie valorica ,la un moment dat,a relatiilor de echilibru dintre activul si pasivul patrimoniului,privit in totalitatea si structuralitatea sa,avand ca functie de baza relatia:
Patrimoniu net=Activ-Datorii.
Bilantul este o lucrare care se elaboreaza pe baza unor norme metodologice unice si cuprinde indicatori valorici corelati la nivel macroeconomic.El se intocmeste obligatoriu anual,precum si in situatia fuziunii sau incetarii activitatii societatii comerciale.Regiile autonome si societatile comerciale cu capital majoritar de stat intocmesc si bilanturi trimestriale.
Bilantul se compune din:Bilant,Contul de Profit si Pierdere si Anexe.Institutiile publice intocmesc in locul contului de Profit si Pierdere ,contul de executie.Bilantul este intocmit pe baza informatiilor din conturi.In acest scop sunt intocmite in prealabil cateva lucrari pregatitoare,ca de exemplu:intocmirea balantei de verificare,inventarierea patrimoniului si stabilirea diferentelor,inregistrarea operatiilor de regularizare ,amortizari,provizioane,etc.
Relatiile de echilibru financiar ce stau la baza bilantului sunt :
Ø Activ=Pasiv- expresie a faptului ca oricarui activ ii corespunde una sau mai multe surse de finantare;
Ø Activ=Pasiv(+)(-)Rezultate financiare-expresie a circuitului patrimonial extern;
Ø Cheltuieli(+)(-)Rezultate=Venituri-expresie proprie a circuitului patrimonial intern.
Bilantul unitatilor care desfasoara activitati economice cuprinde toate
elementele de activ si de pasiv grupate dupa destinatia pe care au si dupa sursa lor de procurare.
In ACTIV se includ in ordine urmatoarele elemente:


ACTIVE IMOBILIZATE

1.IMOBILIZARI NECORPORALE
ü Cheltuieli de constituire si de cercetare –dezvoltare;
ü Alte imobilizari;
ü Imobilizari necorporale in curs;
TOTAL;
2.IMOBILIZARI CORPORALE
ü Terenuri;
ü Cladiri;
ü Constructii speciale;
ü Masini,utilaje,mijloace de transport;
ü Alte imobilizari corporale;
ü Imobilizari corporale in curs;
TOTAL;
3.IMOBILIZARI FINANCIARE-TOTAL
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL;
· ACTIVE CIRCULANTE

1.STOCURI
ü Stocuri de materii prime,mat.consumabile,ob.de inventar,baracamente;
ü Stocuri aflate la terti;
ü Prod.in curs de executie;
ü Semifab.,prod.finite,prod.reziduale;
ü Animale;
ü Marfuri;
ü Ambalaje;
TOTAL;
2. ALTE ACTIVE CIRCULANTE
ü Furnizori-debitori;
ü Clienti si conturi asimilate;
ü Alte creante;
ü Decontari cu asociatii privind capitalul;
ü Titluri de plasament;
ü Conturi la banci in lei;
ü Conturi la banci in devize;
ü Conturi la banci in devize in strainatate;
ü Casa in lei;
ü Casa in devize;
ü Acreditive in lei;
ü Acreditive in devize;
ü Valori de incasat;
ü Alte valori;
TOTAL;
ACTIVE CIRCULANTE –TOTAL;

· CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE
ü Cheltuieli inreg.in avans;
ü Decontari din operatii in curs de clarificare;
ü Diferente de conversie;
TOTAL;
· PRIME PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGATIUNILOR
TOTAL.

TOTAL ACTIV.

In pasiv se include urmatoarele elemente:
· CAPITALURI PROPRII

ü Capital social:
-subscris varsat;
-patrimoniul regiei;
ü Contul intrep.individual;
ü Prime legate de capital;
ü Diferente de reevaluare;
ü Rezerve
REZULTAT REPORTAT
ü Profit nerepartizat ;
ü Pierdere neacoperita;
REZULTATUL EXERCITIULUI
ü Profit;
ü Pierdere;
ü Repartizarea profitului;
ü Fonduri;
ü Repart.la fondul de dezvoltare;
ü Subv.pt.investitii;
ü Prov.reglementate;
CAPITALURI PROPRII-TOTAL;

PROVIZIOANE PT. RISCURI SI CHELTUIELI

ü Imprumuturi si dat.asimilate;
ü Furnizori si conturi asimilate;
ü Clienti-creditori;
ü Alte datorii;
DATORII-TOTAL;
· CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE
ü Venituri inreg.in avans;
ü Decontari din op. In curs de clarificare;
ü Diferente de conversie;
TOTAL;
TOTAL PASIV.

Una dintre cele mai importante probleme privind intocmirea bilantului este legata de eveluarea posturilor sale,pt.a conferi acestuia o imagine fidela a patrimoniului.Elementele se evalueaza la valoarea de intrare in patrimoniu,respectiv la valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii.In acest scop se compara valoarea de intrare cu valoarea de utilitate:pt.elem.de activ ,diferentele constatate in plus intre val. de inventar si val. de inregistrare nu se inreg.in contabilitate.Diferentele constatate in minus se inreg. Pe seama amortizarii ,cand deprecierea e ireversibila sau se constituie un provizion cand deprecierea e reversibila .Pt. elementele de pasiv diferentele constatate in minus nu se inreg.iar cele constatate in plus se inreg.prin constituirea unui provizion.
Ca regula de baza in intocmirea bilantului,soldurile debitoare ale conturilor se transpun in posturile de activ iar cele creditoare in posturile de pasiv.De la aceasta regula fac exceptie conturile cu functie de rectificare a valorii unor mijloace economice ,de ex.”Uzura imob.corporale”care desi are sold creditor apare in activ .
Nu toate conturile din contabilitatea curenta sunt reflectate ca posturi bilantiere.Unele nu apar fiindca isi incheie functionarea inainte de intocmirea bilantului sau altele sunt extrabilantiere.Exista si conturi care pot aparea fie in activ fie in pasiv in functie de soldul pe care il au.(Impozitul pe profit).

Spre deosebire de bilant care descrie situatia partimonial-financiara la un moment dat,contul de Profit si Pierdere este documentul care explica modul de obtinere a rezultatului ,permitand desprinderea concluziilor legate de performantele obtinute de intreprindere.
Intreprinderea are ca principal obiectiv obtinerea de profit.Din compararea efortului facut de intreprindere masurat prin intermediul cheltuielilor ,cu efectul obtinut masurat prin venituri,se obtine rezultatul care poate fi profit sau pierdere.
In cadrul acestui document se calculeaza urmatorii indicatori:

a) Rezultatul din exploatare-se compara V din expl.cu Ch.din expl.
b) Rezultatul finaciar-se compara V fin.cu Ch.fin.;
c) Rezultatul curent al exercitiului-se compara Vdin expl.+V.fin. cu Ch. Din expl.+Ch.fin.;
d) Rezultatul exceptional-se compara V.exceptionale cu Ch.exceptionale;
e) Rezultatul brut al exercitiului-se compara V.totale cu Ch. Totale;
f) Rezultatul net al exercitiului-diferenta intre rez.brut si impozitul pe profit.
Contul de profit si pierdere cuprinde urmatoarele elemente:
· VENITURI DIN EXPLOATARE

ü V. din vanzarea mf;
ü Prod. Vanduta;
ü Cifra de afaceri;
ü V din prod.stocata;
ü V din prod. De imobilizari;
ü Prod.exercitiului;
ü V din subventii de exploatare;
ü Alte venituri din exploatare;
ü V din provizioane privind activ. De exploatare;
TOTAL;
· CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE
ü Chelt. Privind mf.;
ü Chelt.cu materii prime;
ü Chelt. Cu materiale consumabile;
ü Chelt. Cu energia si apa;ü Alte chelt.materiale;
TOTAL CHELT.MATERIALE
ü Chelt. Cu lucrari si serv.exec.de terti;
ü Chelt.cu impozite ,taxe si varsaminte asimilate;
ü Chelt.cu remuneratiile personalului;
ü Chelt.privind asigurarile si si protectia sociala;
TOTAL CHELT.CU PERSONALUL
ü Alte chelt. De expl.
ü Chelt.cu amortizarile si provizioanele
CHELT.PT EXPL.-TOTAL;
· REZULTATUL DIN EXPL.
ü Profit;
ü Pierdere;

· VENITURI FINANCIARE
ü Venituri din participatii,alte imobilizari fin.si creante imobilizate;
ü V. din titluri de plasament;
ü V. din diferente de curs valutar;
ü V. din dobanzi;
ü Alte v. financiare;
ü V. din provizioane;
TOTAL VENITURI FIN.
· CHELT.FINANCIARE
ü Pierderi din creante legate de participatii;
ü Chelt. Priv. Titlurile de plasament cedate;
ü Chelt. Din diferente de curs valutar;
ü Chelt. Priv.dobanziile;
ü Alte chelt. Fin.
ü Chelt. Cu amort.prov.;
CHELT.FINANCIARE-TOTAL;
· REZULTATUL FINANCIAR
ü Profit;
ü Pierdere
· REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI
ü Profit;
ü Pierder;
VENITURI EXCEPT.-TOTAL;
CHELT.EXCEPTIONALE-TOTAL;
· REZ.CURENT AL EXERCITIULUI
ü Profit;
ü Pierdere;
VENITURI TOTALE
CHELT.TOTALE
· REZ.BRUT AL EXERC.
ü Profit;
ü Pierder;
Impozitul pe profit;
· REZ.NET AL EXERC.
ü Profit;
ü Pierdere.

Anexele sunt documente suplimentare care au menirea de a completa
,detalia si explica datele raportate prin bilant si prin contul de rezultate ,cuprinzand date referitoare la situatia patrimoniala si financiara ,precum si rezultatele aferente exercitiului financiar.

Anexa 1-repartizarea profitului

Este completata de toate unit. Care obtin profit,cu repartizarile pe destinatii legale,care pot fi obligatorii sau facultative,in functie de marimea profitului si nevoile intreprinderii.
Destinatiile profitului pot fi:
§ Constituirea rezervelor;
§ Acoperirea pierderilor;
§ Constituirea fondului de part. Al salariatilor la profit;
§ Const.fondului de cercetare-dezv.;
§ Varsaminte la buget;
§ Caonst.dividendelor de platit;
§ Alte destinatii.


Anexa 2-situatia stocurilor si a productiei in curs

Prezinta situatia stocurilor la inceputul si la sfarsitul anului,corectate cu diferentele de pret,la obiectele de inventar cu dif. De pret di cu uzura ,iar la marfuri si cu TVA .

Anexa 3-situatia creantelor si datoriilor

Prezinta situatia la sfarsitul exercitiului financiar a creantelor si datoriilor defalcate pe termene de lichiditate a activelor si de exigibilitate a pasivelor.
Creantele sunt prezentate pe total ,din care:creante din active imobilizate,din active circulante si chelt. Inreg. In avans.
La fel sunt prezentate si datoriile ,din care:datorii financiare,alte datorii,venituri inreg. In avans.
Imprumuturile si datoriile externe sunt prezentate in dolari si lei,calculate la cursul oficial de schimb.

Anexa 4-situatia altor provizioane

Se refera la provizioanele reglementate ,pt.riscuri si chelt. Si pt. deprecieri,cu exceptia prov.pt.deprecierea imobilizarilor.provizioanele sunt mentionate la inceputul anului,constituite,diminuate si existente la sfarsitul anului.

Anexa 5
Anexa 5a-date informative

Constituie o situatie statistica intocmita pe baza informatiilor contabile,cu indicatori privind:
§ Unit.care obtin profit si cele care primesc subventii;
§ Contrib.la fondul special pt. sanatate si pt. dezv. Si modernizarea drumurilor;
§ Nr. de salariati;
§ Salarii brute;
§ Contrib. Indiv. La pensia suplim.si ajutorul de somaj;
§ Mijl.fixe amortizate integral si folosite in continuare;
§ Amortizarea aferenta gr. De neutralizare a mf;
§ Alocatiile primite de la buget pt.finantarea invest.
§ Credite bancare neperformante;
§ Plati restante.
Anexa mai cuprinde subgrupe distincte de indicatori privind:regularizarea cu bugetul statului a alocatiilor bugetare si date priv.invest.straine in Romania.

Anexa 5b-constituirea si utilizarea rezervelor si a fondului de dezv.

Cuprinde realizarile privind rezervele si fondul de dezv.existente la inceputul anului,surse constituite si utilizate.

Anexa 5c-impozite si taxe datorate si varsate

Cuprinde urmatoarele structuri:
§ Datorat total, din care aferent perioadei de raportare;
§ Varsat efectiv;
§ Ramas de varsat ;
§ Varsat in plus.
Anexa 5d-incasari si plati

Documentul cuprinde realizari in dolari SUA astfel:
§ Existent la inceputul anului;
§ Incasari in cursul anului;
§ Plati in cursul anului
§ Disponibil existent la sfarsitul anului.

Anexa 6-balanta imobilizarilor necorporale ,corporale si financiare

Se intocmeste in scopul determinarii valorii nete contabile ale imobilizarilor prezentate in bilant.Cuprinde trei parti:
Partea I,raporteaza imobilizarile c,n si f la inceputul anului,la valoarea de intrare ,reevaluata,amortizata total,din care aferenta gradului de neutralizare a imobilizarilor corporale ,precum si intrarile in timpul perioadei ,din care prin investitii.
Partea II,prezinta iesirile din timpul anului,imobilizarile existente la sfarsitul anului si amortizarea in timpul anului.
Partea III,sunt calculate:amortizarea aferenta imobilizarilor iesite din patrimoniu ,amortizarea existenta la sfarsitul anului,valoarea ramasa a imobilizarilor la sfarsitul anului,provizioanele pt. deprecierea imob. Si val. neta contab.a imob.

Anexa 7-alte informatii privind regulile si metodele contabile si date complementare

Informatiile obligatorii se refera la regulile si metodele contabile folosite,cum sunt:
§ Indicarea modului de evaluare a elem de bilant si contul de rezultate;
§ Metode utilizate pt. calcularea amortizarilor si provizioanelor;
§ Indicarea si justificarea derogarilor de la principiile generale;
§ Comentarii asupra necomparabilitatii conturilor ;
In grupa “alte informatii”se cuprid:
§ Modificarea capitalului intrep.;
§ Oblig. Fin reflectate in conturile speciale(in afara bilantului);
§ Analiza unor conturi;
§ Comentarii asupra cifrei de afaceri;
§ Informatii referitoare la nr. de salatiati;
§ Alte informatii.

Copyright © Contact | Trimite referat