Contract individual de munca - examplu - referatreferat, proiect, rezumat, caracterizare, lucrare de nota 10 despre: Contract individual de munca - examplu

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

Incheiat si Inregistrat sub nr. / In registrul general de evidenta a
Salariatilor lnregistrat la ITM sub numarul /.............

A. Partile contractului
Angajator - Persoana juridica/fizica………………………….. cu
sediul/domiciliul ………………………………………………………………………… inregistrata la
registrul comertului /autoritatile administratiei publice din ,
sub numarul , cod fiscal... , , telefon ,
reprezentata legal prin , In calitate de ,
si
Salariatul/Salariata - D-I I D-na , domiciliat(a) in
localitate, str. , nr…….., judetul ……………posesoral actului de identitate BI /CI / Pasaport seria ……nr…………, eliberat de …………….. la data de …………… CNP: …………………………….., / permis de munca seria … .nr………………din data …………..am Incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

B. Obiectul contractului: …………………………………………………………………….

C. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata …………………………………… urmand sa Inceapa activitatea la data de ………… ;
b) determinata, de .., Iuni, pe perioada cuprinsa Intre data de ………. si
data de /pe perioada suspendarii contractului individual de munca al
titularului de post;

D. Locul de munca
Activitatea se desfasoara la .. (se va mentiona, In mod concret, locul unde se desfasoara activitatea)

E. Felul muncii
Functia/meseria ... ... ... ...conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania;

F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.

G. Conditii de munca:
I. Activitatea se desfasoara in conditii grele, vatamatoare sau periculoase, potrivit
Legii nr. 31/1991
II. Activitatea prestata se desfasoara In conditii normale /deosebite/speciale de munca potrivit Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

H. Durata muncii:
I. O norma Intreaga, durata timpului de lucru fiind de ore/zi … ... ore/sapt.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza
(ore zi/ore noapte / inegal);
b) programul de lucru se poate modifica In urmatoarele conditii: ………………………..;*

II. O fractiune de norma de ore/zi (cel putin 2h/zi), ore / sapt;
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza
(ore zi/ore noapte);
b) programul de lucru se poate modifica In urmatoarele conditii:
………………………..;*
c) Nu se vor efectua ore suplimentare cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau Inlaturarii consecintelor acestora.

I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de ……………………… zile lucratoare, In raport cu durata muncii ( norma intreaga, fractiune de norma).
De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ...........................

J. Salarizare:
I. Salariul lunar este de lei, din care:
a) salariul de baza de lei;
b) sporuri : ;
c) indemnizatii ;
d) prestatii suplimentare In natura ... ;
e) alte adaosuri ;
II. Orele suplimentare prestate In afara programului normal de lucru sau In zilele In care nu se lucreaza ori In zilele de sarbatori legale se compenseaza cu timp liber corespunzator sau se platesc cu sporuri, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca.
III. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt .;

K. Drepturi specifice legate de sanatatea si securitatea in munca: .
a) echipament de protectie ;
b) echipament de lucru …. ;
c) antidoturi …………………………………………………...;
d) alimenta1ie de protectie ;
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca ………………………………………………………………….;

L. Alte clauze:
a) perioada de proba este de : ;
b) perioada de preaviz, in cazul concedierii, este de zile
lucratoare, conform Codului Muncii sau contractului colectiv de munca;
c) perioada de
preaviz in cazul demisiei este de ..zile calendaristice,
conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii sau contractului colectiv de munca;
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in
strainatate, informatiile prevazute de art. 18 alin. (1) din Codul Muncii se vor
regasi si in contractul individual de munca;
e) alte clauze;

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor:
I. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
f) dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale;
II. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
III. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) a) sa dea dispozitii cu caracter.obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
IV. Angajatorului in revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
b) b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la
elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal a acestuia;
f) sa asigure transportul la si de la domiciliul salariatului, dupa caz, al materiilor prime si materialelor pe care Ie utilizeaza in activitate, precum si al produselor finite pe care Ie realizeaza ( in cazul contractului individual de munca la domiciliu)

N. Dispozitii finale
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/ grup de angajatori Iramura /national, inregistrat sub nr………./………………..la D.G.M.S.S a judetului/municipiului …………/M.M.S.S.
Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarjj contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.
Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de catre instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii

Angajator, Salariat,

…………………………………….. ……………………………………………

Reprezentant legal,

……………………………………………...

In urma indeplinirii procedurii legale pe data de .........................................
prezentul contract inceteaza in temeiul art. din Codul Muncii.

Angajator,

........................